Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 157 Sayfa Aralığı: 131 - 149 Metin Dili: Türkçe

1930-1939 döneminde vergi politikası

Öz:
1930'lu yıllarda ekonomik politikaya devletçilik ilkesinin hakim olduğu görülmektedir. Ancak bu devletçilik, milli ekonominin gerekleri, ülkenin hızla kalkınması ve sanayileşmesi ihtiyacıyla sınırlı olan ve özel teşebbüsün tam güvenlik ve istikrar içinde varlığını sürdürebilmesini de gerekli gören bir devletçiliktir. Bu dönemde milli sanayinin kurulması amacıyla sanayi planları hazırlanmıştır. , Dönem içerisinde vergi politikası kamu hizmetlerinin finansmanı için kaynak sağlamak amacını gütmektedir ve bu durum sistemli ve bilimsel bir vergi reformuna gidilmesini engellemiştir. Mevcut vergilerde bazı değişiklikler yapılırken, özellikle ücretliler üzerine yeni vergiler yüklenmiştir.
Anahtar Kelime:

Tax policy in the periods 1930-1939

Öz:
In the years of 1930, it is obvious that the principle of statism was dominant to economic politics. However, according to this statism; it was necessary to maintain private enteprise ^s existance with a whole security and stability; with requirements of national economy and limited with the needs of the develeopment of country and industrialization. In this period, industry plans was prepared for the purposes of constructing the domestic industry. In these years; tax policy was considering the target of obtaining financial resources for public services and this situation averted to obtain a systematic and scientific tax reform. While there were some changes in existent taxes; especially new taxes charged over the wage earners.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akalın, G. (2008), Atatürk Dönemi Maliye Politikaları, Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı SGB Yayın No: 2008/384.
 • Aktan, R. (1978), Türkiye İktisadı, 3. B., Ankara: Ankara Üniversitesi S.B.F. Yayınları No. 425, A.Ü. Basımevi.
 • Aren, S. (1963), "İktisadi Kalkınmayı Sınırlandırıcı Rolü Bakımından Tarım", Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi, (C.XVIII, No. 3-4) Eylül-Aralık.
 • Boratav, K. (1982), Türkiye'de Devletçilik, Savaş Yayınevi, Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Boratav, K. (1993), Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, 4. B., Ankara: Gerçek Yayınevi.
 • Bulutay, T. - Tezel, Y. S. - Yıldırım, N. (1974), Türkiye Milli Geliri (1923 - 1948),Ankara Üniversitesi, S.B.F. Yayınları No. 375, Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Bulutoğlu, K. (1978), Türk Vergi Sistemi, C. 1, 6. B., İstanbul: Fakülteler Matbaası.
 • Burhan, N. (1990), "Türkiye'de Devletçilik Üzerine Düşünceler (1923-1950)", Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, (32. Seri, Yıl 1988/1989, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Araştırma Merkezi Yayınları, No. 3659/533-74, İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi) İstanbul: 29-40.
 • Çakır, H. (1981), "Kalkınmanın Başlangıcında Türk Maliyesi (1920-1938)", Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Ekim: 129-148.
 • Demirkan, U. (1981), "Atatürk'ün Maliye Siyasası", Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Ekim: 41-70.
 • Duru, C. (1981), "Atatürk Döneminde Olağanüstü Vergiler", Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Ekim: 259-288.
 • Kazgan, G. (1983), Tarım ve Gelişme, İstanbul: Der Yayınları, Kazmaz Matbaası. Kılıçdaroğlu, K. (1981), "Kemalist Öğretide Maliye", Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Ekim: 71-87.
 • Kirmanoğlu, H. (1994), "Türkiye'de Vergi Reformları, Siyasal İktidarlar ve İktisat Politikaları", Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Cumhuriyet'in 70. Yılı Özel Sayısı, (36. Seri, Yıl 1994, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Araştırma Merkezi Yayınları, No. 3891/551-78, İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi) İstanbul: 55-82.
 • Korkmaz, E. (1982), Vergi Yapısı ve Gelişimi, İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayın No. 2989/489, Gür-Ay Matbaası.
 • Kuruç, B. (1987), Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Kuyucuklu, N. (1986), Türkiye İktisadı, 2.B., İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Acar Matbaacılık Tesisleri.
 • Küçük, Y. (1985), Türkiye Üzerine Tezler 1908-1978, Birinci Kitap, 5.B., Ankara: Tekin Yayınevi.
 • Oyan, O. (1999), "Meiji-Osmanlı-Türkiye: Vergi Politikasına İktisadi Kalkınma Sorunsalından Bakış", Mülkiye Dergisi (C. XXIII, S. 213), Eylül-Ekim.
 • Ölçen, N. A. (1982), "1923-1938 Döneminde Birinci ve İkinci Sanayi Planlan", Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası Ve Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi, Ankara: Ankara Üniversitesi S.B.F. Yayınları No. 513.
 • Önder, İ. (1980), "Japonya'da ve Türkiye'de Vergi Sistemlerinin Gelişimi", Maliye Enstitüsü Konferansları (26. Seri, Yıl 1979/1980, İstanbul Üniversitesi, İktisat
 • Fakültesi, Maliye Enstitüsü Yayınları, No. 2717/463-64, Güryay Matbaası), İstanbul: 1-35.
 • Öner, A. (1981), "Atatürk Dönemi Ekonomi Politika Reformları ve Maliye Uygulamaları", Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Ekim: 89-128.
 • Öner, E. (2005), Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Mali İdare, Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı Yayın No: 2005/369.
 • Özyüksel, M. (1985), "İmparatorluk ve Cumhuriyet Dönemlerinde Gelir, Gider, Servet Vergileri", Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (C. VI, S. 1), Nisan.
 • Pelin, İ. F. (1945), Finans İlmi ve Finansal Kanunlar, Birinci Kitap, 3. B., İstanbul: İsmail Akgün Basımevi.
 • T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, (1979), Bütçe Gelirleri Yıllığı 1977-1978, (1923-1978 Bütçe Gelirleri İstatistikleri), Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası.
 • Tekeli, E. (1959), "Vergi Politikaları ve Türkiye'de Vergi Politikası", Maliye Enstitüsü Konferansları (4. Seri, Yıl 1958, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Enstitüsü Yayınları, No. 804/105-6, Sermet Matbaası), İstanbul: 1-11.
 • Tekeli, İ. ve İlkin, S. (1983), 1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika Arayışları, Türkiye Belgesel İktisat Tarihi Serisi No. 2, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İdari İlimler Fakültesi Yayın No. 30.
 • Tezel, Y. S. (1986), Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), 2. B., Yurt Yayınları 4, Ankara: Maya Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti..
 • Turan, K. (1981), "Atatürk Dönemi Maliye Politikasında Tarım Kesiminin Yeri", Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Ekim: 289-319.
 • Turan, K. (1998), "1923-1938 Dönemi Ekonomisinin Atatürk'ün Ekonomik ve Mali Görüşleri Işığında Değerlendirilmesi", Sayıştay Dergisi, Temmuz-Eylül.
 • Türk, İ. (1982), "Atatürk ve Türk Mali Sistemi", Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi, Ankara: Ankara Üniversitesi S.B.F. Yayınları No. 513, A.Ü. S.B.F. Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi.
 • Türk, İ. (1981), "Cumhuriyet Döneminde Vergi Sistemimizin Gelişmesi", Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi, Atatürk Özel Sayısı (C.XXXVI, No. 1-4), Ocak- Aralık.
 • Varcan, N. (1987), Türkiye'de Vergi Politikalarının Oluşumu (Cumhuriyet Dönemi), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları No. 208/43.
 • Yaşa, M. vd. (1980), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Akbank Kültür Yayını, Apa Ofset Basımevi.
APA SARAÇOĞLU O (2009). 1930-1939 döneminde vergi politikası. Maliye Dergisi, 0(157), 131 - 149.
Chicago SARAÇOĞLU OSMAN FATİH 1930-1939 döneminde vergi politikası. Maliye Dergisi 0, no.157 (2009): 131 - 149.
MLA SARAÇOĞLU OSMAN FATİH 1930-1939 döneminde vergi politikası. Maliye Dergisi, vol.0, no.157, 2009, ss.131 - 149.
AMA SARAÇOĞLU O 1930-1939 döneminde vergi politikası. Maliye Dergisi. 2009; 0(157): 131 - 149.
Vancouver SARAÇOĞLU O 1930-1939 döneminde vergi politikası. Maliye Dergisi. 2009; 0(157): 131 - 149.
IEEE SARAÇOĞLU O "1930-1939 döneminde vergi politikası." Maliye Dergisi, 0, ss.131 - 149, 2009.
ISNAD SARAÇOĞLU, OSMAN FATİH. "1930-1939 döneminde vergi politikası". Maliye Dergisi 157 (2009), 131-149.