Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 1 - 12 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği

Öz:
Bu çalışmanın amacı, yenilenen Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının önerdiği alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin öğretmenler trafından ne derece kullanıldığını ve öğretmenlerin bu süreçte karşılaştıkları problemleri tespit etmektir. Bu amaçla 2008 yılında Trabzon ilindeki altı farklı ilköğretim okulunda görev yapan toplam on Fen ve Teknoloji öğretmeni ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Mülakat verileri, öğretmenlerin ilgili yöntemleri seçme, kullanma ve notlandırma konularında problemlerinin olduğunu göstermiştir. Çalışmanın sonunda okul imkanlarının yetersizliğinin yanında öğretmenlerin bu yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarının, alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin etkin kullanımını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlere alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilişkili teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük pratik bilgileri de içeren ek formasyonun verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime: uygulamada karşılaşılan sorunlar ölçme ve değerlendirme trabzon ilk öğretim öğretmenleri alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri fen ve teknoloji öğretmenleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acat, B., & Demir, E. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki değerlendirme süreçlerine ilişkin görüşleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, 5-7 Eylül.
 • Akbayır, S., Baki, A., Baysal, N., Çepni, S., & Öztürk C.(2006). Öğretenler ve öğrenenler için ek açıklamalarla yeni ilköğretim programları (1-5. Sınıflar). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Ayas, A. (2005). Kavram öğrenimi- in: S. Çepni (ed.) Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Aydın, F. (2005). Öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme konusundaki düşünceleri ve uyguladıkları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli, 28-30 Eylül.
 • Bayrak, B., & Erden, A.M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 137-154.
 • Cansız-Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik programının ölçme değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Crawley, F. E., & Salyer, B. (1995). Origins of life science teachers’ beliefs underlying curriculum reform in Texas. Science Education, 79, 611-635.
 • Çakır, İ., & Çimer, S.O. (2007). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme konusundaki yeterlilikleri ve uygulamada karşılaşılan problemler. I. Ulusal İlköğretim Kongresi. Ankara, 15–17 Kasım.
 • Çalık, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Tokat, 5-7 Eylül.
 • Çepni, S. (2007). Performans değerlendirme- in: E. Karip (ed.) Ölçme ve değerlendirme (193- 239). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Erdemir, Z. A. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme tekniklerini etkin kullanabilme yeterliliklerinin araştırılması (Kahramanmaraş Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Gömleksiz, M.N., & Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.
 • Hürsen, Ç., & Uzunboylu, H. (2007). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. http://world-educationcenter. org/cjes/fulltext/2007no2fulltext/2007no2articlefulltext5.pdf. (03.02.2009 tarihinde ziyaret edildi.)
 • Karatepe, A., Yıldırım, H.İ., Şensoy, Ö., & Yalçın, N. (2004). Fen bilgisi öğretimi amaçlarının gerçekleştirilmesinde yeni programın içerik boyutunda uygunluğu konusunda öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 327-338.
 • Kartallıoğlu, F. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulandığı pilot okullardaki öğretmenlerin yeni program ve pilot çalışmalar hakkındaki görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Korkmaz, H. (2006). Yeni ilköğretim programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • MEB (2004). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB (2005). İlköğretim 1–5 sınıf programları tanıtım el kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2006). Talim ve terbiye kurulu ilköğretim matematik dersi 6–8. sınıflar öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Lock, C., & Munby, H. (2000). Changing assesment practices in the classroom: A study of one teacher’s challenge. Alberta Journal of Educational Research, 46(3), 267-279.
 • Olson, J. (1981). Teacher influence in the classroom: A context for understanding curriculum translation. Instructional Science, 10, 259-275.
 • Orbeyi, S. (2007). İlköğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Öztürk, E., & Demircioğlu, H. (2002). Lise biyoloji öğretim programı uygulamasında öğretmen rolü. www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Biyoloji/bildiri/t26d.pdf (03.02.2009 tarihinde ziyaret edildi.)
 • Sağlam - Arslan, A., Avcı, N., & İyibil, Ü. (2008). Fizik öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini algılama düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 115-128.
 • Schremer, O.D. (1991). The teacher – a category in curriculum evaluation – Studies in Educational Evaluation, 17, 23-39.
 • Temiz, N. (2005). İlköğretim 4. sınıf matematik dersi yeni ilköğretim programının yansımaları. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi. Denizli, 28-30 Eylül.
 • TTKB. (2007). Eğiti.bilimleri derneği TTKB raporu. Eğitim programlarındaki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan eğitim uzmanı ihtiyacı http://www.egitimbilimleridernegi.org/gpage6.html (03.02.2009 tarihinde ziyaret edildi.)
 • White, R.C. (1997). Curriculum innovation a celebration of classroom practice. London: Open University Press.
 • Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkkan, B., Yıldız, N., & Girmen, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.
 • Yiğit, N. (2002). Öğretim programı geliştirmede öğretmenin rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 296, 27-33.
 • Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri (Sakarya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
APA ARSALAN SAĞLAM A, KAYMAKÇI DEVECİOĞLU Y, ARSLAN S (2009). Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. , 1 - 12.
Chicago ARSALAN SAĞLAM Ayşegül,KAYMAKÇI DEVECİOĞLU Yasemin,ARSLAN Selahattin Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. (2009): 1 - 12.
MLA ARSALAN SAĞLAM Ayşegül,KAYMAKÇI DEVECİOĞLU Yasemin,ARSLAN Selahattin Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. , 2009, ss.1 - 12.
AMA ARSALAN SAĞLAM A,KAYMAKÇI DEVECİOĞLU Y,ARSLAN S Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. . 2009; 1 - 12.
Vancouver ARSALAN SAĞLAM A,KAYMAKÇI DEVECİOĞLU Y,ARSLAN S Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. . 2009; 1 - 12.
IEEE ARSALAN SAĞLAM A,KAYMAKÇI DEVECİOĞLU Y,ARSLAN S "Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği." , ss.1 - 12, 2009.
ISNAD ARSALAN SAĞLAM, Ayşegül vd. "Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği". (2009), 1-12.
APA ARSALAN SAĞLAM A, KAYMAKÇI DEVECİOĞLU Y, ARSLAN S (2009). Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(28), 1 - 12.
Chicago ARSALAN SAĞLAM Ayşegül,KAYMAKÇI DEVECİOĞLU Yasemin,ARSLAN Selahattin Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.28 (2009): 1 - 12.
MLA ARSALAN SAĞLAM Ayşegül,KAYMAKÇI DEVECİOĞLU Yasemin,ARSLAN Selahattin Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.28, 2009, ss.1 - 12.
AMA ARSALAN SAĞLAM A,KAYMAKÇI DEVECİOĞLU Y,ARSLAN S Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 0(28): 1 - 12.
Vancouver ARSALAN SAĞLAM A,KAYMAKÇI DEVECİOĞLU Y,ARSLAN S Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 0(28): 1 - 12.
IEEE ARSALAN SAĞLAM A,KAYMAKÇI DEVECİOĞLU Y,ARSLAN S "Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.1 - 12, 2009.
ISNAD ARSALAN SAĞLAM, Ayşegül vd. "Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2009), 1-12.