Yıl: 2009 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 153 - 158 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi

Öz:
Bu araştırma, kanserli çocuklarına bakım veren annelerin bakım verme yüklerini tespit etmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.Araştırma, Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Yakutiye Araştırma Hastanesi Pediatrik Hemato-loji-Onkoloji Kliniği’nde Ocak-Haziran 2008 tarihleri arasında yatmakta olan 82 çocuk hastanın anneleri ile gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak sosyo-demog-rafik soru formu ve Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde, ortalama, yüz-delik dağılımlar, Ki kare, Student t testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı.Annelerin ölçek puan ortalaması 21,29±12,00 olarak tespit edildi. Sosyo-demografik özellikleri bakım verme yükü ölçek puanıyla karşılaştırıldığında, gelir durumuna göre bakım yükü puanları arasındaki farklılık anlamlı olarak saptandı (p<0,05). Bakım verenlerin bakım ver-meden önce ve bakım verdikten sonraki sağlık algılarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,001). Bununla birlikte kanserli çocuklarına bakım veren annelerin Bakım Yükü Ölçeği puanlarının çok yüksek olmadığı belirlendi.
Anahtar Kelime:

Konular: Yoğun Bakım, Tıp Kadın Araştırmaları Hemşirelik

Determination of burden cares for mothers having children with cancer

Öz:
The research was conducted descriptively with the aim of determining the burden care of mothers who care for their children with malignancy.This research was cared out Atatürk University Süleyman Demirel Medical Center Yakutiye Research Hospital Pediatric Hematology-Oncology Clinic, between January and June 2008, with 82 mothers of cancer children. In the survey collecting data including the mothers&#8217; socio-demographic properties and &#8220;Zarit Burden Care of Scale&#8221;. Percentage, mean, Chi-square, Student t test, Mann-Whitney U test and Kruskal- Wallis test were used to evaluate the statistical data.Average scale scores of mothers were found to be 21.29±12.00. Socio-demographic characteristics of mothers compared to the care burden scores, according to income conditions between care burden scores were found to be significant (p<0,05). Before the treatment and care given after the comparison of health perceptions were statistically significant (p<0,001). However, Burden Care of Scale scores of mothers who care for cancer children were not very high.
Anahtar Kelime:

Konular: Yoğun Bakım, Tıp Kadın Araştırmaları Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.
 • Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği I. Genişletilmiş 8. baskı. Ankara: Sistem Ofset Basımevi 2004; 71-86. 2.
 • Kutluk T, Kars A. Kanser Konusunda Genel Bilgiler. Ankara: Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Yayınları 1994. 3.
 • Bleyer WA. What Can Be Learned About Childhood Cancer From "Cancer Statistics Review 1973-1988". Cancer 1993; 15: 3229-36. 4.
 • Goldberg-Arnold J, Fristad MA. Family Psychoeducation: Giving Caregivers What They Want and Need. Family Relations 1999;48: 411-18. 5.
 • Gurney J, Davis S, Severson RK, Fang JY, Ross JA, Robison LL. Trends in Cancer Incidence Among Children in The U.S.A. Cancer 1996;78: 532-41. 6.
 • Hockenberry M, Coody DK, Bennett B. Childhood, Cancers: Incidence, Etiology, Diagnosis, and Treatment. Pediatric Nursing 1990;16: 239-46. 7.
 • Akyol A. Yaşam Kalitesi ve Yaklaşımları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1993;9: 75-80. 8.
 • Ganz PA. Quality of Life and Patient with Cancer. Cancer Supplement 1994;74: 1445-51. 9.
 • Birol L, Akdemir N, Bedük T. İç Hastalıkları Hemşireliği. Vehbi Koç Vakfı Yayınları Ankara 1994; 96-140. 10.
 • Cleton FJ. Cancer Therapy. Odyssey 1995;1: 18-19. 11.
 • Yavaş İ, Söhmen G, Söhmen T. Kronik ve Ölümcül Hastalığı Olan Çocukların Ana Babalarının Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1994;1: 96-103. 12.
 • James K, Keegan-Wells D, Hinds PS, Kelly KP, Bond D, Hall B, et al. The Care of My Child with Cancer: Parents’ Perceptions of Caregiving Demands. Journal of Pediatric Oncology Nursing 2002;19: 218-28. 13.
 • Van Dongen-Melman JE, Van Zuuren FJ, Verhulst FC. Experiences of Parents of Childhood Cancer Survivors: A Qualitative Analysis. Patient Education and Counseling 1998;34: 185-200. 14.
 • Toseland RW, Smith G, Mccallion P. Family Caregivers of the Frail Elderly, in A. Gitterman (ed.) Handbook of Social Work Practice with Vulnerable and Resilient Populations. New York: Columbia University Press 2001. 15.
 • Siegel K, Raveis VH, Houts P, Mor V. Caregiver Burden and Unmet Patient Needs. Cancer 1991;68: 1131-40. 16.
 • Longman AJ, Atwood JR, Sherman JB, Benedict J, Shang TC. Care Needs of Home-Based Cancer Patients and Their Caregivers. Cancer Nursing 1992;15: 182-90. 17.
 • Mor V, Allen S, Malin M. The Psychosocial Impact of Cancer on Older Versus Younger Patients and Their Families. Cancer Supplement 1994;74: 2118-27. 18.
 • Cimete G. Evde Sağlık Bakım Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Evde Bakımda Hemşirenin Yeri, Marmara Üniversitesi 1. Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı 1998; 7-16. 19.
 • Hoekstra-Weebers JE, Jaspers JP, Kamps WA, Klip EP. Psychological Adaptation and Social Support of Parents of Pediatric Cancer Patients: A Prospective Longitudinal Study. Journal of Pediatric Psychology 2001;26: 225-35. 20.
 • Last BF, Grootenhuis MA. Emotions, Coping and the Need for Support in Families of Children with Cancer: A Model for Psychosocial Care. Patient Education and Counseling 1998;33: 169-79. 21.
 • Özer N, Yurttaş A, Hacıalioğlu N. Bakım Yükü Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Klinik Alanda Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs, Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya 2006; 132. 22.
 • Babadağ K. Hemşirelik Araştırmalarında Etik. Hemşirelik Bülteni 1995;9: 1-11. 23.
 • Stewart MJ, Ritchie JA, McGrath P, Thompson D, Bruce B. Mothers of Children with Chronic Conditions: Supportive and Stressful Interactions with Partners and Professionals Regarding Caregiving Burdens. Canadian Journal of Nursing Research 1994;26: 61-81. 24.
 • Grater JJ. The Impact of Health Care Provider Communication on Self-efficacy and Caregiver Burden in Older Spousal Oncology Caregivers. Doctor of Philosophy, University of Pittsburg 2005; 130. 25.
 • Altun İ. Hasta Yakınlarının Bakım Verme Durumlarında Zorlanma Durumları. Marmara Üniversitesi 1. Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı 1998; 71-8. 26.
 • Bodur S, Cingil D. Aile İçi Bakım Vericileri Eğitmenin Bağımlı Yaşlıların Evde Bakım Kalitesine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 22: 149-57. 27.
 • Bilgili N, Kubilay G. Yaşlı Bireye Bakım Veren Ailelerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi. Sağlık ve Toplum 2003;13: 35-43. 28.
 • Yamazaki S, Sokejima S, Mizoue T, Eboshida A, Fukuhara S. Health-Related Quality of Life of Mothers of Children With Leukemia in Japan. Quality of Life Research 2005;14: 1079-85. 29.
 • Svavarsdottir EK. Caring for a Child with Cancer: A Longitudinal Perspective. Journal of Advanced Nursing 2005;50: 153-61. 30.
 • Covinsky KE, Goldman L, Cook EF, Oye R, Desbiens N, Reding D, et al. The Impact of Serious Illness on Patients' Families. The Journal of the American Medical Association 1994;23: 1839-45. 31.
 • Eaton AP. Financing care for Children with Cancer. American Academy of Pediatrics 1993;15: 3265-8. 32.
 • Woods FN, Lewis FM, Ellison ES. Living with Cancer, Family experiences. Cancer Nursing 1989;12: 28-33. 33.
 • Sloper P. Needs and Responses of Parents Following the Diagnosis of Childhood Cancer. Child: Care, Health and Development 1996;22: 187-202. 34.
 • Carey PJ, Oberst MT, McCubin MA, Hughes SH. Appraisal and Caregiving Burden in Family Members Caring for Patients Receiving Chemotherapy. Oncology Nursing Forum 1991;18: 1341-8. 35.
 • Oberst MT, Thomas SE, Gass KA, Ward SE. Caregiving demands and appraisal of stress among family caregivers. Cancer Nursing 989;12: 209-15. 36.
 • Scott-Findlay S, Chalmers K. Rural Families’ Perspectives on Having a Child with Cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing 2001;18: 205-16. 37.
 • Wells DK, James K, Stewart JL, Moore IM, Kelly KP, Moore B, et al. Th+ Care of My Child with Cancer: A New Instrument to Measure Caregiving Demand in Parents of Children with Cancer. Journal of Pediatric Nursing 2002;17: 201-10. 38.
 • Gravelle AM. Caring for a Child with a Progressive Illness During the Complex Chronic Phase: Parents’ Experience of Facing Adversity, Journal of Advanced Nursing 1997;25: 738-45. 39.
 • Sharon D. Difficulties Complementing Treatment Task among Newly Diagnosed Children with Cancer. Children’s Health Care 1999;28: 255-77. 40.
 • Young B, Dixon-Woods M, Findlay M, Heney D. Parenting in A Crisis: Conceptualising Mothers of Children with Cancer. Social Science and Medicine 2002;55: 1835-47. 41.
 • Babaoğlu E, Öz F. Terminal Dönem Kanser Hastasına Bakım Veren Eşlerin Duygusal ve Sosyal Sorunları Arasındaki İlişki. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2003; 5: 24-33. 42.
 • Blank JJ, Clark L, Longman AJ, Atwood JR. Perceived Home Care Needs of Cancer Patients and Their Caregivers. Cancer Nursing 1989;12: 78-84. 43.
 • Flanagan J, Holmes S. Social Perceptions of Cancer and Their Impa.ts: Implications for Nursing Practise Arising from The Literature. Journal of Advanced Nursing 2000;32: 740-49. 44.
 • Han HR. Korean Mothers’ Psychosocial Adjustment to Their Children’s Cancer. Journal of Advanced Nursing 2003;44: 499-506. 45.
 • Sawyer MG, Antoniou G, Toogood I, Rice M, Baghurst P. A Prospective Study of Psychological Adjustment of Parents and Families of Children with Cancer. Journal of Pediatric Child Health 1993;29: 352-56. 46.
 • Karasuya RT, Poglar B, Takeuchi R. Caregiver Burden and Burnout. Postgraduate Medicine 2000;108: 119-23. 47.
 • Şahin ZA, Polat H, Ergüney S. Kemoterapi Alan Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Verme Yüklerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009;12: 1-9. 48.
 • Williams AM. Caregivers of Persons with Stroke: Their Physical and Emotional Wellbeing. Quality of Life 1993;2: 213-20. 49.
 • Barg FK, Pasacreta JV, Nuamah IF, Robinson KD. A Description of A Psychoeducational Intervention for Family Caregivers of Cancer Patients. Journal of Family Nursing 1998;4: 394-414. 50.
 • Von Essen L, Enskar K, Skolin I. Important Aspects of Care and Assistance for Parents of Children, 0-18 Years of Age, on or off Treatment for Cancer. Parents and Nurse Perceptions. European Journal of Oncology Nursing 2001;5: 254-64. 51.
 • Kurylo MF, Elliott TR, Shewchuk RM. Focus on the Family Caregiver: A Problem-Solving Training Intervention. Journal of Counseling and Development 2001;79: 275-82. 52.
 • Martinson IM, Liu-Chiang CY, Yi-Hua L Distress Symptoms and Support Systems of Chinese Parents of Children with Cancer. Cancer Nursing 1997;20: 94-9.
APA KARDAŞ ÖZDEMİR F, AKGÜN ŞAHİN Z, KÜÇÜK ALEMDAR D (2009). Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. , 153 - 158.
Chicago KARDAŞ ÖZDEMİR FUNDA,AKGÜN ŞAHİN ZÜMRÜT,KÜÇÜK ALEMDAR DİLEK Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. (2009): 153 - 158.
MLA KARDAŞ ÖZDEMİR FUNDA,AKGÜN ŞAHİN ZÜMRÜT,KÜÇÜK ALEMDAR DİLEK Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. , 2009, ss.153 - 158.
AMA KARDAŞ ÖZDEMİR F,AKGÜN ŞAHİN Z,KÜÇÜK ALEMDAR D Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. . 2009; 153 - 158.
Vancouver KARDAŞ ÖZDEMİR F,AKGÜN ŞAHİN Z,KÜÇÜK ALEMDAR D Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. . 2009; 153 - 158.
IEEE KARDAŞ ÖZDEMİR F,AKGÜN ŞAHİN Z,KÜÇÜK ALEMDAR D "Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi." , ss.153 - 158, 2009.
ISNAD KARDAŞ ÖZDEMİR, FUNDA vd. "Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi". (2009), 153-158.
APA KARDAŞ ÖZDEMİR F, AKGÜN ŞAHİN Z, KÜÇÜK ALEMDAR D (2009). Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 26(3), 153 - 158.
Chicago KARDAŞ ÖZDEMİR FUNDA,AKGÜN ŞAHİN ZÜMRÜT,KÜÇÜK ALEMDAR DİLEK Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi 26, no.3 (2009): 153 - 158.
MLA KARDAŞ ÖZDEMİR FUNDA,AKGÜN ŞAHİN ZÜMRÜT,KÜÇÜK ALEMDAR DİLEK Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, vol.26, no.3, 2009, ss.153 - 158.
AMA KARDAŞ ÖZDEMİR F,AKGÜN ŞAHİN Z,KÜÇÜK ALEMDAR D Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi. 2009; 26(3): 153 - 158.
Vancouver KARDAŞ ÖZDEMİR F,AKGÜN ŞAHİN Z,KÜÇÜK ALEMDAR D Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi. 2009; 26(3): 153 - 158.
IEEE KARDAŞ ÖZDEMİR F,AKGÜN ŞAHİN Z,KÜÇÜK ALEMDAR D "Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi." Yeni Tıp Dergisi, 26, ss.153 - 158, 2009.
ISNAD KARDAŞ ÖZDEMİR, FUNDA vd. "Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi". Yeni Tıp Dergisi 26/3 (2009), 153-158.