Yıl: 2023 Cilt: 25 Sayı: MODAVICA Özel Sayısı Sayfa Aralığı: 276 - 299 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 19-04-2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Entegre raporlama, sürdürülebilirlik konularını da kapsayan işletmelerin değer yaratma potansiyellerini gösteren önemli kurumsal raporlama türlerinden biridir. Gün geçtikçe entegre raporlamayı tercih eden işletme sayısı da artmaktadır. Entegre raporlarda sunulan finansal veya finansal olmayan performans bilgilerinin hazırlanmasında sürdürülebilirlik muhasebesi önemli bir araç olmaktadır. Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartlarının oluşturulması ile birlikte sürdürülebilirlik muhasebesinin de önemi artmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, entegre raporlama ile sürdürülebilirlik muhasebe standartlarının uyumunu değerlendirmek olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, çimento sektöründe faaliyet gösteren üç işletmenin 2021 yılı entegre raporları içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda; işletmelerden Çimsa’nın söz konusu standartlara tam olarak uygun şekilde raporlama yaptığı görülmüştür.
Anahtar Kelime: Sürdürülebilirlik Muhasebesi Entegre Raporlama Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Sürdürülebilirlik

A RESEARCH ON THE USE OF SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS IN INTEGRATED REPORTING

Öz:
Integrated reporting is one of the important types of corporate reporting that shows the value creation potential of businesses, including sustainability issues. The number of companies that prefer integrated reporting is increasing day by day. Sustainability accounting is an important tool in the preparation of financial or non-financial performance information presented in the integrated reports. With the creation of Sustainability Accounting Standards, the importance of sustainability accounting has increased. In this context, the aim of the study is to evaluate the compatibility of integrated reporting and sustainability accounting standards. For this purpose, the integrated reports of three companies operating in the cement sector for the year 2021 were examined using content analysis. As a result of the content analysis, Çimsa, one of the companies, is reporting in full compliance with the said standards.
Anahtar Kelime: Sustainability Accounting Integrated report Sustainability Accounting Standards Sustainability.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akarçay, Ç. (2014). Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu. Öneri Dergisi, 11(42), 1-11.
 • Akbaş, H. E. (2011). Çevresel Yönetim Muhasebesi: Özellikleri, Unsurları Ve Kullanım Alanları. World of Accounting Science, 13(3), 29-59.
 • Altınay, A. T. (2016). Entegre Raporlama ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 47-64. https://dergipark.org.tr/en/pub/sbe/issue/27211/291200
 • Aracı, H., & Yüksel, F. (2017). Entegre Raporlamada Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü ve Muhasebe Müfredatlarında Entegre Raporlama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(2), 389-414. https://dergipark.org.tr/en/pub/mbdd/issue/54663/745954
 • Bekefi, T., & Epstein, M. J. (2016). 21st Century Sustainability. Strategic Finance, 98(5), 28.
 • Burritt, R.L., Hahn, T. & Schaltegger, S. (2002). Towards a Comprehensive Framework for Environmental Management Accounting-Links Between Business Actors and Environmental Management Accounting Tools. Australian Accounting Review, 12(2), 39-50. https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2002.tb00202.x
 • Busco, C., Frigo, M.L., Quattrone, P. & Riccaboni, A. (2013). Integrated reporting concepts and cases that redefine corporate accountability. Springer International Publishing:Switzerland.
 • Busco, C., Frigo, M.L., Quattrone, P. & Riccaboni, A. (2014). Leading Practices in Integrated Reporting. Strategic Finance, September, 23-32.
 • Construction Materials Sustainability Accounting Standard. (2018).Version 2018.10
 • Demircioğlu, E. N., & Ever, D. (2019). Sürdürülebilirlik Muhasebesinin Teorik Açıdan Incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(3), 59-72. https://doi.org/10.35379/cusosbil.644980
 • Eccles, R. G., Krzus, M. P., & Krzus, M. P. (2010). One report : integrated reporting for a sustainable strategy. John Wiley & Sons, Incorporated.
 • Eccless, R.G. & Saltzman, D. (2011). Achieving Sustainability Through Integrated Reporting. Stanford Social Innovation Review, Summer, 56-61.
 • Gerşil, M., Gerşil, A., & Soysal, M. (2009). Ürün Tasarımı Ve Çevresel Yönetim Muhasebesi. Celal Bayar Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 83-92.
 • Gençoğlu, Ü. G., & Aytaç, A. (2016). Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi Ve BIST Uygulamaları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 72, 51-66. https://doi.org/10.25095/mufad.396719
 • Güvemli, B., Yaz, D. A., & Aydın, S. (2016). Mali Tabloların Çağdaşlaşması Ve Sürdürülebilirlik Raporlamaları Karşısında Türk Muhasebe Düşüncesindeki Gelişmeler. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 11, 169-196. https://dergipark.org.tr/en/pub/muftad/issue/30118/324933
 • Hernádi, B. H. (2012). Green Accounting for Corporate Sustainability. Theory, Methodology, Practice, 8(02), 23-30.
 • Jasch, C. & Lavicka, A. (2006). Pilot Project on Sustainability Management Accounting with The Syrian Automobile Cluster. Journal of Cleaner Production, 14, 1214-1227. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.08.007
 • Jasch, C. & Stasiskiene, Z. (2005). From Environmental Management Accounting To Sustainability Management Accounting. Environmental Research, Engineering and Management, 4(34), 77-88.
 • Jınga, G., & Dumitru, M. (2014, October 14). Management accounting tools: support for integrated reporting. The 2nd International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Oct. 10, 2014, Prague, 54-63.
 • Jınga, G., & Dumitru, M. (2014). The Management Accounting Tools and the Integrated Reporting. Sea Practical Application of Science, Volume III, 1(7), 45-49.
 • Kaya, N. (2016). Sürdürülebilir Yönetim Muhasebe Sistemi. International Journal of Academic Value Studies, 2(2), 20-35.
 • KPMG, 2020, THe KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf
 • Kraten, M. (2017). Transforming Integrated Reporting Into Integrated Information Management. The CPA Journal, July, 6-9.
 • Lamberton, G. (2005, March). Sustainability accounting—a brief history and conceptual framework. Accounting Forum, Vol. 29, No. 1, 7-26. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2004.11.001
 • Maas, K., Schaltegger, S. & Crutzen, N. (2016). Integrating Corporate Sustainability Assessment, Management Accounting, Control, And Reporting. Journal of Cleaner Production, 136, 237-248. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.008
 • Nartey, S. N., & Van Der Poll, H. M. (2021). Innovative Management Accounting Practices For Sustainability Of Manufacturing Small And Medium Enterprises. Environment, Development and Sustainability, 23(12), 18008-18039. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01425-w
 • Özçelik, F. (2017). Çevre Yönetim Muhasebesi Uygulamaları İçin Yeni Bir Yaklaşım Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(4), 927-948. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433416
 • Petcharat, N. & Mula, J. M. (2010, July 4-6). Sustainability management accounting system (SMAS): towards a conceptual design for the manufacturing industry. 2010 Accounting & Finance Association of Australia and New Zealand Conference (AFAANZ 2010), 4-6 July 2010, Christchurch, New Zealand.
 • SASB Conceptual Framework (2017). https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2020/02/SASB_Conceptual-Framework_WATERMARK.pdf
 • Saban, M., Küçüker, H., & Küçüker, M. (2017). Kurumsal Sürdürülebilirlik Ile Ilgili Raporlama Çerçeveleri ve Sürdürülebilirlik Raporlamasında Muhasebenin Rolü. İşletme Bilimi Dergisi, 5(1), 101-115. DOI: 10.22139/jobs.291818
 • Schaltegger, S. (2018). Linking Environmental Management Accounting: A Reflection On (Missing) Links To Sustainability And Planetary Boundaries. Social and Environmental Accountability Journal, 38(1), 19-29. https://doi.org/10.1080/0969160X.2017.1395351
 • Schaltegger, S., Christ, K.L., Wenzig, J. ve Burritt, R.L. (2022). Corporate Sustainability Management Accounting And Multi Level Links For Sustainability-A Systematic Review. International Journal of Management Reviews, 1-21. https://doi.org/10.1111/ijmr.12288
 • SKD Türkiye Reporting Matters Ortak Vizyon Zamanı SKD Türkiye 2021 Raporu. http://www.skdturkiye.org/files/yayin/reporting-matters-turkiye-2021-raporu.pdf
 • Stacchezzini, R., Melloni, G., & Lai, A. (2016). Sustainability Management And Reporting: The Role Of Integrated Reporting For Communicating Corporate Sustainability Management. Journal of Cleaner Production, 136, 102-110. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.109
 • Şakar, A. Y., & Sarıdoğan, A. A. (2016). Development of Sustainability Accounting Standards. Eurasian Business & Economics Journal S, 1, 43-52. 10.17740/eas.econ.2016-MSEMP-6
 • Şenal, S., & Ateş, B. A. (2012). Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Muhasebe ve Raporlama. Muhasebe ve Denetime Bakış, (36), 83-98. https://dergipark.org.tr/en/pub/mdbakis/issue/63909/967329
 • Tüm, K. (2014). Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Muhasebeye Yansımaları: Sürdürülebilirlik Muhasebesi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 58-81. https://dergipark.org.tr/en/pub/ayd/issue/3331/46191
 • Uluslararası Çerçevesi. (2021). https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/09/IR-Framework-2021_Turkish-translation.pdf
 • Value Reporting Foundation. (2021). Complementary Tools Using the IR Framework and SASB Standards Together. https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2021/10/VRF_ComplemntryTools-100621b.pdf
 • Yereli, A. N., & Yakın, V. (2009). Çevresel Yönetim Muhasebesi Aracı Olarak Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi Yöntemi. Muhasebe ve Denetime Bakış, (27), 69-90. https://dergipark.org.tr/en/pub/mdbakis/issue/63873/967034.
 • Yücel, T. S. (2016). Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Kavramının İncelenmesi ve Muhasebe İle İlişkisi: Teorik Bir Araştırma. Kesit Akademi Dergisi, 5, 158-181. https://dergipark.org.tr/en/pub/kesitakademi/issue/59841/864787.
APA KÖSE T, AGDENIZ S (2023). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. , 276 - 299.
Chicago KÖSE TUNÇ,AGDENIZ SAFAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. (2023): 276 - 299.
MLA KÖSE TUNÇ,AGDENIZ SAFAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. , 2023, ss.276 - 299.
AMA KÖSE T,AGDENIZ S SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. . 2023; 276 - 299.
Vancouver KÖSE T,AGDENIZ S SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. . 2023; 276 - 299.
IEEE KÖSE T,AGDENIZ S "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA." , ss.276 - 299, 2023.
ISNAD KÖSE, TUNÇ - AGDENIZ, SAFAK. "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA". (2023), 276-299.
APA KÖSE T, AGDENIZ S (2023). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 25(MODAVICA Özel Sayısı), 276 - 299.
Chicago KÖSE TUNÇ,AGDENIZ SAFAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 25, no.MODAVICA Özel Sayısı (2023): 276 - 299.
MLA KÖSE TUNÇ,AGDENIZ SAFAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.25, no.MODAVICA Özel Sayısı, 2023, ss.276 - 299.
AMA KÖSE T,AGDENIZ S SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. 2023; 25(MODAVICA Özel Sayısı): 276 - 299.
Vancouver KÖSE T,AGDENIZ S SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. 2023; 25(MODAVICA Özel Sayısı): 276 - 299.
IEEE KÖSE T,AGDENIZ S "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA." Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 25, ss.276 - 299, 2023.
ISNAD KÖSE, TUNÇ - AGDENIZ, SAFAK. "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBE STANDARTLARININ ENTEGRE RAPORLAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA". Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 25/MODAVICA Özel Sayısı (2023), 276-299.