Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri

Yıl: 2010 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 49 - 71 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri

Öz:
Bu araştırmada, Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinde kullanılan araştırma modellerinin nitelik düzeyleri ve yapılan analitik hata tipleri belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada, iç içe geçmiş durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın kuramsal evreni Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinden oluşmaktadır. Araştırmada güncellik ve yöntembilim alanındaki gelişmeler dikkate alınarak belirlenen çalışılabilir evren, Türkiye’de eğitim bilimleri alanında son 5 yılda [2003–2007] yapılan 324 doktora tezinden oluşmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemine başvurulmamış ve çalışma evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak bazı tezlerin kullanımı ve yayımlanmasın kısıtlı olması nedeniyle örneklem kapsamında ele alınan tez sayısı 211 olarak gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen eğitim araştırmaları değerlendirme ölçütleri formu kullanılmıştır. Araştırmada epistemolojik doküman analizi ile toplanan veriler frekans analizi, betimsel analiz ve tipolojik analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, eğitim bilimleri alanında yapılan doktora tezlerinde kullanılan araştırma modellerinin nitelik düzeylerinin yeterli düzeyinde olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelime: araştırma modelleri analitik hatalar eğitim bilimleri tasarım hataları doktora tezleri Türkiye eğitim araştırmaları nitelikler araştırma desenleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkoyun, F. (1989). Danışma psikolojisindeki araştırmaların gelişimi. II. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (s.5). Ankara.
 • Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi -Teknikler ve örnek çalışmalar-. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Carr, W. (2007). Educational research as a practical science International Journal of Research & Method in Education, 30(3), 271-286.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Daniel, L. G. (1998). Use of statistical significance testing in current “general” educational journals: A review of articles with comments for improved practice . Paper presented at the annual meeting of the Association for the Advancement of Educational Research, Ponte Vedra, FL.
 • Dey, I. (2007). Qualitative data analysis: A user-friendly guide for social scientists. London: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Dillon, J. T. (1983). The use of questions in educational research. Educational Researcher, 12(9), 19-24.
 • Dunkin, M. J. (1996). Types of errors in synthesizing research in education. Review of Educational Research, 66(2), 87–97.
 • Elmore, P. B., & Woehlke, P. L. (1988). Statistical methods employed in American Educational Research Journal, Educational Researcher and Review of Educational Research from 1978 to 1987. Educational Researcher, 17(9), 9-20.
 • Elmore, P. B., & Woehlke, P. L. (1996). Research methods employed in American Educational Research Journal, Educational Research and Review of Educational Research from 1978 to 1995. (ERIC Document Reproduction Service No. ED397122).
 • Erkuş, A. (2004). Bazı tıp dergilerinin son sayılarındaki makalelerin yöntemsel ve istatistiksel açıdan incelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5 (2), 176–181.
 • Forster, N. (1995). The analysis of company documentation. C. Cassell & G. Symon (Eds). Qualitative methods in organizational research: A practical guide. London: Sage Publications.
 • Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (2006). Educational research: An introduction. New York: Allyn & Bacon.
 • Gibbs, G. R. (2002). Qualitative data analysis. Buckingman: Open Universty Press.
 • Goodwin, L. D., & Goodwin, W. L. (1985a). An analysis of statistical techniques used in the Journal of Educational Psychology, 1979-1983. Educational Psychologist, 20(1), 13-21.
 • Goodwin, L. D., & Goodwin, W. L. (1985b). Statistical techniques in AERJ articles, 1979-1983: The preparation of graduate students to read educational research literature. Educational Researcher, 14(2), 5-11.
 • Gordon, N. J., Nucci, L. P., West, G. K., Hoerr, W. A., Uğuroglu, M. E., Vukosavich, P., & Tsai, S. (1984). Productivity and citations of educational research: Using educational psychology as the data base. Educational Researcher, 13(7), 14-20.
 • Guba, E. (1990). Subjectivity and objectivity. E. Eisner, & A. Peshkin (Eds.). Qualitative inquiry in education: The continuing debate. (s.74-91). New York: Teachers College Press.
 • Hamburg, M. (1985). Basic statistics: A modern approach. New York: Harcourt, Brace Jovanovich.
 • Hsu, T. (2005). Research methods and data analysis procedures used by educational researchers. International Journal of Research & Method in Education, 28(2), 109–133
 • Jackson, R. L., Drummond, D. K., & Camara, S. (2007). What is qualitative research?. Qualitative Research Reports in Communication, 8(1), 21-28.
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye'de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2000). Foundations of behavioral research. Orlonda, FL.: Wadsworth Publishing
 • Keselman, H. J., Huberty, C. J., Lix, L. M., Olejnik, S., Cribbie, R. A., Donahue, B., Kowalchuk, R. K., Lowman, L. L., Petoskey, M. D.,
 • Keselman, J. C., & Levin, J. R. (1998). Statistical practices of educational researchers: An analysis of their ANOVA, MANOVA, and ANCOVA analyses. Review of Educational Research, 68, 350–386.
 • Kieffer, K. M., Reese, R. J., & Thompson, B. (2001). Statistical techniques employed in AERJ and JCP articles from 1988 to 1997: A methodological review. Journal of Experimental Education, 69(3), 280-309.
 • Köhler, T. & Stemmler, M. (1997). Normative versus impassive configure frequency analysis in personality research -their use discussed in a reanalysis of data on situation- bound anxiety. European Journal of Personality, 11(1), 69-79.
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Lienert, G. A., & Oeveste, H. Z. (1985). Configural frequency analysis as a statistical tool for developmental research. Educational and Psychological Measurement, 45(2), 301-307.
 • Martinmäki, K., & Rusko, H. (2008). Time-frequency analysis of heart rate variability during immediate recovery from low and high intensity exercise. European Journal of Applied Physiology, 102(3), 353-360.
 • Mayring, R. (2000). Nitel sosyal araştırmaya giriş (A. Gümüş & M.S. Durgun, Çev.) Adana: Baki Kitapevi.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence based inquiry. Boston: Brown and Company.
 • Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Neuman, L. W. (2007). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (S. Özge, Çev.). İstanbul: Yayın Odası Yayıncılık.
 • Odom, S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. H., Thompson, B., & Harris, K.R. (2005). Research in special education: Scientific methods and evidence-based practices. Council for Exiceptional Children, 71(2), 137–148.
 • Onwuegbuzie, A. J. (2002). Common analytical and interpretational errors in educational research: an analysis of the 1998 volume of the British Journal of Educational Psychology. Educational Research Quarterly, 26, 11-22.
 • Onwuegbuzie, A. J., & Daniel L.G. (2003). Typology of analytical and interpretational errors in quantitative and qualitative educational research. Current Issues in Education [On-line], 6(2). http://cie.ed.asu.edu/ volume6/number2/
 • Rowlinson, M. (2004). Historical analysis of company documents. C. Cassell & G. Symon (Eds). Essential guide to qualitative methods in organizational research (s.301-312). London: Sage Pub.
 • Shaver, J. P., & Norton, R. S. (1980). Randomness and replication in ten years of the American educational research. Educational Researcher, 9(1), 9-15.
 • Thomas, G., & Gorard, S. (2007). Quality in education research. International Journal of Research & Method in Education, 30(3), 239-242.
 • Thompson, B. (1998). Five methodology errors in educational research: The pantheon of statistical significance and other faux pas. (ERIC Document Reproduction Service No: ED419023).
 • Türkdoğan, O. (2003). Bilimsel araştırma metodolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Vockell, E. L., & Asher, W. (1974). Perceptions of document quality and use by educational decision makers and researchers. American Educational Research Journal, 11, 249-258.
 • Walberg, H. J. (1986). Syntheses of research on teaching. M.C. Wittrock (Edit.). Handbook of research on teaching (214-229). New York: Macmillan.
 • Walberg, H. J., Vukosavich, P., & Tsai, S. (1981). Scope and structure of the journal literature in educational research. Educational Researcher, 10(8), 11-13.
 • Ward, A. W., Hall, B. W., & Schramm, C. E. (1975). Evaluation of published educational research: A national survey. American Educational Research Journal, 12, 109-128.
 • Willson, V. L. (1980). Research techniques in AERJ articles: 1969 to 1978. Educational Researcher, 9(6), 5-10.
 • Witta, E. L., & Daniel, L. G. (1998). The reliability and validity of test scores: Are editorial policy changes reflected in journal articles? (ERIC Document Reproduction Service No. ED422366).
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA KARADAG E (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. , 49 - 71.
Chicago KARADAG ENGIN Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. (2010): 49 - 71.
MLA KARADAG ENGIN Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. , 2010, ss.49 - 71.
AMA KARADAG E Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. . 2010; 49 - 71.
Vancouver KARADAG E Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. . 2010; 49 - 71.
IEEE KARADAG E "Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri." , ss.49 - 71, 2010.
ISNAD KARADAG, ENGIN. "Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri". (2010), 49-71.
APA KARADAG E (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49 - 71.
Chicago KARADAG ENGIN Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 16, no.1 (2010): 49 - 71.
MLA KARADAG ENGIN Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.16, no.1, 2010, ss.49 - 71.
AMA KARADAG E Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2010; 16(1): 49 - 71.
Vancouver KARADAG E Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2010; 16(1): 49 - 71.
IEEE KARADAG E "Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16, ss.49 - 71, 2010.
ISNAD KARADAG, ENGIN. "Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 16/1 (2010), 49-71.