Yıl: 2009 Cilt: 9 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 95 - 116 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi

Öz:
Araştırma, lider-üye etkileşiminin örgütsel güven üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla Karaman ilindeki KOBİ'lerde, farklı hiyerarşik düzeyde çalışan 136 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; lider-üye etkileşimini olumlu değerlendirenlerin, örgütsel güven düzeyleri yüksek bulunmuştur. Aynı zamanda kendi performanslarını olumlu değerlendirdikleri ve kendilerini yöneticilerine yakın hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

-

Öz:
The study has been done in order to evaluate the effect of leader-member exchange on organizational trust with 136 participants working in different hierarchical level of SMEs in Karaman province. At the end of the study, one who positively evaluate the leader-member exchange is found to have high organizational trust. At the same time, it is concluded that they evaluate their own performance positively and they feel close to their managers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Antonioni, David (2000), "Leading, Managing, and Coaching", Industrial Management, 42 (5), 27-33.
 • Argote L, Ingram P, Levine J.M, Moreland'R.L (2000) "Knowledge Transfer in Organizations", Organisational Behavior And Human Decision Processes, 82 (1): 1-8.
 • Arıkan, Semra, (2003), "Kadın Yöneticilerin Liderlik Davranışları ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 1, 1-20.
 • Arrow, K., (1973) "Social Responsibility And Economic Efficiency" Public Policy 21 (3), 300-317.
 • Arslantaş, Cem Cüneyt, (2007), "Lider-Üye Etkileşiminin Yöneticiye Duyulan Güven Üzerindeki Etkisinin Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma", Tisk Akademi, 1, 161-173.
 • Aslan, Şebnem, Özata, Musa, Mete, Mustafa, (2007), "Investigation of The Effects of Justice And Trust Perception of Health Workers on Job Satisfaction And Organisational Commitment", International Health and Hospital Administration Congress, 1-3 Haziran Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC.
 • Bauer, Tayla N. ve Green, Stephen G., (1996), "Development of Leader-Member Exchange: A Longitudinal Test", Academy of Management Journal, 39 (6), 1538-1567.
 • Boies, Kathleen ve Howell, Jame M., (2006), "Leader-Member Exchange in Teams: An Examination of The Interaction Between Relationship Differentiation and Mean LMX in Explaining Team Level Outcomes", The Leadership Quarterly, 17, 246-257.
 • Brashear, Thomas G., Manolis, Chris, Brooks, Charles M., 2005, ''The Effects of Control, Trust, and Justice on Salesperson Turnover", Journal of Business Research, 58, 241-249.
 • Breland, Jacob W., Treadway, Darren C, Duke, Allison B. ve Adams, Garry L., (2007), "The Interactive Effect of Leader-Member Exchange and Political Skill on Subjective Carrier Success", Journal of Leadership & Organizational Studies, 13 (3), 1-14.
 • Brower, Holly H., Schoorman, F. David ve Tan, Hwee Hoon, (2000), "A Model of Relational Leadership: The Integration of Trust and Leader-Member Exchange", Leadership Quarterly, 11 (2), 227-250.
 • Burke, C. Shawn, Dana E. Sims, Elizabeth H. Lazzara, Eduardo Salas (2007) Trust in Leadership: A Multi-Level Review And İntegratione, The Leadership Quarterly 18: 606-632.
 • Çetin, Nesrin G. ve Beceren, Ertan, (2007), "Lider Kişilik: Gandhi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 5, 110-132.
 • Dansereau, Fred, (2002), "Individualized leadership", Journal of Leadership & Organizational Studies, June, 22, http: //www.allbusiness.com/human-resources/employee-development-Ieadershipy345341-3.html. Erişim: 01.10.2007.
 • Demircan N. ve Ceylan, A. (2003) Örgütsel Güven Kavramı : Nedenleri ve Sonuçları, Yönetim Ve Ekonomi Yıl: 2003 Cilt: 10 Sayı: 2
 • Dienesch, M. Richard ve Liden, C. Robert, (1986), LMX Model of Leadership: A Critique and Further Developement, Academy of Management, 11 (3), 618-634.
 • Duarte, Neville T., Goodson, Jane R. Ve Klich, Nancy R., (1994), "Effects of Dyadic Quality and Duration on Performance Appraisal", Academy of Management Journal, 37 (3), 499-521.
 • Erdoğan, Berrin, Kraimer, Maria L. ve Liden, Robert C, (2004), "Work Value Congruence and Intrinsic Career Success: The Compensatory Roles of Leader-Member Exchange and Perceived Organizational Support", Personnel Psychology, 57 (2), 305-332.
 • Ergeneli, Azize, Sağlam Arı, Güler ve Metin, Selin, (2007), "Psychological Empowerment and Its Relationship To Trust in Immediate Managers", Journal of Business Research, 60,41-49.
 • Folger, R.and Konovsky M.A. (1989) ""Effects Of Procedural And Distributive Justice On Reactions To Pay Raise Decisions", Academy Of Management Journal, 32: 115-130.
 • Fukuyama, p (1995), "Trust", Penguin Books, London.
 • Fulk, J., Brief A.P. and Barr S.H. (1985) ""Trust-in-Supervisor And Perceived Fairness And Accuracy Of Performance Evaluations." Journal Of Business Research 13: 301-313.
 • Graen, George B. ve Uhl-Bien, Mary, (1995), "Relationship-Based Approach to Leadership: Development of Leader-Member Exchange (LMX) Theory of Leadership over 25 Years: Applying A Multi-Level Multi-Domain Perspective", The Leadership Quarterly, 6 (2), 219-247.
 • Gürpınar, Gülce ve Yahyagil, Mehmet Y., (2007), "Örgütsel Adalet, Lider Üye Değişimi ve Örgüte Bağlılık Kavramları Arasındaki İlişki", XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2007, Sakarya.
 • Halis, M., Gökgöz G.S., Yaşar, Ö. (2007) Örgütsel Güvenin Belirleyici Faktörleri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 17
 • Hosmer, L. T. (1995) "Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory And Philosophical Ethics." Academy Of Management Review, 20: 379-403.
 • Kılınç, Tanıl, (1995),; "Liderlikte Durumsallığın Ötesi (I) Tepkici Yaklaşımlar (Dikey İkili Bağlantı, Davranışsal Sapma Kredisi ve Atıf Kuramlarının Analizi", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 24 (2), 151-185.
 • Kılınç, Tanıl (2008) "Liderlikte Dikey İkili Bağlantı (Vertical Dyad Linkage) Modeli", http: //www.merih.net/m2/lid/lidermod 1 .htm. Erişim: 02.09.2008.
 • Kirkman, Bradley L., Jones, Robert G. ve Shapiro, Debra L., (2000), "Why Do Employees Resist Teams? Examining The "Resistance Barrier" To Work Team Effectiveness", The International Journal of Conflict Management, 11 (1), 74-92.
 • Knack, S., Keefer, P. (1997) "Does social capital have an economic payoff, Quarterly Journal of Economics (4), 1251-1288.
 • Lapidot A. Yael, Ronit Kark B, Boas Shamir (2007), "The Impact Of Situational Vulnerability On The Development And Erosion Of Followers" Trust İn Their Leader, The Leadership Quarterly 18: 16-34
 • Lee, S.H. (2004). "Understanding Employee Trust, Commitment, and Innovative Behavior in The Public Sector: An Empirical Study". Korea Association For Public Administration pp: 1-32.
 • Liang, Shing-Ko, Ling, Hsiao-Chi ve Hsieh, Sung-Yi, (2007), "The Mediating Effects of Leader-Member Exchange Quality to Influence The Relationships Between Paternalistic Leadership and Organizational Citizenship Behaviors", Journal of American Academy of Business, 10 (2), 127-137.
 • Liden, Robert C. ve Graen, George, (1980), "Generalizability of The Vertical Dyad Linkage Model of Leadership",. Academy of management Journal, 23 (3), 451-465.
 • Liden, Robert C. ve Maslyn, John M., (1998), "Multidimensionality of Leader-Member Exchange: An Empirical Assessment Through Scale Development", Journal of Management, 24 (1), 43-72.
 • Mayer, R.C., Davis, J.H. and Schoorman, D. (1995) "An Integrative Model Of Organizational Trust. Academy Of Management Review" 20: 709-734
 • Nonaka I, Takeuchi H. (1995) "The Knowledge-Creating Company—How Japanese Companies Create The Dynamics Of innovation". New York/Oxford: Oxford University Press.
 • Özutku, Hatice, Ağca, Veysel ve Cevrioğlu, Esin, (2007), "Lider-Üye Etkileşim Teorisi Çerçevesinde, Yörietici-Ast Etkileşimi İle Örgütsel Bağlılık Boyutları ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Ampirik Bir İnceleme", XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2007, Sakarya.
 • Peterson, Randall S. ve Behfar, Kristin Jackson, (2003), "The Dynamic Relationship Between Performance Feedback, Trust, and Conflict in Groups: A Longitudinal Study", Organizational Behavior and Human Decision Processes, 92, 102-112.
 • Phillips, Antoinette S. ve Bedeian, Arthur G., (1994), "Leader-Follower Exchange Quality: The Role of Personal and Interpersonal Attributes", Academy of Management Journal, 37(4), 990-1001.
 • Putnam, R. (2000) "Bowling Alone: The Collapse And Revival Of American Community". Simon & Schuster, New York.
 • Renzl, Birgit (2008), "Trust in Management and Knowledge Sharing: The Mediating Effects of Fear and Knowledge Documentation", Omega, 36, 206 - 220.
 • Robinson, S. L. and D. M. Rousseau (1994) "Violating The Psychological Contract: Not The Exception But The Norm," Journal Of Organizational Behavior, 15: 245-259.
 • Rousseau, D. M. (1990) Rousseau, D. M. (1990) "New Hire Perceptions Of Their Own And Their Employer's Obligations: A Study Of Psychological Contracts." Journal Of Organizational Behavior 11: 389-400.
 • Scandura, Teri A. ve Schriesheim, Chester A., (1994), "Leader-member Exchange and Supervisor Career Mentoring As Complementary Constructs in Leadership Research", Academy of management Journal, 37 (6), 1588-1602.
 • Sparrowe, Raymond T ve Liden, Robert C, (1997), "Process and Structure in Leader-Member Exchange", Academy of Management Review, 22 (2), 522-552.
 • Tullberg, Jan, (2007), "Trust—The Importance of Trustfulness Versus Trustworthiness", The Journal of Socio-Economics, 2007, www.elsevier.com. Erişim: 20.12.2007.
 • Vecchio, Robert P., (1985), "Predicting Employee Turnover From Leader-Member Exchange:A Failure to Replicate", Academy of Management Journal, 28 (2), 478-485.
 • Wayne, Sandy J., Shore, Lynn M. ve Liden, Robert C, (1997), "Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange: A Social Exchange Perspective", Academy of Management Journal, 40 (1), 82-111.
 • Whitener, Ellen M. (1997) "The Impact Of Human Resource Activities On Employee Trust". Human Resource Management Review, Volume 7, Number 4, ss.389-404.
APA ASLAN Ş, ÖZATA M (2009). Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi. , 95 - 116.
Chicago ASLAN ŞEBNEM,ÖZATA Musa Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi. (2009): 95 - 116.
MLA ASLAN ŞEBNEM,ÖZATA Musa Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi. , 2009, ss.95 - 116.
AMA ASLAN Ş,ÖZATA M Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi. . 2009; 95 - 116.
Vancouver ASLAN Ş,ÖZATA M Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi. . 2009; 95 - 116.
IEEE ASLAN Ş,ÖZATA M "Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi." , ss.95 - 116, 2009.
ISNAD ASLAN, ŞEBNEM - ÖZATA, Musa. "Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi". (2009), 95-116.
APA ASLAN Ş, ÖZATA M (2009). Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(17), 95 - 116.
Chicago ASLAN ŞEBNEM,ÖZATA Musa Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 9, no.17 (2009): 95 - 116.
MLA ASLAN ŞEBNEM,ÖZATA Musa Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.17, 2009, ss.95 - 116.
AMA ASLAN Ş,ÖZATA M Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2009; 9(17): 95 - 116.
Vancouver ASLAN Ş,ÖZATA M Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2009; 9(17): 95 - 116.
IEEE ASLAN Ş,ÖZATA M "Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi." Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, ss.95 - 116, 2009.
ISNAD ASLAN, ŞEBNEM - ÖZATA, Musa. "Lider-Üye etkileşiminin (LMX) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi". Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 9/17 (2009), 95-116.