Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 74 Sayfa Aralığı: 158 - 190 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ali Dural, “Anonim Şirkette Olumsuz Azınlık Haklarının Düzenlenmesi”, Prof. Dr. Ünal Tekinap’e Armağan, İstanbul 2003, s.179 vd.
 • Alihan Aydın, “Anonim Ortaklıkta Çoğunluk Pay Sahiplerinin Azınlığa Karşı Korunması”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na Armağan, İstanbul 2001, s. 29 vd.
 • Ayşe Sümer, Anonim Ortaklıklarda Azınlık Haklarının Korunması ve Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi, Doktora Tezi, İstanbul 1990.
 • Baki Kuru, “Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali Davasında Teminat Gösterme Dava Şartı Mıdır?”, BATIDER, Aralık 1980, C.X, S.4, s. 952 vd.
 • Erdoğan Moroğlu, “Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya Davet İçin Azınlık Pay Sahiplerini Yetkilendiren Mahkeme Kararının Uygulanmasının Ertelenmesi”, Değişik Hali İle Makaleler I, İstanbul 2006, (Davet), s. 364 vd.
 • Erdoğan Moroğlu, “Anonim Ortaklıkta Azınlık Pay Sahiplerinin Korunması ve Haklı Nedenlerle Fesih”, Makaleler I, İstanbul 2006, (Haklı Nedenle Fesih), s. 89 vd.
 • Erdoğan Moroğlu, “Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi”, (Özel Denetçi), İFHM, C. XLII, S. 1-4, s. 342 vd.
 • Erdoğan Moroğlu “Anonim Ortaklıkta Çoğunluk Pay Sahiplerinin Azınlık Ve İmtiyazlı Pay Sahiplerine Karşı Korunması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1994, C. 17, (Çoğunluk Pay Sahiplerinin Korunması), s. 51 vd.
 • Erdoğan Moroğlu TTK’ya Göre Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, (Hükümsüzlük),İstanbul 2004.
 • Ersin Çamoğlu, “Azınlığın Bilanço Ertelemesi Gündemdeki Diğer Maddeleri Nasıl Etkiler?”, Prof. Dr. Ünal Tekinap’e Armağan, İstanbul 2003, s. 287 vd.
 • Fahiman Tekil, Şirketler Hukuku, İstanbul 1989.
 • Gönen Eriş, Açıklamalı-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, Ankara 1987.
 • Hakan Pekcanıtez, “Anonim Ortaklıkta Denetçiler Tarafından Açılacak Davalar”, DEÜHFD, 1987, C.III, S.1-4, s. 452 vd.
 • Hasan Pulaşlı, “Alman Hukukunda Büyük Pay Sahiplerinin Azınlığı Şirketten Çıkarma Hakkı”, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003, s. 685 vd.
 • Hulusi Altınel, “ Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları”, Mükellefin Dergisi, Nisan 2001, s. 119 vd.
 • İlhan Ethem Postacıoğlu, “Anonim Şirkette İdare Meclisi Azalarının Mesuliyeti İle İlgili Meseleler”, Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, s. 487 vd.
 • İsmail Doğanay, “Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre, Anonim Şirketlerde, Azınlıkta Kalan Pay Sahiplerinin Genel Kurul Kararlarını İptal Ettirebilmeleri Hali”, İmran Öktem’e Armağan, Ankara 1970, s. 359 vd.
 • İsmail Kayar, “Anonim Ortaklıkta Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı”, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 1992, C. 66, S. 456, (Çağırma Hakkı), s. 373 vd.
 • İsmail Kayar, “Azınlığın Bilanço İle İlgili Görüşmelerin Ertelenmesine Karar Verme Hakkı”, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 1993, C.67, S.456, (Erteleme), s. 278 vd.
 • İsmail Kayar, Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1989.
 • Mahmut Birsel, “Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları”, İmran Öktem’e Armağan, Ankara 1970, s. 619 vd.
 • Mehmet Helvacı, “Anonim Ortaklıkta Ticaret Kanunundan Kaynaklanan Azınlık Haklarının Hukuki Niteliği ve Tanımı”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, (Azınlık Hakları), s.297 vd.
 • Mehmet Helvacı, Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, (Sorumluluk), İstanbul 2001.
 • Nurten Erdoğan, “Konsolidasyonda Azınlık Haklarına İlişkin Yaklaşımlar”, Prof. Dr. İlhan Cemalcılar’ın Hatırasına Armağan, Eskişehir 1990, s. 317 vd.
 • Oğuz İmregün, Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Arasında Genel Kurul Kararlarından Doğan Menfaat İhtilafları ve Bunların Telif Çareleri, (Menfaat İhtilafları), İstanbul 1962.
 • Oğuz İmregün, Anonim Ortaklıklar, (Anonim), İstanbul 1989.
 • Oğuz İmregün, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, (Kara Ticareti), İstanbul 1987.
 • Oruç Hami Şener; Anonim Ortaklıklarda Azınlık Hakları, Özellikle Özel Denetçi Atanmasını İsteme Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1990.
 • Oruç Hami Şener, “TTK 341’e Göre Azınlığın İstemi Üzerine Yönetim Kuruluna Karşı Açılacak Sorumluluk Davasının Kimin Tarafından Açılacağı Sorunu”, (Sorumluluk Davası), Makaleler, Cilt I, s. 121 vd.
 • Ömer Teoman, “Anonim Ortaklıkta Azınlığın Genel Kuruldan Özel Denetçi Atanmasını İsteme Hakkı ve Gündeme Bağlılık İlkesi”, İktisat ve Maliye Dergisi, Nisan 1980, C. XXVII, S.2, (Gündeme Bağlılık), s. 68 vd.
 • Ömer Teoman, “Azınlığın Bilanço Görüşmelerinin Ertelenmesini İsteme Hakkı Konusundaki Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu V, 1988, (Erteleme), s. 88 vd.
 • Ömer Teoman, “Bilanço Görüşmelerinin Azınlığın İstemi Üzerine Ertelendiği Genel Kurul Toplantılarında Yeni Yönetim Kurulu Seçilebilir Mi?”, Yasa Hukuk Dergisi, C.IX, S.12, Aralık 1986, (Yeni Yönetim Kurulu), s. 1156 vd.
 • Ömer Teoman, “Özel Denetçi Atanması İstemi Genel Kurulca Reddedilen Azınlığın İzleyebileceği Yollar”, Yasa Hukuk Dergisi, Eylül 1981, C.4, S.9,(Red), s. 1152 vd.
 • Roland Ruedın (Çeviren Akar Öçal), “ İsviçre Borçlar Kanununda Değişiklik Yapan Tasarıda Azınlıktaki Ortaklıkların Himayesi”, İktisat ve Maliye Dergisi, Nisan 1984, C. XXXI, S.1, s.109 vd.
 • Seda Ulaş Kısa, “Anonim Ortaklıkta Yaşanan Çıkar Çatışmasının Azınlıkta Kalanlara Zarar Vermemesi İçin Öngörülen Hukuki Araçlar”, Prof. Dr. Ünal Tekinap’e Armağan, İstanbul 2003, s.507 vd.
 • Selçuk Öztek, “Şirketler Gruplarında Yavru Şirketlerdeki Azınlık Pay Sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu m.363/ İsviçre Borçlar Kanunu m.697 Çerçevesinde Bilgi Alma Hakkı”, Prof. Dr. Ernest E. Hırsch’e Armağan, s. 314 vd.
 • Tahir Çağa, (F. Steiger), İsviçre’de Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul 1968. Tuğrul Ansay, Anonim Şirketler Hukuku, Ankara 1982.
 • Turgut Erem, Ticaret Hukuku Prensipleri, C.II, İstanbul 1980.
 • Ünal Tekinalp, “Azlığın Hisse Senetlerini Rehin Olarak Tevdi Etmesi Zorunluluğunun Amacı ve Bazı Sorunlar”, İktisat ve Maliye Dergisi, Nisan 1982, C. XXIX, S.1, (Tevdi Etme), s.322 vd.
 • Ünal Tekinalp, “Türk Ticaret Kanunundaki Boşluk: Anonim Ortaklığın Önemli Sebeplerle Feshi- Çoğunluk Gücünün Kötüye Kullanılmasına Karşı Etkili Bir Araç”, (Önemli Sebep), İktisat ve Maliye Dergisi, C. XXI, S.8, s. 321 vd.
 • Ünal Tekinalp, “Azlığın İstemi Üzerine Denetçilerin Gündeme Madde Koyma Hakları Var Mıdır?”, (Madde Ekletme), İktisat ve Maliye Dergisi, Nisan 1978, C. XXV, S.1, s.92 vd.
 • Ünal Tekinalp, “Azlık Hakları ve Bireysel Haklar”, 40. Yılında Ticaret Hukuku, İstanbul 1997, (Azınlık Hakları), 152 vd.
 • Ünal Tekinalp, “Azınlık Hakları Sisteminin ve Uygulamasının Değerlendirilmesi”, (Sistem), Türk Ticaret Kanunun 30. Yıl Semineri, İstanbul 1988, s. 231 vd.
 • Yadigâr İzmirli, Türk Anonim Şirketler Hukukunda Azınlık Hakları ve Azınlığın Korunması, Doktora Tezi, Ankara 1985.
 • Yaşar Karayalçın, “Anonim Şirkette Çoğunluk- Azınlık İlişkisi Bakımından Kontrol Satışı ve Genel Alım Önerisi”, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s.351 vd.
 • Yavuz Okçuoğlu, “ Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Azlık Oyları İle Dava Açma Koşulları”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 57 vd.
 • Zühtü Aytaç, Anonim Ortaklıkta İbra, Ankara 1980.
APA CANPOLAT S (2008). Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi. , 158 - 190.
Chicago CANPOLAT Sert Selin Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi. (2008): 158 - 190.
MLA CANPOLAT Sert Selin Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi. , 2008, ss.158 - 190.
AMA CANPOLAT S Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi. . 2008; 158 - 190.
Vancouver CANPOLAT S Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi. . 2008; 158 - 190.
IEEE CANPOLAT S "Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi." , ss.158 - 190, 2008.
ISNAD CANPOLAT, Sert Selin. "Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi". (2008), 158-190.
APA CANPOLAT S (2008). Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(74), 158 - 190.
Chicago CANPOLAT Sert Selin Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.74 (2008): 158 - 190.
MLA CANPOLAT Sert Selin Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.74, 2008, ss.158 - 190.
AMA CANPOLAT S Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2008; 0(74): 158 - 190.
Vancouver CANPOLAT S Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2008; 0(74): 158 - 190.
IEEE CANPOLAT S "Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.158 - 190, 2008.
ISNAD CANPOLAT, Sert Selin. "Anonim ortaklıklarda azınlık haklarının incelenmesi". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 74 (2008), 158-190.