Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 331 - 342 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 13-11-2023

Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması

Öz:
Akademisyenlerin temel sorumluluğundan biri bilimsel çalışmalar yaparak bilgi ve teknoloji üretimine kaynaklık etmektir. Bu sorumluluğu yerine getirirken karşılaştıkları zorluklar akademisyenler arasında sık sık tartışılmakta ve zaman zaman kamuoyuna yansımaktadır. Bu çalışmanın amacı akademisyenlerin bilimsel çalışma süreçlerinde ve bilimsel çalışmalara destek bulmakta yaşadıkları zorlukları kendi görüşleri üzerinden belirlemektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretim Üyelerinin Akademik Üretkenlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma online anket yöntemiyle Türkiye evreninde üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel analizler, önemlilik testleri, korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Verilerin analizi %95 güven aralığında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 626 öğretim üyesi katılmıştır. Katılımcıların %44,4’ü (n=278) doktor öğretim üyesi, %28,3’ü (n=177) doçent, %27,3’ü (n=1741) profesördü. Ülkemizde görev yapmakta olan öğretim üyeleri akademik çalışma yapmaya istekli olmalarına rağmen bilimsel çalışma yapmak için; zaman bulmakta zorlandıklarını, alt yapı imkânların yetersiz olduğunu ve mali destek bulmakta zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Özellikle yabancı dilde makale yazmakta ve akademik gelişimde zorluklar yaşadıkları tespit edilmiştir. Bilimsel araştırmalar için etik kurul süreçlerinin ve kurumsal izin süreçlerinin bezdirici, geciktirici ve engelleyici olduğunu belirtmişlerdir.
Anahtar Kelime: Akademisyen Akademik Performans Akademik Yetkinlik Bilimsel Araştırma Öğretim Üyesi

Motivations, Inadequacies and Competence Problems of Academic Staff Members in Conducting Scientific Studies in Türkiye: A Field Study

Öz:
One of the main responsibilities of academics is to be a resource of knowledge and technology production by conducting scientific studies. The difficulties they face in fulfilling this responsibility are frequently discussed among academics and occasionally reflected in public opinion. The aim of this study is to determine the difficulties experienced by academic staff in scientific work processes and in finding support for scientific studies, through their own views. The “Academic Productivity Scale of Faculty Members” developed by the researchers was used as the data collection tool in the study. The research was carried out with faculty members working at universities in Türkiye by the online survey method. Descriptive statistical analyses, significance tests and correlation analysis were used in the analysis of the data. Analysis of the data was carried out at 95% confidence interval. 626 faculty members participated in the study. Of the participants, 44.4% (n=278) were assistant professors, 28.3% (n=177) were associate professors, and 27.3% (n=174) were professors. Although the faculty members working in Türkiye are willing to conduct academic studies, they had difficulty in finding time, and had insufficient equipment and financial support. They had difficulties particularly in writing articles in a foreign language and in academic development. They stated that IRB processes for scientific research are tiresome, delaying, and obstructive.
Anahtar Kelime: Academician Academic Performance Academic Competence Scientific Research Faculty Member

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akçiğit U, Tok EÖ. (2020). Türkiye bilim raporu, Ankara: TÜBA.
 • Arı A. (2007). Ünı̇versı̇te Öğretı̇m Elamanlarının Sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, 17:65-74.
 • Bagilhole B. (1993). How to Keep a Good Woman Down: An Investigation of the Role of Institutional Factors in the Process of Discrimination against Women Academics. British Journal of Sociology of Education,14(3), 261–274.
 • Boumans NP, de Jong AH, Janssen SM. (2011). Age-differences in work motivation and job satisfaction. The influence of age on the relationships between work characteristics and workers’ outcomes. The International Journal of Aging and Human Development, 73/(4), 331-50.
 • Coşkun R, Altunışık R, Yıldırım E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Çelik Z, Gür BS (2013). Turkey’s education policy during the AK Party era (2002-2013). Insight Turkey, 15(4),151-176.
 • Doğan, D. (2013). Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 108-116.
 • Gür BS. (2016). Democratization and massification of higher education in Turkey and challenges ahead. Research & Occasional Paper Series: CSHE.3.16. University Of California, Berkeley, Center for Studies in Higher Education.
 • Mengi F, Schreglmann S. (2013). Akademisyenlik Bağlamında Bilimsel Üretkenliği Etkileyen Çevresel Faktörler. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1),1-17.
 • Hamovitch W, Morgenstern R.D. (2017). Children and the Productivity of Academic Women. The Journal of Higher Education,48(6), 633- 645.
 • Hassan A, Tymms P, Ismail H. (2008). Academic productivity as perceived by Malaysian academics. Journal of Higher Education Policy and Management, 30(3), 283–296.
 • Hill C., Corbett C, Rose A. (2010). Why So Few? Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Washington, DC. AAUW.
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği. Ankara,Nobel Yayın Dağıtım.
 • Levin, SG, Stephan PE. (1991). Research Productivity over the Life Cycle: Evidence for Academic Scientists. American Economic Review,81(1), 114–132.
 • Nag S, Yang H, Buccola S, Ervin D. (2013). Productivity and financial support in academic bioscience. Applied Economics, 45(9), 2817– 2826.
 • Raj A, Carr PL, Kaplan SE, Terrin N, Breeze JL. (2016). Longitudinal Analysis of Gender Differences in Academic Productivity among Medical Faculty across 24 Medical Schools in the United States. Acad Med, 91(8), 1074–1079.
 • Reed D.A, Enders F, Lindor R, McClees M, Lindor K.D. (2011). Gender Differences in Academic Productivity and Leadership Appointments of Physicians Throughout Academic Careers. Academic Medicine, 86:43–47.
 • Şen AC, Tekindal MA. (2021). Evaluation Scale of Clinicians’Views and Expectations About Academics and Academic Productivity Process, Validity and Reliability Study. Journal of Higher Education and Science, 11(3), 575-580.
 • Torrisi B. (2012). Academic productivity correlated with well-being at work. Scientometrics, 94(2), 1-15.
 • Yalçın OM, Kılıç H. (2018). Akademisyenlerin Öğretim Performansları İle Motivasyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(3), 122-135.
 • Yurdasever E, Karakaya A. (2016). İdari Görevlerin Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Etkileri. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsu Dergisi,6(2), 485-503.
 • YÖK, Yüksek öğrenim istatistikleri. Erişim adresi; https://istatistik.yok. gov.tr (07 Mart 2023)
APA Kaya A, Bostan S, kaya y (2023). Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması. , 331 - 342.
Chicago Kaya Ahmet,Bostan Sedat,kaya yasemin Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması. (2023): 331 - 342.
MLA Kaya Ahmet,Bostan Sedat,kaya yasemin Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması. , 2023, ss.331 - 342.
AMA Kaya A,Bostan S,kaya y Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması. . 2023; 331 - 342.
Vancouver Kaya A,Bostan S,kaya y Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması. . 2023; 331 - 342.
IEEE Kaya A,Bostan S,kaya y "Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması." , ss.331 - 342, 2023.
ISNAD Kaya, Ahmet vd. "Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması". (2023), 331-342.
APA Kaya A, Bostan S, kaya y (2023). Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması. Yükseköğretim Dergisi, 13(2), 331 - 342.
Chicago Kaya Ahmet,Bostan Sedat,kaya yasemin Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması. Yükseköğretim Dergisi 13, no.2 (2023): 331 - 342.
MLA Kaya Ahmet,Bostan Sedat,kaya yasemin Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması. Yükseköğretim Dergisi, vol.13, no.2, 2023, ss.331 - 342.
AMA Kaya A,Bostan S,kaya y Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması. Yükseköğretim Dergisi. 2023; 13(2): 331 - 342.
Vancouver Kaya A,Bostan S,kaya y Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması. Yükseköğretim Dergisi. 2023; 13(2): 331 - 342.
IEEE Kaya A,Bostan S,kaya y "Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması." Yükseköğretim Dergisi, 13, ss.331 - 342, 2023.
ISNAD Kaya, Ahmet vd. "Türkiye’de Öğretim Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapma Motivasyonları, Yetersizlikler ve Yetkinlik Sorunları: Bir Saha Araştırması". Yükseköğretim Dergisi 13/2 (2023), 331-342.