Yıl: 2008 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 17 - 26 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki

Öz:
Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü sınırları içinde öğrenim gören öğrencilerin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmada, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü sınırları içinde öğrenim gören 16255 öğrenci evreni oluşturmuştur. Küme örnekleme yöntemi ile belirlenen fakülte ve yüksekokullardan tabakalı örnekleme yöntemi ile 399 kız ve 602 erkek öğrenci belirlenerek anket uygulanmıştır. Örnekleme alınan bölümlerdeki kız ve erkek öğrencilere sosyo-demografik özelliklerini, boy /kilo durumlarını belirleyen soru formu, Sağlığı Algılama Ölçeği, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği uygulanmıştır. Veriler bilgisayarda SPSS 11.0 yazılım programında veri tabanı oluşturarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ki kare testi, varyans analizi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve Tukey testi kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin sağlık durumlarını iyi olarak algıladıkları, yaşantının büyük kısmının geçtiği yer, anne eğitimi, baba eğitimi, baba mesleği, sosyal güvence durumu, kronik hastalığı olma durumu, alkol kullanma durumu ile sağlığı algılama arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
Anahtar Kelime:

Konular: Spor Bilimleri Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları

Cumhuriyet Uniniversty student's healthy perception state and the correlation of health promation life style

Öz:
This study was done for indicating as cross-sectional about the correlation between theperception of students who get an education within the campus field of the Cumhuriyet University healthy state and healthy life-style behaviours with same socio-demographic variables.In this study, 16255 students who get an education within the campus field of the Cumhuriyet University, form the universe. This questionnaire has been carried out with faculty and academy category indicating method and pile indicating method on 399 girl-students and 602 boy-students. Soscio-demographic variables, question sheet about the state of height / weight, health state perception, healthy life-style behaviours are examined on these students. These datas are evaluated on SPSS 11.0 program by forming date base. For the statistic evaluation of the data;Chi square test, variance analysis, the diffrence between these two average are examined by importance test and tukey test. In conclusion,; the health state of the individuals perceiving their health as &#8216;good&#8217; has been found &#8216;very well&#8217; when compared to &#8216;bad&#8217; and &#8216;very bad&#8217;. Demographic variables (mother education, father the education, father jobs, accomodation social security), behavioural factorsie. use of alchol as a status factory the social activities have had effected the healty life style and health perception.
Anahtar Kelime:

Konular: Spor Bilimleri Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Açıkgöz KÜ (1996). Maslow’un gereksinim kuramı. Etkili Öğrenme ve Öğretme, Kanyılmaz Matbaası, İzmir,193-201.
 • Ahijevycy K, Bernhard L (1994). Health promoting behaviors of African American women. Nursing Research 43(2): 86-89.
 • Akça Ş (1998). Üniversite öğretim elemanlarının sağlığı geliştirme davranışları ve bunu etkileyen etmenlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1997). Türk Ailesinde Adölesanların Sorunları. Bilim Serisi, Takav Matbacılık, Ankara.
 • Battorf JL, Johnson JL (1996). The effects of cognitive-persceptual factors on health promotion behavior maintanence. Nursing Research 45(1): 30-36.
 • Bertan M, Güler Ç (1995). Adölesan ve okul sağlığı. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Yayınları, Ankara, 187-225.
 • Çakırcalı E (1996). Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Diem E, McKay L (1995) Health concerns of adolescent girls. Journal of Pediatric Nursing 10(1):19-27.
 • Duffy M, Hermandez M, Rossow R (1996). Correlates of health promotion activites employed mexican american women. Nursing Research 45(1): 18-24.
 • Dünya Sağlık Örgütü (1998). 21. Yüzyıla Yönelik Herkes İçin Sağlık Politikası, Gündem Maddesi 19, http://www.whoch/hpr/Declare.htm (erişim tarihi:11.07.2006).
 • Erbaydar T (2002). Sağlık kim için? Toplum Hekim Dergisi 17(4): 304-307.
 • Esin N (1999). Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hemşirelik Bülteni 7(45):88-89.
 • Erengin H, Dedeoğlu N (1997). Sağlığı ölçmenin kolay bir yolu algılanan sağlık. Toplum ve Hekim 12(77):11-16.
 • Fong CM, Kuster AE (1993). Further psychometric evaluation of the spanish language health promoting lifestyle profile. Nursing Research 42(5): 266-269.
 • Gözüm S, Tezel A (2000). Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin sağlık davranışlarını etkileyen faktörlerin path analizi ile açıklanması. I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Ofset Matbaacılık.
 • Hayran O, Sur H (1997). Sağlık ve Hastalık Kavramları, Sağlık Hizmetleri El Kitabı.Yüce Yayın, İstanbul, 1-32.
 • Herkes İçin Sağlık Hedefleri (2000). Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Kopenhang, Ankara, http://www.who.ch/hpr/ (erişim tarihi: 24.07.2006).
 • Karaoğlu L, Pehlivan E (1996 ). Malatya il merkezindeki lise son sınıf öğrencilerinin sağlıkla ilgili bilgi ve davranışlarının incelenmesi. 5.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 12-16 Ekim, İstanbul.
 • Matossorin JE, Black JM (1997). Medical Surgical Nursing. 5.Th Edition, Wb Sounder Comphany Philedelphia Pansilvania. Öztek Z (2001). Sağlık kavramı ve sağlık hizmetleri. Yeni Türkiye Dergisi 7(39): 204-205.
 • Pahalank C (1991). Determinants of healthpromotive behaviors: a review of current research. Nursing Clinics of North America December 26(4):815-832.
 • Perk M, Şanlı T, Tuncel N (1992). Halk Sağlığı Hemşireliği. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:568, Etem A.Ş. Web-Ofset Eskişehir.
 • Sertçelik E (1999). Üniversiteli Gençlerin Sağlık Davranışlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
 • Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V (2002). Araştırma Yöntemleri, Hatipoğlu Yayını, Ankara.
 • Spellbring M (1991). Nursing role in health promotion. Nursing Clinic North America 26(4): 805-813.
 • Tabak RS (2000). Sağlık, Sağlık Davranışı İle İlgili Modeller. Sağlık Eğitimi, Somgür Yayıncılık, Ankara,1-2.
 • Tokgöz P (1995). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının saptanmasına ilişkin bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi 24(2): 229-238.
 • Yılmaz A (1992). Alkol ve etikleri. Sendrom 4(9): 12-15.
APA TUĞUT N, Bekar M (2008). Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. , 17 - 26.
Chicago TUĞUT NİLÜFER,Bekar Mine Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. (2008): 17 - 26.
MLA TUĞUT NİLÜFER,Bekar Mine Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. , 2008, ss.17 - 26.
AMA TUĞUT N,Bekar M Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. . 2008; 17 - 26.
Vancouver TUĞUT N,Bekar M Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. . 2008; 17 - 26.
IEEE TUĞUT N,Bekar M "Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki." , ss.17 - 26, 2008.
ISNAD TUĞUT, NİLÜFER - Bekar, Mine. "Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki". (2008), 17-26.
APA TUĞUT N, Bekar M (2008). Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(3), 17 - 26.
Chicago TUĞUT NİLÜFER,Bekar Mine Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 11, no.3 (2008): 17 - 26.
MLA TUĞUT NİLÜFER,Bekar Mine Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.3, 2008, ss.17 - 26.
AMA TUĞUT N,Bekar M Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 11(3): 17 - 26.
Vancouver TUĞUT N,Bekar M Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 11(3): 17 - 26.
IEEE TUĞUT N,Bekar M "Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11, ss.17 - 26, 2008.
ISNAD TUĞUT, NİLÜFER - Bekar, Mine. "Üniversite öğrencilerinin sağlığı algılama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 11/3 (2008), 17-26.