Yıl: 2023 Cilt: 1 Sayı: 503 Sayfa Aralığı: 24 - 41 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 24-07-2023

Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar

Öz:
İştirak kazançları istisnası ve uygulaması hakkında konuyla ilgili herkesin bir bilgi ve görüşü bulunmaktadır. Bununla birlikte bu konunun bazı karanlıkta kalan yönleri de vardır. Bunlardan biri; bir sermaye şirketi olan limited şirkete, bir şahıs şirketi olan adi komandit şirketin ortak ol- ması halinde, iştirak kazançları istisnasından yararlanıp yararlanamayacağıdır. Adi komandit şirketin kurumlar vergisi mükellefi olmamasının yanı sıra komandite ortakların kazancının şahsi ticari kazanç olarak nitelendirilmiş olmasının özellikle bu ortakların istisnadan yararlanma yo- lunu kapatıp kapatmayacağı, vergi hukuku ilke ve hükümleri çerçevesinde tartışılarak yararla- nılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Participation Earnings of an Ordinary Limited Partnership Which Participate in the Capital of Limited Company Under Full Liability Status

Öz:
Everyone has some information and opinion about the exemption of participation earnings and its implementation. Nevertheless, there have also been some ambiguous sides are whether utilizes the exemption of participation earnings or not when an ordinary limited partnership as a limited personal company becomes a partner of a limited partnership which is a capital company. In addition, by being discussed the subjects it has concluded that the ordinary limited partnership is not one of the taxpayers of corporation tax and earnings of the partners under the limited lia- bility have been the commercial income, if utilizing those partners of the exemption or not within the scope of principles and rules of tax law.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • - Aksoy, Şerafettin. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi: Temel Prensipler, Vergi Tekniği, Türk Vergi Sistemi, 6. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2010.
 • - Bulutoğlu, Kenan. Türk Vergi Sistemi Dersleri, Birinci Baskı, İstanbul, Araştırma, Eğitim, Ekin Ya- yınları, 1982.
 • - Erginay, Akif. Vergi Hukuku, 14. Baskı, Ankara, Savaş Yayınları, 1990.
 • - Gerçek, Adnan, Çetin Gerger, Güneş, Taşkın, Ça- ğatan, Bakar, Feride Feride ve Güzel, Simla. Mükellef Hakları: Türkiye Perspektifi ve Geliştirilmesi, Seç- kin Yayıncılık, Ankara, 2015.
 • - Kayar, İsmail. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanu- nu’na Göre Ticaret Hukuku, Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara, Seçkin Hukuk, 2018.
 • - Mutluer, M. Kamil ve Dayanç Kuzeyli, N. Nilay. Vergi Hukuku: Genel ve Özel Hükümler, Ankara, Yetkin Yayınları, 2019.
 • - Neumark, F. Maliyeye Dair Tetkikler, Dördüncü Tabı, İstanbul, İstanbul Akgün Matbaası, 1951, (Ma- liye).
 • - Neumark, Fritz. Vergi Politikası, Tercüme Eden: İclâl (Feyzioğlu) Cankorel, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1975, (Vergi).
 • - Oktar, S. Ateş. Türk Vergi Sistemi, Gözden Ge- çirilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı, İstanbul, Türk- men Kitabevi, 2022, (Türk Vergi Sistemi).
 • - Oktar, S. Ateş. Vergi Hukuku, Gözden Geçiril- miş ve Güncelleştirilmiş 16. Baskı, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2022, (Vergi Hukuku).
 • - Öncel, Muallâ, Kumrulu, Ahmet, Çağan, Nami ve Göker, Cenker. Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 28. Baskı, Ankara, Turhan Ki- tabevi, 2019.
 • - Öner, Erdoğan. Vergi Hukuku, Gözden Geçiril- miş ve Güncellenmiş 12. Baskı, Ankara, Seçkin Ya- yıncılık, 2020
 • - Pelin, İ. Fazıl. Finans İlmi ve Finansal Kanun- lar, Birinci Kitap, İstanbul, Bozkurt Basımevi, 1937.
 • - Poroy, Reha, Tekinalp, Ünal ve Çamoğlu, Ersin. Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Gözden Geçi- rilmiş 2. Bası, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1982.
 • - Schmölders, Günter. Genel Vergi Teorisi, (Çevi- ren: Salih Turhan), Dördüncü Baskı, İstanbul, Fakül- teler Matbaası, 1976.
 • - Şanver, Salih. İşletme Vergiciliği ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, İstanbul, 1968.
 • - Tuncer, Selâhattin. Kamu Maliyesi, Üçüncü Baskı, İstanbul, Yalkın Ofset Matbaası, 1972.
 • - Turhan, Salih. Vergi Teorisi ve Politikası, 7. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2020.
 • - TBMM. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu’nun; Katma Değer Vergisi Kanu- nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek- lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/543, 2/88), https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTA- NAK/TBMM/d22/c011/tbmm22011064ss0113.pdf, (4842 Sayılı Kanun Tasarısı).
 • - TBMM. Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Mil- letvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Deği- şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1170, 2/719), https:// www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d2 2/c123/tbmm22123114ss1192.pdf, (5520 Sayılı KVK Tasarısı).
 • - TBMM. Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Geçici Komisyon Raporu (1/173), https://www5. tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d08/c018 /tbmm08018078ss0146.pdf (5422 Sayılı KVK Tasa- rısı).
APA oktar s, TASKIN Y, AKIN Y (2023). Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar. , 24 - 41.
Chicago oktar salim ateş,TASKIN YASEMIN,AKIN YELIZ NESLIHAN Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar. (2023): 24 - 41.
MLA oktar salim ateş,TASKIN YASEMIN,AKIN YELIZ NESLIHAN Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar. , 2023, ss.24 - 41.
AMA oktar s,TASKIN Y,AKIN Y Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar. . 2023; 24 - 41.
Vancouver oktar s,TASKIN Y,AKIN Y Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar. . 2023; 24 - 41.
IEEE oktar s,TASKIN Y,AKIN Y "Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar." , ss.24 - 41, 2023.
ISNAD oktar, salim ateş vd. "Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar". (2023), 24-41.
APA oktar s, TASKIN Y, AKIN Y (2023). Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar. Vergi Dünyası Dergisi, 1(503), 24 - 41.
Chicago oktar salim ateş,TASKIN YASEMIN,AKIN YELIZ NESLIHAN Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar. Vergi Dünyası Dergisi 1, no.503 (2023): 24 - 41.
MLA oktar salim ateş,TASKIN YASEMIN,AKIN YELIZ NESLIHAN Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar. Vergi Dünyası Dergisi, vol.1, no.503, 2023, ss.24 - 41.
AMA oktar s,TASKIN Y,AKIN Y Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar. Vergi Dünyası Dergisi. 2023; 1(503): 24 - 41.
Vancouver oktar s,TASKIN Y,AKIN Y Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar. Vergi Dünyası Dergisi. 2023; 1(503): 24 - 41.
IEEE oktar s,TASKIN Y,AKIN Y "Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar." Vergi Dünyası Dergisi, 1, ss.24 - 41, 2023.
ISNAD oktar, salim ateş vd. "Tam Mükellef Limited Şirketin Sermayesine İştirak Eden Adi Komandit Şirkette İştirakten Doğan Kazançlar". Vergi Dünyası Dergisi 1/503 (2023), 24-41.