Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 317 - 331 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.46483/jnef.1327469 İndeks Tarihi: 30-12-2023

Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Öz:
Giriş : Pandeminin başlamasıyla birlikte zorunluluk haline gelen uzaktan eğitimin, diğer alanlarda olduğu gibi hemşirelik alanında da kullanılması verilen eğitimin kalitesi ve akademik başarı konusunda endişelere yol açmıştır. Amaç: Bu araştırma hemşirelik bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitim döneminde akademik başarı düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde okuyan öğrencilerin tamamı oluşturdu. Evrenden örneklem seçimine gidilmemiş olup ulaşılabilen 205 öğrenci ile araştırma tamamlandı. Verilerin toplanmasında “Öğrenci Bilgi Formu”, “Öğrenim Durumları Formu” ve “Üniversite Öğrencileri İçin Akademik Başarı Envanteri Ölçeği” kullanıldı. Verilerin analizinde yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %32.7’sinin yıl sonu ortalamasının 3.01-3.50 arasında olduğu, %81’nin uzaktan eğitimle ilgili sorun yaşadığı, %62.9’unun uzaktan eğitimle dersleri takip etmekte internetten dolayı zorluk yaşadığı belirlendi. Öğrencilerin akademik başarı envanteri puan ortalamasının 63.62±12.19 olduğu saptandı. Öğrencilerin yıl sonu not ortalamalarına, uzaktan eğitim sistemiyle derslere devam etmede, internet ve bilgisayar kısıtlılığı nedeniyle dersleri takip etmede, ders materyallerine ulaşmada sorun yaşamalarına ve bilgi teknolojilerini kullanmakta zorlanma durumuna göre akademik başarı envanteri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlendi. Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun uzaktan eğitimle ilgili sorun yaşadığı buna rağmen akademik başarılarının orta düzeyde olduğu belirlendi. Öğrencilerin yıl sonu not ortalamaları, uzaktan eğitime devam ederken sorun yaşamaları, ders materyallerine ulaşma, bilgi teknolojilerini kullanmada sorun yaşamaları gibi faktörlerin akademik başarı düzeylerini etkilediği belirlendi. Öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanmalarına ve uzaktan eğitim materyallerine ulaşmalarını sağlamada eğitimler verilmesi ve farkındalık oluşturulması önerilebilir.
Anahtar Kelime: Akademik Başarı Etkileyen Faktörler Hemşirelik Öğrenci Uzaktan Eğitim

Academic Achievement Levels of Nursing Students and Affecting Factors in the Distance Education Period

Öz:
Background: The use of distance education, which has become a necessity with the onset of the pandemic, in the field of nursing, as in other fields, has led to concerns about the quality of education and academic success. Aim: This research was carried out to determine the academic achievement levels of nursing department students and the factors affecting them in the distance education period. Methods: The universe of this descriptive study consisted of all students studying in the Nursing Department of the Faculty of Health Sciences of a university in the spring semester of the 2020-2021 academic year. The research was completed with 205 students who could not be selected from the universe and could be reached. “Student Information Form”, “Education Status Form” and “Academic Achievement Inventory Scale for University Students” were used to collect data. Percentage distributions, means, t-test and one-way analysis of variance were used in the analysis of the data. Results: It was determined that 32.7% of the students included in the study had a year-end average between 3.01-3.50, 81% had problems with distance education, and 62.9% had difficulties in following distance education courses due to the internet. It was determined that the average score of the students’ academic achievement inventory was 63.62±12.19. It was determined that there was a statistically significant difference between the academic achievement inventory according to the end-of-year grade point averages of the students, the difficulty in continuing the courses with the distance education system, following the courses due to the internet and computer limitations, accessing the course materials and using the information technologies. Conclusion: As a result of the research, it was determined that the majority of the students had problems with distance education, but their academic achievement was at a moderate level. It was determined that factors such as students’ end-of-year grade point averages, having problems while continuing distance education, having problems in accessing course materials and using information technologies affect their academic achievement levels. It can be recommended to provide trainings and raise awareness to enable students to use information technologies and access distance education materials.
Anahtar Kelime: Academic Achievement Affecting Factors Nursing Student Distance Education

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acar, N. V. (1986). Üniversite öğrencilerinin problemlerinin akademik başarıya etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1).
 • Akın, A. (2006). 2X2 Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1-13.
 • Ayyildiz, T., Şener, D. K., Veren, F., Kulakçi, H., Akkan, F., Asuman, A., . . . Tetik, D. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (3), 222-228.
 • Bodur, G. (2015). Hemşire ve Hemşire Öğretim Elemanlarının Hemşireliğin Geleceğine Yönelik Algıları, (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Bodur, G., & Kaya, H. (2015). Hemşireliğin geleceği: 2050’li yıllar. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 23(2), 166-173.
 • Christopher, R., de Tantillo, L., & Watson, J. (2020). Academic caring pedagogy, presence, and Communitas in nursing education during the COVID-19 pandemic. Nursing Outlook, 68(6), 822- 829.
 • Çitil, M., İspir, E., Söğüt, Ö., & Büyükkasap, E. (2006). Fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin profilleri ve başarılarını etkilediğine inandıkları faktörler; KS Ü. örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 69-81.
 • Demirel, Ö. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı (12 ed.). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dewart, G., Corcoran, L., Thirsk, L., & Petrovic, K. (2020). Nursing education in a pandemic: Academic challenges in response to COVID-19. Nurse education today, 92, 104471.
 • Erol, Ö., Ünsar, S., & Yacan, L. (2020). Hemşirelik Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Akademik Başarı Durumları ve Etkileyen Faktörler. Journal of Higher Education & Science/ Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 10(3).
 • Eryenen, G. (2008). Öğretmen Adaylarının Hedef Yönelimleri Akademik ve Öğretmenlik Özyeterlikleri Arasındaki İlişkiler ile Bu Değişkenlerin Akademik Başarının Yordanmasındaki Rolü. (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul
 • Gazza, E. A. (2017). The experience of teaching online in nursing education. Journal of Nursing education, 56(6), 343-349.
 • Genç, M. F., & Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) Sürecinde İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakışları. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Ghiasvand, A. M., Naderi, M., Tafreshi, M. Z., Ahmadi, F., & Hosseini, M. (2017). Relationship between time management skills and anxiety and academic motivation of nursing students in Tehran. Electronic physician, 9(1), 3678.
 • Hsieh, H.-Y., Hsu, Y.-Y., Ko, N.-Y., & Yen, M. (2020). Nursing education strategies during the COVID-19 epidemic. Hu Li Za Zhi, 67(3), 96-101.
 • Keçeli-Kaysili, B. (2008). Akademik basarinin arttirilmasinda aile katilimi. Özel Eğitim Dergisi, 9(1), 69.
 • Keskin, M., & Derya, Ö. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kim, S., Jeong, S. H., Kim, H. S., & Jeong, Y. J. (2022). Academic success of online learning in undergraduate nursing education programs in the COVID-19 pandemic era. Journal of Professional Nursing, 38, 6-16.
 • Korhan, E., Tokem, Y., Yılmaz, DU., Dilemek, H. (2016). Hemşirelikte psikomotor beceri eğitiminde video destekli öğretim ve OSCE uygulaması: Bir deneyim paylaşımı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 35-37.
 • Kramlich, D., Holt, K., & Law-Ham, D. (2020). Strategies to Promote the Success of Academically At-risk Accelerated Bachelor of Science in Nursing Students. Nurse educator, 45(4), 193-197.
 • Kuloğlu, ME. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik başarıları, başarı motivasyonları ve can sıkıntıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi. 2020; 3(1), 48- 60.
 • Kurtuncu, M., & Kurt, A. (2020). Covid-19 pandemisi doneminde hemsirelik ogrencilerinin uzaktan egitim konusunda yasadiklari sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Arastirmalari Dergisi, 7(5), 66-77.
 • McCutcheon, K., Lohan, M., Traynor, M., & Martin, D. (2015). A systematic review evaluating the impact of online or blended learning vs. face to face learning of clinical skills in undergraduate nurse education. Journal of advanced nursing, 71(2), 255-270.
 • Milne, T., Creedy, D. K., & West, R. (2016). Integrated systematic review on educational strategies that promote academic success and resilience in undergraduate indigenous students. Nurse education today, 36, 387-394.
 • Morin, K. (2020). Nursing education after COVID-19: Same or different?. J Clin Nurs. Sep;29(17-18):3117- 3119. doi: 10.1111/jocn.15322. Epub 2020 Jun 17. PMID: 32416017.
 • Mucuk, S. C., Özlem Kartın, Pınar Tekinsoy. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan hemşirelik eğitimi: Ulusal deneyim. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(1), 33-36.
 • Nikčević, A. V., Marino, C., Kolubinski, D. C., Leach, D., & Spada, M. M. (2021). Modelling the contribution of the Big Five personality traits, health anxiety, and COVID-19 psychological distress to generalised anxiety and depressive symptoms during the COVID-19 pandemic. Journal of Affective Disorders, 279, 578-584.
 • Orçanli, K., Bekmezci, M., & Boztoprak, H. (2021). Adaptation of Academic Success Inventory Scale for College Students to Turkish: Validity and Reliability Study. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(37), 399-4026.
 • Park, K., Moon, S., & Oh, J. (2022). Predictors of academic achievement in distance learning for nursing students. Nurse Education Today, 108, 105162.
 • Porter, J. E., Barbagallo, M. S., Peck, B., Allen, L., Tanti, E., & Churchill, A. (2020). The academic experiences of transitioning to blended online and digital nursing curriculum. Nurse education today, 87, 104361.
 • Sahu, P. (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus, 12(4).
 • Süt, H. K., & Küçükkaya, B. (2016). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 13(3), 235-243.
 • Şenel, A. (2008). Eğitimin Temel Kavramları (M. Gültekin Ed.). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1825.
 • Taşocak, G., Ulupınar, S., Kaya, H., Şenyuva, E.. (2015). Hemşirelikte Eğitim Rehberi,. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi.
 • Toğluk, E. (2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Başarı Yönelimleri. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi İstanbul.
 • Topçu, Y., Uzundumlu, S. (2012). Yüksek öğretimde öğrencilerin başarısızlığına etki eden faktörlerin analizi. Journal of the Institute of Science and Technology, 2(2 Sp: A), 51-58.
 • Turan, N., Aydın, G. Ö., Hatice, Kaya., Yılmaz, A., & Aksel, G.. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin İyimser Yaşam Yönelimi ile Sağlık Sorunları ve Akademik Başarı Durumları Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 7(1), 28-38.
 • Varış, F., Gürkan, T., Gözütok, D., Pektaş, S., Gürbüztürk, O., & Babadoğan, C.. (1991). Eğitim Bilimine Giriş (F. Varış Ed.). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Wang, C., Horby, P. W., Hayden, F. G., & Gao, G. F. (2020). A novel coronavirus outbreak of global health concern. The Lancet, 395(10223), 470-473.
 • Wu, M., Zhao, H., & Guo, Y. (2020). Analysis of College Students’ psychological Anxiety and Its Causes under COVID-19. Paper presented at the 2020 15th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE).
APA KÖSE S, KORKMAZ BİNAY Ş, Karakurt P (2023). Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. , 317 - 331. 10.46483/jnef.1327469
Chicago KÖSE Sema,KORKMAZ BİNAY ŞENGÜL,Karakurt Papatya Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. (2023): 317 - 331. 10.46483/jnef.1327469
MLA KÖSE Sema,KORKMAZ BİNAY ŞENGÜL,Karakurt Papatya Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. , 2023, ss.317 - 331. 10.46483/jnef.1327469
AMA KÖSE S,KORKMAZ BİNAY Ş,Karakurt P Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. . 2023; 317 - 331. 10.46483/jnef.1327469
Vancouver KÖSE S,KORKMAZ BİNAY Ş,Karakurt P Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. . 2023; 317 - 331. 10.46483/jnef.1327469
IEEE KÖSE S,KORKMAZ BİNAY Ş,Karakurt P "Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler." , ss.317 - 331, 2023. 10.46483/jnef.1327469
ISNAD KÖSE, Sema vd. "Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler". (2023), 317-331. https://doi.org/10.46483/jnef.1327469
APA KÖSE S, KORKMAZ BİNAY Ş, Karakurt P (2023). Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Etkili hemşirelik dergisi, 16(3), 317 - 331. 10.46483/jnef.1327469
Chicago KÖSE Sema,KORKMAZ BİNAY ŞENGÜL,Karakurt Papatya Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Etkili hemşirelik dergisi 16, no.3 (2023): 317 - 331. 10.46483/jnef.1327469
MLA KÖSE Sema,KORKMAZ BİNAY ŞENGÜL,Karakurt Papatya Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Etkili hemşirelik dergisi, vol.16, no.3, 2023, ss.317 - 331. 10.46483/jnef.1327469
AMA KÖSE S,KORKMAZ BİNAY Ş,Karakurt P Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Etkili hemşirelik dergisi. 2023; 16(3): 317 - 331. 10.46483/jnef.1327469
Vancouver KÖSE S,KORKMAZ BİNAY Ş,Karakurt P Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Etkili hemşirelik dergisi. 2023; 16(3): 317 - 331. 10.46483/jnef.1327469
IEEE KÖSE S,KORKMAZ BİNAY Ş,Karakurt P "Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler." Etkili hemşirelik dergisi, 16, ss.317 - 331, 2023. 10.46483/jnef.1327469
ISNAD KÖSE, Sema vd. "Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler". Etkili hemşirelik dergisi 16/3 (2023), 317-331. https://doi.org/10.46483/jnef.1327469