Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1673 - 1688 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24315/tred.1174714 İndeks Tarihi: 18-10-2023

TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI

Öz:
Bu çalışmada Türkiye’de yaşayan Roman çocukların uzaktan eğitim sürecinden faydalanma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Roman çocukların uzaktan eğitim sürecinden faydalanma durumlarını derinlemesine inceleyebilmek için çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2020-2021 eğitim- öğretim yılında Karedeniz Bölgesi’nde yer alan büyükşehirlerden birisinde okul öncesi eğitime ve ilkokula devam eden çocuklar ve onların ebeveynlerinden oluşmaktadır. Çalışmada 45 ebeveyn ve 30 çocuk ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile temalara ve kodlara ayrılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda uzaktan eğitim sürecinin Roman çocukların dezavantajlarını arttırdığı görülmüştür. Uzaktan eğitim sürecinde Roman çocukların birçoğunun uzaktan eğitim sistemine internet erişimi, bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonu olmadığı için dahil olamadığı belirlenmiştir. Uzaktan eğitim sistemine bir şekilde dahil olanların ise derslerin akış hızına yetişmekte güçlük çektikleri ortaya çıkmıştır. Çocukların ciddi anlamda öğrenme kayıpları yaşadığı ve çoğunlukla da bu kayıpları telafi etmek için yardım alabilecekleri aile üyelerinin olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

STATE OF ROMANI CHILDREN IN TURKEY IN TERMS OF UTILIZATION FROM DISTANCE EDUCATION PROCESS

Öz:
This study determines the state of Romani children in Turkey in terms of the benefit received from the distance education process. To examine the situation of Romani children benefiting from the distance education process in detail, this study is patterned as a case study that is a form of qualitative research method. The study group of the research comprises children attending pre-school and primary school in one of the metropolitan cities of the Black Sea Region in the 2020–2021 academic year and their parents. Semi-structured interviews were conducted with 45 parents and 30 children. The data obtained from the interviews were divided into themes and codes using the content analysis method. Results indicated that the distance education process increased the disadvantages of Romani children. During the distance education process, it has been determined that most Romani children cannot participate in distance education because they do not have internet access, computers, tablets, or smart phones. It turns out that those who are involved in the distance education system in some way have difficulty keeping up with the flow of the courses. It has been determined that children suffer significant learning losses and often do not have family members who can get help compensate for these losses.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkalın, N. ve Şahin, B. (2016). “Burada her şey kendiliğinden”: Mersin’de yaşayan Romanlar üzerine alan araştırması. Sosyoloji Dergisi, 36(1), 71-97.
 • Akar, H. (2017). Durum çalışması. Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde. (Ed. A. Saban & A. Ersoy). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akkan, B. E., Deniz, M. B., Ertan, M. (2011). Sosyal dışlanmanın Roman halleri. EDROM.
 • Alpago, H. ve Oduncu Alpago, D. (2020). Korona virüs ve sosyoekonomik sonuçlar. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 99-114. DOI: 10.21733/ibad.716444.
 • Aşkın, U. (2017). Çingene/Roman toplumunun sosyo-ekonomik durum ve beklentileri: İzmir ilinde bir araştırma. The Journal of Kesit Academy, 3(10), 208-245. 1685
 • Balkız, Ö. I.ve Göktepe, T. (2014). Romanlar ve sosyo-ekonomik yaşam koşulları: Aydın ili örneğinde bir alan araştırması. Sosyoloji Dergisi, 30,1-39.
 • Barlett, S. (2002). Children’s rights and the physical environment. Save the Children, Sweden.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. ve Şahin, E. (2020). Koronavirüs (covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. AJER - Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi,5(2), 368-397.
 • Bourdieu, P. & Passeron, J. (2015). Varisler öğrenciler ve kültür. Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Bozkurt, A. (2017). Açık ve uzaktan öğrenme kapsamında dijital bölünme. In T. V. Yüzer (Ed.), Açık ve Uzaktan Öğrenmede Bireysel Farklılıklar (s. 23-46). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-06-2194-9.
 • Bradshaw, J. (2002). Child poverty and child outcomes. Children & Society, 16, 131-140.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (Çev Ed. M. Bütün & S. B. Demir). Siyasal Kitabevi: Ankara.
 • Çelik, K. ve Yüce-Tar, Y. (2015). Samsun’da yaşayan Romanlar: Sınırlı sosyal hakla yaşam kurma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(16), 621-635.
 • Di Pietro, G., Biagi, F., Costa P., Karpiński Z. & Mazza, J. (2020). The likely impact of COVİD-19 on education: Reflections based on the existing literatüre and recent international datasets. EUR 30275 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Dias, M. J. A., Almodóvar, M., Atiles, J.T., Vargas, A. C. & León, I. M. Z. (2020) Rising to the challenge: Innovative early childhood teachers adapt to the COVID-19 era. Childhood Education, 96(6), 38-45, DOI: 10.1080/00094056.2020.1846385.
 • Dove, N., Wong, J., Gustafson, R. & Corneil, T. (2020). Impact of school closures on learning, child and family well-being during the Covid-19 Pandemic. BC Centre for Disease Control&BC Children’s Hospital.
 • Feeny, T. & Boyden, J. (2003). Children and poverty: a review of contemporary literature and thought on children and poverty. Christian Children’s Fund, Richmond.
 • Genç, Y., Taylan, H. H. ve Barış, İ. (2015). Roman çocukların eğitim süreci ve akademik başarılarında sosyal dışlanma algısının rolü. The Journal of Academic Social Science Studies, 33, 79-97.
 • Gordon, F., Nandy, S., Pantazis, C., Pemberton, S. & Townsend, P. (2003). Child poverty in the developing world. Southampton: Hobbs the Printers Ltd.
 • Göçmen, E., Kalender, G., Foggo, H., Yüksel, S., Şener, Ş. ve Duman, Ş. (2020). Pandemi döneminde derin yoksulluk ve haklara erişim araştırması. Derin Yoksulluk Ağı Derneği Raporu.
 • Hammersley, M. & Traianou, A. (2017). Nitel araştırmalarda etik ihtilaflı konular ve bağlam. (Çev. S. Balcı & B. Ahi). Ankara: Anı Yayıncılık. ILO (2020).
 • ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. (Erişim tarihi: 15.09.2021) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_7 45963.pdf
 • ILO (2021). COVID-19 and the world of work, country policy responses. (Erişim tarihi: 15.09.2021) https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang-- en/index.html
 • Kanbur, R. & Squire, L. (1999). The evolution of thinking about poverty: Exploring the interactions. Working Papers, No: 127697
 • Karan, U. (2017). Görmezlikten gelinen eşitsizlik: Türkiye’de Romanların barınma ve eğitim hakkına erişimi. Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG), Sıfır Ayrımcılık Derneği. (Erişim tarihi: 09.09.2021) https://minorityrights.org/wpcontent/uploads/2017/06/MRG_Rapor.pdf
 • Kumcağız, H, Özcan, Ö, ve Şahı̇n, C. (2018). Roman çocukların okul devamsızlığına ilişkin öğrenci, öğretmen, veli görüşleri ve çözüm önerileri. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 1(1), 54-85.
 • Machin, S. (2020). Social disadvantage and education experiences. OECD Social, Employment and Migration working. Papers No: 32. 327.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma. Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel.
 • Minıjin, A., Delamonica, E., Davidzuk, A. & Gonzales, E. D. (2006). The definiton of child poverty: A discussion of concepts and measurements. Environment&Urbanization, 18(2): 481-500.
 • Murnane, R. J. (2007). Improving the education of children living in poverty. The Future of Children, 17(2), 161-182.
 • Ozan Leymun, Ş., Odabaşı, F. ve Kabakçı Yurdakul, İ. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 367-385.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. M.Bütün & S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Perugini, C. & Vladisavljevic, M. (2020). Socail stability challenged: Pandemics inequality and policy responses. IZA Discussion Papers 13249, Institute of Labor Economics.
 • Ridge, T. (2002). Childhood Poverty and Social Exclusion: the child's perspective, Policy Press: Bristol.
 • Sezgin, S., & Fırat, M. (2020). Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 37-54.
 • Spiteri, J. (2021). Quality early childhood education for all and the Covid-19 crisis: A viewpoint. Prospects. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09528-4.
 • Stephany, F., Dunn, M., Sawyer, S. & Lehdonvirta, V. (2020). Distancing bonus or downscaling loss? The changing livelihood of us online workers in times of COVID 19. Journal of Economic and Human Geography, 111(3), 561-573.
 • Tadesse, S. & Muluye, W. (2020). The impact of covid 19 pandemic on education system in developing countries: A review. Open Journal of Social Science, 8, 159-170.
 • TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2021). Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi (2016-2021) II. Aşama eylem planı (2019-2021). (Erişim tarihi: 15.09.2021) https://ailevecalisma.gov.tr/media/30906/roman-vatandaslara-yonelik-ii-asama-eylem-pl.pdf.
 • UNESCO (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. UNESCO, Paris.
 • UNICEF (2005). Child poverty in rich countries, 2005’, Innocenti Report Card No.6. UNICEF Innocenti Research Centre, Florence.
 • UNICEF (2006). Children living in poverty overview of definitions, measurements and policy. United Nations Children’s Fund (UNİCEF), Global Policy Section, New York.
 • UNICEF (2020). Covid 19 and children. (Erişim tarihi: 14.09.2021) https://data.unicef.org/covid-19-and- children/ .
 • Mercan-Uzun, E. ve Bütün, E. (2015), Roman çocukların okula devamsızlık nedenleri ve bu durumun çocuklar üzerindeki etkileri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 315-
 • OECD (2020). OECD employment outlook 2020: Worker security and the COVID-19 crisis. OECD Publishing, Paris.
 • Okutan, E. ve Turgut, R. (2018). Çocuk yoksulluğunun farklı bir etnik grup olan roman çocukları açısından değerlendirilmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(8), 132-146.
 • Onyema, E. M., vd., (2020). Impact of coronavirus pandemic on education. Journal of Education and Practice, 11(3), 108-121.
 • Özdoğan, A. ve Berkant, H. G. (2020). Covid 19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • United Nations (2020). Policy brief: Education during COVİD-19 and beyond. https://www.un.org/development/desa/dspd/wp- content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
 • Williamson, B., Eynon, R. & Potter, J. (2020). Pandemic politics, pedagogies and practices: Digital Technologies and distance education during the coronavirus emergency. Learning, Media and Technology, 45(2), 107-114.
 • World Bank (2020a). Poverty and shared prosperity 2020: Reversals of Fortune. Washington: World Bank Publications.
 • Wratten, E. (1995). Conceptualizing urban poverty. Environment & Urbanization, 7(1), 11–36.
 • Xafis, V. (2020). ‘What is inconvenient for you is life-saving for me’: How health inequities are playing out during the COVID-19 Pandemic. Asian Bioethics Review, 12, 223–234.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 10. Baskı). Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Yıldırım, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma. İlköğretim Online 9(1), 79-92.
 • Yin, R. K. (2017). Durum çalışması araştırması uygulamaları. (Çev: İ. Günbayı). Ankara: Nobel.
APA Mercan Uzun E, BÜTÜN E, Özdemir Y (2023). TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI. , 1673 - 1688. 10.24315/tred.1174714
Chicago Mercan Uzun Elif,BÜTÜN EDA,Özdemir Yusuf TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI. (2023): 1673 - 1688. 10.24315/tred.1174714
MLA Mercan Uzun Elif,BÜTÜN EDA,Özdemir Yusuf TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI. , 2023, ss.1673 - 1688. 10.24315/tred.1174714
AMA Mercan Uzun E,BÜTÜN E,Özdemir Y TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI. . 2023; 1673 - 1688. 10.24315/tred.1174714
Vancouver Mercan Uzun E,BÜTÜN E,Özdemir Y TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI. . 2023; 1673 - 1688. 10.24315/tred.1174714
IEEE Mercan Uzun E,BÜTÜN E,Özdemir Y "TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI." , ss.1673 - 1688, 2023. 10.24315/tred.1174714
ISNAD Mercan Uzun, Elif vd. "TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI". (2023), 1673-1688. https://doi.org/10.24315/tred.1174714
APA Mercan Uzun E, BÜTÜN E, Özdemir Y (2023). TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI. Trakya Eğitim Dergisi, 13(3), 1673 - 1688. 10.24315/tred.1174714
Chicago Mercan Uzun Elif,BÜTÜN EDA,Özdemir Yusuf TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI. Trakya Eğitim Dergisi 13, no.3 (2023): 1673 - 1688. 10.24315/tred.1174714
MLA Mercan Uzun Elif,BÜTÜN EDA,Özdemir Yusuf TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI. Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.3, 2023, ss.1673 - 1688. 10.24315/tred.1174714
AMA Mercan Uzun E,BÜTÜN E,Özdemir Y TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI. Trakya Eğitim Dergisi. 2023; 13(3): 1673 - 1688. 10.24315/tred.1174714
Vancouver Mercan Uzun E,BÜTÜN E,Özdemir Y TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI. Trakya Eğitim Dergisi. 2023; 13(3): 1673 - 1688. 10.24315/tred.1174714
IEEE Mercan Uzun E,BÜTÜN E,Özdemir Y "TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI." Trakya Eğitim Dergisi, 13, ss.1673 - 1688, 2023. 10.24315/tred.1174714
ISNAD Mercan Uzun, Elif vd. "TÜRKİYE’DE ROMAN ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEN FAYDALANMA DURUMLARI". Trakya Eğitim Dergisi 13/3 (2023), 1673-1688. https://doi.org/10.24315/tred.1174714