Yıl: 2023 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 106 - 116 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.57127/kpd.26024438m000081X İndeks Tarihi: 07-06-2023

Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale

Öz:
The most commonly used perceived control scales focus on persistent general control beliefs or the control over personal reactions. These scales are not applicable to various adult groups and fail to represent main life domains. In addition, previous research shows that current control feelings ex- plain health outcomes better than general control beliefs. This study aimed to develop a general current control scale based on the degree of perceived control at five main life domains, targeting various adult groups. Five main life domains (i.e., health, interpersonal relations, personal growth, economy, and societal issues) and their subsections were determined based on the perceived control literature. Five academics assessed the scale’s content validity, and its feasibility was tested via a pilot study. 376 participants (281 females, mean age 30.5) completed Demographic Information Form, the Multidimensional Current Control Scale (MCCS), the Domain General Perceived Con- trol Scale, General Self-Efficacy Scale, and Psychological Wellbeing Scale online. Results show that the scale has a good degree of factor, convergent, and criterion validity. In addition, the scale has high internal reliability (a = .89) and test-retest reliability scores (r = .69) with a two-week interval. These findings helped us develop a multidimensional current control scale targeting vari- ous adult groups with good psychometric characteristics.
Anahtar Kelime:

Çok Boyutlu Mevcut Kontrol Ölçeği geliştirme ve geçerlilik çalışması

Öz:
Yaygın olarak kullanılan kontrol algısı ölçeklerinin, kolay kolay değişmeyen genel kontrol inanç- larına ya da bireysel tepkiler üzerindeki kontrole odaklandığı görülmektedir. Bu ölçeklerin temel yaşam alanlarının tümünü temsil etmediği ve hitap ettikleri yetişkin gruplarının sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Dahası araştırmalar, sağlıkla ilgili durumları genel kontrol inançlarından ziyade mevcut kontrol algısının daha geçerli şekilde yordadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı her kesimden yetişkine hitap edecek ve yaşamın temel alanlarında algılanan mevcut kontrolü kapsaya- cak bir algılanan genel kontrol ölçeği geliştirebilmektir. Alanyazın temel alınarak sağlık, kişilera- rası ilişkiler, kişisel gelişim, ekonomik durum ve toplumsal olaylar olmak üzere beş temel yaşam alanı ve alt maddeleri belirlenmiştir. Beş akademisyenin yardımıyla ölçeğin kapsam geçerliliği ta- mamlanmış, bir pilot çalışma ile ölçek ilk şeklini almıştır. Daha sonra, yaş ortalaması 30.5 olan 281’i kadın 376 gönüllü, Demografik Bilgi Formu, Çok Boyutlu Mevcut Kontrol Ölçeği (ÇBMKÖ), Alan Genel Algılanan Kontrol Ölçeği, Genel Öz Yeterlik Ölçeği ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeğini çevrimiçi şekilde tamamlamıştır. Analiz sonuçları ölçeğin yapı, kriter ve yakınsak geçer- liliklerini karşıladığını göstermektedir. Ayrıca ölçeğin Cronbach alpha değeri ( = .89) ve iki hafta aralıklı test-tekrar test korelasyonu yüksek (r = .69) bulunmuştur. Bulgular birçok kesimden yetiş- kine uygulanabilecek iyi derecede psikometrik özelliklere sahip bir mevcut kontrol ölçeği geliştiri- lebilmesine imkân sağlamıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Auerbach, S. M. & Pegg, P. O. (2002). Appraisal of desire for control over healthcare: Structure, stability, and re- lation to health locus of control and to the ‘big five’ per- sonality traits. Journal of Health Psychology, 7(4), 393- 408.
 • Aypay, A. (2010). Genel Öz Yeterlik Ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113-132.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive de- velopment and functioning. Educational psychologist, 28(2), 117-148.
 • Bandura, A., Pastorelli, C., Barbaranelli, C., & Caprara, G. V. (1999). Self-efficacy pathways to childhood depres- sion. Journal of Personality and Social Psychology, 76(2), 258.
 • Barrett, J. B. & Buckley, C. (2009). Gender and perceived control in the Russian Federation. Europe-Asia Studies, 61(1), 29-49.
 • Bennett, N., Spoth, R., & Borgen, F. (1991). Bulimic symp- toms in high school females: Prevalence and relation- ship with multiple measures of psychological health. Journal of Community Psychology, 19, 13-28.
 • Bono, J. E. & Judge, T. A. (2003). Core self evaluations: A review of the trait and its role in job satisfaction and job performance. European Journal of personality, 17(S1), S5-S18.
 • Burger, J. M. (1992). Desire for control and academic per- formance. Canadian Journal of Behavioural Sci- ence/Revue Canadienne des sciences du comportement, 24(2), 147.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12th ed.). Pegem Akademi.
 • Carton, J. S. & Nowicki, S. (1994). Antecedents of individ- ual differences in locus of control of reinforcement: A critical review. Genetic, Social, and General Psychol- ogy Monographs, 120(1), 31-81.
 • Chapman, M., Skinner, E. A., & Baltes, P. B. (1990). Inter- preting correlations between children's perceived con- trol and cognitive performance: Control, agency, or means€ nds beliefs? Developmental Psychology, 26(2), 246.
 • Claassens, L., Widdershoven, G. A., Van Rhijn, S. C., Van Nes, F., Van Groenou, M. B., Deeg, D. J. H., & Huis- man, M. (2014). Perceived control in health care: Aa conceptual model based on experiences of frail older adults. Journal of Aging Studies, 31, 159-170.
 • Clements-Croome, D. (Ed.). (2006). Creating the produc- tive workplace. Taylor & Francis.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (1st ed.). Pegem Akademi Yayınları.
 • Dağ, İ. (1991). Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 7(26), 10-16.
 • Dağ, İ. (2002). Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 77-90.
 • Diener, E., Wirtz, D., Biswas-Diener, R., Tov, W., Kim- Prieto, C., Choi, D. W., & Oishi, S. (2009). New measures of well-being. In Assessing well-being (pp. 247-266). Springer, Dordrecht.
 • Eryılmaz, A. (2007). Alan Genel Algılanan Kontrol Ölçeğinin geliştirilmesi. Psikoloji Öğrencileri Lisans- üstü Öğrencileri Kongresi Bildiri Metinleri, İzmir Eko- nomi Üniversitesi Yayınları, (15), 62-68.
 • Esmark, C. L., Noble, S. M., Bell, J. E., & Griffith, D. A. (2016). The effects of behavioral, cognitive, and deci- sional control in co-production service experiences. Marketing Letters, 27(3), 423-436.
 • Feingold, A. (1994). Gender differences in personality: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 116(3), 429.
 • Fisher, K. & Johnstion, M. (1996). Experimental manipula- tion of perceived control and its effect on disability. Psy- chology and Health, 11(5), 657-669.
 • Frazier, P. A. (2003). Perceived control and distress follow- ing sexual assault: A longitudinal test of a new model. Journal of Personality and Social Psychology, 84(6), 1257.
 • Frazier, P. A., Mortensen, H., & Steward, J. (2005). Coping strategies as mediators of the relations among perceived control and distress in sexual assault survivors. Journal of Counseling Psychology, 52(3), 267.
 • Frazier, P., Berman, M., & Steward, J. (2001). Perceived control and posttraumatic stress: A temporal model. Ap- plied & Preventive Psychology, 10, 207-223.
 • Frazier, P. & Caston, J. (2015). Event controllability mod- erates the relation between perceived control and adjust- ment to stressors. Journal of Loss and Trauma, 20(6), 526-540.
 • Frazier, P., Keenan, N., Anders, S., Perera, S., Shallcross, S., & Hintz, S. (2011). Perceived past, present, and fu- ture control, and adjustment to stressful life events. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 749.
 • Furnham, A. (1986). Economic locus of control. Human Re- lations, 39, 29-43.
 • Garant, V. & Alain, M. (1995). Perception de controle, de- sire de controle et sante psychologique. Revue Canadi- enne des Sciences du Comportement, 27, 251-267.
 • Grob, A., Flammer, A., & Wearing, A. J. (1995). Adoles- cents' perceived control: Domain specificity, expecta- tions, and appraisal. Journal of Adolescence, 18(4), 403- 425.
 • Gwaltney, C. J., Metrik, J., Kahler, C. W., & Shiffman, S. (2009). Self-efficacy and smoking cessation: A meta- analysis. Psychology of Addictive Behaviors, 23(1), 56.
 • Halpert, R. & Hill, R. (2011). 28 Measures of locus of con- trol: Including validity and reliability data, evaluative commentary, abstracts of studies using the measures, and related references. Teach Internal Control, 1-96.
 • Hatton, D. C., Gilden, E. R., Edwards, M. E., Cutler, J., Kron, J., & McAnulty, J. H. (1989). Psychophysiologi- cal factors in ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. Journal of Psychosomatic Research, 33(5), 621- 631.
 • Heatherton, T. F. & Baumeister, R. F. (1996). Self-regula- tion failure: Past, present, and future. Psychological In- quiry, 7(1), 90-98.
 • Infurna, F. J., Gerstorf, D., Ram, N., Schupp, J., & Wagner, G. G. (2011). Long-term antecedents and outcomes of perceived control. Psychology and Aging, 26(3), 559.
 • Infurna, F. J., Ram, N., & Gerstorf, D. (2013). Level and change in perceived control predict 19-year mortality: Findings from the Americans’ changing lives study. De- velopmental Psychology, 49(10), 1833.
 • Irwin, H. J. (2000). Belief in the paranormal and a sense of control over life. European Journal of Parapsychology, 15, 68-78.
 • Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E., & Thoresen, C. J. (2002). Are measures of self-esteem, neuroticism, locus of con- trol, and generalized self-efficacy indicators of a com- mon core construct? Journal of Personality and Social Psychology, 83(3), 693.
 • Lachman, M. E. & Firth, K. M. P. (2004). The adaptive value of feeling in control during midlife. University of Chicago Press.
 • Lachman, M. E., & Weaver, S. L. (1998). Sociodemo- graphic variations in the sense of control by domain: Findings from the MacArthur studies of midlife. Psy- chology and Aging, 13(4), 553.
 • Lang, F. R. & Heckhausen, J. (2001). Perceived control over development and subjective well-being: Differen- tial benefits across adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 81(3), 509.
 • Langer, E. J. & Rodin, J. (1976). The effects of choice and enhanced personal responsibility for the aged: A field experiment in an institutional setting. Journal of Person- ality and Social Psychology, 34(2), 191.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Ass.
 • Leone, C. & Burns, J. (2000). The measurement of locus of control: Assessing more than meets the eye? The Jour- nal of Psychology, 134(1), 63-76.
 • Litt, M. D. (1988). Self-efficacy and perceived control: Cognitive mediators of pain tolerance. Journal of Per- sonality and Social Psychology, 54(1), 149.
 • Logan, H., Baron, R. S., Keeley, K., Law, A., & Stein, S. (1991). Desired and felt control as mediators of stress in a dental setting. Health Psychology, 10, 352-359.
 • Lown, J. M. (2011). Development and validation of a finan- cial self-efficacy scale. Journal of Financial Counseling and Planning, 22(2), 54.
 • Luszczynska, A., Scholz, U., & Schwarzer, R. (2005). The General Self-Efficacy Scale: Multicultural validation studies. The Journal of Psychology, 139(5), 439-457.
 • Mirowsky, J. & Ross, C. E. (2007). Life course trajectories of perceived control and their relationship to education. American Journal of Sociology, 112(5), 1339-1382.
 • Moulding, R. & Kyrios, M. (2007). Desire for control, sense of control and obsessive-compulsive symptoms. Cogni- tive Therapy and Research, 31(6), 759-772.
 • Ng, T. W., Sorensen, K. L., & Eby, L. T. (2006). Locus of control at work: a meta analysis. Journal of Organiza- tional Behavior: The International Journal of Indus- trial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 27(8), 1057-1087.
 • Pallant, J. F. (2000). Development and validation of a scale to measure perceived control of internal states. Journal of Personality Assessment, 75(2), 308-337.
 • Pagnini, F., Bercovitz, K., & Langer, E. (2016). Perceived control and mindfulness: Implications for clinical prac- tice. Journal of Psychotherapy Integration, 26(2), 91.
 • Paulhus, D. (1983). Sphere-specific measures of perceived control. Journal of Personality and Social Psychology, 44(6), 1253.
 • Peterson, C. & Stunkard, A. J. (1992). Cognates of personal control: Locus of control, self-efficacy, and explanatory style. Applied and Preventive Psychology, 1(2), 111- 117.
 • Presson, P. K. & Benassi, V. A. (1996). Locus of control orientation and depressive symptomatology: A meta- analysis. Journal of Social Behavior and Personality, 11, 201-212.
 • Rezaei, A., & Jeddi, E. M. (2020). Relationship between wisdom, perceived control of internal states, perceived stress, social intelligence, information processing styles and life satisfaction among college students. Current Psychology, 39(3), 927-933.
 • Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-im- age. Princeton University Press.
 • Ross, C. E. & Mirowsky, J. (2002). Age and the gender gap in the sense of personal control. Social Psychology Quarterly, 125-145.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal vs. external control of reinforcement. Psycohological Monographs 80, 1-28.
 • Rotter, J. B. (1990). Internal vs. external control of rein- forcement: A case history of a variable. American Psyc- hologist, 45(4), 489-493.
 • Sadri, G. & Robertson, I. T. (1993). Self-efficacy and work- related behaviour: A review and meta-analysis. Applied Psychology: An International Review, 42(2), 139-152.
 • Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (1995). Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and Control Be- liefs, 1(1), 35-37.
 • Skinner, E. A. (1996). A guide to constructs of control. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 549- 570.
 • Specht, J., Egloff, B., & Schmukle, S. C. (2013). Everything under control? The effects of age, gender, and education on trajectories of perceived control in a nationally rep- resentative German sample. Developmental Psychology, 49(2), 353.
 • Strube, M. J., Hanson, J. S., & Newman, L. (2003). Virtues and vices of personal control. In E. C. Chang & L. J. Sanna (Eds.), Virtue, vice, and personality: The comp- lexity of behavior (pp. 71-88). American Psychological Association. Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self control predicts good ad- justment, less pathology, better grades, and interper- sonal success. Journal of Personality, 72(2), 271-324.
 • Telef, B. B. (2013). Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3), 374- 384.
 • Thompson, S. C. (1981). Will it hurt less if I can control it? A complex answer to a simple question. Psychological Bulletin, 90(1), 89.
 • Wallston, K. A., Strudler Wallston, B., & DeVellis, R. (1978). Development of the multidimensional health lo- cus of control (MHLC) scales. Health Education Mono- graphs, 6(1), 160-170.
 • Wallston, K. A., Wallston, B. S., Smith, S., & Dobbins, C. J. (1987). Perceived control and health. Current Psy- chology, 6(1), 5-25.
 • Wanberg, C. R. & Banas, J. T. (2000). Predictors and out- comes of openness to changes in a reorganizing work- place. Journal of Applied Psychology, 85(1), 132.
 • Warburton, W. A., Williams, K. D., & Cairns, D. R. (2006). When ostracism leads to aggression: The moderating ef- fects of control deprivation. Journal of Experimental So- cial Psychology, 42(2), 213-220.
 • Watson, D. C. (1998). The relationship of self-esteem, locus of control, and dimensional models to personality disor- ders. Journal of Personality and Social Psychology, 13, 399-420.
 • Whitley, B. E. & Kite, M. E. (2013). Principles of research in behavioral science. Routledge.
 • Wilkinson, E. J. & Camove, A. S. (1992). Anxiety and de- sire for control. New Zealand Journal of Psychology, 21, 71-73.
 • Worthington, R. L. & Whittaker, T. A. (2006). Scale devel- opment research: A content analysis and recommenda- tions for best practices. The counseling psychologist, 34(6), 806-838.
 • You, S., Hong, S., & Ho, H. Z. (2011). Longitudinal effects of perceived control on academic achievement. The Journal of Educational Research, 104(4), 253-266.
 • Zheng, L., Miao, M., & Gan, Y. (2020). Perceived control buffers the effects of the COVID 19 pandemic on gen- eral health and life satisfaction: The mediating role of psychological distance. Applied Psychology: Health and Well Being, 12(4), 1095-1114.
 • Zimmerman, M. A. & Zahniser, J. H. (1991). Refinements of sphere specific measures of perceived control: Devel- opment of a sociopolitical control scale. Journal of Community Psychology, 19(2), 189-204.
APA EGER AYDOGMUS M (2023). Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale. , 106 - 116. 10.57127/kpd.26024438m000081X
Chicago EGER AYDOGMUS MELIKE Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale. (2023): 106 - 116. 10.57127/kpd.26024438m000081X
MLA EGER AYDOGMUS MELIKE Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale. , 2023, ss.106 - 116. 10.57127/kpd.26024438m000081X
AMA EGER AYDOGMUS M Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale. . 2023; 106 - 116. 10.57127/kpd.26024438m000081X
Vancouver EGER AYDOGMUS M Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale. . 2023; 106 - 116. 10.57127/kpd.26024438m000081X
IEEE EGER AYDOGMUS M "Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale." , ss.106 - 116, 2023. 10.57127/kpd.26024438m000081X
ISNAD EGER AYDOGMUS, MELIKE. "Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale". (2023), 106-116. https://doi.org/10.57127/kpd.26024438m000081X
APA EGER AYDOGMUS M (2023). Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale. Klinik Psikoloji Dergisi, 7(1), 106 - 116. 10.57127/kpd.26024438m000081X
Chicago EGER AYDOGMUS MELIKE Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale. Klinik Psikoloji Dergisi 7, no.1 (2023): 106 - 116. 10.57127/kpd.26024438m000081X
MLA EGER AYDOGMUS MELIKE Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale. Klinik Psikoloji Dergisi, vol.7, no.1, 2023, ss.106 - 116. 10.57127/kpd.26024438m000081X
AMA EGER AYDOGMUS M Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale. Klinik Psikoloji Dergisi. 2023; 7(1): 106 - 116. 10.57127/kpd.26024438m000081X
Vancouver EGER AYDOGMUS M Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale. Klinik Psikoloji Dergisi. 2023; 7(1): 106 - 116. 10.57127/kpd.26024438m000081X
IEEE EGER AYDOGMUS M "Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale." Klinik Psikoloji Dergisi, 7, ss.106 - 116, 2023. 10.57127/kpd.26024438m000081X
ISNAD EGER AYDOGMUS, MELIKE. "Development and validation of the Multidimensional Current Control Scale". Klinik Psikoloji Dergisi 7/1 (2023), 106-116. https://doi.org/10.57127/kpd.26024438m000081X