Yıl: 2009 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 65 - 68 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi

Öz:
Meme kanseri, en sık görülen kanser sıralamasında ikinci, kansere bağlı ölümlerde ise birinci sıradadır. Teşhisinden sonra 5 yıllık sağ kalım oranının %75 olması nedeni ile en iyi yaşam süresine sahip kanser olmasına rağmen, kadınların yaşam kalitelerini önemli ölçüde değiştirebilen bir hastalıktır. Meme kanseri olan kadının, mastektomi sonrası bozulan beden imajını tekrar kazanabilmesini sağlamak için meme rekonstrüksiyonu tamamen kozmetik amaçla yapılan bir ameliyattır. Meme rekonstrüksiyonu yapılan hastaların total mastektomi uygulanmış hastalara göre benlik saygısı ve beden algısının daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Kanser tedavileri ve yan etkileri konusunda verilen eğitimin, sonraki dönemde uyumu kolaylaştırdığı, psikiyatrik morbiditeyi azalttığı kanıtlandığından eğitim, duygusal ve sosyal desteğin önemi artmaktadır.Meme kanseri tanısı almış hastalara verilecek sağlık hizmetleri, memnuniyet verici kaliteli bir yaşama yönelik olmalıdır. Bunun için sağlık ekibi üyelerinin, özellikle de hastalarla tedavi ve bakımın tüm aşamalarında bulunan hemşirelerin bütüncül bir bakım vermeleri gerekmektedir. Bu amaçla hastalara uygulanacak psikoterapi ve rekonstrüktif cerrahi seçeneğinin yanında verilecek danışmanlık ve eğitim bireylerin fizyolojik ve psikososyal sorunlarıyla daha kolay baş etmelerini sağlayacak ve yaşam kalitelerini arttıracaktır.
Anahtar Kelime: Mammaplasti Konu ile ilgili hasta eğitimi Rekonstrüktif cerrahi işlemler Yaşam kalitesi

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Onkoloji

The effects of quality of life on reconstructive surgery and education of the patients on breast cancer

Öz:
The breast cancer is the second common cancer and it is the second leading cause of cancer death. %75 of patients have 5 years survival after the diagnoses. Despite the best life expectancy it can change the quality of women's life seriously. Breast reconstruction being applied with completely cosmetic aims, is an operation to help woman to regain their body image after the mastectomy. It is pointed that the patients who were applied breast reconstruction have more self-respect and sensation of body compared to the patients who were applied total mastectomy. The education given about cancer treatments and its side effects make adaptation of patients easier in the following period and decreas psychiatric morbidity. Because of this, the importance of education, emational and social support is increasing. The treatment facilities which is going to be applied to have diagnosis of breast cancer patients must be directed to provide satisfactory and of high quality life. Therefore the members of the health team especially the nurses who take part in all stages of treatment and care must give holistic attention. The consultancy and training which is given beside psychotherapy and reconstructive surgery options, will help coping with psychological and psychosocial problems of people and will increase the life standarts.
Anahtar Kelime: Quality of Life Mammaplasty Patient Education as Topic Reconstructive Surgical Procedures

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Onkoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1) Yeter K. Kemoterapi Alan Hastalara Verilen Eğitimin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2006.
 • 2) Bektaş Aydın H, Akdemir A. Kanserli bireylerin fonksiyonel durumlarının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2006;26:448-499.
 • 3) Pınar R, Salepçi T, Afşar F. Assessment of quality of life in Turkish patients with cancer. Turkish Journal of Cancer 2003,33(2):96-101.
 • 4) Özmen V. Breast cancer ın the world and turkey. Meme Sağlığı Dergisi 2008; 4(1):7-12.
 • 5) Eti Aslan F, Gürkan A. Kadınlarda meme kanseri risk düzeyi. Meme Sağlığı Dergisi 2007;3 (2):63-68.
 • 6) Karamanoğlu Yavuz A, Gök Özer F. Mastektomili hastalarda evde bakım. Meme Sağlığı Dergisi 2008;4(1):3-8.
 • 7) Öz F. Hastalık yaşantısında belirsizlik. Türk Psikiyatri Dergisi 2001;12(1):61-68.
 • 8) Henson HK. Breast cancer and sexuality. Sexuality and Disability 2002;20(4):261-275.
 • 9) Kızılcı S. Kemoterapi alan kanserli hastalar ve yakınlarının yaşam kalitesini etkileyen faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1999;3(2):18-25.
 • 10) Gümüş AB, Meme kanserinde psikososyal sorunlar ve destekleyici girişimler. Meme Sağlığı Dergisi 2006;2(3):108-114.
 • 11) Sertöz ÖÖ, Elbi MH, Noyan A ve ark. Meme kanserinde ameliyat tipinin algısı, cinsel işlevler, benlik saygısı ve eş uyumuna etkileri: kontrollü bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 2004;15(4):264-275.
 • 12) Soygür H, Özalp E, Cankurtaran E ve ark. Meme kanseri hastalarında uygulanan tedavinin türü psikiyatrik tanı dağılımını etkiliyor mu? 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Program ve Özet Bildirileri Kitabı. 28 Eylül- 3 Ekim 2004, İzmir, 598-600.
 • 13) Buckley CT, Gren LB, Schnurr PS. Truma, PTSB and Physical Health: From Assesing Psychological Trauma and PTSD. J. P. Eilson, M.T. Keane(Ed.), London, Academic Pres 2004.
 • 14) Ardahan M, Temel AB. Prostat kanserli hastalarda yaşam kalitesi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışı ilişkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;22(2):1-14.
 • 15) Başaran S, Güzel R, Sarpel T. Yaşam kalitesi ve sağlık sonuçlarını değerlendirme ölçütleri. Romatizma 2005;20(1):55-63.
 • 16) Baider L, Andritsch E, Uziely B ve ark. Do diff erent cultural settings aff ect the psychological distress of women with breast cancer? A randomized study. Eur J Cancer Care 2003;2:263-273.
 • 17) Çavdar İ. Meme kanserli hastalarda cinsel sorunlar. Meme Sağlığı Dergisi 2006; 2 (2): 64-66.
 • 18) Thors CL, Broeckel JA, Jacobsen PB. Sexual functioning in breast cancer survivors. Cancer Control 2001;8(5): 442-8.(PMID: 11579341)
 • 19) Al- Ghazal SK, Fallowfield L, Blamey RW. Does cosmetic outcome from treatment of primary breast cancer influence psychosocial morbidity? Eur J Surgical Oncology 1999;25: 571-573.
 • 20) Harcourt DM, Rumsey NJ, Ambler NR ve ark. The psychological eff ect of mastectomy with or without breast reconstruction: a prospective, multicenter study. Plast Reconstr Surg 2003;111:1060-1068.
 • 21) Schain W. Psychosocial factors in mastectomy and reconstruction. Plastic and Reconstructive Surgery of the Breast, Noone RB (Ed), BC Decker, Pensylvania, 2003.
 • 22) Sainsbury JRC, Anderson TJ, Morgan DAL. Breast cancer. BMJ 2000;321:745-751.
 • 23) Rowland JH, Desmond KA, Meyerowitz BE ve ark. Role of breast reconstructive surgery in physical and emational outcomes among breast cancer survivors. J Natl Cancer Inst 2000;92: 1422-1429.
 • 24) Carver CS, Pozo-Kaderman C, Price AA ve ark. Concern about aspects of body image and adjusment to early stage. Psychosom Med 1998;60:168-174.
 • 25) Aslan Ö, Vural H, Kömürcü Ş ve ark. Kemoterapi alan kanser hastalarına verilen eğitimin kemoterapi semptomlarına etkisi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;10(1):16-27
 • 26) Birol L. Hemşirelik Süreci: Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım, Genişletilmiş 4. Baskı, İzmir, 2000;24-28.
 • 27) Akyolcu N. Kanserli genç erişkinlerde görülen sorunlar ve hemşirelik bakımı. Hemşirelik Bülteni 1993;7(30):38-39.
 • 28) Leatbeater M. Cancer patients'information needs. Nurs Times 2000;96(37):48.
 • 29) McKee AL, Schover LR. Sexuality rehabilitation. Cancer 2001;92:1008- 1012.
 • 30) Fadıloğlu Ç, Cantilav Ş, Yıldırım YK, Tokem Y. Meme kanserli kadınlarda umutsuzluk düzeyi ve baş etme davranışları arasındaki ilişki. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;22(2):147-160.
 • 31) Steginga S, Occhipinti S, Wilson K, Dunn J. Domains of stres: The experince of breast cancer in Australia, Oncol Nurs Forum 1998;25(6):1063-1070.
 • 32) Giarelli E, Pisano R, McCorkle R. Stable&Able. Am J Nurs 2000;100(12):26-31
 • 33) Benor DE, Delbar V, Krulik T. Measuring ımpact of nursing ıntervention on cancer patients' ağabeylity to control symptoms. Cancer Nursing 1998;21(5):320-334.
 • 34) Kav S. Kemoterapiye Bağlı Bulantı Kusmanın Kontrolünde Hemşirelik Uygulamalarının Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 1997.
 • 35) Öztekin D. Meme kanserinde tanı ve tedavi sürecinde karşılaşılan sorunlarla mücadele yolları. Meme Sağlığı Dergisi 2006;2(2):67-70.
 • 36) Memiş S. Radyoterapide hasta ve hemşire eğitimi. Hemşirelik Dergisi 2002;12(48)82-85.
 • 37) Güner İC. Meme kanseri ve eşlerin desteği. Gaziantep Tıp Dergisi 2008:46-49.
 • 38) Rees CE, Bath PA. Exploring the information flow partners of women with breast cancer, patients and health care professionals. Oncal Nursing Forum 2000;2788:1267-1275.
APA YETER K, Savci A, Sayıner F (2009). Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi. , 65 - 68.
Chicago YETER Kevser,Savci Ayşegül,Sayıner Fatma Deniz Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi. (2009): 65 - 68.
MLA YETER Kevser,Savci Ayşegül,Sayıner Fatma Deniz Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi. , 2009, ss.65 - 68.
AMA YETER K,Savci A,Sayıner F Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi. . 2009; 65 - 68.
Vancouver YETER K,Savci A,Sayıner F Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi. . 2009; 65 - 68.
IEEE YETER K,Savci A,Sayıner F "Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi." , ss.65 - 68, 2009.
ISNAD YETER, Kevser vd. "Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi". (2009), 65-68.
APA YETER K, Savci A, Sayıner F (2009). Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi. Meme Sağlığı Dergisi, 5(2), 65 - 68.
Chicago YETER Kevser,Savci Ayşegül,Sayıner Fatma Deniz Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi. Meme Sağlığı Dergisi 5, no.2 (2009): 65 - 68.
MLA YETER Kevser,Savci Ayşegül,Sayıner Fatma Deniz Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi. Meme Sağlığı Dergisi, vol.5, no.2, 2009, ss.65 - 68.
AMA YETER K,Savci A,Sayıner F Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi. Meme Sağlığı Dergisi. 2009; 5(2): 65 - 68.
Vancouver YETER K,Savci A,Sayıner F Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi. Meme Sağlığı Dergisi. 2009; 5(2): 65 - 68.
IEEE YETER K,Savci A,Sayıner F "Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi." Meme Sağlığı Dergisi, 5, ss.65 - 68, 2009.
ISNAD YETER, Kevser vd. "Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğitiminin yaşam kalitesine etkisi". Meme Sağlığı Dergisi 5/2 (2009), 65-68.