Yıl: 1999 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 86 - 89 Metin Dili: Türkçe

Posttravmatik beyin omurilik sıvısı fistüllerine yaklaşım

Öz:
Posttravmatik Beyin Omurilik Sıvısı Fistülleri İPBF) kafa travmalarının (morbidite ve mortaliteye neden olan ciddi komplikasyonlarından biridir. Sıklıkla rinore ve otore şeklinde görülürler ve travmadan sonraki ilk hafta içinde akut olarak başlayabilecekleri gibi, nadir olarak aylar ve hatta yıllar sonra bileortaya çıkabilmektedirler. Bu retrospektif çalışmada, 2850 kafa travması olgusundan PBF tesbit edilen 48 (% 0.16) olgu sunuldu. Trafik kazası 34 (% 70) olgu ile en sık etyolojik neden idi. Onbeş ( % 31.5) olguda temporal kemikte fraktür; bunlardan 8 inde>ek olarak petroz kemikte fraktür, 31 (% 64.5) olguda paryetal kemikte fraktür; bunlardan 12 sinde ek olarak ethmoid kemikte fraktür, ayrıca 2 (% 4.1) olguda fronto-paryetal açık çökme fraktürü ile birlikte önfossada ve ethmoid kemikte fraktür tesbit edildi. Rinore 35 (%'73) olguda),atore 13 (% 27) olguda tesbit edildi. Travma sonrası bir aydan geç başvuran iki olgu (kronik) ve travmadan sonraki 48 saatten sonra başvurpri diğer iki olgu (subakut) hariç tüm olgular travmadan sonraki ilk 48 saat içinde (akut) hastanemize başvurdular. Konservatif tedaviye cevap vermeyen 10 olguya bifrontal kranyotomi ile ön fossa eksplorasyonu şeklinde ekştradural iye/veya intradurdl cerrahi girişim uygulandı. Olgulardan sadece birinde defekt primer olarak onarılabildi, 8 olguda galea greftivebir olguda da serbest fasya lata grefti, ayrıca ek olarak bunlardan 8 inde fibrin doku yapıştırıcısı, birinde siydnoakrilat kullanıldı. Tüm olgularda % 100 iyileşme sağlandı, hiç bir olguda postoperatif fistül tesbit edilmedi. Menenjit kabul edilen 2 olgu dışında hiçbir olguda menenjit gelişmedi. Tüm olgular ikili antibiyotik kombinasyonu ile proflaktik tedaviye alındı. Posttravmatik beyin omurilik sıvısı fistüllerinde konservatif tedavinin ve proflaktik antibiyotik tedavisinin önemi, dirençli olguların cerrahi endikasyonları ve uygun cerrahi yaklaşım literatür gözden geçirilerek tartışıldı.
Anahtar Kelime: Cerrahi işlemler, operatif BOS fistülü Kranioserebral travma Beyin omurilik sıvısı Beyin hasarları Antibiyotikler, kombine Nörocerrahi işlemleri Beyin omurilik sıvısı rinoresi Antibiyotik proflaksisi Yaralar ve yaralanmalar Kafa yaralanmaları Beyin omurilik sıvısı otoresi Cerrahi tedavi Fistül Menenjit İlaç tedavisi, kombinasyon Otore

Evaluation of posttraumatic cerebrospinal fluid fistulas

Öz:
: Posttraumatic Cerebrospinal Fistulas (PBF) are serious complications of head trauma which may cause to morbidity and mortality. Usually, they present with rhinorrhea or otorrhea, and they occur acutely in the first week after the trauma, rarely months and years later. In this retrospective study, from 2850 patients suffered head trauma, 48 (% 0.16) of them had PBF. The most frequent etiology was traffic accident in 34 (% 70) cases. Fifteen (X31.5) of all cases had temporal bone fracture; 8 of them had also petrous bone fracture, 31 (% 64.5) cases had parietal bone fracture; 12 of them had also ethmoid bone fracture, 2 (% 4.1) cases had fronto-parietal open depression fracture, also with fracture in the anterior fossa and the ethmoid bone. Rhinorrhea was encountered in 35 (% 73) cases, and otorrhea in 13 (% 27) cases. All patients, except four of them, admitted in 48 hours after the trauma (acute). Ten patients were treated surgically who were unresponded to the conservative treatment. Bifrontal craniotomy with extradural and/or intradural anterior fossa eksploration was performed. Primer repair could be achieved only in one case, eight cases were treated with galea greft, one case with fascia lata greft. Additionally, 8 cases needed the use of fibrin glue, and one case siyanoacrilate. The success of surgical treatment was 100%, and no postoperative fistulformation was observed. Two cases had meningitis on admission. During hospital stay, any case in this series developed meningitis. All patients were treated with prophylactic two combinations antibiotic therapy. For the precise evaluation of PBF, the efficacy of the conservative treatment and prophylactic antibiotic therapy, surgical indications of resistant cases, and appropriate surgical treatment was discussed with literature review.
Anahtar Kelime: Drug Therapy, Combination Meningitis Otorrhea CSF fistula Cerebrospinal Fluid Surgical Procedures, Operative Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea Brain Injuries Antibiotics, Combined Craniocerebral Trauma Antibiotic Prophylaxis Wounds and Injuries Surgical treatment Head injuries Cerebrospinal Fluid Otorrhea Fistula Neurosurgical Procedures

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA ZİYAL İ, KILINÇOĞLU B, ŞAHİN Y, AYDIN Y (1999). Posttravmatik beyin omurilik sıvısı fistüllerine yaklaşım. Ulusal Travma Dergisi, 5(2), 86 - 89.
Chicago ZİYAL İbrahim M.,KILINÇOĞLU Bülent F.,ŞAHİN Yüksel,AYDIN Yunus Posttravmatik beyin omurilik sıvısı fistüllerine yaklaşım. Ulusal Travma Dergisi 5, no.2 (1999): 86 - 89.
MLA ZİYAL İbrahim M.,KILINÇOĞLU Bülent F.,ŞAHİN Yüksel,AYDIN Yunus Posttravmatik beyin omurilik sıvısı fistüllerine yaklaşım. Ulusal Travma Dergisi, vol.5, no.2, 1999, ss.86 - 89.
AMA ZİYAL İ,KILINÇOĞLU B,ŞAHİN Y,AYDIN Y Posttravmatik beyin omurilik sıvısı fistüllerine yaklaşım. Ulusal Travma Dergisi. 1999; 5(2): 86 - 89.
Vancouver ZİYAL İ,KILINÇOĞLU B,ŞAHİN Y,AYDIN Y Posttravmatik beyin omurilik sıvısı fistüllerine yaklaşım. Ulusal Travma Dergisi. 1999; 5(2): 86 - 89.
IEEE ZİYAL İ,KILINÇOĞLU B,ŞAHİN Y,AYDIN Y "Posttravmatik beyin omurilik sıvısı fistüllerine yaklaşım." Ulusal Travma Dergisi, 5, ss.86 - 89, 1999.