Yıl: 2009 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 51 - 59 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları

Öz:
Bu araştırmanın genel amacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin liderlik davranışları ile ilgili görüşlerini saptamak ve araştırma sonuçlarına dayalı olarak önerilerde bulunmaktır. Araştırma tarama modelindedir. Ölçme aracı olarak beşli Likert tipi derecelendirilmiş anket kullanılmıştır. Ölçme aracı, 145 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçme aracının yapı geçerliği için madde toplam korelasyon analizi ve faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik için alfa katsayısına bakılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için madde-toplam korelasyon değerlerine bakılmıştır. BESYO öğrencilerinin yapıyı kurma ve anlayış gösterme boyutlarındaki liderlik davranışlarını çoğu zaman gerçekleştirdikleri saptanmıştır. Öğrencilerin anlayış gösterme boyutunda yer alan liderlik ile ilgili davranışlarının düzeyi, yapıyı kurma boyutuna göre daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelime: liderlik davranışları beden eğitimi ve spor öğrencileri

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Spor Bilimleri Davranış Bilimleri

The leadership behaviours of the school of physical education and sports students

Öz:
The general objective of this research is to identify the opinions of the leadership behaviours of the School of Physical Education and Sports (BESYO) students, and to make recommendations based on the outcomes of the research. The research is in the form of scanning. The measurement method is five Likert type scale-questionnaire. The measurement method has been applied to 145 students. Total item correlation analysis and factor analysis have been made for the structural validity of the measurement method. The alpha coefficient has been checked for reliability. It has been identified that the leadership behaviour by the BESYO students is actualised most of the time, in terms of building the structure and displaying comprehension. The level of the leadership related behaviours of the students in terms of displaying comprehension has been found higher in comparison to the aspect of building the structure.
Anahtar Kelime: leadership behaviors physical education and sports students

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Spor Bilimleri Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Sabuncuoğlu, Z., Tüz, M. Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi, Bursa, s. 217, 2001.
 • 2. Celep, C. Dönümsel Liderlik, Anı Yayıncılık, Ankara, s. 5, 2004.
 • 3. Aydın, M. Eğitim Yönetimi, Hatipoğlu Yayınevi. Ankara, s. 233, 1994.
 • 4. Başaran, İ, E. Yönetim. Feryal Matbaası, Ankara, s. 33, 2000.
 • 5. Katz, D., Kahn, L. R. Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi. Çevirenler: Halil can, Yavuz Bayar. TODAİE Yayınları, Ankara, s. 371, 1977.
 • 6. Stogdill, R., M. Stogdill’s Handbook Of Leadership, Revised and Expanded Edition By Bernard M. Bass. The Free Press, New York, s. 6, 1991.
 • 7. Bursalıoğlu, Z., Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Pegem A Yayıncılık, s. 37, 306, Ankara, 1987.
 • 8. Çelik, V. Eğitimsel Liderlik. Pegem A Yayıncılık, Ankara, s. 7, 2003.
 • 9. Hoy K., W., Miskel, G., C. Educational Administration. Fourth Edition. Mc Graw-Hill, New York, s. 262, 1991.
 • 10. Halpin, W., A. Theory And Research In Administration. The Macmiilan Company, New York, s. 86-88, 97-98, 1966.
 • 11. Halpin, W., A., Winer, J., B. ”A Factorial Study of the Leader Behavior Descriptions”. Leader Behavir: Its Description And measurement. Editörler: Ralp M. Stogdill, Alvin E. Coons. The Bureau of Business Research College of Commerce and Administration, OHOI,1957.
 • 12. Erçetin, Ş., Ş. Lider Sarmalığında Vizyon. Önder Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, s. 29, 31, 1998.
 • 13. Scot, M., N. Executive Leadership For Effective Administration, Pearson Education Inc. United states Of America, s. 31, 2005.
 • 14. Mole, G. “Can Leadership Be Taugth?”, Leadship In Organizations, Editör; John Storey, Routledge, s. 127, London, 2004.
 • 15. Elmuti, D., Minnis, W., Abebe, M. “Does Education Have A Role In Devoloping Leadership Skills?” Management Decision, Vol. 43,No. 7/8, s. 43-56, 2005.
 • 16. Tabancalı, E. “ İlköğretim Okulu Müdürlerinin ‘yapıyı kurma ve anlayış gösterme’ Boyutlarına İlişkin Liderlik Davranışları Hakkında Öğretmen Görüşleri”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1995.
 • 17. Erkuş, R. “İlköğretim Okulları Müdürlerinin Liderlik Davranışları”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1995.
 • 18. Can, S. “Resmi ve Özel Okullardaki Okul Yöneticileri ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Liderlik Davranışı Yönünden Karşılaştırılması”. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2002.
 • 19. Tozoğlu, E. “Farklı Spor Dallarında Görev Alan Antrenörlerin Liderlik özellikleri ve Bu Özelliklerinin Bazı Değişkenlerle İlişkileri”.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2003.
 • 20. Durukan, E. “Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu I. ve IV. Sınıf Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarının Karşılaştırılması”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2003.
 • 21.Üşenmez, S. “Hava Harp Okulunda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi Liderlik Davranışlarının Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004.
 • 22.Laurent, T., G., Bradney, D., A. “Leadership Behaviors Of Athletic Training Leaders Compared With Leaders In Other Fields”,Journal Of Athletic Traininig, 42(1):120-125, 2007.
 • 23.Ural, A., Kılıç, İ. Bilimsel Araştırma Süreci ve SPPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık, Ankara, 2006.
 • 24.Tavşancıl, E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Aalizi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s. 149, 2006.
 • 25.Sipahi, B., Yurtkoru, E., S., Çinko, M. Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Anal zi,Beta Yayınları, İstanbul, s. 80, 2007.
 • 26. Büyüköztürk, Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı. PegemA Yayıncılık, Ankara, s. 118, 2002.
 • 27. Didari, J., Hghighii, S., Abdolvahabi, Z., Rahmati, H. “The Relationship Between Leadership Style And Productivity In Puplic Sport”.Book Of Absracts, 16th EASM Eurapean Sport Management Conference, 10-13 September, Heidelberg / Bayreuth, 429-431, 2008.
APA ATAR E, ÖZBEK O (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları. , 51 - 59.
Chicago ATAR Emrah,ÖZBEK Oğuz Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları. (2009): 51 - 59.
MLA ATAR Emrah,ÖZBEK Oğuz Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları. , 2009, ss.51 - 59.
AMA ATAR E,ÖZBEK O Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları. . 2009; 51 - 59.
Vancouver ATAR E,ÖZBEK O Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları. . 2009; 51 - 59.
IEEE ATAR E,ÖZBEK O "Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları." , ss.51 - 59, 2009.
ISNAD ATAR, Emrah - ÖZBEK, Oğuz. "Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları". (2009), 51-59.
APA ATAR E, ÖZBEK O (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 7(2), 51 - 59.
Chicago ATAR Emrah,ÖZBEK Oğuz Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 7, no.2 (2009): 51 - 59.
MLA ATAR Emrah,ÖZBEK Oğuz Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, no.2, 2009, ss.51 - 59.
AMA ATAR E,ÖZBEK O Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2009; 7(2): 51 - 59.
Vancouver ATAR E,ÖZBEK O Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2009; 7(2): 51 - 59.
IEEE ATAR E,ÖZBEK O "Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları." SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 7, ss.51 - 59, 2009.
ISNAD ATAR, Emrah - ÖZBEK, Oğuz. "Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları". SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 7/2 (2009), 51-59.