Yıl: 2009 Cilt: 4 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 32 - 42 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu

Öz:
Özet: Erikson’ın ‘Psikososyal Gelişim Kuramı’ öne sürüldüğü 1950’lerden beri sayısız çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmaların ortak bulgusu kuramın farklı gelişim aşamalarındaki bireyler ve farklı kültürler için geçerli olduğu yönündedir. Ancak son yıllarda Erikson’ın kuramı ve özellikle kimlik gelişimine ilişkin açıklamaları modern insanı temsil ettiği ve günümüzün post modern anlayışı çerçevesinde yetersiz kalabileceği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştır. Post modern değişim sürecinde Erikson’ın kuramı yeterliliğini yitiriyor ise post modern değerlere sahip bireylerin kimlik statüleri ile modern değerlere sahip bireylerin kimlik statüleri arasında farklılıklar olmalıdır. Bu çalışmanın temel amacı post modern değerler ile modern değerleri benimseyen bireylerin kimlik statü düzeyleri açısından farklılaşıp farklışamadıklarının test edilmesi ve post modern değerler ve kimlik statülerinin yaşam doyumunu yordama gücünün belirlenmesiydi. Bu amaçla 232 üniversite öğrencisinin kimlik statüleri, post modern ve modern değerleri ve hayattan aldıkları doyum düzeyleri ölçülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde korelasyon, ANOVA ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Sonuçlar post modern değerlere sahip bireylerin kimlik statülerinin modern değerlere sahip bireylerin kimlik statülerinden farklılaşmadığı, ancak modern değerleri benimseyen bireylerin her iki değerlere de sahip bireylere kıyasla daha az başarılı kimlik ve daha çok kimlik kargaşası ve bağımlı kimlikstatülerinde olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda, kimlik statüsü ile hayattan alınan doyumun anlamlı düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştur. Spesifik olarak, yaşam doyumunu postmodern değerler, kimlik arayışı ve kimlik karmaşası statüleri olumsuz yönde yordarken başarılı kimlik statüsü olumlu yönde yordamıştır. Sonuçlar Erikson’ın kimlik gelişimine ilişkin açıklamalarının hem modern hem post modern kültürel değerlere sahip bireylerin gelişimini açıklamada geçerli olduğu görüşünü destekler niteliktedir.
Anahtar Kelime: postmodern değerler psikososyal gelişim kimlik statüsü üniversite öğrencileri postmodern kültür ego kimlik statüsü ölçeği yaşam doyumu postmodern toplum postmodernizm

Postmodenizm,identity status and life satisfaction

Öz:
Abstract: Postmodernizm, identity status and life satisfaction. Erikson’s ‘Psychosocial Development Theory’ has continued to inspire numerous studies since the1950’s. Research provided a strong support for Erikson’s theory as a crucial theory in explaining individual’s development in different developmental stages and across cultures. However, in recent years Erikson’s theory has been subject of some criticism on the ground that the theory is more appropriate in explaining modern man and inefficient in explaining the development taking place within today’s everlasting changing context, which is described by most as postmodernism. The purpose of this study was to test whether the identity statuses of individuals who endorse post modern values and modern values differ and to determine the predictive value of postmodern values and identity status in explaining life satisfaction. For this purpose, 232 college students responded to the items measuring their identity statuses, post modern and modern values and life satisfaction. In the data analyses, the correlation, ANOVA and regression analyses were used. According to the results, there was no difference between individuals who endorse modern values or post modern values; however, indivuduals who endorse modern values reported more diffusion and foreclosure status and less identity achievement. Further, while endorsement of post modern values, moratorium and diffusion status predicted life satisfaction negatively, identity achievement predicted life satisfaction positively. The results were in line with previous research supporting Erikson’s theory, proving the theory still as a useful and valid theory.
Anahtar Kelime: postmodernism postmodern values psychosocial development identity status university students postmodern culture ego identity status scale life satisfaction postmodern society

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
 • Adams, G. R., Berzonsky, M. D. ve Keating, L. (2006).Psychological resources in first-year university students:The role of identity processes and social relationship.Journal of Youth and Adolescence, 35(1),81-91.
 • Adams, G. R., Gulotta, T. P. ve Montemayor, R. (1992).Adolescent identity formation: Advances in adolescent development. London: Sage.
 • Akça, G. (2005). Modernden postmoderne kültür ve kimlik.Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 232-256.
 • Alberts, C. ve Meyer, J.C. (1998). The relationship between Marcia’s ego identity statuses and selected personality variables in an African context. International Journal for the Advancement of Counselling,20, 277-288.
 • An, J. S. ve Cooney, T. M. (2006). Psychological wellbeing in mid to late life: The role of generativity development and parent-child relationships across the lifespan. International Journal of Behavioral Development,30, 410-421.
 • Aydın, S. (1998). Kimlik sorunu, ulusallık ve Türk kimliği.Ankara: Öteki Yayınları.
 • Bennion, L. D. ve Adams, G. R. (1986). A revision of the extended version of the objective measure for ego identity status: An identity instrument for use with late adolescents. Journal of Adolescent Research, 1,183-197.
 • Berzonsky, M. D. (2005). Ego identity: A personal standpoint in a postmodern world. Identity: An International Journal of Theory and Research, 5 (2), 125- 136.
 • Berzonsky, M.D., ve Adams, G.R. (1999). Reevaluating the identity status paradign: still useful after 35 years.Developmental Review, 19, 557-590.
 • Cakır, S. G., ve Aydın, G. (2005). Parental attitudes and ego identity status of Turkish adolescents. Adolescence,40, 847-859.
 • Crawford, T. N, Cohen, P., Johnson, J.G., Sneed, J. R. ve Brook, J. S. (2004). The course and psychosocial correlates of personality disorder symptoms in adolescence:Erikson's developmental theory revisited.Journal of Youth and Adolescence, 33, 373.
 • Curry, P. ve O’Connell, M. F. (2000). Post-materialist values and political preference. Some unlikely findings from Northern Ireland. European Journal of Political Research, 37, 19-30.
 • Drapeau, M. (2004). An exploratory study of the wishes and fears of pedophiles - An Eriksonian perspective.Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 6, 37-43.
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S.(1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.
 • Duman, M. Z. (2007). Modernden post-moderne geçişte kimlik tartışmaları ve çokkültürlülük. Uluslararası İlişkiler, 4 (13), 3-24.
 • Erikson, E. H. (1959). Identity and the life cycle: Selected papers.Psychological Issues, 1, 1-171
 • Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York:Penguin.
 • Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. NewYork:Norton.
 • Fitch, S. A. ve Adams, G. R. (1983). Ego identity and intimacy status: Replication and extension. Developmental Psychology, 19, 839-845.
 • Flouri, E. (2001). The role of family togetherness and right-wing attitudes in adolescent materialism. Journal of Socio Economics, 5, 258-276.
 • Fowler, J. W. ve Dell, M. L. (2004). Stages of faith and identity: Birth to teens. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 13, 17-33.
 • Geertz, C. (1984). From the native’s point of view. In Shweder, R., LeVine R. (Eds.), Culture Theory (pp.123-136). Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Goebel, B. L. ve Boeck, B. E. (1987). Ego integrity and fear of death: A comparison of institutionalized and independently living older adults. Death Studies, 11,193-204.
 • Gökşen, F., Adaman, F. ve Zenginobuz, E. Ü. (2002). On environmental concern, willingness to pay, and Postmaterialist values: Evidence from İstanbul. Environment and Behaviour, 34, 2-24.
 • Hardy, S. A. ve Kisling, J. W. (2006). Identity statuses and prosocial behaviors in young adulthood: A brief report. Identity: An International Journal of Theory and Research, 6, 363-369.
 • Hoare, C. H. (1991). Psychosocial identity development and cultural others. Journal of Counseling ve Development, 70, 45-53.
 • Hofer, J., Kärtner, J., Chasiotis, A., Busch, H., ve Kiessling,F. (2007). Socio-cultural aspects of identity formation: The relationship between commitment and well-being in student samples from Cameroon and Germany. Identity, 7 (4), 265-288.
 • Inglehart, R. (1990). Culture shift. Princeton: Princeton University Press.
 • Kasser, T. ve Ryan, R. M. (1993). A dark side of American dream: Correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology,65, 410-422.
 • Keyman, F. (1995). Türkiye ve radikal demokrasiç İstanbul:Bağlam Yayınları.
 • Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerde yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kowaz, A. M., ve Marcia, J. E. (1991). Development and validation of a measure of Eriksonian industry. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 390- 397.
 • Kvale, S. (1992). Psychology and postmodernism. London:Sage Publications.
 • Lewis, T. F. (2006). Discriminating among levels of college student drinking through an eriksonian theoretical framework. Journal of Addictions ve Offender Counseling, 27, 28-45.
 • Marcia, J. E. (1966). Development and validation of egoidentity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551-558.
 • Marcia, J. (1967). Ego identity status: Relationship to change in self-esteem, general maladjustment, and authoritarianism. Journal of Personality, 35, 119- 133.
 • Marcia, J. E. (1993). The status of the statuses: Research review. In Marcia, J. E. Waterman, A. S. Matteson,D. R.. Archer, S. L. ve Orlofsky (Eds.), Ego Identity:A Handbook for Psychosocial Research (pp. 22-41).Newyork: Springer-Verlag.
 • Marcia, J. E. (2002). Identity and psychosocial development in adulthood. Identity: An International Journal of Theory and Research, 2, 7-28.
 • Marcia, J. E., Hoopes, J. L., Stein, L. M., Rosenthal, D. A.ve Rauste-von Wright, M. (1989). Identity and coping in adolescence. In Luszcz, Mary A. (Ed); Nettelbeck,Ted (Ed), Psychological Development: Perspectives Across the Life-span. (pp. 289-318). Oxford,England: North-Holland.
 • Marcia, J., Waterman, A., Matteson, D., Archer, S., ve Orlofsky, J. (1993). Ego identity: A handbook of psychosocial research. New York: Springer.
 • Markstrom, C.A. ve Kalmanir, H.M. (2001). Linkages between the psychosocial stages of identity and intimacy and the ego strengths of fidelity and love. Identity:An International Journal of Theory and Research,1, 179-196.
 • Massie, H. ve Szajnberg, N. (2002). The relationship between mothering in infancy, childhood experience, and adult mental health: Results of the Brody prospective longitudinal study from birth to age 30.Journal of Psycho-analysis, 83(1), 35-55.
 • Montgomery, M. J. (2005). Psychosocial intimacy and identity: From early adolescence to emerging adulthood. Journal of Adolescent Research, 20, 346-374.
 • Oskay, G. (1998).Genisletilmis objektif ego kimlik statüsü ölçeginin (extended objective measure of ego identity status)-EOM-EIS' in Türkçeye uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(9), 17-24.
 • Öncü, A. ve Weyland, P. (2005). Mekan, kültür, iktidar:Küreselleşen kentlerde yeni kimlikler. İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Özkırımlı, U. (1999). Milliyetcilik kuramları. İstanbul:Sarmal Yayınları.
 • Peterson, B. E., Smirles, K A. ve Wentworth, P. A. (1997).Generativity and authoritarianism: Implications for personality, political involvement and parenting.Journal of Personality and Social Psychology, 72,1202-121.
 • Rattansi, A. ve Phoenix, A. (1997) Rethinking youth identities: Modernist and postmodernist frameworks.in Bynner, J., Chisholm, L. and Furlong, A. (eds). Youth, Citizenship and Social Change in a European Context, pp. 121-150. Aldershot: Ashgate.
 • Rattansi, A. ve Phoenix, A. (2005). Rethinking youth identities:Modernist and postmodernist frameworks.Identity: An International Journal of Theory and Research,5, 97-123.
 • Rego, A. ve Cunha, M. P. (2009). How individualism–collectivism orientations predict happiness in a collectivistic context. Journal of Happiness Studies, 10 (1), 19-35.
 • Richins, M. L. ve Dawson, S. (1992). A consumer values orientation for materialism and its measurement:Scale development and validation. Journal of Consumer Research, 23, 312-325.
 • Rotenberg, K. J., Schaut, G. B. ve O'Connor, B. (1993).The role of identity development and psychosocial intimacy in marital success. Journal of Social and Clinical Psychology, 12, 198-217.
 • Schwartz, S. J., Pantin, H., Prado, G., Sullivan, S. ve J.Szapocznik (2005). Family functioning, identity, and problem behavior in Hispanic immigrant early adolescents.The Journal of Early Adolescence, 25, 392-420.
 • Serdar, Z. (2001). Postmodernizm ve öteki. (Çev. Gokce Kacmaz). İstanbul: Söylem Yayınları.
 • Slugoski, B.R., Marcia, J. E. ve Koopman, R.F. (1984).Cognitive and social interactional characteristics of ego identity statuses in college males. Journal of Personality and Social Psychology, 47, 646-661.
 • Smith, M. B. (1994). Selfhood at risk: Postmodern perils and the perils of postmodernism. American Psychologist,49, 405-411.
 • Sneed, C. D. (2002). Correlates and implications for agreeableness in children. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 136, 59-67.
 • Yetim, U. (2003). The impacts of individualism/collectivism, self-esteem, and feeling of mastery on life satisfaction among the Turkish university students and academicians. Social Indicators Research,61 (3), 297-317.
 • Yılmaz, A. (1995). Modernden postmodern siyasal arayıslar.Ankara: Vadi Yayınları.
 • Wang, W. ve Viney, L. (1996). A cross-cultural comparison of Eriksonian psychosocial development: Chinese and Australian children. School Psychology İnternational,17, 33-48.
 • Wang, W. ve Viney, L. (1997). The psychosocial development of children and adolescents in the People's Republic of China. International Journal of Psychology,32(3), 139-153.
 • Waterman, A. S. (2007). Doing well: The relationship of identity status to three conceptions of well-being.Identity, 7 (4), 289-307.
APA ÖZGÜNGÖR S (2009). Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu. , 32 - 42.
Chicago ÖZGÜNGÖR Sevgi Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu. (2009): 32 - 42.
MLA ÖZGÜNGÖR Sevgi Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu. , 2009, ss.32 - 42.
AMA ÖZGÜNGÖR S Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu. . 2009; 32 - 42.
Vancouver ÖZGÜNGÖR S Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu. . 2009; 32 - 42.
IEEE ÖZGÜNGÖR S "Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu." , ss.32 - 42, 2009.
ISNAD ÖZGÜNGÖR, Sevgi. "Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu". (2009), 32-42.
APA ÖZGÜNGÖR S (2009). Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 32 - 42.
Chicago ÖZGÜNGÖR Sevgi Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4, no.31 (2009): 32 - 42.
MLA ÖZGÜNGÖR Sevgi Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.4, no.31, 2009, ss.32 - 42.
AMA ÖZGÜNGÖR S Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2009; 4(31): 32 - 42.
Vancouver ÖZGÜNGÖR S Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2009; 4(31): 32 - 42.
IEEE ÖZGÜNGÖR S "Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu." Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4, ss.32 - 42, 2009.
ISNAD ÖZGÜNGÖR, Sevgi. "Postmodern değerler,kimlik oluşumu ve yaşam doyumu". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4/31 (2009), 32-42.