Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği

Yıl: 2022 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 659 - 690 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.56701/shd.1197279 İndeks Tarihi: 06-02-2023

Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği

Öz:
Demokrasi, kökenleri M.Ö. V. yüzyıla dayanan bir kavramdır. Ancak iki bin beş yüz yıllık geçmişine rağmen içeriğine yönelik tartışmalar güncelliğini korumaktadır. Nitekim bu süreç boyunca demokrasiden anlaşılan hep farklı olmuştur. Bu kapsamda Antik Yunan’da uygulanan demokrasi ile günümüzde hâkim olan liberal demokrasi yaklaşımı arasında büyük farklar bulunmaktadır. Bunlardan en belirgin olanı çağımızda doğrudan demokrasi uygulamalarının oldukça sınırlı kalması ve temsili demokrasinin yaygınlık kazanmasıdır. Bu büyük ayrışma demokrasinin hem kavramsal sınırlarının tam olarak çizilemediğini hem de hala değişme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Öyle ki seçimlere olan ilginin her geçen gün daha fazla azalması liberal demokrasinin bir meşruiyet krizi içinde olduğuna dair tartışmaları artırmaktadır. Bu noktada teorisi oldukça eskiye dayanıyor olsa da XXI. yüzyılda Korsan Parti hareketi ile gündeme gelen akışkan demokrasi modelinin liberal demokrasinin krizine çare olacağı savunulmaktadır. Zira bu yeni demokrasi tipi vatandaşlara demokratik süreçlere sadece temsilciler aracılığı ile değil, doğrudan katılım imkânı da sunmaktadır. Diğer taraftan oyların geçişliliği ya da herhangi bir seçim periyodu beklenmeksizin geri çekilebilmesi gibi özellikleri ile aktif bir siyasal yaşam vaat etmektedir. Ancak tüm bu olumlu özelliklerine rağmen akışkan demokrasi, siyaseti değerlerinden arındırarak günlük yaşama indirgemektedir. Üstelik elinde çok sayıda oy toplayan temsilcilerin sisteme egemen olma riski de bulunmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada akışkan demokrasi teorisinin genel çerçevesi ve ulusal ölçekte liberal demokrasinin meşruiyet krizine çözüm olup olamayacağı sorusu tartışılacaktır.
Anahtar Kelime: Akışkan demokrasi doğrudan demokrasi liberal demokrasi meşruiyet krizi temsili demokrasi.

Liquid Democracy as a Solution to the Legitimacy Crisis of Liberal Democracy: Its Value and Applicability at the National Scale

Öz:
Democracy is a concept that dates back to the fifth century BC. Nevertheless, despite its two thousand five hundred years existence, the arguments over its ideas are still relevant today. In actuality, throughout this process, various interpretations of democracy have been used. The democratic practices of Ancient Greece and the liberal democratic approach that is prevalent today differ significantly in this regard. The most obvious of these differences is how little direct democracy is practiced now and representational democracy has become widespread. This stark divergence demonstrates that democracy's conceptual limits have not yet been fully defined and that it still has the possibility to alter. So much so that voter enthusiasm in elections is dwindling day by day, and questions over the validity of liberal democracy are intensifying. Although its theory is relatively ancient, it is currently asserted that the liquid democracy model, which gained popularity with the rise of the Pirate Party movement in the twenty-first century, will provide a remedy for the liberal democracy dilemma. Because this new form of democracy allows citizens to participate in democratic processes not only through representatives but also directly. With features like transitivity of votes or withdrawal without waiting for an election period, on the other hand, it offers a political life that is dynamic. Nevertheless, despite all of its positive features, liquid democracy strips politics of its moral foundations and reduces it to daily life. Additionally, there is a risk that elected officials who receive a substantial amount of votes will dominate the system. In this regard, the general framework of the idea of liquid democracy and whether liberal democracy may provide a remedy for the legitimacy issue on a national level will be discussed.
Anahtar Kelime: Direct Democracy Legitimacy Crisis Liberal Democracy Liquid Democracy Representative Democracy

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akad, Mehmet vd. Genel Kamu Hukuku. İstanbul: Der Yayınları, 2022.
 • Aristoteles, Politika, çev. Mete Tunçay, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.
 • Behrens, Jan vd. “The Origins of Liquid Democracy, The Liquid Democracy Journal on Elect- ronic Participation, Collective Moderation, and Voting Systems”, The Liquid Democracy Journal Erişim 28 Ekim 2022. https://liquid-democracy-journal.org/issue/5/The_Liquid_ Democracy_Journal-Issue005-02-The_Origins_of_Liquid_D emocracy.html
 • Behrens, Jan vd. The Principles of LiquidFeedback. Berlin: Interaktive Demokratie, 2014.
 • Blum, Christian - Zuber, Christina Isabel. “Liquid Democracy: Potentials, Problems, and Perspectives”. The Journal of Political Philosophy 24/2 (Haziran 2016), 162-182.
 • Brill, Markus - Talmon, Nimrod. “Pairwise Liquid Democracy”. Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence-18. ed. Jérôme Lang. 137-143. Stockholm: AAAI Press, 2018.
 • Bulut, Nihat. “Demokrasiyi İdeal Anlamına Yaklaştırma Çabası Olarak Radikal Demok- rasi”. AÜEHFD, 7/1-2 (Haziran 2003), 41-68.
 • Burkart, Patrick. Pirate Politics, The New Information Policy Contests. London: The MIT Press, 2014.
 • Cangialosi, Andrea. “Delegative Democracy, Is the Piratenpartei Liquid Democracy Pro- posal Fit for Germany?”, Academia. Erişim 18 Ekim 2022. https://www.academia. edu/3779258/Delegative_Democracy_is_the_piratenpartei_liquid_democracy_pro- posal_fit_for_germany
 • Cammaerts, Bart. “Pirates on the Liquid Shores of Liberal Democracy: Movement Fra- mes of European Pirate Parties”. Javnost-the Public 22/1 (2015), 19-36.
 • Caragiannis, Ioannis - Micha, Evi. “A Contribution to the Critique of Liquid Democ- racy”. IJCAI. Erişim 11 Ekim 2022. https://www.ijcai.org/proceedings/2019/0017.pdf
 • Caterini, Mario. “Criminal Risk, Media Representation and Role of the Criminal Law Culture”. Beijing Law Review 6/1 (2015), 55-68.
 • Christoff, Zoe - Grossi, Davide, “Binary Voting with Delegable Proxy: An Analysis of Liquid Democracy”, Proceedings Sixteenth Conference on Theoretical Aspects of Ra- tionality and Knowledge, ed. J. Lang. 134-150. Liverpool: TARK, 2017.
 • Crick, Bernard. Democracy, A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2002.
 • Crouch, Colin. Post Democracy. Londra: Polity Press, 2004.
 • Dahl, Robert A. Demokrasi Üzerine. çev.Betül Kadıoğlu. Ankara: Phoenix Yayınevi, 3. Basım, 2015.
 • Demir, Nesrin. “Demokrasinin Temel İlkeleri ve Modern Demokrasi Kuramları”. Ege Akademik Bakış 10/2 (2010), 597-611.
 • Dinçkol, Bihterin. “Atina Demokrasisinden Roma Cumhuriyetine - Demos’tan Populus Romanus’a”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu’na Armağan, 23/3 (2017), 751-765.
 • Dingeldey, Philip. “A Fourth Transformation of Democracy: Liquid Democracy, Supra- National Democracy and the Fate of Participation, Law”, Democracy and Develop- ment 23 (2019), 181-201.
 • Dodgson, Charles L. the Principles of Parliamentary Representation. London: Harrison and Sons, 1884.
 • Duverger, Maurice, Siyasal Rejimler, çev. Teoman Tunçdoğan. İstanbul: İletişim Yayın- ları, 1994.
 • Fan, Xuepeng vd. “Liquid Democracy on Ethereum: A Fast Algorithm for Realtime Self- tally Voting System”. Arxiv. Erişim 28 Ekim 2022. https://arxiv.org/abs/1911.08774
 • Ford, Bryan. “Delegative Democracy”. Bford. Erişim 28 Ekim 2022. https://bford.info/ deleg/deleg.pdf
 • Francisco, Jorge - Sala, Aguirre. “The Liquid Proposal Facing Democratic Challenges”. JeDEM 14/1 (2022), 86-103.
 • Gerbaudo, Paolo. The Digital Party, Political Organisation and Online Democracy. Lon- don: Pluto Press, 2019.
 • Germeç Tanrıverdi, Ezgi. “Giddens ve Küresel Demokrasi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6/1 (2009), 858-871.
 • Giddens, Anthony. Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori. İstanbul: İletişim Yayınları, 2. Basım, 2010.
 • Giddens, Anthony. “Lecture 5: Democracy Transmission”. BBC. Erişim 28 Ekim 2022. https://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/radio4/transcripts/1999_reith5.pdf
 • Giddens, Anthony, Mahremiyetin Dönüşümü, çev. İdris Şahin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2. Basım, 2010.
 • Giddens, Anthony. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. New York: Routledge, 2000.
 • Giddens, Anthony. Sosyoloji Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş. çev. Ülgen Yıldız Battal. Ankara: Siyasal Kitabevi, 3. Basım, 2010.
 • Giddens, Anthony. Ulus Devlet ve Şiddet, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2. Basım, 2008.
 • Gölz, Paul vd. “The Fluid Mechanics of Liquid Democracy”. CoRR, ed. George Christo- doulou - Tobias Harks. 188-202. Switzerland: Springer Nature, 2018.
 • Green-Armytage, James. “A Proposal for Direct Democracy Based on a Non- Binding Proxy System”, Archive. Erişim 18 Ekim 2022. http://web.archive.org/ web/20040603225236/http://fc.antioch.edu/~jarmyta@antioch-college. edu/voting_ methods/proxy.htm
 • Halpern, Daniel vd. “In Defense of Fluid Democracy”. Arxiv. Erişim 17 Ekim 2022. https://arxiv.org/abs/2107.11868
 • Hardt, Steve - Lopes, Lia C. R. “Google Votes: A Liquid Democracy Experiment on a Cor- porate Social Network”. Technical Disclosure Commons. Erişim 28 Ekim 2022. https:// www.tdcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=dpubs_series
 • Hirst, Paul vd. Globalization in Question. Cambridge-Malden: Polity, 3. Basım, 2009.
 • Işık, Alper. Dijital Demokrasi. İstanbul: On İki Levha, 2020.
 • Işık, Sezen Kama - Işık, Alper. “Yeni Bir Siyasi Parti Türü Olarak Elektronik Siyasi Par- tiler”. İstanbul Hukuk Mecmuası 79/2 (Mart 2021), 673-698.
 • Jââsaari, Johanna - Hilden, Jockum. European Pirate Parties and the Politics of Commu- nication. Helsinki: University of Helsinki, 2015.
 • Jââsaari, Johanna - Hilden, Jockum. “From File Sharing to Free Culture: The Evol- ving Agenda of European Pirate Parties” International Journal of Communication 9 (2015), 870-889.
 • Kahng, Anson vd. “Liquid Democracy: An Algorithmic Perspective”. Journal of Artifici- al Intelligence Research 70 (2021), 1223-1252.
 • Khutkyy, Dmytro. “Pirate Parties: the Social Movements of Electronic Democracy”. Jo- urnal of Comparative Politics 12/2 (2019), 49-68.
 • Kioupkiolis, Alexandros - Katsambekis, Giorgos (drl.). Radikal Demokrasi: Kitlenin Biyopolitikası, Halkın Hegemonyası. çev. Esma Kartal - Hayrullah Doğan. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2016.
 • Kiriş, Hakan Mehmet. “Türkiye’de ‘Seçim Sandığı’ Tartışmaları: Seçime Katılma Oran- larının Anlamı ve Önemi”. Toplum ve Demokrasi 9/19 (2016), 25-49.
 • Köker, Levent. İki Farklı Siyaset, Bilgi Teorisi-Siyaset Bilimi İlişkileri Açısından Poziti- vizm ve Eleştirel Teori. İstanbul: Ayrıntı, 1990.
 • Kuçuradi, Ioanna, “Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Demokrasi Kavramı ve Sorunları”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sa- yısı 15 (1998), 21-27.
 • Landemore, Helene. Open Democracy, Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century. New Jersey: Princeton University Press, 2020.
 • Liddell, Henry G. (ed.), An Intermediate Greek-English Lexion, Liddell and Scott’s Gre- ek-English Lexicon. Chicago: American Book Company, 7. Basım, 1882.
 • Litvinenko, Anna. “Social Media and Perspectives of Liquid Democracy: The Example of Political Communication in the Pirate Party in Germany”, Proceedings of the European Conference on e-Government. ed. Mila Gasco. 403-407. Barcelona: ECEG, 2012.
 • Lucardie, Paul - Vandamme, Pierre-Étienne. “Are Political Parties Really Indispensable? An Overview of the Alternatives”. Const Delib Working Paper Series 18 (2022), 1-26.
 • Miller III, James C. “Program for Direct and Proxy Voting in the Legislative Process”. Public Choice 7, (Fall, 1969), 107-113.
 • Nijeboer, Arjen. “Liquid Democracy versus Direct Democracy through Initiative and Re- ferendum: Which Is Best?”. Democracy International. Erişim 18 Ekim 2022. https:// www.democracy-international.org/liquid-democracy-versus-direct-democracy-thro- ugh-initiative-and-referendum-which-best
 • Noe, Jonathan A. vd. “Pirates in Wonderland: Liquid Democracy has Bicriteria Guarante- es”. Arxiv. Erişim 20 Ekim 2022. https://arxiv.org/abs/2105.05142
 • Okandan, Recai G. Umumî Âmme Hukuku, Devletin Doğuşu, Pozitif ve Teorik Gelişmesi, Unsurları. İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1976.
 • Pateman, Carole. Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge Univer- sity Press, 1976.
 • Paulin, Alois. “Through Liquid Democracy to Sustainable Non-Bureaucratic Govern- ment”. JeDEM 6/2 (2014), 216-230.
 • Ramos, Jose, “Liquid Democracy and the Futures of Governance”, The Future Internet, ed. Jenifer Winter, Ryota Ono. 173-191. Switzerland: Springer International Publis- hing, 2015.
 • Ruus, Jüri. “Direct Democracy: Country-Report on Estonia”. Zora. Erişim 18 Ekim 2022. https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/95821/
 • Sartori, Giovanni. Demokrasi Teorisine Geri Dönüş. çev. Tunçer Karamustafaoğlu. İstan- bul: Sentez, 2. Basım, 2014.
 • Schmidt, Manfred G. Demokrasi Kuramlarına Giriş. çev. M. Emin Köktaş. Ankara: Vadi Yayınları, 2. Basım, 2002.
 • Schmitt, Carl. Parlamenter Demokrasinin Krizi. çev. A. Emre Zeybekoğlu. Ankara: Dost, 2. Basım, 2014.
 • Tchorbadjiiski, Angel, Liquid Democracy. Aachen: Rheinisch-Westfälische Teknik Üni- versitesi, Informatik 4 ComSys, Lisans Tezi, 2012.
 • Tucker, Frederick. “Digital Media, Political Crowds, And Participatory Democracy”, 3rd Annual International Conference on Law, Economics and Politics. Cambridge: FLE Learning 2016, 7-16.
 • Tullock, Gordon. Toward a Mathematics of Politics. Ann Arbor: the Universtiy of Mic- hagan Press, 1967.
 • Uygun, Oktay. Demokrasi, Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutları. İstanbul: On İki Levha, 3. Basım, 2017.
 • Van Dijk, Jan A.G.M. “Models of Democracy and Concepts of Communication, Digital Democracy”. Academia. Erişim 21 Ekim 2022. https://www.academia.edu/11689475/ MODELS_OF_DEMOCRACY_AND_CONCEPTS_OF_COMMUNICATION
 • Valsangiacomo, Chiara. “Clarifying and Defining the Concept of Liquid Democracy”. Swiss Polit Sci Rev. 28/1 (2022), 61-80.
 • Valsangiacomo, Chiara. “Political Representation in Liquid Democracy”, Front. Polit. Sci. 3 (2021), 1-14.
 • Von Kempski, Jurgen vd. Günümüzde Felsefe Disiplinleri. çev. Doğan Özlem. İstanbul: Ara Yayıncılık, 1990.
 • Yaman, Fatih Turan. “Katılımcı Demokrasi: Kapsam ve Unsurlar”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 6/2 (2017), 136-160.
 • Yarcı, Selman - Taşkesen, Abdullah, “İki farklı demokrasi Pratiği: Totaliter Demokrasi ve Liquid (Akışkan) Demokrasi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 4/37 (Aralık 2016), 555-565.
 • Yiğit, Murat. “Post-Demokratik Bir Siyasi Hareket Olarak Korsan Parti”. Bingöl Üniver- sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11/22 (Güz/Autumn 2021), 535-557.
APA Bayra A (2022). Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği. , 659 - 690. 10.56701/shd.1197279
Chicago Bayra Adem Ersin Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği. (2022): 659 - 690. 10.56701/shd.1197279
MLA Bayra Adem Ersin Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği. , 2022, ss.659 - 690. 10.56701/shd.1197279
AMA Bayra A Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği. . 2022; 659 - 690. 10.56701/shd.1197279
Vancouver Bayra A Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği. . 2022; 659 - 690. 10.56701/shd.1197279
IEEE Bayra A "Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği." , ss.659 - 690, 2022. 10.56701/shd.1197279
ISNAD Bayra, Adem Ersin. "Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği". (2022), 659-690. https://doi.org/10.56701/shd.1197279
APA Bayra A (2022). Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği. Sakarya Hukuk Dergisi (SHD), 10(2), 659 - 690. 10.56701/shd.1197279
Chicago Bayra Adem Ersin Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği. Sakarya Hukuk Dergisi (SHD) 10, no.2 (2022): 659 - 690. 10.56701/shd.1197279
MLA Bayra Adem Ersin Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği. Sakarya Hukuk Dergisi (SHD), vol.10, no.2, 2022, ss.659 - 690. 10.56701/shd.1197279
AMA Bayra A Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği. Sakarya Hukuk Dergisi (SHD). 2022; 10(2): 659 - 690. 10.56701/shd.1197279
Vancouver Bayra A Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği. Sakarya Hukuk Dergisi (SHD). 2022; 10(2): 659 - 690. 10.56701/shd.1197279
IEEE Bayra A "Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği." Sakarya Hukuk Dergisi (SHD), 10, ss.659 - 690, 2022. 10.56701/shd.1197279
ISNAD Bayra, Adem Ersin. "Liberal Demokrasinin Meşruiyet Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak Akışkan Demokrasi: Değeri ve Ulusal Ölçekte Uygulanabilirliği". Sakarya Hukuk Dergisi (SHD) 10/2 (2022), 659-690. https://doi.org/10.56701/shd.1197279