Yıl: 2022 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 92 - 105 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.32572/guntad.954942 İndeks Tarihi: 26-07-2023

Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi

Öz:
Covid-19 salgınının, her sektörü olduğu gibi turizm sektörünü de dolayısıyla turistik seyahatleri de etkilediği kaçınılmaz bir gerçektir. Ayrıca Covid-19’un yaratmış olduğu korkunun, turistlerin satın alma karar süreçlerine etkisinin araştırılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, itme ve çekme kuramı bağlamında Covid-19 salgınının meydana getirmiş olduğu korku ile seyahat motivasyonu ve satın alma niyeti arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Araştırmanın teorik altyapısı itme ve çekme kuramı üzerine inşa edilmiştir. Araştırmanın evreni Yozgat ilinde yaşayan ve daha önceden tatile çıkmış bireylerden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Covid-19 korkusu ile hem satın alma niyeti hem de seyahat motivasyonu arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler mevcuttur. Araştırma bulguları neticesinde turizm sektörüne yönelik yararlı bilgiler sunulmuştur.
Anahtar Kelime: Covid-19 Korkusu Seyahat Motivasyonu Satın Alma Niyeti

The Relationship Between Covid-19 Fear and Travel Motivation and Purchase Intention

Öz:
It is an inevitable fact that Covid-19 disease affects tourism travel as well as every sector. In addition, it is important to investigate the effect of the fear caused by Covid-19 on the purchasing decision processes of tourists. The aim of this research is to reveal the relationship between the fear caused by the Covid-19 epidemic, and travel motivation and purchase intention in the context of push and pull theory. The participants of the research consist of individuals who live in Yozgat and have gone on holiday before. According to the findings of the research, there are statistically significant relationships between the fear of Covid-19 and both purchase intention and travel motivation. As a result of research findings, various suggestions were stated for the tourism sector executives.
Anahtar Kelime: Fear of Covid-19 Travelling Motivation Purchase Intention

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ahorsu, D. K., Lin, C. Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D. ve Pakpour, A. H. (2020). The fear of COVID-19 scale: development and initial validation. International journal of mental health and addiction, 1-9.
 • Alaeddinoğlu, F. ve Rol, S. (2020). Covid-19 Pandemisi ve Turizm Üzerindeki Etkileri.V an Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı,233-258.
 • Altunışık, R. Coşkun, R. Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS Uygulamal,ı Sakarya Yayıncılık, 9. Baskı.
 • Ayad, T. H. ve Shujun, Y. (2012). Travel Motivations of Chinese Tourists to Egypt,International Conference on Trade, Tourism and Management (ICTTM'2012), Bangkok/Thailand, ss. 104-108.
 • Aymankuy, Ş. (2010). Turizmde Tüketici Şikayetleri ve Yerli Turistlerin İnternet Ortamındaki Şikayetlerinin Satın Alma Kararına Etkileri,11. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Detay Yayıncılık,373-374.
 • Baloglu S. ve Uysal, M. (1996) Market Segments of Push and Pull Motivations: A Canonical Correlation Approach, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8 (3): 32-38.
 • Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J. ve Lu, L. (2020). 2019-nCoV epidemic: Address mental health care to empower society. Lancet, 395(10224), e37–e38. doi: 10.1016/S0140- 6736(20)30309-3.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri ve Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Pegem A Yayıncılık.
 • Çetinkaya, F. Ö. ve Şahbaz, R. P. (2020). Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Kuşaklar Üzerindeki Tatil Satın Alma Niyetlerine. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2020, Special Issue (4), 152-167.
 • Dann, G. M. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism. Annals of Tourism Research, 4(4), 184-194.
 • Duan, L., ve Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the COVID- 19 epidemic. The lancet. Psychiatry, 7(4):300-2.
 • Fishbein, M. ve Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory andresearch. Reading. MA: Addison-Wesley.
 • Gnoth, J. (1997). Tourism motivation and expectation formation. Annuals of Tourism Research,24(2), 283–304.
 • Goossens, C. (2000). Tourism Information and Pleasure Motivation, Annals of Tourism Research, 27(2): 301-321.
 • Gössling, S., Scott, D. ve Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 1-20.
 • Hayta, A. B. (2008). Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 31-48.
 • Türkiye Nüfusu (2021). Tokat Nüfus Yoğunluğu, [URL: https://www.nufusu.com/il/yozgat- nufusu] (Erişim Tarihi: 02.04.2021).
 • İslamoğlu, A. H. ve Altunışık, R. (2008). Tüketici Davranışları (2 Baskı). İstanbul: Beta Basım A. Ş.
 • Karasakal, S. ve Dursun, A. (2018). Destinasyona Yönelik İtici Ve Çekici Faktörler: Bir Literatür İncelemesi, Journal of Recreation and Tourism Research, 5(1), 23-37.
 • Kayış, A. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ed.: Şeref Kalaycı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kotler, P. (2000). Pazarlama yönetimi, (N. Muallimoğlu çev.). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.
 • Kotler, P. (2003). Marketing Management (11th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
 • Ladikli, N., Bahadır, E., Yumuşak, F. N., Akkuzu, H., Karaman, G. ve Türkkan, Z. (2020). Kovid-19 Korkusu Ölçeği’nin Türkçe Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. International Journal Of Social Science, 3(2), 71-80.
 • Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. Demography, 3(1), 47-57.
 • Madani, A., Boutebal, S. E., Benhamida, H. ve Bryant, C. R. (2020). The Impact of Covid-19 Outbreak on the Tourism Needs of the Algerian Population. Sustainability, 12(21), 8856.
 • McGehee N. G., Murphy L. L. ve Uysal, M. (1996). The Australian International Pleasure Travel Market: Motivations from a Gendered Perspective, The Journal of Tourism Studies, 7 (1): 45–57.
 • Menegaki, A. N. (2020). Hedging Feasibility Perspectives against the COVID-19 for the International Tourism Sector.
 • Nazneen, S., Hong, X. ve Ud Din, N. (2020). COVID-19 Crises and Tourist Travel Risk Perceptions, SSRN Electronic Journal, March.
 • Pavlou, P. A. ve Gefen, D. (2004). Building effective online marketplaces with institution-based trust. Information Systems Research, 15(1), 37-59.
 • Pearce, D. G. (1998). Tourist districts in Paris: structure and functions. Tourism management, 19 (1), 49-65.
 • Porter, L, Bigley G. A. ve Steers, R. M. (2003). Motivation and Work Behavior.
 • Rızaoğlu, B. (2003). Turizm davranışı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Snepenger, D., King, J., Marshall, E. ve Uysal, M. (2006). Modeling Iso-Ahola’s motivation theory in the tourism context. Journal of travel research, 45(2), 140-149.
 • Swarbrooke, J. ve Horner, S. (1999). Consumer behaviour in tourism. Amsterdam: Butterworth–Heinemann Publications.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, 3. Baskı. İstanbul.
 • Turnšek, M., Brumen, B., Rangus, M., Gorenak, M., Mekinc, J. ve Štuhec, T. L. (2020). Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance: Results from an early convenient sample in Slovenia. Academica Turistica-Tourism and Innovation Journal, 13(1), 3 -19.
 • Xiao, C. (2020). A novel approach of consultation on 2019 novel coronavirus (COVID-19)- Related psychological and mental problems: structured letter therapy. Psychiatry Investig., 17(2):175-6.
 • Yalçın, S. (1991). Personel Yönetimi. İstanbul: Küre Ajans.
 • Zenker, S., ve Kock, F. (2020). The Coronavirus Pandemic: A Critical Discussion of a TourismResearch Agenda.Tourism Management.
APA Kılıç İ, ŞENEL E (2022). Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. , 92 - 105. 10.32572/guntad.954942
Chicago Kılıç İlker,ŞENEL ELİF Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. (2022): 92 - 105. 10.32572/guntad.954942
MLA Kılıç İlker,ŞENEL ELİF Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. , 2022, ss.92 - 105. 10.32572/guntad.954942
AMA Kılıç İ,ŞENEL E Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. . 2022; 92 - 105. 10.32572/guntad.954942
Vancouver Kılıç İ,ŞENEL E Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. . 2022; 92 - 105. 10.32572/guntad.954942
IEEE Kılıç İ,ŞENEL E "Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi." , ss.92 - 105, 2022. 10.32572/guntad.954942
ISNAD Kılıç, İlker - ŞENEL, ELİF. "Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi". (2022), 92-105. https://doi.org/10.32572/guntad.954942
APA Kılıç İ, ŞENEL E (2022). Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online), 6(1), 92 - 105. 10.32572/guntad.954942
Chicago Kılıç İlker,ŞENEL ELİF Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online) 6, no.1 (2022): 92 - 105. 10.32572/guntad.954942
MLA Kılıç İlker,ŞENEL ELİF Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online), vol.6, no.1, 2022, ss.92 - 105. 10.32572/guntad.954942
AMA Kılıç İ,ŞENEL E Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online). 2022; 6(1): 92 - 105. 10.32572/guntad.954942
Vancouver Kılıç İ,ŞENEL E Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online). 2022; 6(1): 92 - 105. 10.32572/guntad.954942
IEEE Kılıç İ,ŞENEL E "Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi." Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online), 6, ss.92 - 105, 2022. 10.32572/guntad.954942
ISNAD Kılıç, İlker - ŞENEL, ELİF. "Covid-19 Korkusu ile Seyahat Motivasyonu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi". Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online) 6/1 (2022), 92-105. https://doi.org/10.32572/guntad.954942