Yıl: 2012 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 330 - 351 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?

Öz:
Bu çalışmanın amacı ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplamaya ilişkin bilgilerini ve bu konudaki hata ve yanılgılarını incelemektir. Araştırma, Uşak il merkezindeki 7 ilköğretim okulundan 262 beşinci sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından 5. sınıf matematik programındaki kazanımlar incelenerek geliştirilen 21 açık uçlu sorudan oluşan bir test kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik kullanılmıştır. Bulgular, araştırmaya katılan 5. sınıf öğrencilerinin geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplamada bazı güçlükler yaşadıklarını göstermiştir. Örneğin; öğrencilerin doğrudan çevre hesabı istenen soruları kolayca çözebildikleri, ancak ekstra düşünme gerektiren farklı düzenlemelerle sorulan soruları cevaplayamadıkları görülmüştür. Bununla birlikte, öğrencilerin kare, dikdörtgen, üçgen, eşkenar dörtgen gibi geometrik şekillerin özelliklerini kullanmada sorun yaşamadıkları, ancak paralelkenarın özelliklerini tam olarak bilmedikleri belirlenmiştir. Ayrıca, bazıg öğrencilerin çevre hesabı ile alan hesabını birbirine karıştırdıkları görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

İlköğretim 5. sınıf öğrencileri geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplamaya ilişkin ne biliyor?

Öz:
The purpose of this study was to investigate the 5th grade students’ conception and misconception about the perimeter of geometric shapes. The study was conducted with 262 fifth grade students in Uşak. Data was collected by using a test including 21 open ended questions about the perimeter of some geometric shapes. After the collection of the data, the researchers used the descriptive statistics to analyze of the data. The results showed that the 5th grade students participated in the study had difficulties in calculating perimeter of some geometric shapes.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksu, H. H. ve Tığlı, E. (2006). İlköğretimde aktif öğrenme modeli ile geometri öğretiminin geometrik düşünme düzeylerine etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(34), 57-68.
 • Altun, M. (2008). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. (14. Baskı). Bursa: Aktüel Alfa Akademi Bas. Yay. Dağ. Ltd. Şti.
 • Ayyıldız, N. (2010). 6. sınıf matematik dersi geometriye merhaba ünitesine ilişkin kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenme günlüklerinin etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baki, A. (1998). Cebirle İlgili İşlem Yanılgılarının Değerlendirilmesi, 3. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül: Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon.
 • Baykul, Y. (1999). İlköğretim Birinci Kademede Matematik Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Baykul, Y. (2000). İlköğretimde matematik öğretimi: 1-5. Sınıflar için. (4. Baskı). Ankara: PegemA yayıncılık.
 • Chappell, M.F. & Thompson, D.R. (1999). Perimeter or area? Which measure is it? Mathematics Teaching in the Middle School, 5(1), 20-23.
 • Çelik, D. (2001). Matematik Öğretmenlerinin Grafik Hesap Makineleri İle Geometri öğretimine Bakışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. D’Amore, B. & Fandiño Pinilla, M. I. (2006). Relationships between area and perimeter: Beliefs of teachers and students. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 5(2), 1-29.
 • Develi, M. H. ve Orbay, K. (2003). İlköğretimde niçin ve nasıl bir geometri öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 157, 115-122.
 • Duatepe, A. (2004). The effects of drama based instruction on seventh grade students’ geometry achievement, Van Hiele geometric thinking levels, attitude toward mathematics and geometry. Yayınlanmamış Doktora Tezi, METU, Ankara.
 • Durmuş, S., Toluk, Z. ve Olkun, S. (2002). Matematik öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin geometri alan bilgi düzeylerinin tespiti, düzeylerin geliştirilmesi için yapılan araştırma ve sonuçları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara.
 • Emekli, A. (2001). Ölçüler konusunun öğretiminde yanılgıların teşhisi ve alınması gereken tedbirler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ersoy, Y., Ardahan, H. (2003). İlköğretim Okullarında Kesirlerin Öğretimi II: Tanıya Yönelik Etkinlikler Düzenleme. [Online: www.matder.com.tr., 06.03.2010].
 • Frade, C. (2005). The tacit-explicit nature of students’ knowledge: A case study on area measurement. In Chick, H. L. & Vincent, J. L. (Eds.). Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 2, pp. 321- 328. Melbourne: PME.
 • Gough, J. (2008). Fixing misconceptions: Length, area and volume. Australian Mathematics Teacher, 64(2), 34-35.
 • Kesici, A. (2005). Lise öğrencilerinin geometri-1 dersinde geçen bazı kavramları öğrenme düzeyleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kidman, G. & Cooper, T.J. (1997). Area integration rules for grades 4, 6 and 8 students. In Pehkonen, E. (Ed.), Proceedings of the Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (21st PME, Lahti, Finland), v3, pp. 136-143.
 • Küçük, A. ve Demir, B. (2009). İlköğretim 6–8. sınıflarda matematik öğretiminde karşılaşılan bazı kavram yanılgıları üzerine bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 97-112.
 • Kültür, M.N., Kaplan, A. ve Kaplan, N. (2002). İlköğretim okulları 4.ve 5. sınıflarda uzunluk, alan ve hacim ölçüleri konularının öğretiminin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 297-308.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2001). Research in Education: A Conceptual Introduction. (5th ed.). New York: Addison Wesley Longman, Inc.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim Matematik Dersi (1–5) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Moreira, C. Q. & Contente, M. do R. (1997). The role of writing to foster pupil’s learning about area. In Pehkonen, E. (Ed.), Proceedings of the Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (21st PME, Lahti, Finland), v3, pp. 256-263.
 • Mullis, I.V.S., Martin, M.O., & Foy, P. (with Olson, J.F., Preuschoff, C., Erberber, E., Arora, A., & Galia, J.). (2008). TIMSS 2007 International Mathematics Report: Finding from IEA’s trends in international mathematics and science study at the fourth and eighth grades. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College. [Online: http://timss.bc.edu/timss2007/mathreport.html, 06.03.2010]
 • Olkun, S. ve Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMSS) nedir? neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikler. İlköğretim Online, 2(1), 28- 35.
 • Osborne, R.J., Bell, B.F. & Gilbert, Y.K. (1983). Science teaching and children's view of the world. Journal of in Science Teaching, 5, 1-14.
 • Özsoy, N. ve Kemankaşlı, N. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin çember konusundaki temel hataları ve kavram yanılgıları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), Article 19.
 • Özsoy, N. (2003). İlköğretim matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 5(2), 112-119.
 • Şengül, S. ve Dereli, M. (2009). Geometrinin temel kavramları hakkında ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin kavram örüntüleri. The First International Congress of Educational Research, 1-3 Mayıs, On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Tan Şişman, G. ve Aksu, M. (2009). Yedinci sınıf öğrencilerinin alan ve çevre konularındaki başarıları. İlköğretim Online, 8(1), 243-253. [Online: http://ilkogretim-online.org.tr, 06.03.2010].
 • Ubuz, B. (1999). 10. ve 11. Sınıf öğrencilerinin temel geometri konularındaki hataları ve kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 95-104.
 • Üstün, I. ve Ubuz, B. (2004). Geometrik kavramların geometer's sketchpad yazılımı ile geliştirilmesi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. 17 Ocak: Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • Yeo, K. K. J. (2008). Teaching area and perimeter: Mathematics-Pedagogical-Content Knowledge-in-Action. In Goos, M., Brown, R. & Makar, K. (Eds.). Proceedings of the 31st Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, MERGA Inc., pp.621-627.
 • Yılmaz, S., Turgut, M. ve Kabakçı, D. A. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi: Erdek ve Buca örneği. Üniversite ve Toplum Dergisi, 8(1). [Online: http://www.universite-toplum.org/pdf/pdf_UT_354.pdf, 06.03.2010]
 • Zembat, İ. Ö. (2009). Ölçme, temel bileşenleri ve sık karşılaşılan kavram yanılgıları. (Ed.) Bingölbali, E. ve Özmantar, M. F. İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri. Ankara: Pegem Akademi.
APA DAĞLI H, Peker M (2012). What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?. , 330 - 351.
Chicago DAĞLI HATİCE,Peker Murat What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?. (2012): 330 - 351.
MLA DAĞLI HATİCE,Peker Murat What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?. , 2012, ss.330 - 351.
AMA DAĞLI H,Peker M What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?. . 2012; 330 - 351.
Vancouver DAĞLI H,Peker M What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?. . 2012; 330 - 351.
IEEE DAĞLI H,Peker M "What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?." , ss.330 - 351, 2012.
ISNAD DAĞLI, HATİCE - Peker, Murat. "What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?". (2012), 330-351.
APA DAĞLI H, Peker M (2012). What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3), 330 - 351.
Chicago DAĞLI HATİCE,Peker Murat What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5, no.3 (2012): 330 - 351.
MLA DAĞLI HATİCE,Peker Murat What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.5, no.3, 2012, ss.330 - 351.
AMA DAĞLI H,Peker M What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(3): 330 - 351.
Vancouver DAĞLI H,Peker M What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(3): 330 - 351.
IEEE DAĞLI H,Peker M "What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?." Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5, ss.330 - 351, 2012.
ISNAD DAĞLI, HATİCE - Peker, Murat. "What Do 5th grades know related the geometric shapes’ perimeter?". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5/3 (2012), 330-351.