Yıl: 2012 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 361 - 377 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi

Öz:
Bu araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde, 2009–2010 güz döneminde öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri kullanılmıştır. Araştırma ile sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile cinsiyet, yaş ve sınıf seviyesi arasında bir ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve ki-kare kullanılmıştır. Araştırma bulguları sosyal bilgiler öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun (%76) özümseme (%38) ve ayrıştırma (%38) öğrenme stillerine sahip olduğunu; öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin yaş ve sınıf değişkenine göre farklılaşırken cinsiyete göre belirgin bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

The learning styles of prospective social studies teachers’ and the relationship between demographic characteristics

Öz:
This research was conducted to find out learning styles of prospective social studies teachers at the Department of Primary Education in Faculty of Education in Ondokuz Mayıs University in 2009–2010 academic year. In order to collect data “Personal Information Form” and “Kolb’s Learning Styles Inventory” were used. The research focused on whether any difference exists between learning styles of prospective social studies teacher, and their genders, ages and year in college. Frequency tables, percentiles, and chi-square analysis were employed for the data analysis. The results showed that the majority of prospective social studies teachers (% 76) preferred assimilating (% 38) and converging (% 38) learning styles. The results also demonstrated that significant difference exists among prospective teachers learning styles according to their age and year in college; however no difference exists depends on prospective teachers genders.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, K. (1996). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Aşkar, P. & Akkoyunlu, B. (1993). “Kolb Öğrenme Stili Envanteri”. Eğitim ve Bilim 87, 37-47.
 • Biberman, G. & Buchanan, J. (1986). “Learning Style and Study Skills Differences across Business and Other Academic Majors”. Journal of Education for Business, 61, 303-307.
 • Boydak, A. (2007). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Cassidy, S. (2004). “Learning Styles: An Overview of Theories, Models, and Measures”. Educational Psychology, 24 (4), 419–445.
 • Çaycı, B. & Ünal, E. (2007). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Üniversite ve Toplum 7 (3), (http:// www.universite-toplum.org/text.php3?id=328 Erişim Tarihi: 26.05.2009
 • De Bello, T. C. (1990). Comparasion of Eleven Major Learning Styles Models: Variables,Appropriate Populations, Validity of Instrumentation and the Research behind Them.(http://www.ldrc.ca/projects/atutor/content/7/debello.htm Erişim Tarihi: 26.05.2009
 • Demir, K. M. (2006). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Sosyal Bilgiler Öğretimi”. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23, 28–37.
 • Demir, T. (2008). “Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi (Gazi Üniversitesi örneği)“. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (4) 129–148
 • Diaz, D. P. & Ryan, B. C. (1999). “Students Learning Styles in Two Classes”. College Teaching, 47 (4), 130 – 136.
 • Dunn, R. (1984). “Learning Style: State of the Science”. Theory into Practice, 23 (1),10-19.
 • Dunn, K.; Dunn, R. (1986). “The look of learning styles”. Early Years 8, 46-52.
 • Dunn, R. & Dunn, K. (1993). Teaching Secondary Students Through Their Individual Learning Styles. “Practical Approaches for Grades 7-12”. Copyright by Ailyn and Bacon,USA.
 • Ekici, G. (2003). Öğrenme Stiline Dayalı Öğretim ve Biyoloji Dersi Öğretimine Yönelik Ders Planı Örnekleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Erden, M. & Altun, S. (2006). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Ergür, D. O. (1998). Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karsılaştırılması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Felder, R. M. & Silverman, L. (1988). Learning and Teaching Styles in Engineering Education. Engineering Education 78 (7), 674–681.
 • Foney, D. S. (1994). A Profile of Student Affair Master Students: Characretistics and Learning Styles. Journal of College Student Development, (35), 337-345.
 • Fox, R. L. & Ronkowski, S. A. (1997). Learning styles of political science students. Political Science, 30 (4), 732-738.
 • Garvey, M., Bootman, J. L., McGhan, W. F.; Meredith, K. (1984). An Assessment of Learning Styles Among Pharmacy Students. American Journal of Pharmaceutical Education, 48 (2), 134-140.
 • Gencel, İ. E. (2006). Öğrenme Stilleri, Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Eğitim, Tutum Ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erişi Düzeyi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gürsoy, T. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güven, G. A. (2003). Fizik Eğitiminde Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Araştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Healey, M. & Jenkins, A. (2000). “Kolb’s Experimental Learning Theory and its Application in Geography in Higher Education”. Journal of Geography 99 (5) 185-195.
 • Hasırcı, Ö. K. (2006). “Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Çukurova Üniversitesi Örneği”. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (1), 15-25.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, F., Özabacı, N. & Tezel, Ö. (2009). “Investigating Primary School Second Grade Students’ Learning Styles According to the Kolb Learning Style Model İn Terms Of Demographic Variables”. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6 (1), 11–25.
 • Kayes, C. D. (2005). “Internal Validity And Reliability Of Kolb’s Learning Style Inventory Version 3 (1999)”, Journal of Business and Psychology, 20: 2, 249-257.
 • Kolb, A.; Kolb, D. (2005 a). “Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education”. Academy of Management Learning & Education 4 (2), 193–212.
 • Kolb, A.; Kolb, D. (2005 b). The Kolb Learning Style Inventory—Version 3.1 2005 Technical Specifi cations, Online: http://www.whitewater-rescue.com/support/pagepics/ lsitechmanual.pdf.
 • Kolb, D. (2000). Facilitator’s Guide to Learning. Boston: Hay/McBer Training Resources Group.
 • Kolb, D. (1984). Experiential learning: Experience as The Source of Learning and Development. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Köseoğlu, P. (2009). “Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine İle Biyoloji Öğretimine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki”. I. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi. (http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/552.pdf Erişim Tarihi: 06.05.2010
 • Kural, H. (2009). Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Fen ve Teknoloji Dersi Akademik Başarılarına Ve Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kuzgun, Y.; Deryakulu, D. (2004). “Bireysel Farklılıklar ve Eğitime Yansımaları”. Eğitimde bireysel farklılıklar (Edt. Yıldız Kuzgun ve Deniz Deryakulu). 1-11, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Küçükkaragöz, H., Deniş, H., Ersoy, E.; Karataş, E. (2003). “İlköğretim matematik, fen bilgisi ve Türkçe öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi”. (http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/200.pdf adresinden Erişim Tarihi: 15.07.2009
 • Larsen, R. E. 1992. “Relationship of Learning Style to the Effectiveness and Acceptance of Interactive Video Instruction”. Journal of Computer Based Instruction, 19(1), 17-21.
 • Loo, R. (2002). “A Meta-Analytic Examination of Kolb’s Learning Style Preferences Among Business Major”. Journal of Education for Business 77 (5), 252–256.
 • Mainemelis, C., Boyatzis, R.E.; Kolb, D.A. (2002). “Learning styles and Adaptive Flexibility: Testing Experiential Learning Theory”. Management Learning, 33 (1), 5-33.
 • Matthews, D. B. 1991. The Effects of Learning Style on Grades of First-Year College Students. Research in Higher Education, 32(3), 253-67.
 • McCarthy, B. (1997). “A Tale of Four Learners: 4MAT’s Learning Styles”. Educational Leadership 54 (6), 46–51.
 • Mentkowski, M.; Strait, M. (1983). A Longitudinal Study of Student Change in Cognitive Development and Generic Abilities in an Outcome Centered Liberal Arts Curriculum (http://eric.ed.gov/PDFS/ED239562.pdf adresinden Erişim Tarihi: 15.07.2009
 • More, A. J. (1987). “Native Indian Learning Styles: A Review for Researchers and Teachers”, Journal of American Indian Education 27 (1), 17–29.
 • Myers, I. (1985). Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-briggs Type Indicator. Palo Alto, California: Consulting Pschologists Pres.
 • Özlem, A. (2006). Öğrenme Stilleri ile Ilgili Elektronik Ortamda Yayımlanan Çalışmaların İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Portes, P., Adams, D.; Sandhu, D. S. (1996). “Examining the Relation Between Learning Styles and Vocational Choice in College Students”. Journal of Accelerated Learning and Teaching, 21 (1-2), 85-103.
 • Reid, J. M. (1987). “The Learning Style Preferences of ESL Students”. TESOL Quarterly,21, (1), 87-111.
 • Sarasin, C. L. (2006). Learning Styles Perspectives: Impact in the Classroom. Madison:Atwood Publishing.
 • Trayer, M. 1991. “Learning Styles Differences: Gifted vs. Regular Language Students”.Foreign Language Annals, 24, 419-25
 • Veznedaroğlu, R. L.; Özgür, O. A. (2005). “Öğrenme Stilleri: Tanımlamalar, İşlevler ve Modelleri”, İlköğretim Online 4 (2), 1–16.
 • White, J. (1994). “Individual Characteristics and Social Knowledge in Ethical Reasoning”. Psychological Reports, (75), 627-649.
 • Yoon, S. H. (2000). “Using Learning Style and Goal Accomplishment Style to Predict Academic Achievement in Middle School Geography Students in Korea”. Dissertation Abstracts International, 61 (05), 1735, (UM; No: 9974495).
APA OZDEMIR N, Kesten A (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. , 361 - 377.
Chicago OZDEMIR NEVIN,Kesten Alper Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. (2012): 361 - 377.
MLA OZDEMIR NEVIN,Kesten Alper Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. , 2012, ss.361 - 377.
AMA OZDEMIR N,Kesten A Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. . 2012; 361 - 377.
Vancouver OZDEMIR N,Kesten A Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. . 2012; 361 - 377.
IEEE OZDEMIR N,Kesten A "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi." , ss.361 - 377, 2012.
ISNAD OZDEMIR, NEVIN - Kesten, Alper. "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi". (2012), 361-377.
APA OZDEMIR N, Kesten A (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 361 - 377.
Chicago OZDEMIR NEVIN,Kesten Alper Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16, no.1 (2012): 361 - 377.
MLA OZDEMIR NEVIN,Kesten Alper Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, 2012, ss.361 - 377.
AMA OZDEMIR N,Kesten A Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 16(1): 361 - 377.
Vancouver OZDEMIR N,Kesten A Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 16(1): 361 - 377.
IEEE OZDEMIR N,Kesten A "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi." Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, ss.361 - 377, 2012.
ISNAD OZDEMIR, NEVIN - Kesten, Alper. "Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16/1 (2012), 361-377.