Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 169 - 179 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, bireylerde pozitif kariyer planlama tutumlarını değerlendirmek amacıyla Rottinghaus, Day ve Borgen (2005) tarafından geliştirilen Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL)’nin Türk örneklemindeki psikometrik özelliklerini incelemektir. Ölçek, kariyer uyumluluğu (KU), kariyer iyimserliği (Kİ) ve iş piyasalarına ilişkin algılanan bilgi (AB) adı verilen üç alt boyuttan ve 25 maddeden oluşmaktadır. Çalışmaya Ankara Üniversitesi (n=384, % 69.19) ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (n=171; % 30.81) lisans eğitimi alan 555 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özelliklerini inceleyebilmek amacıyla iç tutarlılık, madde ve faktör analizi ile ölçüt bağıntı geçerliği çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık analizleri sonucu elde edilen değerler KU için 0.83 Kİ için 0.82, AB alt boyutu için 0.62 ve toplamda 0.88 bulunarak ölçeğin yeterli güvenirlik düzeylerine sahip olduğu görülmüştür. Yapılan madde ayırt ediciliği ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin orijinal üç faktörlü yapısının Türk örneklemi için uygun olduğunu göstermiştir. Bunlara ek olarak ölçeğin geçerlik düzeyini kontrol etmek amacıyla yapılan ölçüt bağıntı korelasyon analizleri, ölçeğin çalışma grubunda yeterli değerlere sahip olduğunu ve pozitif kariyer planlama tutumlarının, aktif ve olumlu başa çıkma becerileri ile pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu anlamda ölçeğin Türk örneklem grubu için kariyer psikolojik danışmanlığı uygulamalarında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Career futures inventory (CFI): The examination of psychometric properties in Turkish sample

Öz:
The purpose of this study was to provide initial results on the adaptation and validation of the Career Futures Inventory (CFI) to Turkish language The study participants consist of 555 college students whose participated from Ankara University (n=384, % 69.19) and Samsun 19 Mayıs University (n=171; % 30.81). In order to examine the psychometric properties of the scale that was developed for evaluate the positive career planning attitudes and consists of three subscales referred to career adaptability (CA), career optimism (CO) and perceived knowledge (PK), item and factor analysis were used. Results from a Cronbach alfa correlation, item analysis and confi rmatory factor analysis in a sample 555 undergraduates confi rmed original three subscales for Turkish version: Career Adaptability (CA), Career Optimism (CO) and Perceived Knowledge (PK). The internal consistency values were found for CA, CO, PK and total as 0.83, 0.82, 0.62 and 0.88. In addition confi rmatory factor analysis and concurrent validity studies were used to test the validity of scale. These analyses revealed that convergent validity of scale high and positive career planning attitudes correlates with active and positive coping abilities. This article suggests that Career Futures Inventory (CFI) is a useful tool for career counseling practices for Turkish culture.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Ağargün, M. Y., Beşiroğlu, L., Kıran, U. K., Özer, O. A., & Kara, H. (2005). COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklerine ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 221-226.
 • Boehm, J. K., & Lyubomirsky, S. (2008). Does happiness promote career success? Journal of Career Assessment, 16(1), 101-116.
 • Cairo, P. C., Kritis, K., & Myers, R. M. (1996). Career assessment and the Adult Career Concerns Inventory. Journal of Career Assessment, 4, 189-204.
 • Carver, C. S., Scheier, M. F. & Weintraub, J. K (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), 267-283.
 • Carver, C. S. & Scheier, M. F. (1998). On the self-regulation of behavior. New York: Cambridge University Press.
 • Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2001). Optimism, pessimism and self-regulation. (Ed. E. C. Chang) Optimism & Pessimism (pp. 31-51). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Creed, P. A., Fallon, T., & Hood, M. (2009). The relationship between career adaptability, person and situation variables, and career concerns in young adults. Journal of Vocational Behavior, 74, 219–229.
 • Creed, P. A., Patton, W., & Bartrum, D. (2002). Multidimensional properties of the LOT-R: Effects of optimism and pessimism on career and well-being related variables in adolescents. Journal of Career Assessment, 10(1), 42-61.
 • Crites, J. O., & Savickas, M. L. (1996). Revision of the Career Maturity Inventory. Journal of Career Assessment, 4, 131-138.
 • Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston.
 • Duffy, R. D. (2010). Sense of control and career adaptability among undergraduate students. Journal of Career Assessment, 18(4), 419-430.
 • Duffy, R. D., & Raque-Bogdan, T. L. (2010). The motivation to serve others: Exploring relations to career development. Journal of Career Assessment, 18(3), 250-265.
 • Ebberwein, C. A., Krieshok, T. S., Ulven, J. C., & Prosser, E. C. (2004). Voices in transition: Lessons on career adaptability. The Career Development Quarterly, 52, 292-308.
 • Erdoğmuş, N. (2001). Üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin etkinlikleri hakkında bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 131-142.
 • Erdoğmuş- Zorver, C. & Korkut-Owen, F. (2011). Kariyer Uyumu ve İyimserliği Ölçeğinin geliştirilmesi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5-7 Ekim 2011, İzmir/Selçuk.
 • Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Geers, A. L., Wellman, J. A., & Lassiter, G. D. (2009). Dispositional optimism and engagement: The moderating infl uence of goal prioritization. Journal of Personality and Social Psychology, 96(4), 913-932.
 • Griffi n, B., & Hesketh, B. (2003). Adaptable behaviours for successful work and career adjustment. Australian Journal of Psychology, 55(2), 65-73.
 • Güler, B. K., & Emeç, H. (2006). Yaşam memnuniyeti ve akademik başarıda iyimserlik etkisi. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 2 (2), 129-149.
 • Hackett, G., & Byars, A. M. (1996). Social cognitive theory and the career development of African American women. Career Development Quarterly, 44, 322-340.
 • Hartung, P. J., Porfeli, E. J., & Vondracek, F. W. (2008). Career adaptability in childhood. The Career Development Quarterly, 57, 63-74.
 • Kline, R.B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: Guilford Press.
 • Kluemper, D. H., Little, L. M., & DeGroot, T. (2009). State or trait: Effects of state optimism on job-related outcomes. Journal of Organizational Behavior, 30, 209-231.
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek rehberliği ve danışmanlığına giriş. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice and performance (monograph). Journal of Vocational Behavior, 45, 79-122.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2000). Contextual supports and barriers to career choice: A social cognitive analysis. Journal of Counseling Psychology, 47(1), 36-49.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., Talleyrand, R., McPartland, E. B., Davis, T., & Chopra, S. B. (2002). Career choice barriers, supports and coping strategies: College students’ experiences. Journal of Vocational Behavior, 60, 61-72.
 • Mcllveen, P., Burton, J. L. & Beccaria, G. (in press). A short form of the career futures inventory, Journal of Career Assessment.
 • Menaghan, E. G., & Merves, E. S. (1984). Coping with occupational problems: The limits of individual efforts. Journal of Health and Social Behavior, 25, 406-423.
 • Niles, S. G., Yoon, H. J., Balın, E., & Amundson, N. E. (2010). Zor zamanlarda umut odaklı kariyer gelişimi modelinin kullanılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34), 101-108.
 • Patton, W., Bartrum, D. A. & Creed, P. A. (2004). Gender differences for optimism, self-esteem, expectations and goals in predicting career planning and exploration in adolescents. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 4(2-3), 193-209.
 • Rand, K. L. (2009). Hope and optimism: Latent structures and infl uences on grade expectancy and academic performance. Journal of Personality, 77(1), 231-260.
 • Robitschek, C., & Cook, S. W. (1999). The infl uence of personal growth initiative and coping styles on career exploration and vocational identity. Journal of Vocational Behavior, 54, 127-141.
 • Rottinghaus, P. J., Day, S. X., & Borgen, F. H. (2005). The Career Futures Inventory: A measure of careerrelated adaptability and optimism. Journal of Career Assessment, 13(1), 3-24.
 • Savickas, M. L. (1997). Career adaptability: An integrative construct for life span, life-space theory. The Career Development Quarterly, 45, 247-259.
 • Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. Fourth edition (Ed. D. Brown) Career choice and development (Fourth Edition) (pp. 149-206). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. (Ed. S. D. Brown, & R. W. Lent). Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 42-70). New York: Wiley.
 • Savickas, M. L. (2001). Toward a comprehensive theory of career development: Dispositions, concerns and narratives. (Ed. F. T. Leong, & A. Barak) Contemporary models in vocational psychology: A volume in honor of Samuel H. Osipow (pp. 295-320). Mahwah: NJ: Erlbaum.
 • Savickas, M. L., & Hartung, P. J. (1996). Career development inventory in review: Psychometric and research fi ndings. Journal of Career Assessment, 4, 171-188.
 • Seligman, M. E. (2006). Learned optimism: How to change your mind and your life. New York: Vintage Books.
 • Super, D. E. (1955). A theory of vocational development, American Psychologist, 8, 185-190.
 • Super, D. E. (1957). The psychology of careers. New York: Harper & Row.
 • Super, D. E., & Overstreet, P. L. (1960). The vocational maturity of ninth grade boys. Oxford: Columbia University.
 • Super, D. E., & Knasel, E. G. (1981). Career development in adulthood: Some theoretical problems and a possible solution. British Journal of Guidance & Counseling, 9, 194-201.
 • Weinstein, F. M., Healy, C. C., & Ender, P. B. (2002). Career choice anxiety, coping and perceived control. The Career Development Quarterly, 50, 339-349.
 • Williams, J. E., & Johansen, E. (1985). Career disruption in higher education. Journal of Higher Education, 56, 145-160.
APA KALAFAT T (2012). Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. , 169 - 179.
Chicago KALAFAT Temel Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. (2012): 169 - 179.
MLA KALAFAT Temel Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. , 2012, ss.169 - 179.
AMA KALAFAT T Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. . 2012; 169 - 179.
Vancouver KALAFAT T Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. . 2012; 169 - 179.
IEEE KALAFAT T "Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi." , ss.169 - 179, 2012.
ISNAD KALAFAT, Temel. "Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi". (2012), 169-179.
APA KALAFAT T (2012). Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 169 - 179.
Chicago KALAFAT Temel Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4, no.38 (2012): 169 - 179.
MLA KALAFAT Temel Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.4, no.38, 2012, ss.169 - 179.
AMA KALAFAT T Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2012; 4(38): 169 - 179.
Vancouver KALAFAT T Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2012; 4(38): 169 - 179.
IEEE KALAFAT T "Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi." Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4, ss.169 - 179, 2012.
ISNAD KALAFAT, Temel. "Kariyer geleceği ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4/38 (2012), 169-179.