Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 125 - 136 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi

Öz:
Araştırmada işgören güçlendirme ve bağlılık arasındaki ilişkinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Antalya ve Muğla illerinde faaliyetlerini sürdüren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan işgörenler üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, ilişkinin yönü ve şiddeti belirlenmiştir. Diğer yandan araştırmaya katılan örneklem grubunun demografik özellikleriyle de güçlendirme bağlılık ilişkisinin farklılaşmasına bakılmıştır. Sonuç olarak işgörenlerin güçlendirme algıları ile örgütsel bağlılıkları arasında (r = 0,436) kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile işletmelerin başarısında önemli bir kaynak olan insan kaynaklarının etkinliğinin sağlanmasında kullanılan bir yönetsel uygulama olan işgören güçlendirmenin işgörenlerin örgütlerine bağlılıklarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

The investigation of relationship between empowermwnt and commitment in term of accommodation operations

Öz:
In this study, it is aimed to investigate the relationship between empowerment and commitment in term of accommodation operations. In this concept, the direction and force of relation was determinate by conducting a study over four and five stars hotels’ employees in the province of Antalya and Muğla. In other side, the diversification of the relationship between empowerment and commitment in accordance with demographic factors of sample group was searched. As a result, there was found a strong relationship (r=0,436) between the empowerment perception and organizational commitment of employees. In other words, it was understood that empowerment positively effects the commitment of employee to the organization.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • (1) Ackfeldt A.L., Coote, L.V., (2005), “A Study of Organizational Citizenship Behaviors in A Retail Setting”, Journal of Business Research, Sayı:58, s.151-159.
 • (2) Allen N.J., Meyer J.P., (1990), “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of occupational and organizational psychology, Cilt:63, Sayı:1, s.1-8.
 • (3) Becker H.S., (1960), “Notes on the Concept of Commitment”, The American Journal of Sociology, Cilt: 66, No:1, s.32-40.
 • (4) Boezeman E.J., Ellemers N., (2007), “Volunteering for Charity: Pride, Respect, and the Commitment of Volunteers”, Journal of Applied Psychology, Cilt:92, No:3, s.771-785.
 • (5) Bowen, D.E., Lawler, E.E., (1992), “The Empowerment of Service Workers: What, Why, How and When”, MIT Sloan Manegement Review, April 15, s. 36-39.
 • (6) Ceylan, A., Çöl, G., Gül, H., (2005), “İşin Anlamlılığını Belirleyen Sosyal Yapısal Özelliklerin Güçlendirmeye Olan Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt.6, Sayı:1, s.35-51.
 • (7) Conger, J.A., Kanungo, R.N., (1988), “The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice”, Academy of Management Review, Cilt. 13, Sayı:3, s.471-482.
 • (8) Çöl, G., (2008), “Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt.9, Sayı:1, s.35-46.
 • (9) Doğan, S., Kılıç, S., (2007), “Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:29, s.37-61.
 • (10)Drucker, P.F., (1998), The Coming of the New Organization, Harvard Business School Pres, Boston.
 • (11)Gümüştekin, G.E., Emet, C., (2007), “Güçlendirme Algılarındaki Değişimin Örgütsel Kültür ve Bağlılık Üzerinde Etkileşimi”, Dumlupınar Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:17, s.90-116.
 • (12)Gül H., (2002), “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirilmesi”, Ege Academic Review, Cilt:2, No:1, s.37-55.
 • (13)Henkin, A.B., Marchiori, D.M., (2003), “Empowerment and Organizational Commitment of Chiropratic Faculty, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Cilt. 26, Sayı:5, s.275-281.
 • (14)Johnson, R., Redmond, D., (1998), The Art of Empowerment, Financial Times Pitman Publishing, (Aktaran: Gülten, E.G., Emet, C., Dumlupınar Üni. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, Sayı:17, s.91).
 • (15)Karatepe, O., H, Ali., (1998), “İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkilerine Yönelik Ampirik Bir Değerlendirme”, 6. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ,Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 21-23 Mayıs, 1998, s. 139-158.
 • (16)Kanter R.M., (1968), “Commitment and Social Organizations: A Study of Commitment Mechanisms in Utopian Communities”, American Sociological Review, Cilt:33, No:4, s.449-517.
 • (17)Koçel, T., (1999), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • (18)Luchak A.A., Gellatly I.R., (2007), “A Comparison of Linear and Nonliear Relations Between Organizational Commitment and Work Outcomes”, Journal of Applied Psychology, Cilt:92, No:3, s.786-793.
 • (19)Meyer J.P., Allen N.J., Smith C.A., (1993), “Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization”, Journal of Applied Psychology, Cilt:78, No:4, s.538-551.
 • (20)Mowday R.T., Steers R.M., Porter L.W., (1979), “The Measurement of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, Sayı:14, s.224-247.
 • (21)Namasivayam K., Zhao X., (2007), “An Investigation of the Moderating Effects of Organizational Commitment on the Relationships Between Work-Family Conflict and Job Satisfaction Among Hospitality Employees in India”, Tourism Management, Sayı:28, s.1212-1223.
 • (22)Niehoff, B.P., Moorman, R.H., Blakely, Fuller G.J., (2001), “The Influence of Empowerment and Job Enrichment on Employee Loyalty in a Downsizing Environment”, Group and Organization Management, cilt 26, sayı 1, s. 91-114.
 • (23)O’Reilly C., Chatman J., (1986), “Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behavior”, Journal of Applied Psychology, Cilt:71, No:3, s.492-499.
 • (24)Özbek, A., (2008), “İşgören Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İşletme İçi Birimler ve Demografik Faktörler Açısından Analizi”, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • (25)Porter L.W., Steers R.M., Mowday R.T., Boulian P.V., (1979), “Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover Among Psychiatric Technicians”, Journal of Applied Psychology, Cilt:59, No:5, s.603-609.
 • (26)Rowe, W.E., (1997), “Changing Atod Norms and Behaviors: A Native American Community Commitment to Wellness”, Evaluation and Program Planning, Cilt.20, No:3, s.323-333.
 • (27)Sigler, T.H., Pearson, C.M., (2000), “Creating an Empowering Culture: Examining The Relationship Between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment”, Journal of Quality Management, Sayı:5, s.27-52.
 • (28)Yüksel, Ö., Erkutlu, H., (2003), “Personeli Güçlendirme-Empowerment”, G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt.5, Sayı:1, s.131-142.
 • (29)Zangaro G. A., (2001), “Organizational Commitment: A Concept Analiysis”, Nursing Forum, Cilt:36, No:2, s.14-22.
APA KOÇ H, BOYLU Y, Alkış H (2010). Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi. , 125 - 136.
Chicago KOÇ Hakan,BOYLU Yasin,Alkış Hüseyin Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi. (2010): 125 - 136.
MLA KOÇ Hakan,BOYLU Yasin,Alkış Hüseyin Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi. , 2010, ss.125 - 136.
AMA KOÇ H,BOYLU Y,Alkış H Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi. . 2010; 125 - 136.
Vancouver KOÇ H,BOYLU Y,Alkış H Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi. . 2010; 125 - 136.
IEEE KOÇ H,BOYLU Y,Alkış H "Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi." , ss.125 - 136, 2010.
ISNAD KOÇ, Hakan vd. "Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi". (2010), 125-136.
APA KOÇ H, BOYLU Y, Alkış H (2010). Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi. Verimlilik Dergisi, 0(3), 125 - 136.
Chicago KOÇ Hakan,BOYLU Yasin,Alkış Hüseyin Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi. Verimlilik Dergisi 0, no.3 (2010): 125 - 136.
MLA KOÇ Hakan,BOYLU Yasin,Alkış Hüseyin Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi. Verimlilik Dergisi, vol.0, no.3, 2010, ss.125 - 136.
AMA KOÇ H,BOYLU Y,Alkış H Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi. Verimlilik Dergisi. 2010; 0(3): 125 - 136.
Vancouver KOÇ H,BOYLU Y,Alkış H Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi. Verimlilik Dergisi. 2010; 0(3): 125 - 136.
IEEE KOÇ H,BOYLU Y,Alkış H "Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi." Verimlilik Dergisi, 0, ss.125 - 136, 2010.
ISNAD KOÇ, Hakan vd. "Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi". Verimlilik Dergisi 3 (2010), 125-136.