Yıl: 2009 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 179 - 196 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları

Öz:
Kredi kartları kağıt paranın yerini almaya aday günümüzün popüler ödeme araçlarıdır. Türkiye’de 1990’lardan sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bankalar da hızla gelişen kredi kartı pazarında söz sahibi olmak için sıkı bir rekabet içine girmişlerdir. Rekabet sonucu çok sayıda ve farklı faydalar sunan kredi kartları ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı bireylerin mevcut kredi kartını değiştirme tercihi olasılıklarını belirleyen demografik değişkenleri ve etki faktörlerini gösteren bir model oluşturmaktır. Araştırma Trabzon, Ordu ve Giresun’da 581 kişi üzerinde uygulanmıştır. Yapılan binary lojistik regresyon analizi sonucunda cinsiyet, yaş, kredi kartının kullanabileceği yerlerin çokluğu, kredi kartının limitinin yüksek olması, internetten alışveriş imkanının iyi durumda olması ve kredi kartını sağlayan kurumun imajının tesirli olması değişkenlerinin, kredi kartını değiştirmeme isteği olasılığını değişik seviyelerde etkiledikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

People's attitude of changing their credit cards

Öz:
Credit Cards which are applicant to replacing cash are today’s popular payment instruments. In Türkiye, It has been started to use broadly after 1990’s. Banks have entered into strict competition with each others to be powerful in the credit card market that is rapidly improving. In consequance of competition, different and lots of credit cards have been appeared. Aim of this research is to form a model that determine probability of customer preference about changing credit card. Research was done on 581 people that live in Trabzon, Ordu and Giresun. Consequence of binary logistic regression analysis that was done, some variables which affect the possibility of changing credit card, were found. These are gender, age, abundance of places that credit card could be used, high limit of credit card, to be a good position in possibility of truck in internet, firm that supply credit card, has possesion of effective image.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Agresti, A. (1996), An Introduction to Categorical Data Analysis, John Wiley and Sons. Inc., WDC.
 • Ardahan, F. (1997), “Kredi Kartları ve Antalya’da Kredi Kartı Kullanımına İlişkin Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası, Yıl:11, Sayı:64, Temmuz/Ağustos, ss.33-41.
 • Bankalararası Kart Merkezi (BKM) (1997), “Kredi Kartlarının Tarihçesi”, Pano Dergisi, Kasım, Sayı:2, ss.13-14.
 • Bankalararası Kart Merkezi (BKM) (2005) Bankalararası kart merkezi kredi kartı kullanım alışkanlıkları araştırması sonuçları, http://www.bkm.com.tr/basin/bultenler/2005_08_19.pdf.
 • Berenson, M.L., Levine, D.M. (1996), Basic Business Statistics: Concepts and Applications, Sixth Edition, Prentice-Hall International, New York.
 • Borowsky, M. (1994).“A New Base for Bank Marketing”, US Banker Journal, Vol.3, pp. 54-60.
 • Chang, Y.R., Hanna. S. (1992), “Consumer Credit Search Behavior”, Journal of Consumer Studies and Home Economics, Vol.16, pp. 207-227.
 • Çeker, M. (1997), Kredi Kartı Uygulaması ve Özel Hukuk Açısından Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanımı, Ankara.
 • Durukan, T., Elibol, H. Ve Özhavzalı, M. (2005) Kredi Kartlarındaki Taksit Uygulamasının Tüketicinin Harcama Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Kırıkkale İli Örneği, Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, Issue: 13, pp.143-153.
 • Gujarati, D.N. (1999), Temel Ekonometri, (Çev. Ü. Şenesen ve G.G. Şenesen), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Işığıçok, E. (2003), “Bebeklerin Doğum Ağırlıklarını ve Boylarını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Araştırılması” Ankara, VI Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü.
 • İyit, N., Genç. (2005), Lojistik Regresyon Analizi Yardımıyla Denekte Menopoz Evresine Geçişe İlişkin Bir Sınıflandırma Modelinin Elde Edilmesi, SÜ Fen Ed Fak Fen Dergisi, Sayı 25, ss.19-27
 • Kalaycı, Ş. (2005), Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayıncılık, Ankara.
 • Karamustafa, K., Biçkes, M. (2003), “Kredi Kartı Sahip Ve Kullanıcılarının Kredi Kartı Kullanımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma: Nevşehir Örneği” Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt.15, Sayı. 2, ss.91-113.
 • Korkmaz, S., Gövdeli, Y.E. (2004), Türk bankacılığında alternatif dağıtım kanalları ve ürünleri ile bunların gelişiminde ve pazarlanmasında eğitimin önemi, http://www.esef. gazi.edu.tr/ html/ yayinlar/15_pdf/15-a.pdf.
 • Mickey, J., Greenland, S. (1989), “A Study of the Impact of Confounder-Selection Criteria on Effect Estimation”, American Journal of Epidemiology, Vol.129, pp.125-137.
 • Özdamar, K. (1999), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Cilt.1, 2.Baskı, Eskişehir.
 • Tatlıdil, H. (2002), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ziraat Matbaacılık, Ankara.
 • Teoman, Ö. (1996), Hukuki Yönden Kredi Kartı Uygulaması, İstanbul.
 • Torlak, Ö. (2002), “Kredi Kartı Kullanımının Satın alma Alışkanlıklarına Etkileri Üzerine Eskişehir’de Bir Araştırma”, Yönetim, Yıl.13, Sayı.41, Ocak, ss.67-78.
 • Türkiye Bankalar Birliği (TBB) (2005), Türkiye Bankalar Birliğinin Bankaların Kredi Kartları Uygulamaları Hakkında Duyurusu, http://www.tbb.org.tr/turkce/duyurular/tbb/TBB%20-%20 Kredi %20Kartlari%20Hakkinda%20Duyuru.doc.
 • Yereli, A.N. (2002), Elektronik Bankacılık ve Türkiye Uygulaması, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • Yılmaz, E. (2000), Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması ve Ekonomik Etkileri, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • www.tbb.org.tr/turkce/kanunlar/5464/5%20BKvKKK%20Sanayi%20Komisyonu%20Raporu.doc.
APA CENGİZ E (2009). Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları. , 179 - 196.
Chicago CENGİZ Ekrem Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları. (2009): 179 - 196.
MLA CENGİZ Ekrem Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları. , 2009, ss.179 - 196.
AMA CENGİZ E Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları. . 2009; 179 - 196.
Vancouver CENGİZ E Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları. . 2009; 179 - 196.
IEEE CENGİZ E "Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları." , ss.179 - 196, 2009.
ISNAD CENGİZ, Ekrem. "Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları". (2009), 179-196.
APA CENGİZ E (2009). Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 179 - 196.
Chicago CENGİZ Ekrem Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19, no.2 (2009): 179 - 196.
MLA CENGİZ Ekrem Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, 2009, ss.179 - 196.
AMA CENGİZ E Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2009; 19(2): 179 - 196.
Vancouver CENGİZ E Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2009; 19(2): 179 - 196.
IEEE CENGİZ E "Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, ss.179 - 196, 2009.
ISNAD CENGİZ, Ekrem. "Bireylerin kredi kartlarını değiştirme tutumları". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19/2 (2009), 179-196.