Ahmed Bilal Genc

20
0
2
8
0,4
1 (%0,13)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ / 14 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI / 6
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ / 16 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI / 10 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ / 1 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ / 1 EGE ÜNİVERSİTESİ / 1 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / 1 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / 1