Yıl: 2009 Cilt: 36 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 275 - 282 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Öz:
Amaç: Bu çalışma huzurevinde yaşayan yaşlılardaÖzbakım Gücü ve Yaşam Doyumları arasındaki ilişkiyive etkileyen bireysel faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki buaraştırma Aralık 2007-Ocak 2008 tarihleri arasındaSamsun huzurevinde yapılmış olup, örnekleme 56 yaşlıalınmıştır.Verilerin toplanmasında soru formu ile Özbakım GücüÖlçeği (ÖGÖ) ve Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) kullanılmıştır. ÖGÖ’den alınacak minimum puan 35, maksimumpuan 140’ dır. YDÖ ölçeğinden alınan 7 puan ve altınındüşük, 13 puan ve üstü yüksek yaşam doyumunu göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis VaryansAnalizi kullanılmıştır.Bulgular: Huzur evinde kalan yaşlıların ÖGÖ puan ortalaması 86.4 ±18.8, YDÖ puan ortalaması 20.3 ± 5.9 olarak yüksek bulunmuştur. ÖBÖ orta-lise mezunlarında,uyku sorunu olmayanlarda ve huzur evinde kalmaktanmemnun olanlarda yüksek bulunmuştur. Yaşam doyumuise günlük işlerini kendi kendilerine yapabilenlerde veuyku sorunu olmayanlarda yüksek bulunmuştur.Sonuç: Yaşam doyumu ile öz bakım gücü arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. ÖGÖ arttıkça yaşam doyumu da artacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Araştırmaları Hemşirelik

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

Öz:
Objectives: This research has been made to examinethe relation between the self care strength and the lifesatisfaction of the elderly living in the nursing home andfactors that affect.Material and methods: Descriptive and cross-sectionaltype of this study was performed in nursing home inSamsun between December 2007-0ctaber 2008. Thesample consist of 56 elderly.The data were collected by Self Care Agency Scale(SCAS) and The Satisfaction With Life Scale (SWLS).SCAS minimum score is 35 and maximum is 140. If theSWLS index is less than 7, it means it is low but, if it ismore than 13 this means it is high SWLS in fact. Forevaluation, t test, Mann-Whitney U test and KruskallWallis analysis were performed.Results: It was found that SCAS form of the elderly themean score was 86.4 ±18.8. SWLS form the mean scorewas 20.3 ± 5.9. İt can be said that they are higher thanmean level. Self-care strength is high those graduatedfrom high school and in individual who are between therest not problem and to be satisfaction of living in thenursing home. Life Satisfaction was found to be highthose the rest not problem and who do not depend onanybody else while doing their daily activity.Conclusion: There is a strong positive relationship between the self-care strength of the elderly individual andtheir life satisfaction.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Araştırmaları Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Özer M, Özsoy Karabulut Ö. Yaşlılarda yaşam doyumu. Geriatri 2003;6: 72-74.
 • 2. Balcı G. Özbakım gücü ve yaşam kalitesinin etkilendiği bazı durumlar ve hemşirenin rolü. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003;10: 69-76.
 • 3. Akduman S, Bolışık B, Sönmez S. Sağlıklı ergenlerin özbakım güçlerinin incelenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi 2004;7:17-21.
 • 4. Cynthia A, Padula RN. Self-Care and the Eldery: Review and İmplications. Publıc Health Nursing 1992;9: 22-28.
 • 5. Akdemir N. Psikososyal destek (Çev. Ed. N. Platin) Hemşireler Için Kanser El Kitabı, 2.Baskı, Akşam Sanat Okulu Matbaası, Ankara 1996;186-193.
 • 6. Orem DE. Nursing: Concept of Practice Self-Care Agency and Dependent-care Agency, 4 th ed. Mosby Year Book, St. Louis 1991; 145-175.
 • 7. Jenny J. Self-care Actions theory and Nursing Diagnosis: A test of conceptual fit. J Nurs Educat 1991; 30: 227-232.
 • 8. Kara B. Özbakım tanımı ve kavramsal yönü. Aktüel Tıp Dergisi 2001;13:105-108.
 • 9. Bakoğlu E, Yetkin A. Hipertansiyonlu hastaların özbakım gücünün değerlendirilmesi. CÜHYO Dergisi 2000; 4:41-49.
 • 10. Parissopoulos S, Kotzabassaki S. Orem’s Theory, transactional analysis and the managements of elderly rehabilitation. ICUS NURS WEB J -ISSUE 17- January-March 2004 (Nursing. Gr).
 • 11. Karabulut Ö, İz F. Yaşlılarda yaşam kalitesi. Hemşirelik Forumu 2002; 5:51-53.
 • 12. Toprak Y, Soydal T, Bal E ve ark. Yaşlı sağlığı. Ankara. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2002; 8-12.
 • 13. Özer M. Huzurevinde ve aile ortamında yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumunun incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Izmir, 2001.
 • 14. Öztunç G, Büyüksürücü L. Adana huzurevinde yaşayan 65 yaş ve üstündeki bireylerin yaşlılık ve sağlıklarına ilişkin görüş ve uygulamaları ile mevcut durumlarının saptanması: Sağlıklı Yaşlanma Uluslararası Hemşireler Birliği 1992 Teması Sempozyum Kitabı, Ankara 1992; 112-119.
 • 15. Uysal Ş. Yaşlılık ve sorunları. Seminer Psikoloji 1993; 10:1-13.
 • 16. Altıparmak S. Gebelerde sosyo demografik özellikler, özbakım gücü veya yaşam kalitesi ilişkisi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2006; 5: 416-423.
 • 17. Bakış E, Çınar S. Huzur evlerinde yaşayan bireylerde özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Hemşirelik Forumu. 2007;7: 89-93.
 • 18. Çimen S. Yaşlı bireylerin özbakım ve yaşam doyumlarının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. İstanbul üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996.
 • 19. Aggleton P, Chalmers H. Models and theories five: Orem’s and King’s theories. J. Adv. Nurs 1989;14:365-372.
 • 20. Pınar R. Diyabetes Mellitus'lu hastaların yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Doktora Tezi. İstanbul 1995;17-18.
 • 21. Pınar R.Çınar S. İşsever H.Albayrak M, İlhan S. Hemodiyalize devam eden ve transplant olan son dönem böbrek yetmezlikli hastaların yaşam kalitelerinin karşılaştırılması. Çınar Dergisi 1995;1:1-6.
 • 22. Kearney BY, Fleischer BJ. Development of an instrument to measure exercise of self-care agency. Res Nurs Health 1979; 2: 25-34.
 • 23. Nahcivan N. Sağlıklı gençlerde “Özbakım Gücü” ve aile ortamının etkisi, yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1993, İstanbul.
 • 24. Diener E, Enmors RA, Larger RJ ve ark. The satisfaction with life scale. J Pers Assess 1985; 49: 71-75.
 • 25. Köker S. Normal ve sorunlu ergenlerde yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991, Ankara.
 • 26. Pınar R, Çınar S. Huzurevi ve huzurevi dışında yaşayan yaşlıların yaşam doyumları farklımı? Türk Hemşireler Dergisi 2001; 51:10-18.
 • 27. Bowling A. Association with life satisfaction among very elderly people living in a deprived part of inner London. Sos.Sci.Med 1990;31:1003-1011.
 • 28. Pasinlioğlu T Gebelerin özbakım gücü ve öz-bakım gücünü artırmada hemşirenin eğitici rolünün etkisi, Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Hemşirelik Kongresi (2-4 Temmuz 1997), Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir, 1997;135-149.
 • 29. Yazıcı R. Yaşlı bireylerin ölüm kaygı ve bunun günlük yaşam aktivitelerine olan etkisinin araştırılması. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi. Sağlık Bilimler Enstitüsü. İstanbul 1994
APA Altay B, AVCI İ (2009). Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. , 275 - 282.
Chicago Altay Birsen,AVCI İlknur Aydın Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. (2009): 275 - 282.
MLA Altay Birsen,AVCI İlknur Aydın Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. , 2009, ss.275 - 282.
AMA Altay B,AVCI İ Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. . 2009; 275 - 282.
Vancouver Altay B,AVCI İ Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. . 2009; 275 - 282.
IEEE Altay B,AVCI İ "Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki." , ss.275 - 282, 2009.
ISNAD Altay, Birsen - AVCI, İlknur Aydın. "Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki". (2009), 275-282.
APA Altay B, AVCI İ (2009). Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Dicle Tıp Dergisi, 36(4), 275 - 282.
Chicago Altay Birsen,AVCI İlknur Aydın Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Dicle Tıp Dergisi 36, no.4 (2009): 275 - 282.
MLA Altay Birsen,AVCI İlknur Aydın Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Dicle Tıp Dergisi, vol.36, no.4, 2009, ss.275 - 282.
AMA Altay B,AVCI İ Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Dicle Tıp Dergisi. 2009; 36(4): 275 - 282.
Vancouver Altay B,AVCI İ Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Dicle Tıp Dergisi. 2009; 36(4): 275 - 282.
IEEE Altay B,AVCI İ "Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki." Dicle Tıp Dergisi, 36, ss.275 - 282, 2009.
ISNAD Altay, Birsen - AVCI, İlknur Aydın. "Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki". Dicle Tıp Dergisi 36/4 (2009), 275-282.