Yıl: 2021 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 357 - 367 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.38108/ouhcd.818203 İndeks Tarihi: 20-09-2022

The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students

Öz:
Objective: Nurses usually become either the victims or witnesses of violence in the hospital environment up from pupilage. It is observed that the tendency to violence, besides interpersonal clashes, plays an important role in acts of violence. This study aimed to define the personality traits of nurses and the relation between such traits and the tendency to violence. Methods: This is a descriptive study, and its population comprises of the state/foundation university of nursing students. It was aimed to reach all the students without sampling, and the research was completed with 272 nursing students (participation rate 70.4%) who agreed to participate in the study. The data were collected through 9 question Personal Questionnaire Form, the Five Factor Personality Traits Scale (FFPTS) and Violence Tendency Scale (VTS). The analysis of the data was done with the IBM SPSS 20 package program using percentage calculations, minimum and maximum values, One Way ANOVA and Pearson correlation analysis. Results: While from among the Five Factor Personality Traits Scale (FFPTS) sub-dimension score averages the “self-discipline” personality trait of participating students was the highest with 3.52±0.47, this was followed by “openness to improvement” with 3.43±0.44, “compliance” with 3.42±0.40 and “extraversion” with 3.39±0.46. “Neuroticism” personality trait had the lowest score average with 3.27±0.41. The “Violence Tendency Scale (VTS)” score average of students was found as 40.26±10.46. The relationship between the FFPTS sub-dimensions and the mean VTS score is not statistically significant. Conclusion: No statistically significant relation was found between the Five Factor Personality Traits Scale sub-dimensions and violence tendency. It was determined that students most frequently displayed “self-discipline” and “openness to improvement” personality traits and their tendency to violence was “low” level.
Anahtar Kelime: Student Nursing Health Violence Tendency Personality

Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişki

Öz:
Amaç: Hemşireler, öğrencilik döneminden başlayarak sağlık bakım ortamlarında çoğu zaman şiddetin ya kurbanı ya da tanığı olmakta ve bunun sonucunda şiddet gösterme isteği yaşayabilmektedir. Şiddet olaylarının arkasında, kişiler arası çatışmanın yanı sıra şiddet eğiliminin önemli bir etmen olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışma ile hemşirelik öğrencilerinin kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin şiddet eğilimleri ile ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde bir devlet/vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 386 öğrenciden 272 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, evrenin tümü örnekleme alınmış olup araştırma çalışmaya katılmayı kabul eden 272 hemşirelik öğrencisi (katılım oranı %70,4) ile tamamlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında 9 soruluk tanıtıcı bilgi formu, Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği (BFKÖ) ve Şiddet Eğilimi Ölçeği (ŞEÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizi IBM SPSS 20 paket programında frekans, ortalama, yüzdelik hesaplamaları, minimum ve maksimum değerleri, Independent Samples t testi, One Way ANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği (BFKÖ) alt boyut puan ortalamalarından “özdisiplin” kişilik özelliği 3.52±0.47 ile en yüksek puan ortalamasına sahipken, bunu 3.43±0.44 ile “gelişime açıklık”, 3.42±0.40 ile “uyumluluk” ve 3.39±0.46 ile “dışadönüklük” alt boyutu takip etmektedir. En düşük puan ortalaması ise, 3.27±0.41 ile “nevrotiklik” kişilik özelliği olmuştur. Öğrencilerin “Şiddet Eğilimi Ölçeği (ŞEÖ)” puan ortalaması ise 40.26±10.46 olarak bulunmuştur. BFKÖ alt boyutları ile ŞEÖ puan ortalaması arasında ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Sonuç: Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği alt boyutları ile şiddet eğilimi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. Öğrencilerin çoğunlukla özdisiplin ve gelişime açık kişilik özelliklerini sergiledikleri ve şiddet eğilimlerinin ‘az’ düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allport GW. (1961). Pattern and growth in personality. New York: Holt, Rinehart and Winston, p.11.
 • Ameri Z, Mirzakhani F, Nabipour AR, Khanjani N, Sullman MJ. (2017). The relationship between religion and risky behaviors among Iranian university students. Journal of Religion and Health, 56(6), 2010-2022.
 • Arslantaş H, Adana F, Bağcı S, Ayva E. (2012). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin klinik uygulamalarında karşılaştıkları şiddetin boyun eğici davranışlar ve bazı değişkenlerle ilişkisi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 20(1), 53-61.
 • Ayrancı U, Yenilmez C, Balcı Y, Kaptanoğlu C. (2006). Identification of violence in Turkish health care settings. Journal of Interpersonal Violence, 21(2), 276-296.
 • Avcı ÖH, Yıldırım İ. (2015). Ergenlerde şiddet eğiliminin görülme sıklığı. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 106-124.
 • Bacanlı H, İlhan T, Aslan S. (2009). Beş faktör kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin geliştirilmesi: sıfatlara dayalı kişilik testi (SDKT). Journal of Turkish Educational Sciences, 7(2), 261-279.
 • Bellici N, Sardoğan M, Yılmaz M. (2014). Lise öğrencilerinde okula bağlanma ve şiddet eğilimi arasındaki ilişkinin cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre incelenmesi. Accessed date:29.10.2020, https://www.academia.edu/10572946/Lise_%C3%96%C4%9Frencilerinde_Okula_Ba%C4%9Flanma_ve_%C5%9Eiddet_E%C4%9Filimi_Aras%C4%B1ndaki_%C4%B0li%C5%9Fkinin_Cinsiyet_ve_S%C4%B1n%C4%B1f_De%C4%9Fi%C5%9Fkenlerine_G%C3%B6re_%C4%B0ncelenmesi
 • Benet-Martinez V, John OP. (1998). Los cinco grades across cultures and ethnic groups: Multitrait-multimethod Analyses of the big five in Spanish and English. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 729-750.
 • Çetin ÖI, Erdoğan S. (2017). Genç erişkin erkeklerde şiddet eğilimi ve psikolojik durum ile ilişkisi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 25(2), 77-84.
 • Derman O. (2008). Ergenlerde psikososyal gelişim. Adolesan Sağlığı II Sempozyum Dizisi, 63, 19-21.
 • Gökçe T, Dündar C. (2010). Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan hekim ve hemşirelerde şiddete maruziyet sıklığı ve kaygı düzeylerine etkisi. Journal of Inonu University Medical Faculty, 15(1), 25-28.
 • Haskan Ö, Yıldırım İ. (2012). Şiddet eğilimi ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 165-177.
 • Kanbay Y, Işık E, Yavuzaslan M, Keleş S. (2012). Hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili görüş ve tutumlarının belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 107-119.
 • Kaplan B, Aksel EŞ. (2013). Ergenlerde bağlanma ve saldırganlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Nesne Psikoloji Dergisi, 1(1), 20-49.
 • Karabulutlu Ö. (2015). Nursing students views and experiences of violence. Journal of Hacettepe University Nursing Faculty, 26-36.
 • Karayağız Muslu G, Coşkun Cenk S, Sarlak D. (2020). An analysis of the relationship between high school students’ tendency toward violence, self-esteem, and competitive attitude. Journal of Interpersonal Violence, 35(23-24), 5976-5996. doi: 10.1177/0886260517723742.
 • Kaya M, Güneş G, Kaya B, Pehlivan E. (2004). Tıp fakültesi öğrencilerinde boyun eğici davranışlar ve şiddetle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5, 5-10.
 • Komarraju M, Karau SJ, Schmeck RR. (2009). Role of the big five personality traits in predicting college students' academic motivation and achievement. Learning and Individual Differences, 19(1), 47-52.
 • Köse D, Çınar N, Akduran F. (2012). Hemşirelik öğrencilerinde internet bağımlılığının kişilik özellikleri ve zaman yönetimi ile ilişkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(3), 227-233.
 • Lourinho I, Moreira A, Mota-Cardoso R, Severo M, Ferreira MA. (2016). Associations between the big five personality traits and a medical school admission interview. Acta Médica Portuguesa, 29(12), 796-802.
 • McDermott R, Hatemi PK. (2017). The relationship between physical aggression, foreign policy and moral choices: Phenotypic and genetic findings. Aggressive Behavior, 43(1), 37-46.
 • Özcan NK, Bilgin H. Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Sistematik derleme. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(6):1442-56.
 • Oxford dictionary online. (2018). Meaning of personality.Accessed date: 29.10.2020, https://en.oxforddictionaries .com/definition/personality
 • Oxford dictionary online. (2018). Meaning of violence. Accessed date: 29.10.2020, https://en.oxforddictionaries. com/definition/violence
 • Özpulat F. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişki. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(2), 151-161.
 • Özsoy E, Yıldız G. (2013). Kişilik kavramının örgütler açısından önemi: Bir literatür taraması. İşletme Bilimi Dergisi, 1(2), 1-12.
 • Öztürk M, Yancı HBA, Türksoy A, Yıldız E. (2014). İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin fakültelere göre kişilik özelliklerinin ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 4(1-2), 39-44.
 • Republic of Turkey Prime Ministry Institution of Family Research. (1998). Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet. Ankara: Prime Ministry Printing House. Accessed date: 29.10.2020, https://docplayer.biz.tr/7607513-T-c-basbakanlik-aile-arastirma-kurumu-baskanligi-aile-icinde-ve-toplumsal-alanda-siddet-ankara.html
 • Schmitt DP, Allik J, McCrae RR, Benet-Martínez V. (2007). The geographic distribution of Big Five Personality Traits: Patterns and profiles of human self-description across 56 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(2), 173-212.
 • Sümer N. (2005). “Beş Faktör Kişilik Özellikleri (Big Five Inventory) Anketi Türkçeleştirme Çalışması” (unpublished work).
 • Tatlılıoğlu K. (2014). Üniversite öğrencilerinin beş faktör kişilik kuramına göre kişilik özellikleri alt boyutlarının bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi. Journal of History School, 7(17), 939-971. http://dx.doi.org/10.14225/Joh400
 • Tosunöz İK, Öztunç G, Eskimez Z, Demirci PY. (2019). Hemşirelik öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin belirlenmesi. Çukurova Medical Journal, 44(2), 471-478.
 • Ulloa EC, Hammett JF, O’Neal DN, Lydston EE, Aramburo LFL. (2016). The Big Five Personality Traits and intimate partner violence: findings from a large, nationally representative sample. Violence and Victims, 31(6), 1100-1115. Ulu M. (2016). Kişilik ve şiddet ilişkisi üzerine psikolojik bir araştırma. Bilimname, 32(3), 57-82.
 • World Health Organization (WHO) (2014). Global status report on violence prevention, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data World report on violence and health. Accessed date: 29.10.2020, http://www.who.int/violenceprevention/approach/ definition/en/
 • Yıldız E, Erci B. (2011). Anne baba tutumları ile adölesan saldırganlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3), 6-11.
 • Yöyen EG. (2017). Şiddet türleri ve kişilik özellikleri. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1), 35-50.
 • Yüksel A, Engin E, Öztürk TE. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 834- 840.
 • Ziapour A, Kianipour N. (2015). A study of the relationship between characteristic traits and employee engagement (A case study of nurses across Kermanshah, Iran in 2015). Journal of Medicine and Life, 8(Spec Iss 3), 134-140.
APA OZDELIKARA A, TAŞTAN GÜRKAN A, Arslan B (2021). The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students. , 357 - 367. 10.38108/ouhcd.818203
Chicago OZDELIKARA AFITAP,TAŞTAN GÜRKAN AHSEN,Arslan Burak The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students. (2021): 357 - 367. 10.38108/ouhcd.818203
MLA OZDELIKARA AFITAP,TAŞTAN GÜRKAN AHSEN,Arslan Burak The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students. , 2021, ss.357 - 367. 10.38108/ouhcd.818203
AMA OZDELIKARA A,TAŞTAN GÜRKAN A,Arslan B The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students. . 2021; 357 - 367. 10.38108/ouhcd.818203
Vancouver OZDELIKARA A,TAŞTAN GÜRKAN A,Arslan B The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students. . 2021; 357 - 367. 10.38108/ouhcd.818203
IEEE OZDELIKARA A,TAŞTAN GÜRKAN A,Arslan B "The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students." , ss.357 - 367, 2021. 10.38108/ouhcd.818203
ISNAD OZDELIKARA, AFITAP vd. "The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students". (2021), 357-367. https://doi.org/10.38108/ouhcd.818203
APA OZDELIKARA A, TAŞTAN GÜRKAN A, Arslan B (2021). The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , 4(3), 357 - 367. 10.38108/ouhcd.818203
Chicago OZDELIKARA AFITAP,TAŞTAN GÜRKAN AHSEN,Arslan Burak The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) 4, no.3 (2021): 357 - 367. 10.38108/ouhcd.818203
MLA OZDELIKARA AFITAP,TAŞTAN GÜRKAN AHSEN,Arslan Burak The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , vol.4, no.3, 2021, ss.357 - 367. 10.38108/ouhcd.818203
AMA OZDELIKARA A,TAŞTAN GÜRKAN A,Arslan B The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) . 2021; 4(3): 357 - 367. 10.38108/ouhcd.818203
Vancouver OZDELIKARA A,TAŞTAN GÜRKAN A,Arslan B The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) . 2021; 4(3): 357 - 367. 10.38108/ouhcd.818203
IEEE OZDELIKARA A,TAŞTAN GÜRKAN A,Arslan B "The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students." Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , 4, ss.357 - 367, 2021. 10.38108/ouhcd.818203
ISNAD OZDELIKARA, AFITAP vd. "The Relation Between Personality Traits and Violence Tendency in Nursing Students". Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) 4/3 (2021), 357-367. https://doi.org/10.38108/ouhcd.818203