Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri

Yıl: 2023 Cilt: 36 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 26 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.36519/kd.2023.4423 İndeks Tarihi: 07-05-2023

Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri

Öz:
Amaç: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin pandemi döneminde, genel sağlık, COVID-19 geçirme, aşılanma durumlarının ve antikor düzeylerinin değerlendirilmesi; sağlık ve sosyal açıdan desteklenmesi amaçlandı. Yöntemler: Araştırma, prospektif kohort ile bu grup içine yuvalandırılmış bir eşleştirilmiş olgu-kontrol çalışmasından oluşmaktadır. Katılımcılardan çevrimiçi anket formuyla demografik özellikleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, COVID- 19 öyküleri, aşılanma bilgileri, hastanede veya sosyal ortamlarda maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumları ve (varsa) riskleri hakkında bilgiler alındı, fizik muayeneleri yapıldı. Onam veren öğrencilerin hemogram ve biyokimya ince- lemeleriyle Anti-SARS-CoV-2 anti-spike antikor testleri tamamlandı. Tüm çalışma anonim verilerle gerçekleştirildi. Bulgular: Çalışmanın Haziran-Temmuz 2021 arasında yapılan ilk vizitine katılanlar (n=778) arasında en az bir, iki ve üç/daha çok doz COVID-19 aşısı olma yüzdeleri sırasıyla %99.1, %98.0 ve %11.7’dir; sadece bir kişi dört doz aşılıdır. Son aşıdan itibaren geçen ortanca gün sayısı iki doz [CoronaVac (Sinovac Life Sciences, Pekin, Çin)] aşı olanlarda 134 (34- 166) gün, üç doz [iki doz CoronaVac ve sonrasında bir doz Pfizer-BioNTech mRNA aşısı (Comirnaty®)] aşı olanlarda 25 (14-56) gündür. Üç doz aşı uygulamasının ortanca gün sayısı 164 (151-202) gün olup tümü heterolog aşılamadır. Grup geneli için ortanca antikor düzeyi 53.55 (0-5680) BAU/ml olarak bulundu. İki doz CoronaVac aşısı olanlarda ortanca antikor düzeyi 47.19 BAU/ml iken üçüncü dozu Comirnaty® olanlarda 100 kat daha yüksektir (4943.64 BAU/ ml). Çalışmanın başlangıcından 1 Ekim 2021 tarihine kadar izlemi devam eden 522 katılımcıdan altısı PCR-pozitif ve semptomatik COVID-19 tanısı aldı ve COVID-19 insidans hızı 4/1000 kişi-ay olarak hesaplandı. Sonuç: İki doz CoronaVac aşısı sonrası bir doz Comirnaty® aşısı yapılmasıyla nötralizan antikor düzeyinde yüz kata yakın bir artış sağlanmakta olup bu durum aşılamada hatırlatıcı dozun önemine işaret etmektedir. Aşı dozları arasında geçen süre dört aya yakın olduğu için, Comirnaty® ile aşılananlarda da antikor düzeyinin takibi yapılmalıdır. Hatır- latma aşısı, kişisel özelliklerin yanı sıra, aşıya-özel antikor düzeyleri, varyantlara duyarlılık ve güvenilirlik ile birlikte değerlendirilerek seçilmelidir.
Anahtar Kelime:

-

Öz:
Objective: This study included participants from Hacettepe University 4th, 5th, and 6th-grade students of Medical School and 4th and 5th-grade students of Dental School; and aimed to evaluate the general health status, COVID-19 history, vaccination status, and SARS-CoV-2 antibody levels of the participants to support their physical and social health, during the pandemic period. Methods: A prospective cohort study was conducted with an integrated, matched, nested case-control study. Sociode- mographic characteristics, life habits, COVID-19 history, vaccination status, compliance with mask-distance-hygiene rules, and risks (if any) for COVID-19 were inquired via online questionnaires. Physical examinations, complete blood count, biochemistry tests, and anti-SARS-CoV-2 anti-spike antibody tests were conducted for all consenting partici- pants. All analyses were established using depersonalized data. Results: Of the 778 participants completing the baseline visit in June-July 2021, the percentages of those vaccinated with at least one, two, and three/more doses of COVID-19 vaccine were 99.1%, 98.0%, and 11.7%, respectively; one had four doses. The median (minimum-maximum) time since the last vaccination was 134 (34-166) days for those vaccinated with two doses [CoronaVac (Sinovac Life Sciences, Beijing, China)] and 25 (14-56) days for those vacci- nated with three doses [two doses of CoronaVac and a last dose of Pfizer-BioNTech mRNA vaccine (Comirnaty®). The third dose was applied at a median of 164 (151-202) days after the second dose, and all were heterologous in type. The median (minimum-maximum) antibody level for the overall group was 53.55(0-5680) BAU/mL: 47.19 BAU/mL in those who received two doses, with a more than 100 times increase after a third dose (4943.64 BAU/mL). Of the 522 participants followed up to October 1, 2021, 6 PCR-positive symptomatic participants were diagnosed with COVID- 19: the incidence rate was 4/1000 person-months. Conclusion: A 100-fold neutralizing antibody level following the third dose demonstrated the importance of a boost- er dose. Given the time lag between doses, antibody measurements of BioNTech recipients should be repeated in the upcoming months. Booster selection should involve antibody level, variant sensitivity of the vaccine, and individual characteristics of the recipient.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Cucunawangsih C, Wijaya RS, Lugito NPH, Suriapranata I. Post-vaccination cases of COVID-19 among healthcare workers at Siloam Teaching Hospital, Indonesia. Int J Infect Dis. 2021;107:268-70. [CrossRef]
 • 2. Sabetian G, Moghadami M, Hashemizadeh Fard Haghighi L, et al. COVID-19 infection among healthcare workers: a cross-sectional study in southwest Iran. Virol J. 2021;18(1):1-8. [CrossRef]
 • 3. Tanrıöver MD, Doğanay HL, Akova M, et al. Efficacy and safety of an inac- tivated whole-virion SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac): interim results of a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial in Turkey. Lancet. 2021;398(10296):213-22. [CrossRef]
 • 4. Dalle Carbonare L, Valenti MT, Bisoffi Z, et al. Serology study after BTN162b2 vaccination in participants previously infected with SARS-CoV-2 in two dif- ferent waves versus naïve. Commun Med (Lond). 2021;1(1):1-11. [CrossRef]
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Haberler [Internet]. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı İnter- net Sayfası. [erişim 28 Ağustos 2022]. https://www.saglik.gov.tr/TR,25639/ haberler.html.
 • 6. Terebessy A, Czeglédi E, Balla BC, Horváth F, Balázs P. Medical students’ health behaviour and self-reported mental health status by their country of origin: a cross-sectional study. BMC Psychiatry. 2016;16:171. [CrossRef]
 • 7. Ermis E, Dogan E, Erilli N, Satıcı A. [An examination of nutritional habits of university students: the model of Ondokuz Mayıs University.] Omu Spd. 2015;6(1):30-40. Turkish.
 • 8. Sengelen M. KS, Demir MT. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin yeme davranışlarının değerlendirilmesi – 2019. Ankara: HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Arşivi.
 • 9. Ünal B, Ergör G, Dinç-Horasan G, Kalaça S, Sözmen K. Chronic diseases and risk factors survey in Turkey. Ankara: Anıl Matbaası, 2013: 69-89.
 • 10. Ahmed N, Sadat M, Cukor D. Sleep knowledge and behaviours in medical students: results of a single center survey. Acad Psychiatry. 2017;41(5):674-8. [CrossRef]
 • 11. Elamin OE, Elamin SE, Dafalla BA, El-Amin ME, Elsiddig AA. Cigarette smoking among medical students in The National Ribat University, Sudan. Sudan J Paediatr. 2013;13(2):45-51.
 • 12. Baykan Z, Naçar M. [Smoking prevalence and views about tobacco law in students of medical school]. Dicle Med J. 2014;41(3):483-90. Turkish.
 • 13. Corona T, Castañón-González JA, Clark-Peralta P, et al. Position paper: Impact on medical and health personnel in the SARS-CoV-2 pandemic. Gac Med Mex. 2020;156(5):478-80. [CrossRef]
 • 14. Gordon CL, Trubiano JA, Holmes NE, et al. Staff to staff transmission as a driver of healthcare worker infections with COVID-19. Infect Dis Health. 2021;26(4):276-83. [CrossRef]
 • 15. Çelebi G, Pişkin N, Bekleviç-Çelik A, et al. Specific risk factors for SARS-CoV-2 transmission among health care workers in a university hospital. Am J Infect Control. 2020;48(10):1225-30. [CrossRef]
 • 16. Benli M. [The Effect of COVID-19 Pandemic on transmission risk in clinical applications for prosthetic dentistry.] EÜ Dişhek Fak Derg. 2021;42(1):49-58. Turkish. [CrossRef]
 • 17. Çağlayan D, Süner AF, Şiyve N, et al. An analysis of antibody response following the second dose of CoronaVac and humoral response after booster dose with BNT162b2 or CoronaVac among healthcare workers in Turkey. J of Med Virol. 2022;94(5):2212-21. [CrossRef]
 • 18. Eser E, Şenol-Akar Ş, Akçalı S, et al. SARS-CoV-2 seroprevalence in health care workers in a third level hospital in Turkey. Turk J Public Health. 2022;20(1):117- 28. [CrossRef]
 • 19. Side Effects of COVID-19 Vaccines [Internet]. Geneva: World Health Organi- zation (WHO). [erişim 24 Ağustos 2022]. https://www.who.int/news-room/ feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
 • 20. Tanrıöver MD, Metan G. COVID-19 Pandemi Raporu (20 Mart-20 Kasım 2020) - COVID-19 salgınında pandemi hareket planı: Hastanenin ve COVID-19 alanlarının hazırlanması [Internet]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. [erişim 24 Ağustos 2022]. http://www.turki- yesagligi.com/site_document/files/dosya/e-kitap_52106.pdf#page=52
APA Uzar H, Karadoğan E, Sertçelik A, Temizer M, Kara Ş, Özyürek D, has akdağ f, Özden M, ALP A, pinar a, GUCİZ DOGAN B, Sener B, SAHAN C, Yüce D, AYHAN BAŞER D, Aksoy H, Fidancı İ, Ozcebe H, AKOVA M, Portakal O, Alp S, arslan v, Dikmen Z, CAKIR B (2023). Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri. , 15 - 26. 10.36519/kd.2023.4423
Chicago Uzar Hanife,Karadoğan Eda,Sertçelik Ahmet,Temizer Mithat,Kara Şeyma Aliye,Özyürek Damla,has akdağ fahriye,Özden Mustafa Enes,ALP ALPASLAN,pinar asli,GUCİZ DOGAN Bahar,Sener Burcin,SAHAN CEYDA,Yüce Deniz,AYHAN BAŞER Duygu,Aksoy Hilal,Fidancı İzzet,Ozcebe Hilal,AKOVA MURAT,Portakal Oytun,Alp Sehnaz,arslan volkan,Dikmen Zeliha Gunnur,CAKIR BANU Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri. (2023): 15 - 26. 10.36519/kd.2023.4423
MLA Uzar Hanife,Karadoğan Eda,Sertçelik Ahmet,Temizer Mithat,Kara Şeyma Aliye,Özyürek Damla,has akdağ fahriye,Özden Mustafa Enes,ALP ALPASLAN,pinar asli,GUCİZ DOGAN Bahar,Sener Burcin,SAHAN CEYDA,Yüce Deniz,AYHAN BAŞER Duygu,Aksoy Hilal,Fidancı İzzet,Ozcebe Hilal,AKOVA MURAT,Portakal Oytun,Alp Sehnaz,arslan volkan,Dikmen Zeliha Gunnur,CAKIR BANU Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri. , 2023, ss.15 - 26. 10.36519/kd.2023.4423
AMA Uzar H,Karadoğan E,Sertçelik A,Temizer M,Kara Ş,Özyürek D,has akdağ f,Özden M,ALP A,pinar a,GUCİZ DOGAN B,Sener B,SAHAN C,Yüce D,AYHAN BAŞER D,Aksoy H,Fidancı İ,Ozcebe H,AKOVA M,Portakal O,Alp S,arslan v,Dikmen Z,CAKIR B Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri. . 2023; 15 - 26. 10.36519/kd.2023.4423
Vancouver Uzar H,Karadoğan E,Sertçelik A,Temizer M,Kara Ş,Özyürek D,has akdağ f,Özden M,ALP A,pinar a,GUCİZ DOGAN B,Sener B,SAHAN C,Yüce D,AYHAN BAŞER D,Aksoy H,Fidancı İ,Ozcebe H,AKOVA M,Portakal O,Alp S,arslan v,Dikmen Z,CAKIR B Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri. . 2023; 15 - 26. 10.36519/kd.2023.4423
IEEE Uzar H,Karadoğan E,Sertçelik A,Temizer M,Kara Ş,Özyürek D,has akdağ f,Özden M,ALP A,pinar a,GUCİZ DOGAN B,Sener B,SAHAN C,Yüce D,AYHAN BAŞER D,Aksoy H,Fidancı İ,Ozcebe H,AKOVA M,Portakal O,Alp S,arslan v,Dikmen Z,CAKIR B "Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri." , ss.15 - 26, 2023. 10.36519/kd.2023.4423
ISNAD Uzar, Hanife vd. "Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri". (2023), 15-26. https://doi.org/10.36519/kd.2023.4423
APA Uzar H, Karadoğan E, Sertçelik A, Temizer M, Kara Ş, Özyürek D, has akdağ f, Özden M, ALP A, pinar a, GUCİZ DOGAN B, Sener B, SAHAN C, Yüce D, AYHAN BAŞER D, Aksoy H, Fidancı İ, Ozcebe H, AKOVA M, Portakal O, Alp S, arslan v, Dikmen Z, CAKIR B (2023). Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri. Klimik Dergisi, 36(1), 15 - 26. 10.36519/kd.2023.4423
Chicago Uzar Hanife,Karadoğan Eda,Sertçelik Ahmet,Temizer Mithat,Kara Şeyma Aliye,Özyürek Damla,has akdağ fahriye,Özden Mustafa Enes,ALP ALPASLAN,pinar asli,GUCİZ DOGAN Bahar,Sener Burcin,SAHAN CEYDA,Yüce Deniz,AYHAN BAŞER Duygu,Aksoy Hilal,Fidancı İzzet,Ozcebe Hilal,AKOVA MURAT,Portakal Oytun,Alp Sehnaz,arslan volkan,Dikmen Zeliha Gunnur,CAKIR BANU Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri. Klimik Dergisi 36, no.1 (2023): 15 - 26. 10.36519/kd.2023.4423
MLA Uzar Hanife,Karadoğan Eda,Sertçelik Ahmet,Temizer Mithat,Kara Şeyma Aliye,Özyürek Damla,has akdağ fahriye,Özden Mustafa Enes,ALP ALPASLAN,pinar asli,GUCİZ DOGAN Bahar,Sener Burcin,SAHAN CEYDA,Yüce Deniz,AYHAN BAŞER Duygu,Aksoy Hilal,Fidancı İzzet,Ozcebe Hilal,AKOVA MURAT,Portakal Oytun,Alp Sehnaz,arslan volkan,Dikmen Zeliha Gunnur,CAKIR BANU Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri. Klimik Dergisi, vol.36, no.1, 2023, ss.15 - 26. 10.36519/kd.2023.4423
AMA Uzar H,Karadoğan E,Sertçelik A,Temizer M,Kara Ş,Özyürek D,has akdağ f,Özden M,ALP A,pinar a,GUCİZ DOGAN B,Sener B,SAHAN C,Yüce D,AYHAN BAŞER D,Aksoy H,Fidancı İ,Ozcebe H,AKOVA M,Portakal O,Alp S,arslan v,Dikmen Z,CAKIR B Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri. Klimik Dergisi. 2023; 36(1): 15 - 26. 10.36519/kd.2023.4423
Vancouver Uzar H,Karadoğan E,Sertçelik A,Temizer M,Kara Ş,Özyürek D,has akdağ f,Özden M,ALP A,pinar a,GUCİZ DOGAN B,Sener B,SAHAN C,Yüce D,AYHAN BAŞER D,Aksoy H,Fidancı İ,Ozcebe H,AKOVA M,Portakal O,Alp S,arslan v,Dikmen Z,CAKIR B Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri. Klimik Dergisi. 2023; 36(1): 15 - 26. 10.36519/kd.2023.4423
IEEE Uzar H,Karadoğan E,Sertçelik A,Temizer M,Kara Ş,Özyürek D,has akdağ f,Özden M,ALP A,pinar a,GUCİZ DOGAN B,Sener B,SAHAN C,Yüce D,AYHAN BAŞER D,Aksoy H,Fidancı İ,Ozcebe H,AKOVA M,Portakal O,Alp S,arslan v,Dikmen Z,CAKIR B "Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri." Klimik Dergisi, 36, ss.15 - 26, 2023. 10.36519/kd.2023.4423
ISNAD Uzar, Hanife vd. "Hacettepe Sağlık Kohortu (HU-CoVaCS): Çalışma Tasarımı, Başlangıç Viziti Değerlendirmesi ve COVID-19 Aşılıların İlk Üç Aylık Takip Verileri". Klimik Dergisi 36/1 (2023), 15-26. https://doi.org/10.36519/kd.2023.4423