AKLİME SARIKAYA

4
0
2
23
5,75
1 (%4,35)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ / 2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ / 1 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ / 1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / 2 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ / 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ / 1 / 1