Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 980 - 989 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması

Öz:
Öğrencilerin motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikleri ile ilgili alan yazın incelendiğinde çoğu zaman bir derse yönelik belirlenmeye çalışıldığı ve buna yönelik ölçeklerin kullanıldığı görülmektedir. Bu eksikliği giderme amacı doğrultusunda yapılan alan yazın taramasında İngilizce olarak böyle bir ölçeğe (Mok, Fan ve Pang, 2007) rastlanmış ve “motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği” nin (MBBYÖ) Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının gerekli olduğu düşünülmüştür. Ölçeğin orijinali 35 madde olup, ölçeğin Türkçeye çevrilmesi araştırmacılar tarafından yapılmış ve İngiliz dili alanında uzman olan beş kişi tarafından kontrol edilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları için, Aydın ili merkez İlköğretim okulları II. Kademe, ortaöğretim okulu ve eğitim fakültesinde öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine (N=750) uygulanmıştır. Bu araştırmada, ölçeğin faktör yapılarını belirlemek amacıyla doğrulayıcı (DFA) ve açımlayıcı (AFA) faktör analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda MBBYÖ’nün orijinal ölçek ile uyumlu 6 faktörden oluştuğu ve ölçeğin güvenirlik katsayısının .70 ile .77 arasında değiştiği bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, K. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Alcı, B. & Altun, S. (2007). Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Özdüzenleme ve Bilişüstü Becerileri, Cinsiyete, Sınıfa ve Alanlara Göre Farklılaşmakta mıdır? Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(1), 33–44.
 • Altun, S. & Erden, M. (2006). Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yeditepe Üniversitesi. Edu7, 2(1):1-16.
 • Bağ, H., Uşak, M. & Caner, F. (2006). Üstbiliş (Metacognition), Bahar, M (Ed.) Fen ve Teknoloji Öğretimi. Pegema Yayıncılık, Ankara, 271-273.
 • Blakey, E. & Spence, S. (1990). Developing Metacognition. Syracuse, NY: ERIC Information Center Resources [ED327218].
 • Boekaerts, M. (2002). Motivation to learn. Educational Practices Series. 10:1-27.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Özkahveci, Ö. ve Demirel, F., (2005). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (2):208-239.
 • Deryakulu, D.ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18, 111-125.
 • Gay, G. (2006). The nature of metacognition. [Online] Retrieved on 12-June-2009, at URL: http://www.ldrc.ca/contents/view_article/146/
 • Goos, M., Galbraith, P. & Renshaw, P. (2000). A Money Problem: A source of insight into problem solving action. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 80.
 • Hegarty-Hazel, E. (1990). Learning technical skills in the student laboratory. InE. Hegarty-Hazel (Ed.) The Sutudent Laboratory and The Science Curriculum. London: First Published 1990 by Routledge. 75–95.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kline, P. (2000). An Easy Guide to Factor Analysis. New York: Routledge.
 • Kramarski, B., Mevarech, Z. R. ve Arami, M. (2002). The Effects of Metacognitive instruction on solving mathe mathematical authentic tasks. Educational Studies in Mathematic, 49, 225-250.
 • Mok, Y.F., Fan, R. & Sun-Keung, N. (2007). Development Patterns of School Students’ Motivationaland Cognitive- Metacognitive Competencies. Educational Studies, 33(1), 81–98.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özsoy, G. (2008). Üstbiliş. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713-740.
 • Pintrich, P.R. & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroomacademic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
 • Schemelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Muller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8, 23–74.
 • Schraw T. (1998) On The Development of Adult Metacognition, In M. C. Smith & T. Pourchot (Ed.), Adult Learning and Development-Perspectives From Educational Psychology, Northern Illinois University, Lawrence Erblaum Associates, Publishers, London.
 • Schunk, D.H. (1991). Self-efficacy and Academic Motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim – Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Özkan Matbaası.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram Geliştirme: Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Veenman, M.V.J., Hout-Wolters, B.H.A.M. & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and Learning: Conceptual and Methodological Considerations. Metacognition and Learning, 1, 3–14.
 • Wilson, J. (2001). Methodogical Difficulties of Assessing Metacognition: A New Approach, Paper presented at the Australian Association for Research in Education Conference, Fremantle. [Online] Retrieved on 20-June-2009, at URL: http://www.aare.edu.au/01pap/wil01001.htm
 • Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2007a). Bilişüstü ve Fen Öğretimi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 175–196
 • Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2007b). Üst Bilişe Yönelimli Sınıf Çevresi Ölçeği- Fen (ÜBYSÇÖ-F)’in Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 123-133.
APA AKTAMIŞ H, UÇA S (2010). Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. , 980 - 989.
Chicago AKTAMIŞ Hilal,UÇA Sanem Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. (2010): 980 - 989.
MLA AKTAMIŞ Hilal,UÇA Sanem Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. , 2010, ss.980 - 989.
AMA AKTAMIŞ H,UÇA S Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. . 2010; 980 - 989.
Vancouver AKTAMIŞ H,UÇA S Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. . 2010; 980 - 989.
IEEE AKTAMIŞ H,UÇA S "Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması." , ss.980 - 989, 2010.
ISNAD AKTAMIŞ, Hilal - UÇA, Sanem. "Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması". (2010), 980-989.
APA AKTAMIŞ H, UÇA S (2010). Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. İlköğretim Online (elektronik), 9(3), 980 - 989.
Chicago AKTAMIŞ Hilal,UÇA Sanem Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. İlköğretim Online (elektronik) 9, no.3 (2010): 980 - 989.
MLA AKTAMIŞ Hilal,UÇA Sanem Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. İlköğretim Online (elektronik), vol.9, no.3, 2010, ss.980 - 989.
AMA AKTAMIŞ H,UÇA S Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. İlköğretim Online (elektronik). 2010; 9(3): 980 - 989.
Vancouver AKTAMIŞ H,UÇA S Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. İlköğretim Online (elektronik). 2010; 9(3): 980 - 989.
IEEE AKTAMIŞ H,UÇA S "Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması." İlköğretim Online (elektronik), 9, ss.980 - 989, 2010.
ISNAD AKTAMIŞ, Hilal - UÇA, Sanem. "Motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterlilikler ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması". İlköğretim Online (elektronik) 9/3 (2010), 980-989.