Yıl: 2022 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 139 - 162 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21612/yader.2022.012 İndeks Tarihi: 19-09-2022

Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği

Öz:
Örgün eğitimde farklı yaş gruplarında zorunlu ya da seçimlik bir ders olarak okutulan dramayı üniversite öğrencileri farklı nedenlerle seçmektedir. Drama, farklı fakültelerde ve farklı bölümlerde eğitim alan üniversite öğrencilerinin kültür ve sanat konusunda kendilerini geliştirdikleri derslerden biridir. Bu araştırmada drama dersi alan üniversite öğrencilerinin dramayı nasıl tanımladıklarını, drama dersini seçmelerinin nedenlerini ve ders konusundaki beklentilerini belirlemek amaçlanmaktadır. Temel nitel araştırmanın kullanıldığı çalışmada 115 üniversite öğrencisine amaçlı örneklem yoluyla ulaşılmıştır. Araştırmada veriler “Seçmeli Drama Dersi Hazırbulunuşluğu Belirleme Formu” ile toplanmış, verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar dramayı genellikle tiyatro ile ilişkilendirmişler, dramanın tiyatro ya da tiyatronun bir dalı olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların drama dersini, gelişimlerine katkı sağlaması (okudukları bölüme, farklı yönlerini keşfetmeye, eğlenmeye, merak etmeye), sanata ve sahne sanatlarına ilgi duymaları, tiyatro ve drama konusunda kendilerini geliştirmek amacıyla seçtikleri görülmüştür. Katılımcıların dersten beklentileri farklı gelişim alanlarında (iletişim becerileri, özgüven, farklı bakış açıları, yaratıcılık, hayal gücü, empati, sosyalleşme, eğlenme, rahatlama, kendini keşfetme), tiyatroda (oyunculuk, tiyatro kuramı bilgisi, sahneleme, dramatik yazarlık, oyun metinleri okuma, yeni bakış açıları kazanma) ve dramada (alan bilgisi, doğaçlama becerisi) gelişim sağlamaktır. Araştırma sonuçları göz önünde bulundurularak drama dersi içeriklerinin üniversitelerde daha iyi tanıtılması, drama konusundaki kavram yanılgılarını ortadan kaldıracak çalışmalar yapılması ve öğrencilerin drama dersini bu doğrultuda seçmeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Why do University Students Choose Drama Classes? An Example from Ankara University

Öz:
For various reasons, university students take drama lessons, which are offered as a required or selected course for different age groups in formal education. Drama is one of the courses available to university students from many colleges and departments who want to strengthen their cultural and creative skills. This study aims at finding out how university students who have drama classes describe drama, why they choose drama, and what they expect from the drama lessons. Through targeted sampling, 115 university students were reached in the study, which employed basic qualitative research. The “Elective Drama Course Readiness Determination Form” was utilized to gather data for the study, and descriptive analysis was employed to analyze the results. Participants in the survey frequently associated drama with theater, claiming that drama is theater or a subset of theater. The participants choose the drama course to contribute to their individual growth (contribute to the studies in their departments, discover different aspects of themselves, have fun, be curious), to be interested in art and performing arts, and to enhance their skills in theater and drama. The participants’ goals for the course are to improve themselves (in areas such as communication skills, self-confidence, different perspectives, creativity, imagination, empathy, socialization, entertainment, relaxation, and self-discovery), and to learn more about theater (acting, theater theory, staging, dramatic writing, and reading play texts) and drama (knowledge about drama, improvisation skills). Considering the results of the research, it is suggested that the contents of drama courses should be better promoted in universities, studies should be carried out to eliminate the misconceptions about drama, and students should choose the drama course accordingly.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adıgüzel, Ö. (2019). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Yapı Kredi Yayınları.
 • Adıgüzel, Ö. ve Metinnam, İ. (2021). The need for the bachelor of creative drama in higher education of Turkey: Insights from experts. İlkogretim Online- Elementary Education Online, 20 (1), 628-64
 • Anderson, M. (2005). New stages: Challenges for teaching the aesthetics of drama online. The Journal of Aesthetic Education, 39(4), 119-131.
 • Arastaman, G. ve Öztürk-Fidan, İ. ve Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75.
 • Bolton, G. (2007). A history of drama education: A search for substance. In L. Bresler (Ed.) International Handbook of Research in Arts Education, 45-62. New York: Springer Publishing.
 • Bowell, P. ve Heap, B. (2019). Süreçsel dramada planlama (Çev. Ed. C. Karadeniz). Ankara. Pegem Akademi Yayınları.
 • Durdukoca, Ş. F. (2015). Okulöncesi öğretmen adaylarının bir ders ve öğretim tekniği olarak dramaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1) (2015), 153-174
 • Eriksson, S., A. (2007). Looking at the past from stepping into the future: background reflections for drama in the curriculum of the 21st century. In J, Shu & P., Chan (Eds.), Planting trees of drama with global vision in local Knowledge: IDEA 2007 Dialogues (pp. 371-384). IDEA Publications, Hong Kong Drama/Theatre and Education Forum, Hong Kong.
 • John, P. D. (2006). Lesson planning and the student teacher: re-thinking the dominant model. Journal of curriculum studiesi 38(4), 483-498.
 • Hornbrook, D. (1989). Education and dramatic art. Oxford, Basil, Blackwell.
 • Landy, R. J. & Montgomery, D. T. (2012). Theatre for change education, social action and therapy. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Leung, L. (2015). Validity, reliability, and generalizability in qualitative research. Jorunal of Family Medicine and Primary Care, 4(3), 324-327.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research a guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
 • Merriam, S. B. & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research a guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
 • Merriam, S. B. & Grenier, R. S. (2019). Qualitative research in practice examples for discussion and analysis. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Brand.
 • McConnell, C. & Bradley, C. & Uhrmacher, P. B. (2020). Lesson planning with purpose five approaches to curriculum design. Newyork: Teachers College Press.
 • Noble, H. & Smith, J. (2015). Issues of validity and reliability in qualitative research. Evidence-Based Nursing, 18(2), 34-35.
 • O’Toole, J & Stinson, M. & Moore, T. (2009). Drama and curriculum a giant at the door. Berlin: Springer. Özçelik-Çetin, A. ve Öztürk, A. (2013). Yaratıcı drama alanında Gavin Bolton’ın drama anlayışı. Yaratıcı Drama Dergisi, 8(16), 1-14.
 • Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods. California: Sage Publications.
 • San, İ. (2016). Tiyatroya rağmen yaratıcı drama. Yaratıcı Drama Dergisi, 1 (1), 5-16. Retrieved from https:// dergipark.org.tr/tr/pub/ydrama/issue/13562/164219
 • Slade, P. (1954). Child drama. London: University of London Press.
 • Thorkelsdóttir, R. B. (2016). Understanding drama teaching in compulsory education in Iceland A micro-ethnographic study of the practices of two drama teachers (Unpublished doctoral dissertation). Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
 • Taylor, P. and Warner, C. D. (2006). Structure and spontaneity the process drama of Cecily O’Neill. Stoke on Trent: Trentham Books Limited.
 • Taylor, P. (2020). Drama sınıfı eylem yansıtma dönüştürme (Çev. Ed. İ. Metinnam). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Uhrmacher, P.B. (2009). Toward a theory of aesthetic learning experiences. Curriculum Inquiry, 39(5), 613- 636.
 • Way, B. (1967). Development through drama. London: Longman Publishing.
 • Yıldırım A, Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, E. (2021). Temel eğitim düzeyinde drama yönteminin etkililiği üzerine bir meta araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Yin, R. K. (2016). Qualitative research from start to finish. New York: The Guilford Press. Yükseköğretim Kanunu, T.C. Resmî Gazete, 17506, 6 Kasım 1981.
APA KARAOSMANOGLU G, METİNNAM İ (2022). Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği. , 139 - 162. 10.21612/yader.2022.012
Chicago KARAOSMANOGLU GOKHAN,METİNNAM İHSAN Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği. (2022): 139 - 162. 10.21612/yader.2022.012
MLA KARAOSMANOGLU GOKHAN,METİNNAM İHSAN Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği. , 2022, ss.139 - 162. 10.21612/yader.2022.012
AMA KARAOSMANOGLU G,METİNNAM İ Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği. . 2022; 139 - 162. 10.21612/yader.2022.012
Vancouver KARAOSMANOGLU G,METİNNAM İ Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği. . 2022; 139 - 162. 10.21612/yader.2022.012
IEEE KARAOSMANOGLU G,METİNNAM İ "Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği." , ss.139 - 162, 2022. 10.21612/yader.2022.012
ISNAD KARAOSMANOGLU, GOKHAN - METİNNAM, İHSAN. "Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği". (2022), 139-162. https://doi.org/10.21612/yader.2022.012
APA KARAOSMANOGLU G, METİNNAM İ (2022). Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği. Yaratıcı Drama Dergisi, 17(2), 139 - 162. 10.21612/yader.2022.012
Chicago KARAOSMANOGLU GOKHAN,METİNNAM İHSAN Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği. Yaratıcı Drama Dergisi 17, no.2 (2022): 139 - 162. 10.21612/yader.2022.012
MLA KARAOSMANOGLU GOKHAN,METİNNAM İHSAN Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği. Yaratıcı Drama Dergisi, vol.17, no.2, 2022, ss.139 - 162. 10.21612/yader.2022.012
AMA KARAOSMANOGLU G,METİNNAM İ Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği. Yaratıcı Drama Dergisi. 2022; 17(2): 139 - 162. 10.21612/yader.2022.012
Vancouver KARAOSMANOGLU G,METİNNAM İ Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği. Yaratıcı Drama Dergisi. 2022; 17(2): 139 - 162. 10.21612/yader.2022.012
IEEE KARAOSMANOGLU G,METİNNAM İ "Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği." Yaratıcı Drama Dergisi, 17, ss.139 - 162, 2022. 10.21612/yader.2022.012
ISNAD KARAOSMANOGLU, GOKHAN - METİNNAM, İHSAN. "Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği". Yaratıcı Drama Dergisi 17/2 (2022), 139-162. https://doi.org/10.21612/yader.2022.012