Yıl: 2010 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 87 - 97 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler

Öz:
Amaç: Bu çalışma, Kars Devlet Hastanesinde yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek düzeyi ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı türde planlandı. Yöntem: Araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden ve Ekim 2005-Şubat 2006 tarihleri arasında Kars Devlet Hastanesinin dahili ve cerrahi kliniklerinde yatan 93 hasta oluşturmuştur. Veriler hastaların bireysel özelliklerini, tanı ve tedavi sürecine ilişkin bilgileri içeren anket formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile elde edilerek SPSS programında değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirme yüzde, ortalama ± standart sapma, Student’s t, Mann Whitney-U Test, Kruskal Wallis ve Pearson Correlation testleri ile yapıldı. Bulgular: Hastaların Beck Umutsuzluk Ölçeği puan ortalaması 8.76 ± 5.10; Algılanan Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamaları ise 53.49 ± 21.31’dir. Medeni durumun, eğitim ve çalışma durumunun, çocuk sayısının, eşlik eden hastalığa sahip olma durumunun umutsuzluk puanı ile; ekonomik durumun ve yatılan kliniğin algılanan sosyal destek puanı ile ilişkili olduğu bulundu. Yaş, hastalık ve yatış süresi arttıkça umutsuzluğun arttığı; hastalık süresi arttıkça algılanan sosyal desteğin azaldığı; sosyal destek azaldıkça umutsuzluğun arttığı görüldü. Sonuç: Eğitim seviyesinin düşük, ekonomik durumun kötü, çocuk sayısının fazla olması umutsuzluk puanını arttırmaktadır. Ekonomik durumun iyi olması algılanan sosyal desteği arttırmaktadır. Yaşın artması ile umutsuzluk puanının arttığı; hastalık ve yatış süresi arttıkça umutsuzluğun arttığı; hastalık süresi arttıkça algılanan sosyal destek puanının azaldığı; umutsuzluk arttıkça algılanan sosyal destek puanının azaldığı görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sosyoloji Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları

Hopelessness and social support level in the inpatients and factors affecting them

Öz:
Purpose: This study was planned as a descriptive study to determine level of hopelessness and social support in the inpatients in Kars State Hospital, and the factors affecting them. Method: The study sample consists of 93 patients hospitalized in the internal and surgical clinics of Kars State Hospital between October 2005-February 2006 who agreed to participate in the study. Data obtained by the questionnaire containing individual characteristics of the patient and information relating to the process of diagnosis and treatment, the Beck Hopelessness Scale, and Perceived Social Support Scale were evaluated by SPSS program.Statistical evaluation was done with percent, mean ± standard deviation, Student’s t, Mann-Whitney U Test, Kruskal Wallis and Pearson Correlation tests. Results: The patients’average score of Beck Hopelessness Scale is 8.76 ± 5.10 and their mean score of the Perceived Social Support Scale is 53.49 ± 21.31. It was found that marital status, education and working status, number of children and having the accompanying diseases affected the hopelessness score and that economic situation, the clinic type in which the patients were hospitalized affected the Perceived Social Support score.It was found that as age, the duration of disease and staying at the hospital increased, the hopelessness increased; as the duration of disease increased, perceived social support decreased and as the social support decreased, the hopelessness increased. Conclusion: Having a low education level, a worse economic situation and more children increase the score of hopelessness. Having a better economic situation increases the perceived social support. It is observed that the hopelessness scores increases with the increasing ages; as the duration of disease and staying at the hospital increases, the hopelessness also increases; as the hopelessness and the duration of disease increase, the perceived social support score decreases.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sosyoloji Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abramson, I., Metalsky, G. L., Alloy, L. B. (1989). Hopelessness depression: A theory-based subtype of depression. Psychological Review, 96: 358-372.
 • American Nurses Association (ANA) (1998). American Nurses Association: Standards of Clinical Nursing Practice, 2 nd Ed., American Nurses Publishing, Washington, DC.Argon, G. (2002). Kronik hastalıklara uyum. Kronik Hastalıklarda Bakım. İntertıp Tıbbi Yayıncılık. İzmir.
 • Aslan, Ö., Sekmen, K., Kömürcü, Ş., Özet, A. (2007). Kanserli hastalarda umut. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(2): 18-24.
 • Bayram, M., Çam, O. (2002). Kronik obstriktif akciğer hastalığı olan hastalarda umutsuzluk ve umutsuzluğun öz bakım gücüne etkisinin incelenmesi. VI. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi, 14-16 Kasım, İstanbul.
 • Bayramova, N., Karadakovan, A. (2004). Kronik hastalığı olan bireylerin umutsuzluk durumlarının incelenmesi. Atatürk Ü. H.Y.O. Derg., 7(2): 39–47.
 • Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., Trexler, L. (1971). The measurement of pessimism. The hopelessness scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 12(6): 861–865.
 • Birol, L. (1997). Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. 3. Basım, Etki Matbaacılık, İzmir, 116-142.
 • Bruhn, J. (1984). Therapeutic value of hope. Sauthern Med J, 77: 215-219.
 • Chalise, H.N., Saito, T., Takahashi, M., Kai, I. (2007). Relationship specialization amongst sources and receivers of social support and its correlations with loneliness and subjective well-being: A cross sectional study of Nepalese older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics, 44: 299–314.
 • Chochinov, H. M., Wilson, K. G., Enss, M., Lander, S. (1998). Depression, Hopelessness, and Suicidal Ideation in the Terminally III. Psychosomatics., 39: 366-370.
 • Crothers, M. K., Tomter, H. D., Garske, J. P. (2005). The relationships between satisfaction with social support, affect balance, and hope in cancer patients. J Psychosoc Oncol, 23(4): 103-118.
 • Çelikel, F. Ç., Erkorkmaz, Ü. (2008). Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve umutsuzluk düzeyleri ile ilişkili etmenler. Nöropsikiyatri Arşivi, 45: 122-9.
 • Dilbaz, N., Seber, G. (1993). Umutsuzluk kavramı: Depresyon ve intiharda önemi. Kriz Dergisi, 1: 134- 138.
 • Doğan, S., Kelleci, M. (2004). Fiziksel hastalık nedeniyle hastanede yatan bireylerin bazı tanı gruplarına göre umutsuzluk düzeyleri. Hemşirelik Dergisi, 13(52): 23-37.
 • Durak, A. (1994). Beck umutsuzluk ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31): 1-11.
 • Eker, D., Arkar, H. (1995). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 34: 45-55.
 • Erdem, N., Karabulutlu, E., Okanlı, A., Tan, M. (2004). Hemodiyaliz Hastalarında Umutsuzluk ve Yasam Doyumu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (06.01.2006).
 • Fadıloğlu, Ç., Cantilav, Ş., Yıldırım, Y. K., Tokem, Y. (2005). Meme kanserli kadınlarda umutsuzluk düzeyi ve baş etme davranışları arasındaki ilişki. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22(2): 147-160.
 • Haatainen, K. M. ve ark. (2003). Stable hopelessness and its predictors in a general population: A 2-year follow-up study. Suicide Life Threat Behav, 33(4): 373-80.
 • Holmen, K., Furukawa, H. (2002). Loneliness, health and social network among elderly people-a follow up study. Archives of Gerontology and Geriatrics, 35: 261-274.
 • Hupcey, J. E. (1998). Social support: Assessing conceptual coherence. Qual Health Res, 8: 304-318.
 • Husaini, B. A., Moore, S. T., Cain, V. A. (1994). Psychiatric symptoms and help seeking behaviour among the elderly:An analysis of racial and gender differences. Journal of Gerontological Social Work, 21(3/4): 177-195.
 • Irving, L. M., Telfer, L., Blake, D. D. (1997).
 • Hope, coping, and social support in combat-related posttraumatic stress disorder. J Trauma Stress, 10(3):465-479.
 • Kaçmaz, N. (1998). Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği ve psikososyal bakım. V. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi Kitabı, İ.Ü. Matbaası, İstanbul, 198–206. Kelleci, M. (1998).
 • Bedensel hastalıkla birlikte depresyonu olan hastalara hemşirelerin yaklaşımlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas. Loscalzo, M. (1996).
 • Psychological approaches to the management of pain in patients with advanced cancer. Hematol Oncol Clin North Am, 10(1): 139-155. Mattioli, J. L., Repinski, R., Chappy, S. L. (2008).
 • The meaning of hope and social support in patients receiving chemotherapy. Oncol Nurs Forum, 35(5): 822-829.
 • North America Nursing Diagnosis Association (NANDA) (2009). Nursing Diagnosis: Definitions and Classificasion, Wiley Blackwell publication, Indianapolis. Oxman, T., Berkman, L. F., Kasl, S., Freeman, D. H., Barrett, J. (1999). Social support and depressive symptoms in the elderly. Am J Epidemiol, 135: 356-368.
 • Öngider, N. (1997). Kronik fiziksel hastalığı olan kişilerde umutsuzluk ve yaşamı sürdürme nedenlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Öz, F. (2004).
 • Sağlık Alanında Temel Kavramlar. İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş., Ankara, 229-268. Özmen, E. (1997).
 • Genel Tıpta Depresyon. Genel Tıpta Psikiyatrik Sendromlar. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 16–117.
 • Özmen, D., Dündar, P. E., Çetinkaya, A. Ç., Taşkın, O., Özmen, E. (2008). Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve umutsuzluk düzeyini etkileyen etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9: 8-15. Piazza, D. ve ark. (1991).
 • Hope, social support and self-esteem of patients with spinal cord injuries. J Neurosci Nurs, 23(4): 224- 230.
 • Prince, M. J., Harwood, R. H., Blizard, R. A., Thomas, A., Mann A. H. (1997).
 • Social support deficits, loneliness and life events as risk factors for depression in old age. The Gospel Oak Project VI. Psychol Med, 27(2): 323-332.
 • Rustoen, T. (1995). Hope and quality of life, two central issues for cancer patients: A theoretical analysis. Cancer Nursing, 18(5): 355- 361. Seber, G., Dilbaz, N., Kaptanoğlu, C., Tekin, D. (1993). Umutsuzluk Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirliği. Kriz Dergisi, 1: 139–142.
 • Sezer, M. T. (2001). Psikiyatrik sorunlar. Akpolat, T., Utaş, C. (Ed.), Hemodiyaliz Hekimi El Kitabı. 2. Baskı, Anadolu Yayıncılık, Kayseri. Soares, J. F., Macassa, G., Grossi, G., Viitasara, E. (2008). Psychosocial correlates of hopelessness among men. Cognitive Behaviour Therapy, 37(1): 50–61. Solak, M., Başer, G. (2003). Meme ve meme dışı kanserli kadın hastaların umutsuzluk ve yasam kalitesi düzeylerinin incelenmesi. Hemsirelik Forumu, 6(6): 38–47.
 • Şahin, Z. A., Köse, S. (2008). Kronik obstrüktif akciğer hastalarında (KOAH) umutsuzluk ve sosyal destek düzeyleri. Dahili Tıp Bilimleri, 164–171, http://www.medicalnetwork.com.tr/2008/ konu.asp (23.07.2009).
 • Tan, M., Okanlı, A., Karabulutlu, E., Erdem, N. (2005). Hemodiyaliz hastalarında sosyal destek ve umutsuzluk arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2): 32-39.
 • Yıldırım, Y., Sertöz, O. O., Uyar, M., Fadıloğlu, C., Uslu, R. (2009). Hopelessness in Turkish cancer inpatients: The relation of hopelessness with psychological and disease-related outcomes. Eur J Oncol Nurs, 13(2): 81-86.
 • Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale Of Perceived Social Support. J Pers Assess, 52(1): 30–41.
 • Wang, L. Y., Chang, P. C., Shih, F. J., Sun, C. C., Jeng, C. (2006).
 • Self-care behavior, hope, and social support in Taiwanese patients awaiting heart transplantation. J Psychosom Res, 61(4): 485-491.
 • Whitton, A., Warner, R., Appleby, L. (1996).
 • The pathway to care in post natal depression: women’s attitudes to post natal depression and its treatment. British Journal of General Practice, 46: 427-428. http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul (13.06.2007). http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=39&ust_id=11 (09.01.2009).
APA ARSLANTAŞ H, adana f, KAYA SOYLU F, TURAN D (2010). Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler. , 87 - 97.
Chicago ARSLANTAŞ HÜLYA,adana filiz,KAYA SOYLU Fadime,TURAN Dilek Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler. (2010): 87 - 97.
MLA ARSLANTAŞ HÜLYA,adana filiz,KAYA SOYLU Fadime,TURAN Dilek Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler. , 2010, ss.87 - 97.
AMA ARSLANTAŞ H,adana f,KAYA SOYLU F,TURAN D Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler. . 2010; 87 - 97.
Vancouver ARSLANTAŞ H,adana f,KAYA SOYLU F,TURAN D Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler. . 2010; 87 - 97.
IEEE ARSLANTAŞ H,adana f,KAYA SOYLU F,TURAN D "Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler." , ss.87 - 97, 2010.
ISNAD ARSLANTAŞ, HÜLYA vd. "Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler". (2010), 87-97.
APA ARSLANTAŞ H, adana f, KAYA SOYLU F, TURAN D (2010). Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 18(2), 87 - 97.
Chicago ARSLANTAŞ HÜLYA,adana filiz,KAYA SOYLU Fadime,TURAN Dilek Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 18, no.2 (2010): 87 - 97.
MLA ARSLANTAŞ HÜLYA,adana filiz,KAYA SOYLU Fadime,TURAN Dilek Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.18, no.2, 2010, ss.87 - 97.
AMA ARSLANTAŞ H,adana f,KAYA SOYLU F,TURAN D Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2010; 18(2): 87 - 97.
Vancouver ARSLANTAŞ H,adana f,KAYA SOYLU F,TURAN D Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2010; 18(2): 87 - 97.
IEEE ARSLANTAŞ H,adana f,KAYA SOYLU F,TURAN D "Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler." İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 18, ss.87 - 97, 2010.
ISNAD ARSLANTAŞ, HÜLYA vd. "Yatan hastalarda umutsuzluk ve sosyal destek duzeyi ve bunları etkileyen faktörler". İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 18/2 (2010), 87-97.