Yıl: 2021 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 209 - 227 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24130/eccd-jecs.1967202151307 İndeks Tarihi: 27-09-2022

Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi

Öz:
Bireyin akademik yaşamında ilk karşılaştığı formal eğitim kurumları okul öncesi eğitim kurumları ve hayatına giren ilk öğretmenler okul öncesi öğretmenleridir. Okul öncesi Öğretmenlerinin Kariyer Uyumlulukları ve Çocuklar İçin Kullandıkları Mutluluk Artırıcı Stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada, nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Örneklemin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmış ve araştırmanın örneklemini farklı okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan 229 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma verilerinin normal dağılımı incelenmiş ve analiz sonucunda parametrik olmayan analiz yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumluluklarının ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejilerin mesleğini sevme ve mesleğini seçme durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı, kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu ve kariyer uyumluluğu yüksek öğretmenlerin mutluluk artırıcı strateji kullanım düzeylerinin de yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Examining the relationship between preschool teachers' career adaptability and happiness-enhancing strategies for children

Öz:
Formal education institutions that individuals first encounter in their academic life are early childhood education institutions and teachers that they first meet are preschool teachers. This study aimed to investigate the relationship between the career adaptability of preschool teachers and the happiness-increasing strategies that they use for children. To this end, the study used a correlational survey design. The study sampled 229 preschool teachers working in different early childhood education institutions using maximum variation sampling. The normality of the data was tested. As a result of the analysis, they were analysed using nonparametric tests. The analysis results showed that preschool teachers’ levels of career adaptability and using happiness-increasing strategies for children differed significantly according to career choice and liking the job. A significant positive correlation was found between preschool teachers’ levels of career adaptability and using happinessincreasing strategies for children. Accordingly, preschool teachers with high career adaptability also had a high level of using happiness-increasing strategies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bakkaloğlu, A. B., Eryılmaz, A., & Sapsağlam, Ö. (2019). Thescale of happinessstrategiesforchildren’susedbypreschoolteachers. Journal of ComputerandEducationResearch, 7 (13), 171-182. DOI: 10.18009/jcer.535593
 • Barnet, W. S. (2003). Beter teachers, beter preschols: Studentachievementlinkedtoteacherqualifications. NIER PrescholPolicyMaters, 2, 1-11.
 • Bimrose, J. &Hearne, L. (2012) Resilienceandcareeradaptability: Qualitativestudies of adultcareercounseling. Journal of VocationalBehavior, 81, 338-344.
 • Brekelmans, M., Wubbels, T., & Den Brok, P. (2002). Teacherexperienceandtheteacherstudentrelationship. In S. C. Goh& M. S. Khine (Eds.), Studies in educationallearningenvironments: An internationalperspective (pp. 73–99). Singapore: World Scientific.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı-istatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Çakmak, E. K., Demirel, F., ve Karadeniz, Ş. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüktaşkapu Soydan, S. & Dereli, H. (2016). Farklı yaklaşımları uygulayan okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda düşünme becerilerini geliştirmek için kullandıkları stratejilerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 475-496. Retrievedfromhttps://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22602/241501
 • Demiriz, S. & Ulutaş, İ. (2016). Çocuklar ne kadar mutlu? Bazı değişkenlere göre çocuklarda mutluluğun belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), s. 16-24.
 • Diener, E. (1984). Subjectivewell-being. PsychologicalBulletin 95, 542– 575.
 • Erus, S. M. & Zeren, Ş. G. (2017) Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kariyer uyumları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (3), 657-668.
 • Eryılmaz, A. (2014). Perceivedpersonalitytraitsandtypes of teachersandtheirrelationshiptothesubjectivewell-beingandacademicachievements of adolescents. EducationalSciences: TheoryandPractice, 14 (6), 2049-2062.
 • Eryılmaz, A. (2016). Herkes için mutluluğun başucu kitabı: Teoriden uygulamaya pozitif psikoloji. Ankara: Pegem Akademi.
 • Eryılmaz, A., & Kara, A. (2016). Investigation of psychometricproperties of careeradaptabilityscale. The Online Journal of CounselingandEducation, 5(1), 29-39.
 • Eryılmaz, A. & Kara, A. (2017). A careeradaptability model forpre-service teachers. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 352-365.
 • Eryılmaz, A., & Sapsağlam, Ö. (2018). Development of subjectivewellbeingıncreasingstrategiesscaleforchildren (1-5 Ages) theirmothersuse. Journal of Educationand Training Studies, 6 (6), 77-83.
 • Fordyce, M. W. (1983). A program toincreasehappiness: furtherstudies. J CounsPsychol, 30, p.483- 498.
 • Gül, H., Maksüdünov, A., Yamaltdinova, A. &Abdildaev, M. (2019). Öğrencilerin demografik özelliklerinin kariyer uyumluluğu ve iyimserliği ile ilişkisi: Kırgızistan örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (36), 34-46.
 • Honig, A. S. &Brophy, H. E. (1996). Talkingwithyourbaby: family as thefirstschool. Syracuse: SyracuseUniversity Pres.
 • Huck, S. W. (2008). Reading staticsandresearch (5rd edition). New York: AddisonWesleyLongman.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Klehe, U. C., Zikic, J., Van Vianen, A. E. M. & De Pater, I. E. (2011). Careeradaptability, turnoverandloyaltyduringorganizationaldownsizing. Journal of VocationalBehavior, 79, 217- 229.
 • Koca, A. İ. (2009). Üniversite öğrencilerinin değerleri ve bireysel özellikleri ile kariyer tercihleri arasındaki ilişki: Çukurova üniversitesinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • McLennan, B., McIlveen, P., &Perera, H. N. (2017). Pre-service teachers’ selfefficacymediatestherelationshipbetweencareeradaptabilityandcareeroptimism. TeachingandTeacherEducation, 63, 176–185. doi:10.1016/j.tate.2016.12.022
 • Misailidi, P. &Bonoti, F. (2008). Emotion in children's art do youngchildrenunderstandtheemotionsexpressed in otherchildren'sdrawings? Journal of EarlyChildhoodResearch, 6 (2), 189-200. doi: 10.1177/1476718X08088677
 • Niles, S, G,,&Harrıs-Bowlsbey, J. (2013). 21. Yüzyılda kariyer gelişimi müdahaleleri (F, K, OWEN, Çev,) Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Sak, R. (2005). Erkek okul öncesi öğretmenlerinin göreve başladıklarında karşılaştıkları durumlar ve bu öğretmenlerin velilerinin erkek okul öncesi öğretmenleri hakkındaki düşünceleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Spilt, J. L., Koomen, H. M., &Thijs, J. T. (2011). Teacherwellbeing: Theimportance of teacher– studentrelationships. EducationalPsychologyReview, 23 (4), 457-477.
 • Steger, M. F., Pickering, N., Shin, J. Y., & Dik, B. J. (2010). Calling in work: Secularorsacred? Journal of CareerAssessment, 18, 82−96.
 • Topçu, N. (2016). Türkiye’nin maarif davası. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Toplu, Y. N. (2012). Okul öncesi ve ilköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Tunçeli, H. İ. &Zembat, R. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişimin değerlendirilmesi ve önemi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 1-12.
 • Ündar, E. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin kişilik özelliklerinin iş tatminleri üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ünüvar, P., Çalışandemir, F., Tagay, Ö. &Amini, F. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarının mutluluk algısı (Türkiye ve Afganistan Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 1-22.
 • Yağan-Güder, S., Alabay, E. & Güner, E. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları davranış problemleri ve kullandıkları stratejiler. İlköğretim Online, 17(1), 414- 430.
 • Yeşilyaprak, B. (2013). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Yucel, D. & Vogt Yuan, A. S. (2016). Parents, siblings, or friends? Exploring life satisfaction among early adolescents. Applied Research Quality Life, 11, p. 399-423. doi.10.1007/ s11482-015- 9444-5.
 • Wang, H., Hall, N. C., & Rahimi, S. (2015). Self-efficacy and causal attributions in teachers: Effects on burnout, job satisfaction, illness, and quitting intentions. Teaching and Teacher Education, 47, 120-130. http://dx.doi.org/10.1016/ j.tate.2014.12.005.
 • Zikic, J. &Klehe, U. C. (2006). Job loss as a blessing in disguise: The role of career exploration and career planning in predicting reemployment quality. Journal of Vocational Behavior, 69, 391- 409. doi: 10.1016/j.jvb.2006.05.007
APA SAPSAGLAM O, KARABULUT R, ekici i (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. , 209 - 227. 10.24130/eccd-jecs.1967202151307
Chicago SAPSAGLAM OZKAN,KARABULUT Rıdvan,ekici ipek Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. (2021): 209 - 227. 10.24130/eccd-jecs.1967202151307
MLA SAPSAGLAM OZKAN,KARABULUT Rıdvan,ekici ipek Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. , 2021, ss.209 - 227. 10.24130/eccd-jecs.1967202151307
AMA SAPSAGLAM O,KARABULUT R,ekici i Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. . 2021; 209 - 227. 10.24130/eccd-jecs.1967202151307
Vancouver SAPSAGLAM O,KARABULUT R,ekici i Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. . 2021; 209 - 227. 10.24130/eccd-jecs.1967202151307
IEEE SAPSAGLAM O,KARABULUT R,ekici i "Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi." , ss.209 - 227, 2021. 10.24130/eccd-jecs.1967202151307
ISNAD SAPSAGLAM, OZKAN vd. "Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi". (2021), 209-227. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151307
APA SAPSAGLAM O, KARABULUT R, ekici i (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(1), 209 - 227. 10.24130/eccd-jecs.1967202151307
Chicago SAPSAGLAM OZKAN,KARABULUT Rıdvan,ekici ipek Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 5, no.1 (2021): 209 - 227. 10.24130/eccd-jecs.1967202151307
MLA SAPSAGLAM OZKAN,KARABULUT Rıdvan,ekici ipek Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.1, 2021, ss.209 - 227. 10.24130/eccd-jecs.1967202151307
AMA SAPSAGLAM O,KARABULUT R,ekici i Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. 2021; 5(1): 209 - 227. 10.24130/eccd-jecs.1967202151307
Vancouver SAPSAGLAM O,KARABULUT R,ekici i Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. 2021; 5(1): 209 - 227. 10.24130/eccd-jecs.1967202151307
IEEE SAPSAGLAM O,KARABULUT R,ekici i "Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi." Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5, ss.209 - 227, 2021. 10.24130/eccd-jecs.1967202151307
ISNAD SAPSAGLAM, OZKAN vd. "Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi". Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 5/1 (2021), 209-227. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151307