Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 239 - 259 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları

Öz:
Araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre etkili bir öğretmende bulunması gereken özellikleri ve bu özelliklerin önem sıralarını belirlemektir. Araştırmada Kırşehir il merkezinde görev yapan öğretmenler çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşıldığından örneklem tayinine gidilmemiştir. Veri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Veriler, frekans ve yüzde teknikleri kullanılarak analiz edilmiş ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmen algılarına göre “kişilik”, “meslekî yeterlilik”, “öğrenciye karşı tutum” ve “alan bilgisi” olarak gruplanmış olan etkili öğretmen davranışları ve bu davranışların önem sıraları tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma grubundaki öğretmenlere göre, etkili öğretmen davranışlarının tercih sıralamalarının öğretmenlerin branşlarına göre farklılaşmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelime: algılar kişilik etkili öğretmen davranışları mesleki yeterlilik

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme (Dördüncü baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Ağaoğlu, E.,(2002). Sınıf Yönetimi. (Ed. Z. Kaya) Sınıf yönetimi ile ilgili genel olgular. Ankara: Pegem-A Yayınları
 • Balcı, A. (1993). Etkili okul: Kuram, uygulama ve araştırma. Ankara: Erek Ofset.
 • Başar, H. (1994). Sınıf yönetimi. Ankara: Şafak Matbacılık Ltd. Şti.
 • Blanton, L. vd. (2003). Conceptions of beginning teacher quality: Models of conducting research. (COPSSEDocument Number RS-6). Gainesville, FL: University of Florida, Center on Personnel Studies in Special Education. [Online]: http://www.copsse.org adresinden 20.05.2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Brophy, J. E. & Alleman, J. (1991). Activities as instructional tools: A framework for analysis and evaluation. Educational Researcher, 20, 9 – 23.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Veri analizi elkitabı. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Çalışkan, N. (2003). „Sınıf öğretmenlerinin sözel olmayan iletişim davranışlarının değerlendirilmesi‟, yayınlanmamış doktora tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Millî Eğitim Dergisi, (162). [Online] http://yayim.meb.gov.tr adresinden 28 Mayıs 2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Darling & Hammond, L.(1999). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Retrieved October 12, 2001, from the National Commission on Teaching andAmerica's Future. [Online]: http://www.tc.edu/nctaf/publications/index.html adresinden 20 Şubat 2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Demirbolat, Ottekin, A. (1999). Demokrasi ve demokratik eğitim, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (5)18: 229-240
 • Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem-A Yayıncılık
 • Genç, S.Z. (2007). Öğrenci algılarına göre ideal bir öğretim elemanında bulunması gereken özellikler. Millî Eğitim Dergisi 173: 210-218.
 • Güçlü N. (2000). Öğretmen davranışları. Millî Eğitim Dergisi, 147:21-23.
 • Jeans, A. B. (1995). Teacher education: An international research agenda. World Conference on Teacher Education. İzmir: 9 Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Kasatura, İ. (1991). Okul başarısından hayat başarısına. İstanbul: Altın Kitaplar Basımevi.
 • Kırkkaya, D. (2006). „İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin etkililiğini etkileyen etkenlerin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Ordu ili örneği)‟, yayınlanmamış yüksek lisan tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kırşehir MEM. (2009). 2010-2014 Stratejik plan kitapçığı, Kırşehir.
 • Küçükahmet, L. (2003). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Korkmaz, N. (2007). „İlköğretim okullarında etkili sınıf yönetiminde öğretmen davranışlarının incelenmesi İstanbul-Tuzla İlköğretim Okullarında pilot bir araştırma‟, yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Oğuzkan, F. (1989). Orta dereceli okullarda öğretim. Ankara: Emel Matbaacılık.
 • Richmond, V. & McCroskey, J. (1995). Nonverbal behaviour in interpersonal relations (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Sönmez, V. (1992). Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinlikleri, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, (2) 8, 32-39.
 • Wenglinsky, H. (2000). How teaching matters: Bringing the classroom back into discussions of teacher quality. Princeton, NJ: Educational Testing Service, PolicyInformation Center. (ERIC Document Reproduction Service No. ED447128).
 • Woolfolk A. (1998). Educational psycology, Boston: Allyn and Bacon.
APA ŞAHİN A (2011). Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. , 239 - 259.
Chicago ŞAHİN Ayfer Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. (2011): 239 - 259.
MLA ŞAHİN Ayfer Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. , 2011, ss.239 - 259.
AMA ŞAHİN A Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. . 2011; 239 - 259.
Vancouver ŞAHİN A Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. . 2011; 239 - 259.
IEEE ŞAHİN A "Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları." , ss.239 - 259, 2011.
ISNAD ŞAHİN, Ayfer. "Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları". (2011), 239-259.
APA ŞAHİN A (2011). Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 239 - 259.
Chicago ŞAHİN Ayfer Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12, no.1 (2011): 239 - 259.
MLA ŞAHİN Ayfer Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, 2011, ss.239 - 259.
AMA ŞAHİN A Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(1): 239 - 259.
Vancouver ŞAHİN A Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(1): 239 - 259.
IEEE ŞAHİN A "Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, ss.239 - 259, 2011.
ISNAD ŞAHİN, Ayfer. "Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12/1 (2011), 239-259.