Yıl: 2009 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 85 - 98 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi

Öz:
Ekonomik büyüme, hemen her ulusal ekonomi için önemli bir ekonomi politikası amacıdır. Geçmişten günümüze iktisatçılar, ekonomik büyümenin belirleyicileri ve ülkeler arası farklılıklarının nedenleri üzerindeki çalışmalarına devam etmektedir. Büyüme literatürüne son yıllara kadar hâkim olan Neo-Klasik anlayış bu farklılığın nedenlerini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. İktisadın bilim olarak ortaya çıkışından itibaren beşeri sermaye, üretim faktörleri içinde en önemli unsur olarak kabul görmüştür. Yeni geliştirilen büyüme modellerinde bir ülkenin sahip olduğu beşeri sermaye, dış ticaret politikası, finansal kalkınmışlık düzeyi ve kamu harcamalarının ekonomik büyümeye üzerinde etkili olduğu ifade edilmektedir. Ancak bunlar arasında en önemlisi, beşeri sermaye olarak nitelikli insan gücü faktörüdür. Bu çalışma, beşeri sermaye göstergesi olarak alınan eğitim yatırımlarıyla, iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi, Türkiye örneğinde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.Yapılan araştırma sonucunda Türkiye’de büyüme ile eğitim yatırımlar arasında tek yönlü bir nedenselliğin varlığı saptamış, nedenselliğin yönünün de eğitim yatırımlardan ekonomik büyümeye doğru olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

The relationship between education investments and economic growth in Turkey

Öz:
Today, economic growth still maintains its important position in national economies worldwide. Thus, economists try to explore the possible reasons of different patterns of economic growth among countries. It is widely accepted that once dominant Neo Classic approach to economic growth has failed to explain these differences so far. Since the earlier times of economics science, human capital has been considered the most important component of production. However, recently, qualified labor force has started to replace human capital as the most important component. The most recent growth models suggest that country’s human capital, foreign trade policy, the level of financial development and public expenditures are highly influential on economic growth. This study aims at exploring the relationship between economic growth and investments on education, a clear indicator of the presence of human capital, in Turkish context. The method used in the present study is Granger Causality Test. The results of the study show that there is no reciprocal causality relationship between the growth in Turkish economy and investments made on education. One-way causality relationship is found only from educational investment to economic growth. No relationship is found from economic growth to educational investments.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Asterıou, D, Agıomırgıanakıs,G.M. (2001).”Human Capital and Economic Growth –Time Series Evidence from Greece, Agiomirgianakis, Journal of Policy Modelling, pp.481-489.
 • Azarıades, C. And Drazen, A. (1990).“Thresholds externalities in economic development”, Quarterly Journal of Economics 105, pp. 501–526.
 • Barro, R.J. and Lee, J.(1993).“International comparisons of educational attainment”, Journal of Monetary Economics 32 3, pp. 363–394.
 • Barro, R.J. (1991). “Economic growth in a cross-section of countries”, Quarterly Journal of Economics 56, pp. 407–443
 • Baumol, W. (1986). “Productivity, growth, convergence and welfare: what the long-run data show”, American Economic Review 76 5, pp. 1072–1085.
 • Baysal,Ö. (2006).1980 Sonrası Türkiye’de Kamusal Eğitim Harcamalarının Analizi (1980-2003), (Yayınlanmamış Yük.Lisans Tezi) Çukurova Üniversitesi Sos.Bil.Enst.
 • Cohen, D. and Soto, M. (2001).”Growth and Human Capital: Good Data, Good Results, OECD Development Centre”, Technical Papers, September
 • Çoban, O. ( 2004). “Beşeri Sermayenin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi : Türkiye Örneği’, İ.Ü. SBF Dergisi, Mart , Sayı 30.
 • Çömlekçi, N. ( 1971). Türkiye’nin İktisadi Kalkınmasında Eğitimin Rolü, Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 85/45, Sevinç Matbaası 1971 ANKARA.
 • Denıson,E.W. (1962).“Education,Economic Growth and Gaps in Information”, The Journal of Political Economy, Vol:LXX,No:5,Part:2,pp.124-128.
 • DAKURAH ve Diğerleri (2001). ‘Defense spending and economic growth in developing countries A causality analysis’, Journal of Policy Modeling, 23, 651-658.
 • Harbınson, F. and Myers, C. A. (1964). Education, Mangower and Economic Growth: Strategies of Human Resource Deudopment. New York: McGraw-Hill Book Campany
 • Hoşgörür, V. ve Gezgin, G. (2005). “Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Eğitim”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, C:II, Sayı;1:http://efdergi.yyu.edu.tr
 • Gujaratı, N.D. (1995).Basic Econometrics, McGraw-Hill, Third Edition,USA..
 • Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of cointegrating vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-254. Reprinted in R.F. Engle and C.W.J Granger (eds), Long-Run Economic Relationships, Oxford: Oxford University Press, 1991, 131-52.
 • Karabulut, K ve Emsen, Ö.S. (1997). “Kalkınma Teorileri ve Geliştirilen Son Büyüme Modeli: Yeni Büyüme Teorisi”, Atatürk Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 11(3-4), 27-50
 • Keller, R.I. K. (2006). “Investment in Primary, Secondary and Higher Education and The Effects on Economic Growth”, Contemporary Economic Policy, Vol.24, No.1, January, pp.18-34.
 • Kim, J. (1998). “Economic analysis of foreign education and students abroad”, Journal of Development Economics 56, pp. 337–365
 • Kipritçioğlu, A.(1998). ”İktisadi Büyümenin yeni Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi C: 53, No:1-4.
 • Kutlar, A. (2005). “Uygulamalı Ekonometri” Nobel yayın no:769.Geliştirilmiş 2. baskı. Ankara
 • Lucas, R.E. (1988). “On TheMechanics of Economic Growth”, Journal of Monetary Economics 22, pp. 3–4.
 • Mankıw, N.G., Romer, D. and Weil, D.N. (1992). “A contribution to the empirics of economic growth”, Quarterly Journal of Economics 107, pp. 407–437.
 • Özer,M. (1999). “Türkiye’de Hisse Senedi Fiyatları ile Döviz KurlarıArasında Etkileşimler”, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1, 61-73
 • Özmen,A., Özer,M. ve Türkyılmaz, S. (1999). “Türkiye’de İhracat ve Ekonomik BüyümeArasındaki Nedenselliğe İlişkin Bir Uygulama Denemesi”, Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Oğuz’a Armağan, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 379-392.
 • Psacharopoulos G. and Patrınos, H.A. (2002). World Bank Policy Research Working Paper, 2881, September, pp.1-19.
 • Romer, P. (1990). “Endogenous technological change” Journal of Political Economy 98 2, pp. S71–S102.
 • Saiful Tariq and Others (2007). “Relationship Between Education and GDP Growth: A Multivariate Causality Analysis for Bangladesh”, Economics Bulletin, Vol.3, No.35, pp.1-7.
 • Schultz, T. W. (1968). “Education and Economic Growth: Return to Education”, Readings in the Economics of Education, UNESCO, France, pp.277-292.
 • Schultz, T. W. (1972). “Optimal Investment in College Instruction: Equity and Efficiency”, The Journal of Political Economy, 80, May-Jun, pp.2-30
 • Tansel,A.,Güngör, N. D. (1997).“The Educational Attainment of Turkey’s Labor Force:A Comparison Across Provinces and Over Time”, METU Studies in Development,24, (4).
 • Türkmen, F. (2002). Eğitimin Ekonomik Ve Sosyal Faydaları Ve Türkiye'de Eğitim Ekonomik Büyüme İlişkisinin Araştırılması, DPT Uzmanlık tezi, DPT Yayını; No:2655, Ankara,
 • Ülgener, S.F. (1991). Milli Gelir İstihdam ve İktisadi Büyüme, 7.Baskı, Der Yayınları, İstanbul.
 • İNTERNET KAYNAKLARI
 • Doğan, S. ve Bozkurt, H. (2002)."Eğitim-İktisadi Büyüme İlişkisi ve Türkiye İçin Kointegrasyon Analizi" İnternet: www.bilgiyonetimi.org. erişim.21.04.2008.
APA AFSAR M (2009). Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. , 85 - 98.
Chicago AFSAR MUHARREM Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. (2009): 85 - 98.
MLA AFSAR MUHARREM Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. , 2009, ss.85 - 98.
AMA AFSAR M Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. . 2009; 85 - 98.
Vancouver AFSAR M Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. . 2009; 85 - 98.
IEEE AFSAR M "Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi." , ss.85 - 98, 2009.
ISNAD AFSAR, MUHARREM. "Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi". (2009), 85-98.
APA AFSAR M (2009). Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85 - 98.
Chicago AFSAR MUHARREM Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9, no.1 (2009): 85 - 98.
MLA AFSAR MUHARREM Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, 2009, ss.85 - 98.
AMA AFSAR M Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2009; 9(1): 85 - 98.
Vancouver AFSAR M Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2009; 9(1): 85 - 98.
IEEE AFSAR M "Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, ss.85 - 98, 2009.
ISNAD AFSAR, MUHARREM. "Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9/1 (2009), 85-98.