Yıl: 2010 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 166 - 171 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi

Öz:
Giriş: MOBİD dikkat ve konsantrasyon, yönetici işlevler, bellek, dil, görsemekansal beceriler, soyut düşünme, hesaplama ve yönelimden oluşan farklı bilişsel boyutları değerlendiren bir tarama aracıdır. Bu araştırmanın amacı, MOBİD'nin ülkemiz kültürü için uyarlama ve yordama geçerliği çalışmalarını yaparak ölçeğin klinik uygulamalarda kullanılabilirliğini test etmektir.Gereç ve Yöntem: Araştırma, 20 Alzheimer hastası (AH) (10 kadın, 10 erkek), 20 Hafif Bilişsel Bozukluk (HBB) (10 kadın, 10 erkek) tanısı almış hasta ve 165 sağlıklı yaşlı (Kontrol) (83 kadın, 82 erkek) olmak üzere toplam 205 gönüllü katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Grup (AH, HBB, kontrol), yaş (50-59, 60-69, 70-79, 80+), ve eğitim düzeyi (5-8 yıl, 9+ yıl) değişkenlerinin MOBİD puanları üzerindeki etkisi, 3x4x2 faktörlü ANOVA ile incelenmiştir.Bulgular: ANOVA analizleri sonucunda, grup değişkeninin MOBİ puanları üzerindeki temel etkisi ile grup ve yaş değişkenlerinin MOBİD puanları üzerindeki ortak etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.Sonuç: MOBİD puanları AH, MCI ve kontrolden ayırt edebilmektedir. En düşük MOBİD puanları AH'da elde edilirken onu MCI ve kontrol grupları izlemiştir. Ayrıca, MOBİD puanları ile SMMT puanları arasındaki ilişki de anlamlı düzeyde bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

Biyojen Amin Oluşumu Üzerine Tulum ve Kaşar Peynirlerinin Mikroorganizma İçeriği ve Fizikokimyasal Özelliklerinin Etkisi

Öz:
Bu araştırmada, Tulum ve Kashar peynirlerinde oluşan biyojen aminlerin türü ve miktarları belirlenmiştir. Ayrıca peynir örneklerinin mikroorganizma içerikleri ve bazı fizikokimyasal özellikleri ile biyojen amin oluşumu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Toplam 40 peynir örneğinin (her bir peynir çeşidinden 20 adet) triptamin, feniletilamin, putresin, kadaverin, histamin ve tiramin içeriği incelendi. Tulum peynirlerinde sadece bir örnekte biyojen amine rastlanmazken, diğer peynir örneklerinde farklı düzeylerde biyojen amin belirlenmiştir. Biyojen amin miktarı ile toplam aerobik mezofilik bakteri, laktik asit bakteri, enterokok bakteri sayıları arasında önemli bir korelasyon tespit edilemezken, bazı biyojen aminler ile tirozin, laktik asit, pH, protein ve olgunlaşma katsayısı gibi kimyasal özellikler arasında bir korelasyon belirlenmiştir. Her iki çeşit peynirde de belirlenen biyojen amin miktarlarının tehlike sınır değerlerinin altında olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

Effects of Microorganism Count and Physicochemical Properties of Tulum and Kashar Cheeses to Biogenic Amine Formation

Öz:
In this research, biogenic amine types and quantity of Tulum and Kashar cheeses weredetermined. In addition, the relationship between biogenic amines and somemicrobiological-chemical properties of cheese samples were investigated. The contentsof tryptamine, phenylethylamine, putrecine, cadaverine, histamine, tyramine of totally40 samples (20 of each cheese) were examined. While only one sample of Tulumcheeses had no biogenic amines, different levels of biogenic amines were determinedin other samples. No significant relation was confirmed between the biogenic aminequantity and total aerobic mesophilic bacteria, lactic acid bacteria, enterococci bacteriacount, but there was a correlation between some biogenic amine contents and chemicalproperties which are tyrosine, lactic acid, pH, protein and ripening coefficient. Biogenicamine levels determined in the cheeses found below hazard limit values according to what legal limit.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

Power of discrimination of montreal cognitive assessment (MOCA) scale in Turkish patients with mild cognitive impairement and alzheimer's disease

Öz:
Introduction: The MOCA is a screening device used to assess attention and concentration, executive functions, memory, language, visuo-spatial abilities, abstract thinking, calculation, and orientation domains. The main aim of this study is to carry out a cultural adaptation study and to evaluate the predictive validity of the MOCA in Turkish Mild Cognitive Impairment (MCI) and Alzheimer's Disease (AD) patients.Materials and Method: The study group consisted of 20 participants (10 women, 10 men) with AD, 20 participants with MCI, and 165 healthy volunteer subjects. Effects of the three variables, the group, age and education level was analyzed with 3 (AD, MCI, control) x 4 (50-59, 60-69, 70-79, 80+) x 2 (5-8 year, 9+ year) factorial ANOVA respectively.Results: According to the ANOVA results, the main effect of the group on the MOCA scores and the interaction effect of group and age on the MOCA scores were statistically significant.Conclusion: The MOCA differentiated AD group from MCI and control groups. AD groups failed the tests while MCI and control groups followed them. Our results demonstrate that the MOCA total score significantly correlates with the SMMT score.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alvarez MA, Moreno-Arribas MV. 2014. The problem of biogenic amines in fermented foods and the use of potential biogenic amine-degrading microorganisms as a solution. Trends in Food Science and Technol. 39: 146–155.
 • 1. Petersen RC, Doody R, Kurz A, et al. Current concepts in mild cognitive impairment . Arch Neurol 2001; 58: 1985-1992.
 • Anonymous. 2013. Beyaz Peynir. Türk Standartları Enstitüsü, 591, Ankara.
 • 2. Ames D. For debate: Is mild cognitive impairment a clinically useful concept? Int Psychogeriatr 2006; 18: 393-414.
 • Antila P, Antila V, Mattila J, Makkarainen M. 1984. Biogenic amines in cheese. II. Factors influencing the formation of biogenic amines, with particular reference to the quality of the milk used in cheese making. Milchwissenschaft. 39 (7): 400- 404.
 • 3. Davis HS, Rockwood K. Conceptualization of mild cognitive impairment: A review. Int J Geriatric Psychiatry 2004; 19: 313-9.
 • Bütikofer U, Fuchs D, Hurni D, Bosset JO. 1990. Beitrag zur bestimmung biogener amine in kase. Mitt. Gebiete Lebensm. Hgy. 81: 120-133.
 • 4. Petersen RC. Mild cognitive impairment as a diagnostic entity. J Int Medicine 2004; 256: 183-94.
 • Chander H, Batish VK, Babu S, Singh RS. 1989. Factors affecting amine production by a selective strain of Lactobacillus bulgaricus. Journal of Food Science. 54 (4): 940-942.
 • 5. Petersen RC, Smith GE, Waring SC, et al. Mild cognitive impairment: Clinical characterization and outcome. Arch Neurol 1999; 56: 303-8.
 • Chang SF, Ayres JW, Sandine WE. 1985. Analysis of cheese for histamine, tyramine, tryptamine, histidine, tyrosine and tryptophane. Journal of Dairy Science. 68: 2840-2846.
 • 6. Bruscoli M, Lovestone S. Is MCI really just early dementia? A systematic review of conversion studies. Int Psychogeriatr 2004; 16: 129-40.
 • Çolak H, Hampikyan H, Bingol EB, Ulusoy B. 2007. Prevalence of L. monocytogenes and Salmonella spp. in Tulum cheese. Food Control. 18: 576–579
 • 7. Dubois B, Albert ML. Amnestic MCI or prodromal Alzheimer’s disease? Lancet Neurology 2004; 3: 246-8.
 • Dığrak M, Yılmaz Ö, Özçelik S. 1995. Elazığ kapalı çarşısında satışa sunulan Erzincan (Şavak) Tulum peynirlerinin mikrobiyolojik ve bazı fiziksel-kimyasal özellikleri. Gıda Dergisi 19 (6): 381-387.
 • 8. Nasreddine ZS, Philips NA, Bedirian V, et al. The Montreal Cognitive Assesment, MOCA: A brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005; 53: 695-9.
 • Durlu-Özkaya F, Alichanidis E, Litopoulou-Tzanetaki E, Tunail N. 1999. Determination of biogenic amine content of Beyaz cheese and biogenic amine production ability of some lactic acid bacteria. Milchwissenschaft. 54 (12): 680-682.
 • 9. Folstein M, Folstein S, McHugh P. Mini-Mental State: A practical method for grading the cognitive state of patients from clinician. J Psychiatric Res 1975; 12: 189–98.
 • Durlu-Özkaya F, Ayhan K, Özkan G. 2000. Biogenic amine determination in Tulum cheese by high performance liquid chromatography (HPLC). Milchwissenschaft. 55 (1): 27-28.
 • 10. Güngen C, Ertan T, Eker E, Yşar R, Engin F. Standardize Mini Mental Testin Türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 2002; 13 (4): 273–81.
 • Durlu-Özkaya F, Tunail N. 2000. Salamura Beyaz Peynirlerde Biyogen Amin Riski. Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Tekirdağ.
 • 11. Mesulam MM. Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin ilkeleri. 2. baskı, (Çev Ed iH Gürvit), Yelkovan Yayıncılık, istanbul 2004, pp 439-506.
 • Durlu-Özkaya F. 2001. A comparative study on proteolytic activity, bacteriocin efficiency and biogenic amine formation of some Lactococcus, Enterococcus and Lactobacillus strains isolated from white pickled cheese. Ph.D. Thesis. Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Dept. of Food Engineering, 134.
 • 12. Selekler K. (Ed): Nörolojide Yeni Ufuklar: Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar. Günefl Tıp Kitabevi, Ankara, 2009, pp 83-108.
 • Durlu-Özkaya F. 2002. Biogenic amine content of some traditional Turkish cheeses. Biogenic Amines, Journal of Food Processing and Preservation. 26 (4): 259-265
 • 13. Hodges J. (Ed): Early-Onset Dementia: A Multidiciplinary Approach. Oxford University Press, New York, 2001, pp 105-18.
 • Edwards ST, Sandine WE. 1981. Public health significancel of amines in cheese. Symposium; Microbial metabolites of importance in dairy products. Journal of Dairy Science. 64: 2431-2438.
 • 14. McKhann O, Drachman D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stradian EM. Clinical diagnosis of Alzheimer’s disease: Report of the NINCDS-ADRDA work group under the auspcies of department of health and human services task force on Alzheimer’s disease. Neurology 1984; 34: 939–44.
 • Elsanhoty R, Mahrous H, Ghanaimy A. 2009. Chemical, microbiological counts and evaluation of biogenic amines during the ripening of Egyptian Soft Domiati cheese made from raw an pasteurized buffaloes milk. Int J Dairy Sci. 4: 80-90.
 • 15. Pfeffer RI, Kurosaki TT, Harrah CH Jr, et al. Measurement of activities of older adults in community. J Gerontology 1982; 37(3): 323–9.
 • Eralp M. 1961. Peynir Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 172, Ankara.
 • 16. Selekler K, Cangöz B, Karakoç E. işlevsel Faaliyetler Anketi’nin 50 yaş ve üzeri grupta Türk kültürü için uyarlama ve norm belirleme çalışması. Türk Nöroloji Dergisi 2004; 10 (2): 102–7.
 • Erdogan A, Gurses M, Sert S. 2003. Isolation of moulds capable of producing mycotoxins from blue mouldy Tulum cheeses produced in Turkey. International Journal of Food Microbiology. 85: 83–85.
 • 17. Scheikh JI, YesavageJA. Geriatric depression scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontol 1986; 5: 165–73.
 • Gripon JC, Desmazeaud MJ, Bars D, Bergere JL. 1975. Etude Du Role des Micro-Organismes et des Enzymes au Cours de la Maturatian des Fromages. Le Lait. 55 (548): 502-516.
 • 18. Ertan T, Eker E. Reliability, validity, and factor structure of the Geriatric Depression Scale in Turkish elderly: Are there different factor structures for different cultures. Int Psychogeriatrics 2000; 12 (2): 163–72.
 • Güven M, Konar A, Kleeberger A. 1995. İnek, koyun ve keçi sütlerinden üretilen ve deri tulumlarda farklı sürelerde olgunlaştırılan Tulum peynirlerinin bazı mikrobiyolojik özelliklerinin saptanması üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Tr. Journal of Agriculture and Forestry. 19: 293-298.
 • 19. Grober E, Buschke H, Crystal H, Bang S, Dresner R. Screening dementia by memory testing. Neurology 1988; 38: 900–3.
 • Halasz A, Barath A, Simon-Sarkadi- Holzapfel W. 1994. Biogenic amines and their production by microorganisms in food. Trends in Food Science and Technology. 5: 42-49.
 • 20. Saka E, Mihci E, Topcuoglu MA, Balkan S. Enhanced cued recall has a high utility as a screening test in the diagnosis of Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment in Turkish people. Arch Clin Neuropsychol 2006; 21: 745-51.
 • Halkman AK, Ayhan K. 2000. Gıdaların mikrobiyolojik analizi 2. Mikroorganizma sayımı. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Yayınları, Genişletilmiş 2. Baskı, 229- 254 s., Sim Matbaacılık, Ankara.
 • 21. Morris JC, Ernesto C, Schafer K, et al. Clinical dementia rating training and reliability in multicenter studies: The Alzheimer’s Disease Cooperative Study experinece. Neurology 1997; 48: 1508–10.
 • Harrigan WF, McCance ME. 1986. Laboratory methods in food and dairy microbiology. Academic Press, London.
 • Hayaloglu AA, Güven M, Fox PF. 2002. Microbiological, biochemical and technological properties of Turkish White cheese ‘‘Beyaz peynir’’. International Dairy Journal. 12: 635–648.
 • Hocalar B, Üren A. 2002. Çiğ sütten üretilen Beyaz peynirlerde biyojen aminler ve miktarları. Türkiye 7. Gıda Kongresi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü p.455-464.
 • Hull ME. 1947. Studies on milk proteins. II Colorimetric determination of the partial hydrolysis of the protein in milk. J. Dairy Sci. 30: 884.
 • ISO3433. 2008. Cheese-Determination of fat content-Van Gluik Method. The International Organization for Standardization.
 • ISO5534. 2004. Cheese and processed cheese- Determination of the Total Solid Content (Reference method). The International Organization for Standardization.
 • Joosten HMLJ. 1988. Conditions allowing the formation of biogenic amines in cheese. 3. Factors influencing the amounts formed. Neth. Milk Dairy Journal. 41: 329-345.
 • Joosten HMLJ, Stadhouders D. 1987. Conditions allowing the formation of biogenic amines in cheese. 1. Decarboxylative properties of starter bacteria. Neth. Milk. Dairy J. 41: 247-258.
 • Joosten HMLJ, Northolt MD. 1987. Conditions allowing the formation of biogenic amines in cheese. 2. Decarboxylative properties of some non-starter bacteria. Neth.Milk Dairy J. 41: 259-280.
 • Joosten HMLJ, Van-Boekel MAJS. 1988. Conditions allowing the formation of biogenic amines in cheese. 4. A study of the kinetics of histamine formation in an infected Gouda cheese. Neth. Milk Dairy Journal. 42: 3-24.
 • Joosten HMLJ, Gaya P, Nunez M. 1995. Isolation of tyrosine decarboxylaseless mutants of a bacteriocin producing Enterococcus faecalis strain and their application in cheese. Journal of Food Protection. 58 (11): 1222-1226.
 • Karahan AG, Öner Z, Filiz HN. 2001. Farklı depolama sürelerinde Beyaz peynirlerde meydana gelen değişimler. Kromatografik Yöntemler, II. Ulusal Kromatografi Kongresi. p. 316-326.
 • Keleş A, Atasever M. 1996. Divle tulum peynirinin kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal kalite nitelikleri. Süt Teknolojisi. 1: 47-53.
 • Kıvanç M. 1989. Erzurum piyasasında tüketime sunulan Kaşar peynirlerinin mikrobiyel florası. Gıda Dergisi. 14 (1): 23-30.
 • Kurt A, Çamakçı S, Çağlar A, Akyüz N. 1991. Erzincan Tulum (Şavak) peynirinin yapılışı, duyusal, fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde bir araştırma. Gıda Dergisi. 16 (5): 295- 302.
 • Ladero V, Calles-Enriquez M, Fernandez M, Álvarez MA. 2010. Toxicological effects of dietary biogenic amines. Curr. Nutr. Food Sci. 6: 145-156.
 • Maijala R, Eerola S. 1993. Contaminant lactic acid bacteria of dry sausages produce histamine and tyramine. Meat Science. 35 (3): 387-395.
 • Marino M, Maifreni M, Moret S, Rondinini G. 2000. The capacity of Enterobacteriaceae species to produce biogenic amines in cheese. Letters in Applied Microbiology. 31: 169-173.
 • Ordonez AI, Ibanez FC, Torre P, Barcina Y. 1997. Formation of Biogenic Amines in Indiazal ewe’s Milk Cheese: Effect of Ripening, pasteurization, and Starter. Journal Food Protect. 60 (11): 1371-1375.
 • Öksüz O, Kurultay Ş, Simşek O. 2001. The effect of Brevibacterium linens on some physico-chemical properties and colour intensity of Kashar cheese. Milchwissenschaft. 56: 82– 85.
 • Öner Z, Şimşek B, Şen S. 2002. Piyasadan sağlanan İzmir ve Erzincan Tulum peynirlerinde belirlenen bazı kalite kriterleri. Türkiye 7. Gıda Kongresi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü p. 334.
 • Renes E, Diezhandino I, Fernandez D, Ferrazza RE, Tornadijo ME, Fresno JM. 2014. Effect of autochthonous starter cultures on the biogenic amine content of ewe's milk cheese throughout ripening. Food Microbiology. 44: 271-277
 • Rosner B. 2006. Fundamentals of Biostatistics, 6 th ed., Thomson Higher Education 10 Davis Drive, Belmont, CA, USA.
 • Schirone M, Tofalo R, Fasoli G, Perpetuini G, Corsetti A, Manetta AC, Ciarrocchi A, Suzzi G. 2013. High content of biogenic amines in Percorino cheeses. Food Microbiology. 34: 137-144.
 • Sulejmani E, Hayaloglu AA, Rafajlovska V. 2014. Study of the chemical composition, proteolysis, volatile compounds, and textural properties of industrial and traditional Beaten (Bieno sirenje) ewe milk cheese. Journal of Dairy Science. 97: 1210– 1224.
 • Sumner SS, Roche F. Taylor SL. 1990. Factors controlling histamine production in Swiss cheese inoculated with Lactobacillus buchneri. Journal of Dairy Science. 73: 3050- 3058.
 • Stratton JE, Hutkins RW, Taylor SL. 1991. Biogenic amines in cheese and other fermented foods: A review. Journal of Food Protection. 54 (6): 460-470.
 • Şenel E, Yıldız F, Yetişemiyen A, Durlu-Özkaya F, Öztekin FŞ, Şanlı E. 2012. Evaluation of the Biogenic amine content and some chemical and microbiological properties of Urfa and Van Herby cheeses. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 18 (4): 537- 544.
 • Taylor S, Keefe TJ, Windham ES. 1982. Outbreak of histamine poisoning associated with consumption of Swiss cheese. Journal of Food Protection. 45 (5): 455-457.
 • Tekinşen KK, Akar D. 2017. Erzincan Tulum Peyniri. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 12(2): 218-226.
 • Ünsal A. 1997. Süt Uyuyunca–Türkiye Peynirleri. I. Baskı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, İstanbul.
 • Valsamaki K, Michaelidou A, Polychroniadou A. 2000. Biogenic amine production in Feta cheese. Food Chemistry. 71 (2): 299-266.
 • Yılmaz G, Ayar A, Akın N. (2005). The vect of microbial lipase on the lipolysis during the ripening of Tulum cheese. Journal of Food Engineering. 69: 269–274.
 • Yıldız F, Yetisemiyen A, Senel E, Durlu-Özkaya F, Öztekin, FS, Sanli E. 2010. Some Properties of Civil cheese: a type of traditional Turkish cheese. International Journal of Dairy Technology. 63 (4): 575-580.
APA SELEKLER K, Yıldız-Akgül F, CANGÖZ B, YETISEMIYEN A, ULUÇ S, Şenel E, DURLU-ÖZKAYA F, OZTEKIN F, şanlı e (2010). Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi. , 166 - 171.
Chicago SELEKLER Kaynak,Yıldız-Akgül Filiz,CANGÖZ Banu,YETISEMIYEN ATILA,ULUÇ Sait,Şenel Ebru,DURLU-ÖZKAYA Fügen,OZTEKIN Fatma Sebnem,şanlı ebru Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi. (2010): 166 - 171.
MLA SELEKLER Kaynak,Yıldız-Akgül Filiz,CANGÖZ Banu,YETISEMIYEN ATILA,ULUÇ Sait,Şenel Ebru,DURLU-ÖZKAYA Fügen,OZTEKIN Fatma Sebnem,şanlı ebru Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi. , 2010, ss.166 - 171.
AMA SELEKLER K,Yıldız-Akgül F,CANGÖZ B,YETISEMIYEN A,ULUÇ S,Şenel E,DURLU-ÖZKAYA F,OZTEKIN F,şanlı e Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi. . 2010; 166 - 171.
Vancouver SELEKLER K,Yıldız-Akgül F,CANGÖZ B,YETISEMIYEN A,ULUÇ S,Şenel E,DURLU-ÖZKAYA F,OZTEKIN F,şanlı e Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi. . 2010; 166 - 171.
IEEE SELEKLER K,Yıldız-Akgül F,CANGÖZ B,YETISEMIYEN A,ULUÇ S,Şenel E,DURLU-ÖZKAYA F,OZTEKIN F,şanlı e "Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi." , ss.166 - 171, 2010.
ISNAD SELEKLER, Kaynak vd. "Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi". (2010), 166-171.
APA SELEKLER K, Yıldız-Akgül F, CANGÖZ B, YETISEMIYEN A, ULUÇ S, Şenel E, DURLU-ÖZKAYA F, OZTEKIN F, şanlı e (2010). Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi, 7(4), 166 - 171.
Chicago SELEKLER Kaynak,Yıldız-Akgül Filiz,CANGÖZ Banu,YETISEMIYEN ATILA,ULUÇ Sait,Şenel Ebru,DURLU-ÖZKAYA Fügen,OZTEKIN Fatma Sebnem,şanlı ebru Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi 7, no.4 (2010): 166 - 171.
MLA SELEKLER Kaynak,Yıldız-Akgül Filiz,CANGÖZ Banu,YETISEMIYEN ATILA,ULUÇ Sait,Şenel Ebru,DURLU-ÖZKAYA Fügen,OZTEKIN Fatma Sebnem,şanlı ebru Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi, vol.7, no.4, 2010, ss.166 - 171.
AMA SELEKLER K,Yıldız-Akgül F,CANGÖZ B,YETISEMIYEN A,ULUÇ S,Şenel E,DURLU-ÖZKAYA F,OZTEKIN F,şanlı e Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi. 2010; 7(4): 166 - 171.
Vancouver SELEKLER K,Yıldız-Akgül F,CANGÖZ B,YETISEMIYEN A,ULUÇ S,Şenel E,DURLU-ÖZKAYA F,OZTEKIN F,şanlı e Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi. 2010; 7(4): 166 - 171.
IEEE SELEKLER K,Yıldız-Akgül F,CANGÖZ B,YETISEMIYEN A,ULUÇ S,Şenel E,DURLU-ÖZKAYA F,OZTEKIN F,şanlı e "Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi." Türk Geriatri Dergisi, 7, ss.166 - 171, 2010.
ISNAD SELEKLER, Kaynak vd. "Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve alzheımer hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi". Türk Geriatri Dergisi 7/4 (2010), 166-171.