Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 142 Sayfa Aralığı: 1 - 23 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi

Öz:
Menderes Masifinin Pan-Afrikan temeli, paragnays ve onu üzerleyen şist birimlerinden yapılı monoton metakırıntılı serisi ve bunları kesen metagabro ve farklı türde gnays ve metagranitlerden yapılıdır. Temeli, kuvarsit ve metaçakıltaşlarıyla başlayan Erken Paleozoyik metakırıntılı serisi uyumsuz olarak örter. Şistlerle devam eden Paleozoyik istif, siyah renkli, Permo-Karbonifer yaşlı Göktepe mermerleriyle sonlanır. Gerek Pan-Afrikan temele, gerekse Paleozoyik seriye Alpin metamorfizmayla ortognaysa dönüşmüş, Erken Triyas yaşlı lökokratik granitoyidler sokulmuştur. Masifin Mesozoyik istifi olasılı Geç Triyas yaşlı metaçakıltaşları kapsayan metakum-taşı birimiyle başlayıp, Jura-Kretase yaşlı dolomitik ve masif mermerlerle devam eder. Alt düzeylerinde zımpara mercekleri, üst düzeylerinde ise rudist fosilleri kapsayan platform tipi masif mermerleri geç Kampaniyen-geç Maastrihtiyen yaşlı kırmızı renkli, plaketli pelajik mermerler uyumlu olarak üzerler. İstifin en üst birimini de, plaketli mermerleri uyumlu olarak üstleyen Orta Paleosen yaşlı filiş türü olistostromal kayalar oluşturur. Masifin Pan-Afrikan temelinde bulunan ve paragnays - şist birimlerinden yapılı klastik sedimanlar pasif kıta kenarında çökelmiştir. İstifi kesen granitoyidlerin radyometrik yaşlan ortalama 550 My dolayında yoğunlaşacak şekilde 570 - 520 My arasında değişmektedir. Temelin Pan-Afrikan Orojenezi ile ilişkilendirilen çoklu metamorfizması, granulit fasiyesi metamorfizmasıyla (583±5,7 My) başlar, eklojit fasiyesi metamorfizmasıyla (529,9±22 My) devam eder ve üst amfibolit fasiyesi koşullarında gerçekleşen Barrow türü bir bölgesel başkalaşımın (ortalama 540 My) etkisiyle sonlanır. Metakırıntılı seri içerisindeki detritik zirkon yaşları (592-3229 My aralığında), bunları kesen granitlerin sokulum ve uğradıkları metamorfizmaların yaşları birlikte değerlendirildiğinde Masifin bu en yaşlı kayalarının ilksel tortullarının çökelim yaşı 590-580 My arasına (Geç Neoproterozoyik) sıkışmaktadır. Örtü serileri Pan-Afrikan temel ile birlikte Eosen'de, genelde 'Menderes Ana Metamorfizması' olarak adlandırılan ve yeşil şist - alt amfibolit fasiyesi koşullarında gerçekleşen Barrow türü bir bölgesel metamorfizmadan etkilenmiştir. Buna karşın Mesozoyik serilerden elde edilen YB/DS metamorfizmasına yönelik yeni bulgular bu başkalaşım düşünülenden daha kompleks bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Günümüzde Menderes Masifi'nin, genleşme tektoniği rejiminde, bir çekirdek kompleks olarak yüzeylediği konusunda birçok araştırmacı görüş birliği içindedir. Ana sıyrılma fayının kuzeyde Eğrigöz ve Koyunoba granitoyidleriyle jenetik bağlantılı olduğu, güneyde ise Menderes Masifi ile Likya napları arasındaki eski bindirme düzleminin yüzeyleme sırasında sıyrılma fayı olarak işlediği ileri sürülmektedir. Bölgedeki genleşmenin nedeni, Anatolid-Torid platformunun Sakarya kıtasıyla çarpışma sonrası gelişen magma-tizmanın kalınlaşmış kabukta meydana getirdiği termal zayıflık olarak gösterilmektedir. Eğrigöz ve Koyunoba granitoyidleri 20-21 My yaşlıdır ve sıyrılma fayı 25-19 My arasında faaliyet göstermiştir. Orta Masifteki simetrik çekirdek kompleks oluşumu ise Orta-Geç Miyosen'de gerçekleşmiştir. Masifte Pliyosen'de gelişen genç graben fayları tüm sıyrılma faylarını kesmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Jeoloji

-

Öz:
The Pan-African basement of Menderes Massif is made up of homogenous paragneiss and schist units (metaclastic sequence) which are intruded by metagabbros and gneisses derived from different types of granites. The basement is unconformably overlain by Early Palaeozoic metaclastic series consisting of quartette and metaconglomerate at the lowest level. They show a transition into schists, and the Palaeozoic sequence etids with Permo-Carboniferous black marbles of Göktepe formation. Both basement and Palaeozoic sequence are intruded by Early Triassic leucocratic granites which were converted into orthogneisses by Alpine metamorphism. The Mesozoic series of the Menderes Massif begins with Late Triassic meta-sandstone/metaconglomerate intercalation and continues with Jurassic to Cretaceous dolomites and massive marbles. Platform-type massive marbles with metabauxite lenses and well-preserved rudist fossils at the uppermost levels are conformably overlain by late Campanian - late Maastrichtian reddish pelagic marbles. Flysch-type middle Paleocene metaolistostrome forms the uppermost unit of cover series. The protoliths of clastic sediments of the Pan-African basement consisting of paragneiss and conformably overlying schist units were deposited on a passive continental margin. The zircon ages of the granitoids intersecting this clastic sequence are restricted to a time range between 570 and 520 Ma with an average of about 550 Ma. The polyphase metamorphic evolution of the basement under granulite (583 ±5,7 Ma), eclogite (529,9 ±22 Ma) and Barrowian-type medium-pressure conditions (average 540 Ma) are related with the Pan-African Orogeny. The isotopic data including the ages of detrital zircons (592-3229 Ma) of paragneiss and schist units, the intrusion ages of granitoids and the age of granulite fades metamorphism constrain an age for the deposition of protoliths of metaclastic sequence between 592-580 Ma, Lower Late Neoproterozoic. In Eocene time, Pan-African basement and cover series were affected by Barrowian-type Alpine metamorphism under greenschist, lower amphibolite facies conditions, traditionally called as the 'Main Menderes Metamorphism. However, new HP/LT evidence found in Mesozoic cover series reveals that this metamorphism is more complex than it was considered. It is generally accepted by many researchers that the exhumation of the Menderes Massif as a core complex is related with the extensional tectonic regime. It is assumed that there is a genetic relation between the intrusion of Eğrigöz - Koyunoba granites and the detachment fault in the northern part of the Menderes Massif. Furthermore; to the South of the Massif, it is suggested that the old thrust fault between the Menderes Massif and Lycian Nappes reworked as a detachment fault during the exhumation. The reason of extension in the region is the thermal weakness in the thickened crust made by the magmatism developed after the the collusion of Anatolide-Tauride platforms and the Sakarya continent. The intrusion ages of Eğrigöz and Koyunoba granitoids are 20-21 Ma and the detachment fault was active during 25-19 Ma. In addition, the symmetric core complex formation in the central submassif was carried out in the middle-late Miocene. Pliocene to recent active graben faults intersect the detachment faults.
Anahtar Kelime:

Konular: Jeoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akkök, R., 1983. Structural and metamorphic evolution of the northern part of the Menderes Massif. New data from Derbent area and their implications fort he tecto-nics of the massif. Journal Geology, 91, 342-350
 • Ashworth, J. R. ve Evirgen, M., 1984. Mineral chemistry of regional chloritoid assemblages in the Chlorite Zone, Lycian Nappes, south-west Turkey, Mineralogical Magazine, 48, 159-165.
 • Bozkurt, E., 2001. Late Alpin evolution of the central Menderes Massif, western Turkey. International Journal of Earth Science, 89, 728-744.
 • Bozkurt, E.,2004. Granitoid rocks of the southern Menderes Massif: field evidence for Tertiary mag-matism in an extensional shear zone. International Journal Earth Science, 93, 52-71.
 • Bozkurt, E.,Park, R.G. ve Winchester, J.A., 1993. Evidence against the core/cover interpretation of the southern sector of the Menderes Massif, west Turkey. Terra Nova 5, 445-451.
 • Bozkurt, E.ve_, 1994. Southern Menderes Massif:an incipient metamorphic core complex in Western Anatolia, Turkey. Journal Geological Society London, 151, 213-216.
 • Bozkurt, E.ve_, 1997. Evolution of a mid-tertiary extensional shear zone in the southern Menderes Massif, western Turkey. Bulletin Society Geological France, 168,1, 2-14.
 • Bozkurt, E. ve Park, G., 1999. The structure of the Paleozoic schists in the Southern Menderes Massif, western Turkey: a new approach to the origin of the main Menderes Metamorphism and its relation to the Lycian Nappes. Geo-dinamica Acta 12, 25-42.
 • Bozkurt, E.ve Satır, M., 2000. The southern Menderes Massif (western Turkey): geochronology and exhumation history. Geological Journal, 35, 285-296.
 • Bozkurt, E.Winchester, A. J., Mittwede, S. ve Ottley, C., 2006. Geochemistry and tectonic implications of leucogranites and tourmalines of the southern Menderes Massif, southwest Turkey. Geodinamica Acta, 19/5, 363-390.
 • Brinkmann, R., 1967. Die Südflanke des Menderes-Massivs bei Milas, Bodrum und Ören, Scient. Represantive Faculty Science, Ege University., Izmir, Turkey.
 • Candan, O., Dora, O.Ö., Kun, N., Akal, C. ve Koralay, E., 1992. Aydın Dağları (Menderes Masifi) güney kesimindeki allokton metamorfik birimler. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, C4/1, 93-110
 • Candan, O., Dora, O.Ö., Dürr, St., ve Oberhânsli, R., 1994.Erster Nachweis von Granulit und Eklogit Relikten im Menderes - Massif / Türkei. Göttingen Abr. Geol. Palâont. Sb.1 5. Symposium TSK, 217-220.
 • Candan, O. ve Dora, O.Ö., 1998. Menderes Masifinin genelleştirilmiş jeoloji haritası. DEU Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bornova-İzmir (yayımlanmamış).
 • Candan, O. ve Dora, O.Ö.,Oberhansli, R., Çetinkaplan, M.,Partzsch, J.H., Warkus, F. ve Dürr, S. 2001. Pan-African high-pressure metamorphism in the Precambrian basement of the Menderes Massif, Western Anatolia, Turkey. International Journal Earth Science (Geologische Rundschau), 89, 4, 793-811.
 • Candan, O., Koralay, E., Dora, O., Chen, F., Oberhansli, R., Akal, C., Satır, M. ve Kaya, O., 2006. Menderes Masifinde Pan-Afrikan Sonrası Uyumsuzluk: Jeolojik ve Jeokronolojik Bir Yaklaşım. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri, Ankara, 25-27.
 • Candan, O., Koralay, E., Dora, Ö., Chen, F., Oberhansli, R., Çetinkaplan, M., Akal, C., Satır, M. ve Kaya, O., 2007. Menderes Masifinin Pan-Afrikan temelin stratigrafisi ve örtü -çekirdek serilerinin ilksel dokanak ilişkisi. Menderes Masifi Kolokyumu, İzmir. 8-14.
 • Dannat, C., 1997. Geochemie, geochronologie und Nd-Sm Isotopie der granitoiden Kerngneiss des Menderes Massivs, SW-Turkey. PhD thesis, Johannes Gutenberf Universitat Mainz, 85p (yayımlanmamış).
 • Dannat, C.,ve Reischmann, T., 1998. Single zircon ages of migmatites from the Menderes Massif, SW Turkey. Program des Workshops 'Das Menderes Massif (Türkei) und seine nachbarge-biete'. Mainz, Germany.
 • Dora, O.Ö., 1976. Menderes Masifinde alkali feldspatların yapısal durumları ve bunların perojenetik yorumlarda kullanılması. Türkiye Jeoloji Bülteni, 24, 91-94.
 • Dora, O.Ö., Kun, N. ve Candan, O., 1990. Metamorphic history and geotectonic evolution of the Menderes Massif. Proc. of. International Earth Sciences Congress on Aegean Regions, İzmir/Turkey, Vol. 2, 102-115.
 • Dora, O.Ö., Candan, O, Kun, N. ve Akal, C., 1994, Menderes Masifinin metamorfik evrimi ve orta kesiminin (Ödemiş - Kiraz Asmasifi) 1 / 500.000 ölçekli jeoloji haritasının yapılması. TBAG -937 nolu TÜBİTAK projesi, 124s (yayımlanmamış).
 • Dora, O.Ö., Candan, O,Dürr, S. ve Oberhansli, R., 1995. New evidence on the geotectonic evolution of the Menderes Massif. International Earth Sciences Colloquium on the Eagean Region, Izmir-Turkey, V.1, 53-72.
 • Dora, O.Ö., Candan, O,Kaya, O., Koralay, E. ve Dürr, S., 2001.Revision of the so-called "leptite-gneisses" in the Menderes Massif: A supracrustal metase-dimentary origin. International Journal Earth Science (Geologische Rundschau), 89/4, 836-851.
 • Dora, O.Ö.,Candan, O., Kaya, O., Koralay, E. ve Akal, C., 2005. Menderes Masifi Çine Asmasifindeki Koçarlı - Bafa - Yatağan - Karacasu arasında uzanan gnays / şist dokanağının niteliği: Jeolojik, tektonik, petrografik ve jeokronolojik bir yaklaşım. YDABÇAG - 101 Y 132 nolu (TÜBİTAK) projesi, 197s (yayımlanmamış).
 • Dürr, St., 1975. Über Alter und geotektonische Stellung des Menderes Kristallins / SW -Anatolien und seine Aquivalente in der Mittleren Aegean. Habilitation thesis University of Marburg, 107p (yayımlanmamış).
 • Egeran, N. ve Yener, H., 1944. Notes explicatives de la Carte Geologique de la Turquie, Feville İzmir. Maden Tetkik ve Arama.
 • Emre, T. ve Sözbilir, H., 1995. Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accomodation faults in the Gediz and Büyük Menderes grabens, western Anatolia. International Earth Science Colloquim On the Aegean Region-izmir, proceedings, 73-98.
 • Erdoğan, B., 1992. Problem of core - mantle boundary of Menderes Massif. In proceedings of the international Symposium of Eastern Mediterranean Geology., Geosound, 314-315.
 • Erdoğan, B.,ve Güngör, T., 1992. Menderes Masifinin kuzey kanadının stratigrafisi ve tektonik evrimi. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni - C.4/I, S. 9-34.
 • Erdoğan, B. ve Güngör, T 2004. The problem of the core - cover boundary of the menderes Masif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granite, Western Anatolia Turkey. Turkish Journal Earth Science, 13, 15-36.
 • Evirgen, M.M., 1979. Menderes Masifinin metamorfiz-masına petroloji, petrokimya ve jenez açısından yaklaşımlar (Ödemiş - Tire - Bayındır -Turgutlu yöresi). Hacettepe Üniversitesi doktora tezi, Ankara, 185s (yayımlanmamış).
 • Gessner, K., Ring, U., Lackmann, Passchier, C.W. ve Güngör, T., 1998. Structure and crustal thicken ing of the Menderes Massif, southwest Turkey, and consequences for large-scale correlations between Greece and Turkey. Bulletin of the Geological Society Greece, XXXII, 145-152.
 • Gessner, K.,Piazolo, S., Güngör, T., Ring, U., Kroner,A. ve Passchier, C.W., 200.1a. Tectonic significance of deformation in granitoid rocks of the Menderes nappes, Anatolide belt, southwest Turkey. International Journal Earth Science, 89, 766-780.
 • Gessner, K.,Ring, U., Johnson, C, Hetzel, R., Passchier,C.W. ve Güngör, T., 2001b. An active bivergent rolling-hinge detachment systemral Menderes metamorphic core complex in western Turkey. Geological Society American Bulletin, 29,7, 611-614.
 • Gessner, K.,Collins A., Ring, U, ve Güngör, T., 2004.Structural and thermal history of poly-orogenic basement: U-Pb geochronology of granitoid rocks in the southern Menderes Massif, Western Turkey. Journal Geological Society London, 161, 93-101.
 • Graciansky, P., 1965. Menderes Masifi'nin güney kıyısı boyunca (Türkiye'nin GB'sı) görülen metamor-fizma hakkında açıklamalar. Maden Tetkik ve Arama Bülteni, 64, 8-22.
 • Graciansky, P.,1972. Recherches geologiques dans le Taurus Lycien occidental (Turquie du SW). These University Paris-Sud (Orsay), 896 p (yayımlan mamış).
 • Hamilton. W., 1841. Researches in Asia minor, Pontus and Ermenia. London Hetzel, R. ve Reischmann, T., 1996. Intrusion age of Pan-African augen gneisses in the southern Menderes Massif and the age of cooling after Alpine ductile extensional deformation. Geological Magazine, 133(5), 565 - 572.
 • Hamilton. W.,Ring, U., Akal, C. ve Troesch, M., 1995a.Miocene NNE-directed extensional unroofing in the Menderes Massif, southwest Turkey. Journal Geological Society London, 152, 639-654.
 • Hamilton. W.,Passchier, C., Ring, U. ve Dora, Ö., 1995b.Bivergent extension in orogenic belts: The Menderes Massif (southwestern Turkey). Geology, 23, 5, 455-458.
 • Hamilton. W.,Romer, R., Candan, O. ve Passchier, C.W.,1998. Geology of the Bozdağ area, central Menderes Massif, SW Turkey: Pan - African basement and Alpine deformation. Geolo-gische Rundschau, 87, 394-406
 • Işık, V. ve Tekeli, O., 2001. Late orogenic crustal extention in the northern Menderes Massif (western Turkey): evidence for metamorfik core complex formation. International Journal Earth Science, 89, 757-765.
 • Işık, V.Seyitoğu, G. ve Çemen., İ., 2003. Ductile-Brittle transition along the Alaşehir detachment fault and its structural relationship with the Simav detachment fault, Menderes Massif, western Turkey. Tectonophysics, 374, 1-18.
 • Işık, V. Tekeli, O. ve Seyitoğlu, G., 2004. The Ar/Ar age of extentional deformation and granite intrusion in the northern Menderes core complex: impli-cationsfor the initiation of extentional tectonics in western Turkey. Journal Asian Earth Science, 23, 555-566.
 • İzdar, E., 1971. Introduction to geology and meta-morphism of the Menderes Massif of western Turkey. Petroleum Explorations Society of Libya, 495-500
 • Konak, N., 2007. Menderes Masifinin Prekambriyen -Paleozoyik istiflerinin tektonik üniteler bazında tartışılması. Menderes Masifi Kolokyumu, İzmir, Genişletilmiş bildiri özleri kitabı, 17-23.
 • Konak, N.,Akdeniz, N. ve Öztürk, E.M. ,1987. Geology of the south of Menderes Massif, I.G.C.P. project no:5, Correlation of Variscan and pre-Variscan events of the Alpine Mediterranean mountain belt, field meeting, Mineral Research and Explorations Institute Turkey, 42-53.
 • Konak, N., Çakmakoğlu, A., Elibol, E., Havzoğlu, T., Hepşen, N., Karamanderesi, I.H., Keskin , H., Sarı kaya, H., Sav, H. ve Yusufoğlu, H., 1994. Development of thrusting in the median part of the Menderes Massif. Abstracts 47.th Geology Congress Turkey-Ankara, 34.
 • Konak, N., Çakmakoğlu, A.,ve,2007. Menderes Masifi ve yakın çevresinin Mesozoyik-Alt Tersiyer istiflerinin tektonik üniteler bazında tartışılması. Menderes Masifi Kolokyumu, İzmir, Genişletilmiş bildiri özleri kitabı, 56-65.
 • Koralay, O.E. Satır, M. ve Dora, O.Ö., 2001. Geochemical and geochronological evidence for Early Triassic calc-alkaline magmatism in the Menderes Massif, western Turkey. International Journal Earth Science, 89, 822-835.
 • Koralay, O.E.Candan, O.,Dora, O.Ö., Chen, F., Satır, M. ve Kaya, O., 2002. Single zircon Pb-Pb ages for para and orthogneisses in the Menderes Massif, western Turkey: An approach to the original deposition age of the paragneisses. 1st. International Symposium of faculty of mines (İstanbul Teknik Üniversitesi) on Earth Sciences and Engineering. Abstracts, 105.
 • Koralay, O.E., Chen, F., Oberhansli, R., Wan, Y. ve Candan,O., 2006. Age of Granulite Facies Metamorphism in the Menderes Massif, Western Anatolia / Turkey : SHRIMP U-Pb Zircon Dating. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri, Ankara, 28-29.
 • Koralay, O.E.,Candan, O., Dora, Ö., Satır, M., Oberhansli, R.ve Chen, F., 2007. Menderes Masifindeki Pan-Afrikan ve Triyas yaşlı metamagmatik kayaç-ların jeolojisi ve jeokronolojisi, Batı Anadolu, Türkiye. Menderes Masifi Kolokyumu, İzmir, 24-31.
 • Kun N. ve Dora, O., 1984. Menderes Masifindeki metavolkanitler. 38. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özleri, s.131-132
 • Lips A., Cassard D., Sözbilir H., Yılmaz H., ve Wijbrans, J., 2001. Multistage exhumition of the Menderes Massif, western Anatolia (Turkey). International Journal of Earth Science (Geologische Rundschau), 89, 781-792.
 • Loos, S. ve Reischmann, T., 1999. The evolution of the southern Menderes massif in SW Turkey as revealed by zircon dating. Journal Geological Society London, 156, 1021-1030.
 • Oberhansli, R., Candan, O., Dora, O.Ö. ve Dürr, St., 1997. Eclogites within the Menderes Crystalline Complex / western Turkey / Anatolia. Lithos, 41, 135-150.
 • Oberhansli, R.,Warkus, F. ve Candan, O., 2002. Dating of eclogite and granulite facies relics in the Menderes Massif. 1st.International Symposium of faculty of mines (İstanbul Teknik Üniversitesi) on Earth Sciences and Engineering. Abstracts, 104.
 • Oberhansli, R., Candan, O. ve Wilke, W., 2010. Geochronologic Evidence of Pan-African Eclogites from the Menderes Massif, Turkey. Turkish Journal Earth Science, (baskıda).
 • Oelsner, F. Candan, O. ve Oberhansli, R., 1997. New evidence for the time of the high-grade metamorphism in the Menderes Massif, SW-Turkey. Terra Nostra, 87. Jahrestagung der Geolo-gischen Vereinigung e.v., Fundamental geologic processes, 15.
 • Okay, A., 2001. Stratigraphic and metamorphic inversions in the central Menderes Masif: a new structural modal. International Journal Earth Science, 89, 709-727.
 • Önay, T., 1949. Über the smirgelgesteine SW-Anatoliens. Schweiz. Mineralogy Petrology. Mitt, 29.
 • Özer, S. Sözbilir, H. Özkar, I. Toker, V. ve Sarı, B„ 2001. Stratigraphy of Upper Cretaceous-Pa-laeogene sequences in the southern and eastern Menderes Massif (Western Turkey). International Journal of Earth Science, 89(4), 852-866.
 • Özer, S.Sarı. B, Özkar-Öngen. İ. ve Toker, V., 2007.Menderes Masifinin Üst Kretase - Alt Tersiyer rudist, foramanifer ve nannoplankton biyostra-tigrafisi: metamorfizma yaşı ve kaya birimlerinin ilişkisine bir yaklaşım. Menderes Masifi Kolokyumu, İzmir, Genişletilmiş bildiri özleri kitabı, 44-50.
 • Parejas, E., 1940. La tectonique transversale de la Turquie. Review Faculty Science University İstanbul Seri B, 5, 133-244,
 • Partzsch, J. H. Oberhansli, R. Candan, O. ve Warkus, F., 1998. The Menderes Massif, W-Turkey: A complex nappe pile recording 1.0 Ga of geological history. Third International Turkish Geology Symposium., Middle East Technical University - Ankara, 281.
 • Philippson, A., 1911-1915. Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien. Patermanns, Mitt. Helf, 1-5, Gotha.
 • Regnier, J.L., Ring, U.,Paschier C.W., Gessner, K. ve Güngör, T., 2003. Contrasting metamorphic evolution of metasedimentary rosks from Çine and Selimiye nappes in the Anatolide belt, western Turkey. Journal Metamorphic Geology, 21, 699-721.
 • Ring, U. Gessner, K. Güngör, T. ve Passcchier., C., 1999. The Menderes Massif of western Turkey and the Cycladic Massif in the Aegean-do they really correlate? Journal Geological Society. London, 155, 3-6.
 • Ring, U.Johnson, C., Hetzel, R. ve Gessner, K., 2003.Tectonic denudation of a late Cretaceous -Tertiary collusional belt-regionally symetric cooling Geological Magazine, 140, 421-441.
 • Ring, U.ve Collins, A.S., 2005. U-Pb SIMS dating of syn-kinematic granites:Timing of core-complex formation in the northern Anatolide belt of western Turkey. Journal Geological Society London, 162, 289-298.
 • Satır, M. ve Friedrichsen, H., 1986. The origin and evolution of the Menderes Massif, W-Turkey: A rubidium/ strontium and oxygen isotope study. Geologische Rundschau, 75/3, 703-714.
 • Schuiling, R.D., 1962. On petrology, age and structure of the Menderes migmatite complex (SW -Turkey). Bulletin Mineral Research Explorations Institute Turkey, 58, 71-84.
 • Seyitoğlu, G. ve Scott, B., 1996. The Cause of N-S extensional tectonics in western Turkey: tec tonic escape vs back-arc spreading vs oro genie collapse. Journay Geodynamics, 22, 1/2, 145-153.
 • Seyitoğlu, G., Işık, V, ve Çemen, İ., 2004. Complete Tertiary exhumation history of the Menderes massif, western Turkey: an alternative working hypotesis. Geological Magazine, 139/1, 15-26.
 • Rimmele, G., Oberhansli, R., Goffe, B., Jolivet L., Candan O. ve Çetinkaplan, M., 2003. First evidence of high-pressure metamorphism in the "cover series" of the southern Menderes Massif: Tectonic and metamorphic implications for the evolution of SW Turkey. Lithos, 71, 19-46.
 • Şengör, A.M.C. Satır, M. ve Akkök, R., 1984. Timing of tectonic events in the Menderes Massif, western Turkey. Implications for tectonic evolution and evidence for Pan-African basement in Turkey. Tectonics 3(7), 693-707.
 • Tchihatcheff, P.De., 1867. Asie Mineure, Description Physique de cette contree, quatrieme partie, Geologie I, Paris.
 • Thomson, S.N. ve Ring, U., 2006. Thermochronologic evaluation of post collision extension in the Anatolide orogen, western Turkey. Tectonics, 25.
 • Whitney, D.L. ve Bozkurt, E., 2002. Metamorphic history of the southern Menderes massif, western Turkey. Geological Society American Bulletin, 114(7), 829-838.
APA DORA O (2011). Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi. , 1 - 23.
Chicago DORA O. Özcan Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi. (2011): 1 - 23.
MLA DORA O. Özcan Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi. , 2011, ss.1 - 23.
AMA DORA O Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi. . 2011; 1 - 23.
Vancouver DORA O Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi. . 2011; 1 - 23.
IEEE DORA O "Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi." , ss.1 - 23, 2011.
ISNAD DORA, O. Özcan. "Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi". (2011), 1-23.
APA DORA O (2011). Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 0(142), 1 - 23.
Chicago DORA O. Özcan Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi 0, no.142 (2011): 1 - 23.
MLA DORA O. Özcan Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, vol.0, no.142, 2011, ss.1 - 23.
AMA DORA O Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi. 2011; 0(142): 1 - 23.
Vancouver DORA O Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi. 2011; 0(142): 1 - 23.
IEEE DORA O "Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi." Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 0, ss.1 - 23, 2011.
ISNAD DORA, O. Özcan. "Menderes Masifindeki jeolojik araştırmaların tarihsel gelişimi". Maden Tetkik ve Arama Dergisi 142 (2011), 1-23.