Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 44 Sayfa Aralığı: 442 - 466 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21764/maeuefd.336085 İndeks Tarihi: 12-09-2022

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz:
İnsanın günlük yaşamı göz önünde bulundurulduğunda, aynı gün içerisinde birçok farklı duygunun deneyimlendiği ancak sosyal ilişkileri sürdürebilmek için her durum ve ortamda duyguların doğal seyrinde yaşanamadığı görülmektedir. Kişi duygularını yaşarken içinde bulunduğu ortam ve çevresindeki kişilerden bağımsız değildir. Bu nedenle kişinin duygularını düzenleme yolları bulması oldukça önemli hale gelmektedir. Bu araştırmanın amacı; okul öncesi dönemdeki çocukların duygu düzenleme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemi, basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan bağımsız anaokullarına devam eden dört-altı yaş arası 240 çocuk ve ebeveynden oluşmaktadır. Betimsel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama modelinde yürütülen araştırmanın veri toplama aşamasında; Genel Bilgi Formu ve Duygu Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi yapılırken Kruskal Wallis-H Testi, Bağımsız Gruplar-T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular üzerinden çocukların duygu düzenleme becerilerinin yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, anne çalışma durumu, babanın yaşı ve babanın eğitim durumuna göre farklılık göstermediği ancak annenin eğitim düzeyi, annenin yaşı ve ailenin aylık gelirine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Duygu duygu düzenleme okulöncesi çocuk gelişimi

EXAMINATION OF THE EMOTION REGULATION SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Öz:
Considering people's daily life, it is seen that many feelings are experienced in the same day, but feelings cannot always be experienced naturally in order to sustain social relations. The individual is not independent of the environment in which he or she is living and the people around it. For this reason, it becomes very important to find ways to regulate one's feelings. The purpose of this research is to examine preschool children's emotion regulation skills in terms of various variables. The sample of the study selected by simple random sampling method, consisted of 240 parents and their children between the ages four-six who attend independent kindergartens located in Çankaya counties of Ankara during the 2015-2016 academic year. In this study conducted by descriptive screening model, General Information Form and Emotion Regulation Checklist were used. Kruskal Wallis-H Test, Independent Groups T Test, One Way Anova were used to analyze of data. According to the results of this study, emotion regulation skills of children differ based on mother’s age and educational status and monthly income but do not differ based on age, gender, number of siblings, father’s educational status, and mother’s and father’s working status.
Anahtar Kelime: Emotion emotion regulation preschool child development

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aka, B. T. (2011). Perceived parenting styles, emotion recognition, and emotion regulation in relation to psychological well-being: Symptoms of depression, obsessive-compulsive disorder, and social anxiety (Unpuplished Master's Thesis). Middle East Technical University, Ankara.
 • Altan, Ö. (2006). The effects of maternal socialization and temperament on children’s emotion regulation (Unpuplished Master's Thesis). Koç University, İstanbul.
 • Arı, M., ve Yaban, E. H. (2016). Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Davranışları: Mizaç ve Duygu Düzenlemenin Rolü Social Behavior in Preschool Children: The Role of Temperament and Emotion Regulation. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31(1), 125-141.
 • Aydın, F. (2010). Maternal emotion regulation, socio-economic status and social context as predictors of maternal emotion socialization practices (Unpuplished Master's Thesis). İstanbul Bilgi University, İstanbul.
 • Bargh, J. A. ve Williams, L. E. (2007). The nonconscious regulation of emotion. In J. Gross (Ed.) Handbook of emotion regulation. London: Guilford Press.
 • Batum, P. ve Yagmurlu, B. (2007). What counts in externalizing behaviors? The contributions of emotion and behavior regulation. Current Psychology: Developmental Learning Personality Social, 25(4), 272-294.
 • Brownell, C. A., Kopp, C. B., Brownell, C. ve Kopp, C. (2007). Transitions in toddler socioemotional development. Socioemotional development in the toddler years: Transitions and transformations, 1-40.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi, 177-184.
 • Calkins, S. D. (2009). Regulatory competence and early disruptive behavior problems: The role of physiological regulation. Biopsychosocial regulatory processes in the development of childhood behavioral problems, 86-115.
 • Calkins, S. D. ve Dedmon, S. E. (2000). Physiological and behavioral regulation in two-year-old children with aggressive/destructive behavior problems. Journal of abnormal child psychology, 28(2), 103-118.
 • Calkins, S. D. ve Fox, N. A. (2002). Self-regulatory processes in early personality development: A multilevel approach to the study of childhood social withdrawal and aggression. Development and psychopathology, 14(03), 477-498.
 • Calkins, S. D. ve Hill, A. (2007). Caregiver influences on emerging emotion regulation. In J. Gross (Ed.) Handbook of emotion regulation, 229248. London: Guilford Press.
 • Carlson, S. M. ve Wang, T. S. (2007). Inhibitory control and emotion regulation in preschool children. Cognitive Development, 22(4), 489-510.
 • Cole, P. M., Dennis, T. A., Smith Simon, K. E. ve Cohen, L. H. (2009). Preschoolers' Emotion Regulation Strategy Understanding: Relations with Emotion Socialization and Child Self regulation. Social development, 18(2), 324-352.
 • Cole, P. M., Martin, S. E. ve Dennis, T. A. (2004). Emotion regulation as a scientific construct: Methodological challenges and directions for child development research. Child development, 75(2), 317-333.
 • Cole, P. M., Michel, M. K. ve Teti, L. O. D. (1994). The development of emotion regulation and dysregulation: A clinical perspective. Monographs of the society for research in child development, 59(2 3), 73-102.
 • D'Zurilla, T. J., Maydeu-Olivares, A. ve Kant, G. L. (1998). Age and gender differences in social problem-solving ability. Personality and individual differences, 25(2), 241-252.
 • D'Zurilla, T. J., ve Nezu, A. M. (1999). Problem-solving therapy: A social competence approach to clinical intervention: New York: Springer Publishing Company.
 • Demirkapı, E. Ş. (2014). Çocukluk çağı travmalarının duygu düzenleme ve kimlik gelişimine etkisi ve bunların psikopatolojiler ile ilişkisi (YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Denollet, J., Nyklìček, I. ve Vingerhoets, A. J. (2008). Introduction: Emotions, emotion regulation, and health J. Denollet, I. Nyklìček ve A. J. Vingerhoets (Ed.) Emotion regulation. (pp. 3-11). New York: Springer.
 • Dodge, K. A. ve Garber, J. (1991). Domains of emotion regulation. J. Garber ve K. Dodge (Ed.) The development of emotion regulation and dysregulation, (3-11). New York: Cambridge Universty Press.
 • Eisenberg, N., Cumberland, A. ve Spinrad, T. L. (1998). Parental socialization of emotion. Psychological inquiry, 9(4), 241-273.
 • Eisenberg, N., Fabes, R. A., Bernzweig, J., Karbon, M., Poulin, R. ve Hanish, L. (1993). The relations of emotionality and regulation to preschoolers' social skills and sociometric status. Child development, 64(5), 1418-1438.
 • Eisenberg, N., Losoya, S., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., Reiser, M., Murphy, B. ve Padgett, S. J. (2001). Parental socialization of children's dysregulated expression of emotion and externalizing problems. Journal of Family Psychology, 15(2), 183.
 • Eisenberg, N. ve Spinrad, T. L. (2004). Emotion related regulation: Sharpening the definition. Child development, 75(2), 334-339.
 • Eisenberg, N. ve Zhou, Q. (2000). Regulation from a developmental perspective. Psychological inquiry, 11(3), 166-171.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS statistics. London:Sage publications. Fox, N. A. ve Calkins, S. D. (2003). The development of self-control of emotion: Intrinsic and extrinsic influences. Motivation and Emotion, 27(1), 7-26.
 • Garner, P. W. ve Spears, F. M. (2000). Emotion regulation in low income preschoolers. Social development, 9(2), 246-264.
 • Gelgör, F. Z. (2016). Anne, baba ve çocuk tarafindan algilanan ebeveyn kabul-red ve kontrolünün çocuğun duygu düzenleme becerisi ile ilişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
 • Goodman, W. B., Crouter, A. C., Lanza, S. T., Cox, M. J. ve Vernon Feagans, L. (2011). Paternal work stress and latent profiles of father–infant parenting quality. Journal of Marriage and Family, 73(3), 588-604.
 • Gross, J. J. (1998). Antecedent-and response-focused emotion regulation: divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of personality and social psychology, 74(1), 224.
 • Gross, J. J. ve Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 3-24). New York: Guilford Press.
 • Gyurak, A., Gross, J. J. ve Etkin, A. (2011). Explicit and implicit emotion regulation: a dual- process framework. Cognition and Emotion, 25(3), 400-412.
 • Israel, G. D. (1992). Determining sample size: University of Florida Cooperative Extension Service. Institute of Food and Agriculture Sciences, EDIS.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. ve Öztürk, Ş. (2010). Benlik, aile ve insan gelişimi: Kültürel psikoloji. İstanbul: Koç.
 • Karaaslan, Ü. K. (2012). Okul öncesi eğitimin ve diğer değişkenlerin ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin duyguları tanıma ve ifade etme becerilerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Karayılmaz, D. (2008). Ana sınıfına devam eden çocukların duygusal zeka ve sosyal uyum becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. Cognition and emotion, 23(1), 4-41.
 • Kopp, C. B. (1982). Antecedents of self-regulation: A developmental perspective. Developmental psychology, 18(2), 199.
 • Kopp, C. B. (1989). Regulation of distress and negative emotions: A developmental view. Developmental psychology, 25(3), 343.
 • Macklem, G. L. (2007). Practitioner's guide to emotion regulation in school-aged children. USA: Springer Science & Business Media.
 • Mansfield, A. K., Dealy, J. A. ve Keitner, G. I. (2013). Family Functioning and Income: Does Low-Income Status Impact Family Functioning? The Family Journal, 21(3), 297-305.
 • Mauss, I. B., Bunge, S. A. ve Gross, J. J. (2007). Automatic emotion regulation. Social and Personality Psychology Compass, 1(1), 146-167.
 • Metin, İ. (2010). The effects of dispositional anger, effortful control and maternal responsiveness on Turkish preschoolers’ emotion regulation (Unpublished master’s thesis). Koç University.
 • Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S. ve Robinson, L. R. (2007). The role of the family context in the development of emotion regulation. Social development, 16(2), 361- 388.
 • Ramazan, A. ve Seçer, Z. Ş. (2004). Okulöncesi dönemdeki Çocukların duygusal Yüz İfadelerini Tanıma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(11), 67-84.
 • Raver, C. C. (2004). Placing emotional self regulation in sociocultural and socioeconomic contexts. Child development, 75(2), 346-353.
 • Rothbart, M. K., Ziaie, H. ve O'boyle, C. G. (1992). Self regulation and emotion in infancy. New directions for child and adolescent development, 1992(55), 7-23.
 • Saarni, C. (1984). An observational study of children's attempts to monitor their expressive behavior. Child development, 1504-1513.
 • Shields, A. ve Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among school-age children: the development and validation of a new criterion Q-sort scale. Developmental psychology, 33(6), 906.
 • Stegge, H. ve Terwogt, M. M. (2007). Awareness and regulation of emotion in typical and atypical development. In J. Gross (Ed.) Handbook of emotion regulation, 269-286. London: Guilford Press.
 • Thompson, R. A. (1990). Emotion and self-regulation. In R. Thompson (Ed.) Socioemotional development. USA: University of Nebraska Press.
 • Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of the society for research in child development, 59 (2-3), 25-52.
 • Thompson, R. A. ve Meyer, S. (2007). Socialization of emotion regulation in the family. In J. Gross (Ed.) Handbook of emotion regulation, 249. London: Guilford Press.
 • Yagmurlu, B. ve Altan, O. (2010). Maternal socialization and child temperament as predictors of emotion regulation in Turkish preschoolers. Infant and Child Development, 19(3), 275- 296.
APA BOZKURT YÜKÇÜ Ş, Demircioğlu H (2017). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. , 442 - 466. 10.21764/maeuefd.336085
Chicago BOZKURT YÜKÇÜ ŞUHEDA,Demircioğlu Haktan OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. (2017): 442 - 466. 10.21764/maeuefd.336085
MLA BOZKURT YÜKÇÜ ŞUHEDA,Demircioğlu Haktan OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. , 2017, ss.442 - 466. 10.21764/maeuefd.336085
AMA BOZKURT YÜKÇÜ Ş,Demircioğlu H OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. . 2017; 442 - 466. 10.21764/maeuefd.336085
Vancouver BOZKURT YÜKÇÜ Ş,Demircioğlu H OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. . 2017; 442 - 466. 10.21764/maeuefd.336085
IEEE BOZKURT YÜKÇÜ Ş,Demircioğlu H "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ." , ss.442 - 466, 2017. 10.21764/maeuefd.336085
ISNAD BOZKURT YÜKÇÜ, ŞUHEDA - Demircioğlu, Haktan. "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". (2017), 442-466. https://doi.org/10.21764/maeuefd.336085
APA BOZKURT YÜKÇÜ Ş, Demircioğlu H (2017). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(44), 442 - 466. 10.21764/maeuefd.336085
Chicago BOZKURT YÜKÇÜ ŞUHEDA,Demircioğlu Haktan OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.44 (2017): 442 - 466. 10.21764/maeuefd.336085
MLA BOZKURT YÜKÇÜ ŞUHEDA,Demircioğlu Haktan OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.44, 2017, ss.442 - 466. 10.21764/maeuefd.336085
AMA BOZKURT YÜKÇÜ Ş,Demircioğlu H OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 0(44): 442 - 466. 10.21764/maeuefd.336085
Vancouver BOZKURT YÜKÇÜ Ş,Demircioğlu H OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 0(44): 442 - 466. 10.21764/maeuefd.336085
IEEE BOZKURT YÜKÇÜ Ş,Demircioğlu H "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.442 - 466, 2017. 10.21764/maeuefd.336085
ISNAD BOZKURT YÜKÇÜ, ŞUHEDA - Demircioğlu, Haktan. "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 (2017), 442-466. https://doi.org/10.21764/maeuefd.336085