Yıl: 2022 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 181 - 188 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.54996/anatolianjem.1076104 İndeks Tarihi: 20-01-2023

Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma

Öz:
Amaç: Paramedikler her gün uğraşmak zorunda oldukları öngörülemez acil durumlar için eğitimleri boyunca tıbbi donanım kazanmaktadırlar. Bunun yanında stresli durumlar ile başa çıkabilmek için benimsedikleri iş yeri kültürüne ait yazılmamış kuralları da vardır. Bu çalışmanın amacı nitel bir yöntem kullanarak profesyonel sosyalleşme sürecinin bu yazılmamış kurallarını incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu nitel araştırmada fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Katılımcılar veriler doygun hale gelene kadar devam eden amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 34 paramedikten oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılara çalışma hayatlarında benimsedikleri kuralları sorgulayan on açık uçlu tanıtıcı soru sorulmuştur. 30- 45 dakika süren görüşmeler ses kaydına alınmış ve kelimesi kelimesine yazıya dökülmüştür. Veri analizinde içerik analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Bulgular: Veri analizi süreci, ‘’çalışma sistemi ve ortamları’’, ‘’çalışan sağlığı ve güvenliği’’ ve ‘‘iletişim’’ olmak üzere 3 ana temanın ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Katılımcıların bu konulardaki deneyimlerini ortaya çıkarmaya yönelik her bir tema için üçer alt kategori belirlenmiştir. Veriler içinde en sık tekrarlanan kelimeler ‘’güvenlik’’, ‘’iletişim’’, ‘’ambulans’’, ‘’malzeme’’, ‘’nöbet’’ ve ‘’hasta’’ kelimeleri olmuştur. Sonuç: Paramediklerin profesyonel sosyalleşme sürecinde benimsedikleri iş yeri kültürüne ait yaşanmış deneyimleri bu mesleği düşünen gençler, eğitimciler ve yöneticiler için yol göstericidir.
Anahtar Kelime: Paramedik iletişim güvenlik nöbet profesyonel sosyalleşme nitel araştırma

Analysis of The Workplace Culture Rules Adopted By Paramedics Through Semi-Structured Interviews: A Qualitative Study

Öz:
Aim: Paramedics gain medical equipment for unpredictable emergencies they have to deal every day. Besides that, they have unwritten rules of the workplace culture they adopt to deal with stressful situations they face. This study aims to examine these unwritten rules of the professional socialization process by using a qualitative method. Material and Methods: A phenomenological approach was used in this qualitative study. The participants consisted of 34 paramedics selected through purposeful sampling, which continued until the data became saturated. The data were collected by using semi-structured interviews. The participants were asked ten open-ended introductory questions about the rules they adopt in their working life. The interviews lasted 30- 45 minutes and were audio recorded, then transcribed word by word. Content analysis was used in data analysis. Results: The data analysis process resulted in the emergence of three main themes as “working system and environment”, “employee health and safety” and “communication”. Three subcategories were determined for each theme to find out the participants' experiences on these issues. The most frequently repeated words in the data were “safety”, “communication”, “ambulance”, “equipment”, “shift” and “patient”. Conclusion: Workplace culture experiences of paramedics, adopted during the professional socialization process, guide young people considering this profession, educators and managers.
Anahtar Kelime: Paramedik iletişim güvenlik nöbet profesyonel sosyalleşme nitel araştırma

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Brice JH, Studnek JR, Bigham BL, et al. EMS provider and patient safety during response and transport: Proceedings of an ambulance safety conference. Prehospital Emergency Care. 2012;16(1):3-19.
 • 2. Kosydar-Bochenek J, Ozga D, Woźniak K, Migut M, Lewandowski B, Burdzy D. Traumatic stress in the work of paramedics. Przeglad epidemiologiczny. 2017;71(4):639-645.
 • 3. Önal Ö. Acil Sağlık İstasyonlarında Çalışan Personelin Mesleki Risk Durumları. Journal of Contemporary Medicine. 2015;5(4):239-244.
 • 4. Arsal Yıldırım S, Gerdan S. Hastane Öncesi Acil Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki Mesleki Riskleri. Hastane Öncesi Dergisi. 2017;2(1):37-49.
 • 5. Chiu PW, Lin CH, Wu CL, et al. Ambulance traffic accidents in Taiwan. Journal of the Formosan Medical Association. 2018;117(4):283-291.
 • 6. de Anda HH, Moy HP. EMS Ground Transport Safety. [Updated 2022 May 15]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-.
 • 7. Çelikli S. Kuruluştan Bugüne Paramedik Eğitiminde Standardizasyon Çabaları Ve Kırılma Noktaları. Hastane Öncesi Dergisi. 2016;1(2):39- 54.
 • 8. Yıldırım D, Sarı E, Gündüz S, Yolcu S. Past and Present of Paramedic Education. Smyrna Tıp Dergisi. 2014;(1):51-53.
 • 9. Zarshenas L, Sharif F, Molazem Z, Khayyer M, Zare N, Ebadi A. Professional socialization in nursing: A qualitative content analysis. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014;19(4):432-438.
 • 10. Teskereci G, Boz İ, Buldukoğlu K. The Effect of Caregiver Instructor and Clinical Learning Environment on Professional Socialization Process in Nursing. Journal of Academic Research in Nursing. 2020;6(1):171-8.
 • 11. Devenish AS, Clark MJ, Flemming ML. Experiences in Becoming a Paramedic: The Professional Socialization of University Qualified Paramedics. Creative Education. 2016;07(06):786-801.
 • 12. Berry DL, Maliski SL, Angeles L, Ellis WJ. Qualitative Research Techniques. In: DF P, JT W, eds. Clinical Research for Surgeons. Humana Press; 2006:297-310.
 • 13. Morrow R, Rodriguez A, King, Nigel. Colaizzi’s descriptive phenomenological method Original Citation. The Psychologist. 2015;28(8):643-644.
 • 14. O’Brien BC, Harris IB, Beckman TJ, Reed DA, Cook DA. Standards for reporting qualitative research: A synthesis of recommendations. Academic Medicine. 2014;89(9):1245-1251.
 • 15. Baltacı A. Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;7(1):231-274.
 • 16. Baltacı A. Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019;5(2):426- 438.
 • 17. Denzin NK, Lincoln YS. Chapter 1: Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. The landscape of research. Published online 2013:1-44.
 • 18. Howkins EJ, Ewens A. How students experience professional socialisation. International Journal of Nursing Studies. 1999;36(1):41- 49.
 • 19. Dinmohammadi M, Peyrovi H, Mehrdad N. Concept Analysis of Professional Socialization in Nursing. Nursing Forum. 2013;48(1):26- 34.
 • 20. Roth SG, Moore CD. Work-family fit: The impact of emergency medical services work on the family system. Prehospital Emergency Care. 2009;13(4):462-468.
 • 21. Reuter E, Camba JD. Understanding emergency workers’ behavior and perspectives on design and safety in the workplace. Applied Ergonomics. 2017;59:73-83.
 • 22. van der Ploeg E, Kleber RJ. Acute and chronic job stressors among ambulance personnel: Predictors of health symptoms. Occupational and Environmental Medicine. 2003;60(SUPPL. 1):40-46.
 • 23. Broniecki M, Esterman A, May E, Grantham H. Musculoskeletal disorder prevalence and risk factors in ambulance officers. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2010;23(4):165-174.
 • 24. Ginglen JG, Tong H. EMS Gaining Access and Extrication. 2022 Apr 28. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–.
 • 25. Klein TA, Tadi P. EMS Scene Safety. 2022 May 8. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–.
 • 26. Credland NJ, Whitfield C. Incidence and impact of incivility in paramedicine: A qualitative study. Emergency Medicine Journal. 2022;39(1):52-56.
 • 27. Riskin A, Erez A, Foulk TA, et al. The Impact of Rudeness on Medical Team Performance: A Randomized Trial. Pediatrics. 2015;136(3):487- 495.
 • 28. Brock D, Abu-Rish E, Chiu CR, et al. Interprofessional education in team communication: working together to improve patient safety. BMJ quality & safety. 2013;22(5):414-423.
 • 29. Holmberg M, Wahlberg AC, Fagerberg I, Forslund K. Ambulance clinicians’ experiences of relationships with patients and significant others. Nursing in Critical Care. 2016;21(4):e16-e23.
 • 30. Avraham N, Goldblatt H, Yafe E. Paramedics’ experiences and coping strategies when encountering critical incidents. Qualitative health research. 2014;24(2):194-208.
APA ALTUNTAŞ M, Telatar T (2022). Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. , 181 - 188. 10.54996/anatolianjem.1076104
Chicago ALTUNTAŞ Mehmet,Telatar Tahsin Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. (2022): 181 - 188. 10.54996/anatolianjem.1076104
MLA ALTUNTAŞ Mehmet,Telatar Tahsin Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. , 2022, ss.181 - 188. 10.54996/anatolianjem.1076104
AMA ALTUNTAŞ M,Telatar T Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. . 2022; 181 - 188. 10.54996/anatolianjem.1076104
Vancouver ALTUNTAŞ M,Telatar T Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. . 2022; 181 - 188. 10.54996/anatolianjem.1076104
IEEE ALTUNTAŞ M,Telatar T "Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma." , ss.181 - 188, 2022. 10.54996/anatolianjem.1076104
ISNAD ALTUNTAŞ, Mehmet - Telatar, Tahsin. "Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma". (2022), 181-188. https://doi.org/10.54996/anatolianjem.1076104
APA ALTUNTAŞ M, Telatar T (2022). Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Anatolian Journal of Emergency Medicine, 5(4), 181 - 188. 10.54996/anatolianjem.1076104
Chicago ALTUNTAŞ Mehmet,Telatar Tahsin Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Anatolian Journal of Emergency Medicine 5, no.4 (2022): 181 - 188. 10.54996/anatolianjem.1076104
MLA ALTUNTAŞ Mehmet,Telatar Tahsin Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Anatolian Journal of Emergency Medicine, vol.5, no.4, 2022, ss.181 - 188. 10.54996/anatolianjem.1076104
AMA ALTUNTAŞ M,Telatar T Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Anatolian Journal of Emergency Medicine. 2022; 5(4): 181 - 188. 10.54996/anatolianjem.1076104
Vancouver ALTUNTAŞ M,Telatar T Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Anatolian Journal of Emergency Medicine. 2022; 5(4): 181 - 188. 10.54996/anatolianjem.1076104
IEEE ALTUNTAŞ M,Telatar T "Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma." Anatolian Journal of Emergency Medicine, 5, ss.181 - 188, 2022. 10.54996/anatolianjem.1076104
ISNAD ALTUNTAŞ, Mehmet - Telatar, Tahsin. "Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma". Anatolian Journal of Emergency Medicine 5/4 (2022), 181-188. https://doi.org/10.54996/anatolianjem.1076104