Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 85 - 94 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına yönelik genel yeterlik algılarının ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla hazırlanan 5’li likert tipi denemelik ifadeler 210 kişilik bir öğretmen adayı grubuna uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizi çalışması ölçeğin üç boyutlu olduğunu göstermektedir. Ilk boyutta 6, ikinci boyutta 9, üçüncü boyutta ise yine 9 madde yer almıştır. Boyutlardan ilki “temel kavramlar”; ikincisi “ölçme teknikleri”; üçüncüsü ise “istatistiksel çözümleme ve raporlaştırma” biçiminde adlandırılmıştır. Madde-ölçek korelasyonu ve alt-üst grup yöntemine göre yapılan madde analizleri sonuçlarına göre deneme uygulamasına giren tüm maddeler nihai ölçekte yer alabilecek niteliktedir. Boyutlara ve ölçeğin bütününe ait iç tutarlık güvenirlik katsayıları sırasıyla 0,84; 0,79; 0,77 ve 0,87’dir. Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0,91’dir. Tüm bu sonuçlar, geliştirilen ölçeğin öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına yönelik genel yeterlik algılarının ölçülmesinde kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelime: öğretmen adaylarının görüşleri ölçme ve değerlendirme geçerlik ölçek geliştirme güvenirlik öğretmen adayları yeterlilik algısı

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Measurement and Evaluation Common Competency Perception Scale for Prospective Teachers: A Validity and Reliability Study

Öz:
The purpose of this study is to develop a reliable and valid scale which will be used to measure the measurement and evaluation competency levels of prospective teachers according to their perceptions. Likert type ýtems, prepared for this aim, are applied to 210 prospective teachers and the data were analyzed. According to factor analysis results there are three factors. The first factor has 6, second factor has 9 and third factor has 9 items. The factors are “basic concepts”, “measurement techniques” and “statistical analysis and reporting” respectively. Item analysis techniques showed that all items can be used in a final scale. Internal consistency reliability coefficient levels of three factors and whole scale are 0,84; 0,79; 0,77 and 0,87 respectively. Test-re test reliability coefficient level is 0,91. All results show that this scale can be used to measure the measurement and evaluation competency levels of prospective teachers according to their perceptions.
Anahtar Kelime: prospective teachers proficiency perception undergraduate conceptions measurement and evaluation validity scale development reliability

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan, N. (2007). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Geliştirilmiş İkinci Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması,Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2008). Geleneksel-Alternatif Ölçme ve Değerlendirme: Öğretmen El Kitabı, Ikinci Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Bıçak, B. ve Çakan, M. (2004). Lise Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına Dönük Görüşleri. Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Ankara.
 • Costa, Arthur L. (1989). “Re-assessing assessment” Educational Leadership, 46(7).
 • Ediger, Marlow. (2000). “Measurement/evaluation courses in teacher education” Education,121(1).
 • Erkuş, A. (2006). Sınıf Öğretmenleri için Ölçme ve Değerlendirme: Kavramlar ve Uygulamalar, Ekinoks Yayınları. Ankara.
 • Gelbal, S ve Kelecioğlu, H. (2007). “Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33: 135-145.
 • Güven, S. (2001). “Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve tekniklerin belirlenmesi”. 10.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu.
 • Karaca, E. (2004) “Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterliklerine Ilişkin Likert Tipi Bir Yeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.10, 2004.
 • MEB. (1990). Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Geliştirme Çalışmaları 1: Ölçme ve Değerlendirme Özel Ihtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • MEB. (2002). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Öğretmen Yeterlikleri,Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2006). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü,Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Ankara.
 • Mehrens, William.A., ve Irvin J. Lehmann. (1991). Measurement And Evaluation in Education and Psychology, Holt Rinehart and Winston Inc, New York.
 • Nartgün, Z. (2008). “Reflections of the Understanding of Assessment Adopted in the 4th and 5th Grade Science and Technology Curriculum in Textbooks”, Essays in Education,Special Edition, 76-89.
 • Nitko, A. J. (2004). Educational Assessments of Students, Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.
 • Popham. W.J. (2003). Test Better Teach Better: The Instructioonal Role of Assessment, ASCD.Virginia. USA.
 • Salend, S. C. (1995). “Modifying tests for diverse learners”. Intervention in School & Clinic,31(2).
 • Salvia, J. & Ysseldyke E. J. (1995). Assessment, Sixth Edition, Houghton Mifflin Company,Boston.
 • Stiggins, R.J. (1999). “Assessment, student confıdence, and school success”, Phi Delta Kapan,81(3).
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Üçüncü Baskı, Nobel,Yayın Dağıtım.
 • Tekin, H. (1993). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sekizinci Baskı, Yargı Yayınları,Ankara.
 • Tezbaşaran, A.A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Ikinci Baskı, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.
 • Turgut, M.F. (1990). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları, 7. Baskı. Saydam Matbaacılık: Ankara
 • Yanpar, T. (1992). “Ankara ilkokullarındaki ikinci devre öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ve konu alanlarıyla ilgili eğitim ihtiyaçları” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • YÖK (2006). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programı. Erişim Adresi: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans_programlari.h tm Erişim Tarihi: 11.11.2008.
 • YÖK (2008). Öğretmen Yeterlikleri erişim adresi: yok.gov.tr./egitim/ogretmen/ akr2/ek3/ek31.html erişim tarihi: 08.11.2008.
APA NARTGÜN Z (2008). Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 85 - 94.
Chicago NARTGÜN ZEKERIYA Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (2008): 85 - 94.
MLA NARTGÜN ZEKERIYA Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 2008, ss.85 - 94.
AMA NARTGÜN Z Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2008; 85 - 94.
Vancouver NARTGÜN Z Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2008; 85 - 94.
IEEE NARTGÜN Z "Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." , ss.85 - 94, 2008.
ISNAD NARTGÜN, ZEKERIYA. "Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". (2008), 85-94.
APA NARTGÜN Z (2008). Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 85 - 94.
Chicago NARTGÜN ZEKERIYA Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8, no.2 (2008): 85 - 94.
MLA NARTGÜN ZEKERIYA Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2008, ss.85 - 94.
AMA NARTGÜN Z Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 8(2): 85 - 94.
Vancouver NARTGÜN Z Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 8(2): 85 - 94.
IEEE NARTGÜN Z "Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, ss.85 - 94, 2008.
ISNAD NARTGÜN, ZEKERIYA. "Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8/2 (2008), 85-94.