Yıl: 2013 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 119 - 128 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi

Öz:
İnsan hakları ve demokratikleşme son yılların önde gelen politik temasıdır. Avrupa Birliğinin dünyanın birçok bölgesine insan hakları ve demokratikleşme konularındaki destek ve müdahaleleri dünya konjonktüründe önemli bir yer taşır. Bu bağlamda demokratikleşme AB üyelerinin yanı sıra bu sürece gönüllü olarak girecek devletlerin vizyonunda da yer alır. Bu araştırmanın amacı, Avrupa Birliği sürecindeki Türkiyede öğretmen adaylarının insan hakları ve demokratikleşme konularına yönelik görüşlerinin neler olduğunu belirlemek ve bu çerçevede genel bir değerlendirme yapmaktır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak hazırlanan bu araştırmanın çalışma grubunu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalındaki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, katılımcıların büyük bir bölümünün, mevcut Türk demokrasinin işleyişinden memnun olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada katılımcıların Türkiyeye insan hakları adı altında çeşitli özgürlüklerin dayatılmasının Türk kültürüne zarar verdiği, bu nedenle AB üyeliğinin insan haklarının korunması ve gelişmesi için gerekli olmadığı yönünde fikir birliğine vardığı görülmüştür. Bunun yanı sıra araştırmada ABye üyelik sürecinde yapılan reformların genele yayılmadığı ve belli bir kesimin amacına hizmet ettiği yönünde eleştirilerle de karşılaşılmıştır. Katılımcıların bu soruna yönelik çözüm önerisi ise, kamuoyunun doğru şekilde bilinçlenmesi için devlet eliyle bir takım konferanslar, seminerler, halk eğitim kurslarının düzenlenmesi ve halkın eğitilmesi şeklinde olmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Siyasi Bilimler Sosyoloji Hukuk Davranış Bilimleri

Evaluation of human rights and democratization within the views of prospective social studies teachers

Öz:
Human rights and democratization have been the leading political theme in recent years. European Union is very important in the world in terms of supports and interventions about human rights and democratization. Within this context, democratization is not only an important issue for EU members but also it is important for the candidate countries. The study aims to determine the views of prospective teachers on human rights and democratization during the European Union membership process and to make a general evaluation within this context. The study uses qualitative research method and the study group consists of social studies prospective teachers studying at Ondokuz Mayıs University, College of Education. As a result of the study, it was found out that most of the participants were not pleased with the general functioning of the recent Turkish democracy. In addition, it was found out the participants reached an agreement about the fact that various freedoms were imposed on Turkey in the name of human rights was a disadvantage for Turkey and for this reason European Union membership was not necessary for the protection and development of human rights. The study results also showed that the reforms made during the process of European Union membership could not reach the general public and they served only for a specific group. In the last part of the study, the participants emphasized that in order to raise awareness in people, it was necessary to educate them with the help of conferences, seminars, public education courses organized by the state.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Siyasi Bilimler Sosyoloji Hukuk Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu. (2008). Demokrasi ve insan hakları için Avrupa aracı (DİHAA) Türkiye programı. http://www.avrupa.info.tr/Files/EIDHR_Projects_turkce.pdf. 25.12.2011’de alındı.
 • Aydın, S. & Köstepen, C. (2005). AB tam üyeliğinin Türkiye vatandaşlarına sağlayacağı faydalar. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları.
 • Bedük, A., Usta, S. & Kocaoğlu, M. (2006). Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde Türkiye’de sivil toplum kuruluşları ve demokratikleşme sürecindeki misyonları. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 10, 52- 64.
 • Beetham, D. (2006). Demokrasi ve insan hakları. (B. Canatan, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları.
 • Cıngı, M. C. (2007). Sosyopolitik bir analizle Avrupa Birliği’nin demokratik eksiklikleri. (H. İnanç, Çev.). Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Çakmak, C. (2003). Human rights, the European Union and Turkey. Alternatives Turkish Journal of International Relations, 2, 63-90.
 • Çayır, K. (2003). Ders kitaplarında insan hakları ve demokrasi bilinci. B. Çotuksöken, A. Erzan & O. Silier. (Ed.). Ders kitaplarında insan hakları: tarama sonuçları. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Dedeoğlu, B. (2006). Adım adım Avrupa Birliği. İstanbul: Okumuş Adam Yayınları.
 • Demir, N. (2007). Avrupa Birliği’nde demokrasi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Erbay, E. & Tuncay, T. (2010). İnsan hakları eğitimi: güçlendirme yaklaşımı temelinde bir değerlendirme. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1(3), 147-162.
 • Ercan, M. (2007). Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin siyasi yönü ve bugünkü mevcut durum. Üniversite ve Toplum. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7 (4), http://www.universite-toplum.org/ text.php3?id=342. 22.12.2011’de alındı.
 • Erdoğan, M. (2005). Türkiye için bir demokratikleşme ve sivilleşme perspektifi. http://www.abchukuk. com/ makale/makale312.html. 25.12.2011’de alındı.
 • Grossmann, J. & House, F. (2006). EU membership as a tool for democratization. http://www.partners. civiced.org/paw/tools/people_download.php?group=event&id=199. 02.01.2012’ de alındı.
 • Gündoğan, G. & Günay, M. (2004). İnsan hakları ve eğitimi. İzmir: İlya Yayınevi.
 • Hawkins, D. & Joachim, J. (2003). Legalizing human rights and democracy: comparing the EU, OAS and CE. 8. International Biennial Conference of the European Union Studies Association. http://aei.pitt.edu/ 2875/1/114.pdf. 02.01.2012’de alındı.
 • Hekimoğlu, M. M. (2001). Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki insan hakları sorununun değerlendirilmesi. Ege Akademik Bakış, 1(2), 45-53.
 • İlmak, S. (2005). Aklın yolu nereden geçiyor. U. Özgöker. (Ed.). Globalleşen Dünya’da Türkiye’nin AB üyeliği Avrupa Birliği’ne neler katar?. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Yayınları.
 • Kıras, S. E. (2009). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde 1982 anayasasında yapılan değişikliklerin insan hakları ve demokratikleşme açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kongar, E. (1999). Demokrasi ve laiklik. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kubicek, P. (2005). The European Union and democratization 'from below' in Turkey. European Union Studies Association. http://aei.pitt.edu/3018/1/kubicek-austin_paper.txt. 03.01.2012’de alınmıştır.
 • Mayo, H. B. (1964). Demokratik teoriye giriş. (E. Kongar, Çev.) Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • Özer, M. A. (2009). Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin eşiğinde Türkiye. Yönetim ve Ekonomi, 16 (1), 89- 105.
 • Raif, K. B. (1998). Türkiye’de insan hakları. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı.
 • Sancaktar, C. (2008). İnsan hakları ve demokrasi teması bağlamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Stratejik Araştırmalar Dergisi, 12, 114-123.
 • Sanioğlu, H. (2008). Avrupa Birliği hukukunda insan hakları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 74, 77- 111.
 • Schmitter, P. C. & Karl, T. L. (1995). Demokrasi nedir…ne değildir?. L. Diamond & M. F. Plattner (Der.). Demokrasinin küresel yükselişi. (L. Gönenç, Çev.). Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Sözen, A. (2004). Türkiye’de Kopenhag kriterleri çerçevesinde demokratikleşme ve Türk dış politikasına yansımaları. http://ir.emu.edu.tr/staff/asozen/pub/tanoryazi.pdf. 03.01.2012’ de alınmıştır.
 • Tanör, B. (1997). Türkiye’de demokratikleşme perspektifleri. İstanbul: TÜSİAD Yayınları.
 • Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu. (2000). http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/ oik561.pdf. 20.12.2011’de alınmıştır.
 • Warleigh, A. (2000). Beyond the functional-ideational gap: from network governance to network democracy in the European Union?.Paper to TSER Eurcit Workshop. Italy: University of Sassari.
 • Yılman, M. (2006). Demokrasimizin kültürel temelleri. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
APA KÖÇER M, KESTEN A, EGÜZ Ş (2013). İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. , 119 - 128.
Chicago KÖÇER MEHMET,KESTEN Alper,EGÜZ ŞULE İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. (2013): 119 - 128.
MLA KÖÇER MEHMET,KESTEN Alper,EGÜZ ŞULE İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. , 2013, ss.119 - 128.
AMA KÖÇER M,KESTEN A,EGÜZ Ş İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. . 2013; 119 - 128.
Vancouver KÖÇER M,KESTEN A,EGÜZ Ş İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. . 2013; 119 - 128.
IEEE KÖÇER M,KESTEN A,EGÜZ Ş "İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi." , ss.119 - 128, 2013.
ISNAD KÖÇER, MEHMET vd. "İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi". (2013), 119-128.
APA KÖÇER M, KESTEN A, EGÜZ Ş (2013). İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 119 - 128.
Chicago KÖÇER MEHMET,KESTEN Alper,EGÜZ ŞULE İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23, no.1 (2013): 119 - 128.
MLA KÖÇER MEHMET,KESTEN Alper,EGÜZ ŞULE İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, 2013, ss.119 - 128.
AMA KÖÇER M,KESTEN A,EGÜZ Ş İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 23(1): 119 - 128.
Vancouver KÖÇER M,KESTEN A,EGÜZ Ş İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 23(1): 119 - 128.
IEEE KÖÇER M,KESTEN A,EGÜZ Ş "İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, ss.119 - 128, 2013.
ISNAD KÖÇER, MEHMET vd. "İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23/1 (2013), 119-128.