Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 319 - 334 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma

Öz:
Bu çalışmanın temel amacı, üstün yetenekli olan ve üstün yetenekli olmayan öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançlarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Ayrıca üstün yetenekli tanısı alan öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançlarında cinsiyete ve sosyo-ekonomik düzeye (SED) dayalı farklılıkları incelemek araştırmanın diğer amaçlarıdır. Çalışma grubu 385 ortaöğretim öğrencisinden (Üstün Yetenekli=124, Fen Lisesi= 132, Genel Lise= 129) oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Bilgi Toplama Formu, Piers-Harris Çocuklar için Benlik Kavramı ve Akademik Öz-Yeterlik Ölçekleri ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramı ve akademik öz-yeterlik puanları üstün olmayan her iki gruptan daha yüksektir. Üstün yetenekli kızlar ile erkeklerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları arasında anlamlı fark yoktur. Yüksek SED’deki üstün yeteneklilerin benlik kavramları düşük SED’deki üstün yeteneklilerden daha olumludur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Self-concept and academic self-efficacy beliefs of gifted students: A comparative study

Öz:
The main aim of the study is to determine self-concepts and academic self-efficacy beliefs of gifted students in comparison with non-gifted students. In addition, other aims of the study are to examine the differences based on gender and socio-economic status (SES) in the self-concepts and academic self-efficacy beliefs of students identified as gifted. The study group is composed of 385 secondary students (Identified as Gifted = 124, Science High School Students= 132, General High School Students= 129). The data was collected with Data Information Collection Form, Piers-Harris Self-Concept for Children and Academic Self-Efficacy Scales. According to results of this study, self-concept and academic self-efficacy scores of gifted students are higher than each nongifted groups' scores. There are not significant difference between self-concepts and academic self-efficacy beliefs of gifted girls and boys. High-SES gifted students have more positive self-concepts than low-SES gifted ones.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ataman, A. (2004). Üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklar. M. R. Şirin ve diğerleri (Haz.), Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı (ss.155-168). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Bencik, S. (2012). Bilim Sanat Merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 3-16.
 • Bong, M. & Skaalvik, E.M. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: How different are they really?, Educational Psychology Review, 15 (1), 1-40.
 • Borg, W. R. & Gall, M. D. (1989). Educational Research: An Introduction (5th Ed), New York: Longman.
 • Bozgeyikli, H., Doğan, H. & Işıklar, A. (2010). Üstün yetenekli öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28 (1), 133-149.
 • Budak, S. (2003). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Coleman, J. M. & Fults, B. A. (1982). Self- concept and the gifted classroom: the role of social comparisons, Gifted Child Quarterly, 26 (3), 116-120.
 • Davis, G. & Rimm, S. (2004). Education of the Gifted and Talented (5th Ed.), Boston: Pearson Education.
 • Eggen, P. & Kauchak, D. (1997), Educational Psychology Windows on Classrooms (3rd Ed.). New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Flett, G.L., Panico, T. & Hewitt, H.P.L. (2011). Perfectionism, type-A Behavior and selfefficacy in depression and health semptoms among adolescents, Current Psychology, 30 (2), 105-116.
 • Hedricks, K. B. (2009). The impact of ability grouping on achievement, self-efficacy and classroom perceptions of gifted elementary students. Unpublished Dissertation. Walden University.
 • Hoge, D. R. & Renzulli, S. J. (1993). Exploring the link between giftedness and self-concept, Review of Educational Research, 63 (4), 449-465.
 • Hoogeven, L., Hell, J.G. & Verhoven, L. (2011). Social-emotional characteristics of gifted accelerated and non-accelerated students in the Netherlands. British Journal of Educational Psychology, 1-21.
 • Huang, C. (2012). Gender differences in academic self-efficacy: a meta-analysis. European Journal of Psychology of Education, DOI 10.1007/s10212-011-0097-y . Retrieved 02. 02.2012, from http://www.springerlink.com/content/t52210t488428736/fulltext.pdf
 • Junge, M.E. & Dretzke, B. J. (1995). Mathematical self-efficacy gender differences in gifted/talented adolescents, Gifted Child Quarterly, 39 (1),22-26.
 • Karnes. F.A. & Wherry, J.N. (1981). Self-concepts of gifted students as measured by the Piers- Harris Children’s Self-Concept Scale, Psychological Reports, 49(3), 9-14.
 • Kemer, G. (2006), The role of self-efficacy, hope, and anxiety in predicting university entrance examination scores of eleventh grade students. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi.
 • Loeb, R. C. & Jay, G. (1987). Self concept in the gifted children: Differential impact in boys and girls, Gifted Child Quarterly, 31, 4–9.
 • Malpass, J.R., O'Neil, H. F. & Hocevar, D. (2010). Self-regulation, goal orientation, selfefficacy, worry, and high-stakes math achievement for mathematically gifted high school students, Roeper Review, 21 (4), 281-288.
 • Marsh, H. W. & Hau, K. (2003). Big-fish-little-pond effect on academic self concept: A cross cultural (26-country) test of negative effects of academically selective schools, American Psychologist, 58, 364-376.
 • McCoach, D. B & Siegle, D. (2003). The structure and function of academic self-concept in gifted and general education students, Roeper Review, 25 (2), 61-65.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi (2007). Tebliğler Dergisi, Şubat 2007/2593. Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi (2011). Yerleştirme Tavan Taban Puanları Listesi. http://oges.meb.gov.tr/docs/2011_tavan_taban_PUAN.pdf
 • Öner, N. (1997). Türkiyede Kullanılan Psikolojik Testler (3. Basım). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs and mathematical problem-solving of gifted students, Contemporary Educational Psychology, 21, 325-344.
 • Preckel, F. & Brull, M. (2008). Grouping the gifted and talented: Are gifted girls most likely to suffer the consequences?, Journal for the Education of the Gifted, 32 (1), 54-85.
 • Preckel, F., Goetz, T., Pekrun, R. & Kleine, M. (2008). Gender differences in gifted and average-ability students: Comparing girls' and boys' achievement, self-concept, interest, and motivation in mathematics, Gifted Child Quarterly, 52 (29),146-159.
 • Pyryt, M.C. & Mendaglio, S. (1994). The multidimensional self-concept: A comparison of gifted and average-ability adolescents, Journal for the Education of the Gifted, 17(3), 299-305.
 • Rosenberg, M. & Pearlin, L. I. (1978). Social class and self-esteem among children and adults, The University of Chicago Press, 84 (1),53-77.
 • Shechtman, Z. & Silektor, A. (2012). Social competencies and difficulties of gifted children compared to nongifted peers, Roeper Review, 34,63–72.
 • Schunk, D. H. (2009). Öğrenme Teorileri: Eğitimsel Bir Bakışla (Çev. Ed. Muzaffer Şahin), (5. Baskıdan çeviri), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Van Tassel- Baska, J., Olszewski-Kubilius, P. & Kulieke, M. (1994). A study of self-concept and social support in advantaged and disadvantaged seventh and eighth grade gifted student,. Roeper Review, 16 (3), 186-191.
 • Woolfolk, A. E. (1998). Educational Psychology (7. Baskı). Boston: Allyn and Bacon.
 • Yoon, C. H. (2009). Self-regulated learning and instructional factors in the scientific inquiry of scientifically gifted Korean middle school students, Gifted Child Quarterly, 53(3). 203-216.
 • Zhang, L. (2001). Thinking styles, self-esteem and socio-economic status. Personality and Individual Differences, 31(8):1333-1346.
 • Zimmerman, B. J. , Bandura, A. & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting, American Educational Research Journal, 29 (3), 663-676.
 • Zimmerman, B. J. & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use, Journal of Educational Psychology, 82 (1), 51-59.
APA ALTUN F, YAZICI H (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma. , 319 - 334.
Chicago ALTUN Fatma,YAZICI Hikmet Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma. (2012): 319 - 334.
MLA ALTUN Fatma,YAZICI Hikmet Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma. , 2012, ss.319 - 334.
AMA ALTUN F,YAZICI H Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma. . 2012; 319 - 334.
Vancouver ALTUN F,YAZICI H Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma. . 2012; 319 - 334.
IEEE ALTUN F,YAZICI H "Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma." , ss.319 - 334, 2012.
ISNAD ALTUN, Fatma - YAZICI, Hikmet. "Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma". (2012), 319-334.
APA ALTUN F, YAZICI H (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(23), 319 - 334.
Chicago ALTUN Fatma,YAZICI Hikmet Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.23 (2012): 319 - 334.
MLA ALTUN Fatma,YAZICI Hikmet Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.23, 2012, ss.319 - 334.
AMA ALTUN F,YAZICI H Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 0(23): 319 - 334.
Vancouver ALTUN F,YAZICI H Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 0(23): 319 - 334.
IEEE ALTUN F,YAZICI H "Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.319 - 334, 2012.
ISNAD ALTUN, Fatma - YAZICI, Hikmet. "Üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: Karşılaştırmalı bir çalışma". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2012), 319-334.