THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS

Yıl: 2022 Cilt: 9 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 567 - 601 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17822/omad.2022.228 İndeks Tarihi: 04-05-2023

THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS

Öz:
This study aims to present the arrival and activities of the Allied Fleet in Istanbul after the Armistice of Mudros through the Turkish press of the period. In the study, the news in the press before the Navy's movement to Istanbul, the arrival of the Allied Fleet in Istanbul, its deployment, activities, the states that constitute the navy, and the types and technical characteristics of the ships in the navy are included. In addition, the actions and statements of the Allied Fleet officials in Istanbul and the reactions of the non-Muslims and Turks in the city were also mentioned. Other topics discussed in the study are the start of the occupations by the Allied soldiers and the relations of the representatives of the Allied States with the representatives of the Ottoman Government. Finally, how these developments were evaluated in the articles was examined. All these issues that constitute the content of the study were handled with their reflections in the newspapers of the period and evaluated from the narrative of the press.
Anahtar Kelime:

Türk Basınına Göre İtilaf Donanması’nın İstanbul’a Gelişi ve Faaliyetleri

Öz:
Bu çalışma Mondros Mütarekesi sonrası İtilaf Donanması’nın İstanbul’a gelişini ve faaliyetlerini, dönemin Türk basını üzerinden vermeyi amaçlamıştır. Çalışmada İtilaf Donanması’nın İstanbul’a hareketi öncesinde donanma hakkında basında çıkan haberler ile İtilaf Donanması’nın İstanbul’a gelişi, konuşlanması, faaliyetleri, donanmayı teşkil eden devletler ile donanmada yer alan gemilerin çeşitleri ve teknik özelliklerine yer verilmiştir. Ayrıca İtilaf Donanması yetkililerinin İstanbul’daki faaliyetleri ve beyanları ile şehirdeki gayrimüslim unsurların ve Türklerin tepkilerine de değinilmiştir. İtilaf askerlerinin karaya çıkarak işgallere başlaması ve İtilaf Devletleri temsilcilerinin Osmanlı Hükûmeti temsilcileriyle olan ilişkileri çalışmada ele alınan diğer konular olmuştur. Son olarak ise yaşanan bu gelişmelerin makalelerde nasıl değerlendirildikleri incelenmiştir. Çalışmanın içeriğini oluşturan tüm bu konular, dönemin gazetelerine yansıyan yönleriyle ele alınmış ve basının dilinden değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ahmad, Feroz. From Empire to Republic, Essay on the Late Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume I, Istanbul: Istanbul Bilgi University Press, 2008.
 • Akkor, Mahmut. “Mondros Mütarekesi’nin İmzalanma Süreci ve Mütareke Tutanaklarında Boğazlar Konusu” Tarihin Peşinde-Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 (2019): 273-310.
 • Alan, Salim. “Tanzimat Dönemi 1831-1876 Osmanlı Basını ve Vakayii Mısriyye” Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi 3 (2019): 46-56.
 • Armaoğlu, Fahir. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (Vol: I-II: 1914-1995). 14. pr. İstanbul: Alkım Yay., 2004.
 • Aydoğan, Erdal –Akçakaya, Umut. “I. Dünya Harbi ve Osmanlı Kamuoyu: Günlük ve Hatıralar Üzerinden Bir Değerlendirme” Belgi Dergisi 22 (2021/II): 675-708.
 • Bakar, Bülent. “Esaretten Kurtuluş: İtilâf Devletlerinin İstanbul’u Tahliyesi” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) 23 (2009): 12-58.
 • Balcı, Ali ve Kardaş, Tuncay ve Ediz, İsmail ve Turan, Yıldırım. “War Decision and Neoclassical Realism: The Entry of the Ottoman Empire into the First World War” War in History, Vol. 27 (4) (2018): 1-28.
 • Bıyıklıoğlu, Tevfik ve Ercan, Tevfik. Türk İstiklal Harbi Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı I, 3. pr. Ankara: Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yay., 1999.
 • Bıyıklıoğlu, Tevfik. “Birinci Dünya Harbinde (1914-1918) ve Mondros Mütarekesi Sıralarında (30 Ekim 1918-11 Ekim 1922) Boğazlar Problemi” Belleten XXV/97 (1961): 81-94.
 • Bıyıklıoğlu, Tevfik. “Mondros Mütareke Anlaşması” VI. Türk Tarih Kongresi, Ankara 20-26 Ekim1961. VI. Türk Tarih Kongresi Tebliğleri IX. Dizi, No. 6. (Ankara: TTK Yay., 1961): 572-582.
 • Bozkurt, Abdurrahman. İtilaf Devletlerinin İstanbul’da İşgal Yönetimi. Ankara: AKM Yay., 2014.
 • Budak, Mustafa. “Mütareke Döneminde İtilaf Devletlerinin Müdahaleleri (30 Ekim 1918- 15Mayıs 1919)” İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri 5 (2014): 81-105.
 • Demir, Kenan. “Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler”, Iğdır Üniversitesi SosyalBilimler Dergisi 5 (2014): 57-88.
 • Finkel, Caroline. Osman’s Dream: The Story of The Ottoman Empire 1300-1923. London: John Murray (Publishers) 2005.
 • Jaeschke, Gotthard. Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi Mondros’tan Mudanya’ya Kadar (30 Ekim 1918-11 Ekim 1922). 2. pr. Ankara: TTK Yay., 1989.
 • Kalemli, Hüseyin. “I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nde Sansür Uygulaması” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 62 (2018): 509-539.
 • Karagöz, Gül Kızılca. "Osmanlı/Türk Basın Tarihi Yazımı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme" Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 3 (2016 ): 71-90.
 • Karal, Enver Ziya. Osmanlı Tarihi, İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918). 2. pr. Vol. IX. Ankara: TTK Basımevi, 1999.
 • Kaymaz, İhsan Şerif. “Wilson Prensipleri ve Liberal Emperyalizm” Atatürk Araştırma MerkeziDergisi XXIII/67-68-69 (2007): 145-174.
 • Kemal, Cemal. (2010). “Mustafa Kemal’in Mondros Mütarekesi’ne Tepkisi” Ankara Üniversitesi Türkİnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 46 (2010): 367-400.
 • Koloğlu, Orhan. Osmanlı’da Kamuoyu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yay., 2010.
 • Koloğlu, Orhan. Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi. İstanbul: Pozitif Yay., 2013. Macfie, A. L. The End of the Ottoman Empire 1908-1923. New York: Longman 1998.
 • Mann, Tara. World War I, A Political and Diplomatic History of the Modern World, ed. Jacob Steinberg, New York: Rosen Publishing Group, 2016.
 • Okur, Mehmet. “İtilâf Devletlerinin İstanbul’daki Faaliyetleri, Osmanlı Hükûmetleri Üzerindeki Baskıları ve Hükûmetlerin Tutumu” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi XIX/57 (2003): 1133-1156.
 • Özkaya, Yücel. “1919’un Siyasi Olayları” Milli Mücadele Tarihi-Makaleler. ed. Berna Türkdoğan, 23-32. Ankara: AKM Yay., 2002.
 • Öztay, Oğuz Han. “Osmanlı’nın Siyasal Hayatında Basının Rolü: 19. YY. Örneği” Social, Mentalityand Researcher Thinkers Journal 6 (29) (2020): 235-246.
 • Öztürk, Cemil. “Mondros Mütarekesi” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Vol. 30. İstanbul: TDV Yay., 2005: 271-273.
 • Sander, Oral. Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. 16. pr., İstanbul: İmge Kitabevi, 2007.
 • Selek, Sabahattin. Anadolu İhtilali, Mondros Mütarekesinden Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğuşuna Kadar Ulusal Savaşımızın Belgeseli. İstanbul: Kastaş Yay., 2000.
 • Shaw Stanford J.–Shaw, Ezel Kural. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume II: Reform, Revolution and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
 • Shaw, Standford J. The Ottoman Empire in World War I, Volume I: Prelude to War. Ankara: TTK/Turkish Historical Society Press, 2006.
 • Shaw, Standford J. The Ottoman Empire in World War I, Volume II: Triumph and Tragedy Novomber 1914-July 1916. Ankara: TTK/Turkish Historical Society Press, 2008.
 • Shaw, Stanford J. From Empıre to Republıc, The Turkish War Of National Liberation 1918- 1923 A Documentary Study, Volume I: The Rise and Fall of the Ottoman Empire, 1300- 1918. Ankara: TTK Basımevi/Turkish Historical Society Printing Hose, 2000.
 • Sofuoğlu, Adnan. “Mondros Mütarekesi Sonrası Türkiye’nin İşgaline Karşı Millî Direniş: Kuvây-ı Milliye (1918-1921)” Türkler Vol. 15, ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek,
 • Salim Koca, 618-627. Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002.
 • Sonyel, Salahi R. “Mondros'tan Samsun'a Türk Kurtuluş Mücadelesinin Doğuşu” Türkler Vol. 15, ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, 606-617. Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002.
 • Sonyel, Salahi, R. Minorities and the Destruction of the Ottoman Empire. Ankara: TTK/Turkish Historical Society Printing Hose, 1993.
 • Şimşir, Bilal N. “Sevres Antlaşması Sürecinde Osmanlı Payitahtı İstanbul ve Türk Boğazları” Osmanlı’dan Lozan’a Batı’nın Paylaşım Projeleri: Sempozyum, 26-27Nisan 2006, ed. Zeki Buluç, 5-66. Ankara: Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yay., 2006.
 • Tansel, Selahattin. Mondros’tan Mudanya’ya Kadar I. Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1973.
 • Temel, Mehmet. İşgal Yıllarında İstanbul’un Sosyal Durumu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1998.
 • Türkmen, Zekeriya. “İstanbul’un İşgali ve İşgal Dönemindeki Uygulamalar (13 Kasım 1918- 16Mart 1920)” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi XVIII/53 (2002): 319-372.
 • Uçarol, Rifat. Siyasi Tarih (1788-1999). 5. pr. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2000.
 • Wells, H. G. A Short History of the World, Ankara: Gece Kitaplığı, 2014.
 • Zürcher, Eric J. Turkey A Modern History, London: I.B Tauris & Co Ltd., 1995.
 • “Amiral Amet Bâb-ı âlide” [Admiral Amet in Ottoman Porte], Sabah, 18 Teşrin-i sâni 1334 [18November 1918], 1.
 • “Amiral Calthorpe Hariciyede” [Admiral Calthorpe in Foreign Affairs], Sabah, 17 Teşrin-i sâni1334 [17 November1918], 2.
 • “Amiral Calthorpe’un Beyanı” [Declaration of Admiral Calthorpe], İkdam, 14 Teşrin-i sâni 1334[14 November 1918], 1.
 • “Amiral Calthorpe’un Emri” [The Order of Admiral Calthorpe], Sabah, 18 Teşrin-i sâni 1334 [18November 1918], 1.
 • “Averof Kumandanının Daveti” [Invitation of Averof’s Commander], Hadisat, 29 Teşrin-i sâni1334 [29 November1918], 2.
 • “Bayraklar Kalktı” [Flags Were Abolished], Hadisat, 20 Teşrin-i sâni 1334 [20 November 1918], 2.
 • “Bayraklar Meselesi” [Issue of the Flags], Hadisat, 20 Teşrin-i sâni 1334 [20 November 1918],
 • “Beyoğlu Ahvali” [Conditions of Beyoğlu], Hadisat, 18 Teşrin-i sâni 1334 [18 November 1918], 2.
 • “Bir Fransız Zırhlısı Kumandanının Sözü” [The Word of a French Armored Commander], İkdam, 16 Teşrin-i sâni 1334 [16 November 1918], 1.
 • “Boğazlar Önündeki İtilaf Sefâini” [Allied Ships in front of the Straits], Hadisat, 10 Teşrin-i sâni1334 [10 November1918], 2.
 • “Boğazların Kuvve-i İşgaliyesi” [Occupation Forces of the Straits], Hadisat, 7 Teşrin-i sâni 1334[7 November 1918], 2.
 • “Boğazların Tathiratı Niçin Gecikmiş” [Why The Cleaning of the Straits Was Delayed?], Hadisat, 9 Teşrin-i sâni 1334 [9 November 1918], 2.
 • “Boğazların Tathiri” [Cleaning of The Straits], Hadisat, 7 Teşrin-i sâni 1334 [7 November 1918], 2.
 • “Bulgaristanla Kat’-ı Münasebat-Sefir Gidiyor” [Break off the Relations with Bulgaria-The Ambassador Is Going], Hadisat, 29 Teşrin-i sâni 1334 [29 November 1918], 1.
 • “Çanakkale Boğazı” [The Dardanelles Strait], Hadisat, 8 Teşrin-i sâni 1334 [8 November 1918], 2.
 • “Çanakkale Müdâfi’i Cevad Paşa” [Defender of Dardanelles Cevad Pasha], İkdam, 14 Teşrin-i sâni1334 [14 November 1918], 1.
 • “Dün Gelen Fransız ve İngiliz Torpidoları” [French and English Torpedoes Arriving Yesterday], Hadisat, 11Teşrin-i sâni 1334 [11 November 1918], 2.
 • “Dün Gelen Gemiler” [The Ships Arriving Yesterday], Hadisat, 16 Teşrin-i sâni 1334 [16November1918], 1.
 • “Dün Gelen İngiliz Askerleri” [English Soldiers Arriving Yesterday], Sabah, 17 Teşrin-i sâni 1334 [17 November 1918], 2.
 • “Fransız Gemisinde” [In French Ship], Tasvir-i Efkâr, 1 Teşrin-i sâni 1334 [1 November 1918], 1.
 • “Fransız Heyet-i Bahriyesi” [French Navy Delegation], İkdam, 14 Teşrin-i sâni 1334[14November 1918], 1.
 • Hadisat, 11 Teşrin-i sâni 1334 [11 November 1918], 2.
 • Hadisat, 17 Teşrin-i sâni 1334 [17 November 1918], 2.
 • “İki Sefine-i Müsibet” [Two Sinister Ships], Hadisat, 15 Teşrin-i sâni 1334 [15 November 1918], 1.
 • “İngiliz Heyeti Babıâli’de” [English Delegation in Ottoman Porte], İkdam, 15 Teşrin-i sâni 1334 [15 November 1918], 2.
 • “İngiliz Heyetinin Ziyaretleri ve İhtisasları” [Visits and Specializations of the English Delegation], Tasvir-i Efkâr, 1 Teşrin-i sâni 1334 [1 November 1918], 1.
 • “İtalyan Amirali” [The Italian Admiral], Hadisat, 15 Teşrin-i sâni 1334 [15 November 1918], 2.
 • “İ’tilâf Donanması” [The Allied Fleet], Hadisat, 16 Teşrin-i sâni 1334 [16 November 1918], 1.
 • “İ’tilâf Donanması Bugün Geliyor” [Allied Warships Are Coming Today], Hadisat, 13 Teşrin-i sâni1334 [13 November1918], 2.
 • “İtilaf Donanması Çanakkale’den Girdi mi?” [Did the Allied Fleet Enter from the Dardanelles?], Hadisat, 2 Teşrin-i sâni 1334 [2 November 1918], 2.
 • “İ’tilâf Filosu” [The Allied Fleet], Hadisat, 12 Teşrin-i sâni 1334 [12 November 1918], 1.
 • “İ’tilâf Filosu” [The Allied Fleet], Hadisat, 22 Teşrin-i sâni 1334 [22 November 1918], 2.
 • “İ’tilâf Filosunun Muvasalatı” [Arrival of the Allied Fleet], Sabah, 14 Teşrin-i sâni 1334 [14November 1918], 1.
 • “İ’tilâf Sefâin-i Harbiyesi” [Allied Warships], Hadisat, 10 Teşrin-i sâni 1334 [10 November 1918], 2.
 • “İ’tilâf Sefâin-i Harbiyesi Geliyor” [Allied Warships Are Coming], Hadisat, 13 Teşrin-i sâni 1334[13 November 1918], 1.
 • “İ’tilâf Sefâin-i Harbiyesi Hakkında Malumat” [Information About the Allied Warships], Sabah, 14 Teşrin-i sâni 1334 [14 November 1918], 2.
 • “İ’tilâf Sefâin-i Ticariyesi” [Commercial Ships of the Allies], Hadisat, 6 Teşrin-i sâni 1334 [6November 1918], 2.
 • “İtilaf Sefâininin Tersanemizde Tamiri” [Repair of Allied Ships in our Shipyard], Tasvir-i Efkâr, 31Teşrin-i evvel 1334 [31 October 1918], 1.
 • “İ’tilâf Tayyareleri” [Airplanes of Allied], Sabah, 15 Teşrin-i sâni 1334 [15 November 1918], 2.
 • “İ'tilâf Torpidolarının Ziyareti” [Visits of Allied Torpedoes], Hadisat, 13 Teşrin-i sâni 1334 [13 November 1918], 1.
 • “İ’tilaf Zâbitânı Babıâli’de” [Allied Officers in Ottoman Porte], İkdam, 14 Teşrin-i sâni 1334 [14 November 1918], 1.
 • “İzmit’te İğtişâş Şâyi‘ası” [Commotion Rumors in İzmit], Hadisat, 15 Teşrin-i sâni 1334 [15 November 1918], 2.
 • “İzmit’teki Vak’a Ne İmiş?” [What Was the Issue in İzmit?], Sabah, 16 Teşrin-i sâni 1334 [16 November 1918], 2.
 • “Kalkış Zırhlısı” [The Departure Battleship], Hadisat, 19 Teşrin-i sâni 1334 [19 November 1918], 2.
 • “Karadeniz Boğazı İstihkâmatı” [Bulwark of Bosphorus], Sabah, 15 Teşrin-i sâni 1334 [15 November 1918], 1.
 • “Karadeniz Boğazındaki İstihkâmlar” [Bulwarks in the Bosphorus], Hadisat, 13 Teşrin-i sâni 1334 [13 November 1918], 1.
 • “Karadeniz Boğazının Tathiratı” [Cleaning of The Bosphorus], Hadisat, 10 Teşrin-i sâni 1334 [10 November 1918], 2.
 • “Karadeniz İstihkâmlarının İşgali” [Occupation of Black Sea Fortifications], Sabah, 14 Teşrin isâni 1334 [14 November1918], 2.
 • “Men’i Nümayiş” [Prohibition of Demonstrations], Hadisat, 17 Teşrin-i sâni 1334 [17 November1918], 2.
 • “Miralay Mister Tempi ile Mülakaat” [Interview with Colonel Tempy], Sabah, 14 Teşrin-i sâni1334 [14 November 1918], 2.
 • “Miralay Mörfi” [Colonel Murphy], Hadisat, 14 Teşrin-i sâni 1334 [14 November 1918], 1-2.
 • “Mutasavvir Nümayişler” [Intended Demonstrations], “Hükümetin Tedâbir-i Sâibesi”[Goverments’s Right Measures], Tasvir-i Efkâr, 1 Teşrin-i sâni 1334 [1 November 1918], 1.
 • “Mütareke Metni ve Şerhi” [Armistice Text and Its Explanation], Tasvir-i Efkâr, 3 Teşrin-i sâni1334 [3 November1918], 1.
 • “Mütareke Şerâitinin Metn-i Resmisi” [Official Text of the Armistice’s Conditions], Hadisat, 3Teşrin-i sâni 1334 [3 November 1918], 1.
 • “Mütareke ve Netâyiciyi” [Armistice and Its Results], Tasvir-i Efkâr, 2 Teşrin-i sâni 1334 [2 November 1918], 1.
 • “Müteferrik Havadis” [Various Incidents], Hadisat, 15 Teşrin-i sâni 1334 [15 November1918], 2.
 • “Müteferrik Havadis” [Various Incidents], Hadisat, 21 Teşrin-i sâni 1334 [21 November1918], 2.
 • “Müteferrik Havadis” [Various Incidents], Hadisat, 25 Teşrin-i sâni 1334 [25 November 1918], 2.
 • “Müteferrik Havadis” [Various Incidents], Hadisat, 26 Teşrin-i sâni 1334 [26 November 1918], 2.
 • “Müteferrik Havadis” [Various Incidents], Hadisat, 27 Teşrin-i sâni 1334 [27 November1918], 2.
 • “Rıhtımda İ’tilaf askerleri” [Allied Soldiers in the Dock], İkdam, 14 Teşrin-i sâni 1334[14 November 1918], 1.
 • “Rum Patrikhanesinin Bir Emri” [An Order of the Greek Patriarchate], Sabah, 16 Teşrin-i sâni1334 [16 November 1918], 1.
 • “Sefâin-i Harbiyemiz Ne Olacak” [What about Our War Ships?], Tasvir-i Efkâr, 31 Teşrin-i evvel1334 [31 October 1918], 1.
 • “Üç Amiral Geldi” [Three Admirals Came], İkdam, 14 Teşrin-i sâni 1334 [14 November 1918], 1.
 • Vakit, 1 Teşrin-i sâni 1334 [1 November 1918], 1.
 • Vakit, 2 Teşrin-i sâni 1334 [2 November 1918], 1.
 • Vakit, 6 Teşrin-i sâni 1334 [6 November 1918], 1.
 • Vakit, 14 Teşrin-i sâni 1334 [14 November 1918], 1.
 • “Vaz’iyet-i Siyasiye-i Umumiye” [State of General Politics], Hadisat, 9 Teşrin-i sâni 1334 [9November 1918], 1.
 • Velid Ebuzziya, “İtilâf Gemileri Harîmimize Girerken…” [As the Allied Ships Entered Our Holy Place...], Tasvir-i Efkâr, 14 Teşrin-i sâni 1334 [14 November 1918], 1.
 • Velid Ebuzziya, “Bu da Geçer” [This Also Passes], Tasvir-i Efkâr, 16 Teşrin-i sâni 1334 [16 November 1918], 1.
APA YAVAŞ M (2022). THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS. , 567 - 601. 10.17822/omad.2022.228
Chicago YAVAŞ Mesut THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS. (2022): 567 - 601. 10.17822/omad.2022.228
MLA YAVAŞ Mesut THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS. , 2022, ss.567 - 601. 10.17822/omad.2022.228
AMA YAVAŞ M THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS. . 2022; 567 - 601. 10.17822/omad.2022.228
Vancouver YAVAŞ M THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS. . 2022; 567 - 601. 10.17822/omad.2022.228
IEEE YAVAŞ M "THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS." , ss.567 - 601, 2022. 10.17822/omad.2022.228
ISNAD YAVAŞ, Mesut. "THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS". (2022), 567-601. https://doi.org/10.17822/omad.2022.228
APA YAVAŞ M (2022). THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 9(25), 567 - 601. 10.17822/omad.2022.228
Chicago YAVAŞ Mesut THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi 9, no.25 (2022): 567 - 601. 10.17822/omad.2022.228
MLA YAVAŞ Mesut THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.25, 2022, ss.567 - 601. 10.17822/omad.2022.228
AMA YAVAŞ M THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi. 2022; 9(25): 567 - 601. 10.17822/omad.2022.228
Vancouver YAVAŞ M THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi. 2022; 9(25): 567 - 601. 10.17822/omad.2022.228
IEEE YAVAŞ M "THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS." Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 9, ss.567 - 601, 2022. 10.17822/omad.2022.228
ISNAD YAVAŞ, Mesut. "THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS". Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi 9/25 (2022), 567-601. https://doi.org/10.17822/omad.2022.228