SEMRA AKAR ŞAHİNGÖZ

5
0
1
8
1,6
0 (%0)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ / 5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ / 2 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ / 1 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / 1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / 1