Yıl: 2013 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 693 - 710 Metin Dili: Türkçe

tarih öğretiminde gazete kullanımının çok perspektifliğe etkisi

Öz:
Bu araştırmada Tarih dersinde gazete kullanımının öğrencilerin çok perspektifli bakış açısı kazanmalarına etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada deneysel yöntemin Ön-Test Son-Test Kontrol Gruplu Deseni kullanılmıştır. Araştırma, Ankara ili Çubuk ilçesindeki Çubuk Lisesi 12.sınıfta okuyan 61 kişi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak nicel analiz için araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket ve nitel analiz için 6 sorudan oluşan görüşme soruları kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, deneme modellerinden ön-test son-test kontrol gruplu modele göre nitel verileri ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Nitel verilerin analizi nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, Tarih öğretiminde gazete kullanımı öğrencilere çok perspektifli bakış açısı kazandırmada etkilidir.
Anahtar Kelime:

Affect of using journal in teaching history to multi perspective

Öz:
In this search, effect multi-perspective point of view of the students on gaining was tried to reveal. In this research, pre test final test control grap design of the experimental method was used. Research was carried out in Çubuk high school with 61 students, who are 12.class, in Ankara. As data collection tool was used a survey that researcher had developed for quantitive Quantitive datas of research were collected according to pre test final test control group model, qualitative datas were collected with semi-structured interview technique. In analysis of qalitative data was benefited from SPSS package program. Analysis of qualitative datas was resolved by using descriptive analysis technique within the framework of a qualitative research approch. According to the results of research the use of newspaper in history teaching is very effective on gaining to students multi-perspectitive point of view .
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aiex, N. K. (2004). Using Newspaper As Effective Teaching Tools. Erıc Digest Number 10, Erıcedrs, 19880101, Ebsco Veritabanından (Erıc) Alınmıştır.
 • Ata, B. (2002). Tarih Derslerinde Dokümanlarla Öğretim Yaklaşımı, Türk Yurdu. S.175. S.80-86.
 • Baymur, F. (1949). Tarih Öğretimi. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Berryman, C. (1971). Newspaper İn The Elementary School: A Research Report To Anpa Binbaşıoğlu, C. (1994). Genel Öğretim Bilgisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Burke, P. (2003). Tarihin Görgü Tanıkları. Çev. Zeynep Yelçe. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Collıngwood, R.G. (1990). Tarih Tasarımı. Çeviren: K. Dinçer. İstanbul: Ara Yayıncılık.
 • Deveci, H. (2005). Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımı. The Turkish Online Journal Of Educational Technology – Tojet, 4, (3), 159-166.
 • Dewell, B. M. (1980). A Test Of An Affective Model Of Reading: The Study Of The Use Of Newspaper İn Education. Ed.D Thesis. The University Of Tulsa.
 • Dilek, D. (2001). Tarih Derslerinde Öğrenme Ve Düşünce Gelişimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dönmez, C., Yazıcı, K. (2008). T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Erden, M. (2001). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Erdoğan, İ. (1999). Bilgi Toplumu Olmanın Gerektirdiği Eğitim Paradigması. Bilgi Toplumu, 1, 93-110.
 • Heitzmann, W. R. (1979). The Newspaper İn The Classroom. What Research Says To The Teacher. Washington: National Education Association.
 • Hepburn, M. A. (1999). Media Literacy: A Must For Middle School Social Studies. Clearing House, 72, (6), 352-356.
 • Hicks, A. J. (2001). Teaching About Newspapers. Phd. Thesis, University Of Southampton.
 • Husbands, C. (1996). What İs History Teaching? Buckinghanm And Philadelphia: Open University Pres. Chap.2.
 • Kabapınar, Y. Ve Baysal, N. (2004). İlköğretim Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Öğretimine Yaşamın Kendisini Taşımak: Gazete Haberinin Kullanıldığı Bir Öğretimin Tasarlanması Ve Değerlendirilmesi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 39, 384- 419.
 • Koç, Y. (2002). Türkiye’de Tarih Eğitiminin Sorunları. Türk Yurdu, (175). 54-55.
 • Köstüklü, N. (2004) Kazım Karabekir Ve Eğitim, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya Kütükoğlu, M. (1998). Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul
 • Leblanc, R. M. (1980). Affecting Attitudes Of Seventh Grade Students Toward Reading Through Using Newspapers. Ed.D Thesis. Houston University.
 • Lentnek, R. L. (1997). Turning The Newspaper İnto A Teaching Tool:A Study Of The Effects Of Newspapers İncorporated İnto The Curriculum Of A Fifth-Grade Class, Master Of Arts Thesis. Georgia State University.
 • Levstık, L. S., Barton, K. C. (1997). Doing History. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publisshers.
 • Maheshwarı, K. (1980). The İmpact Of Two Types Of Reading Skills Development Activities On Listening Vocabulary And Reading Comprehension. Ed.D Thesis, University Of Houston.
 • Manning, M. (2001). Using newspaper in class. Teaching Pre K-8, 32, (2), 93-95.
 • Moorefield, L. A. (2003). What’s İn A Newspaper?. Teaching Prek-8, 33, (6), 58-60.
 • Munck, S. (2006). Using Newspapers And News Magazines To Teach History. Master’s Of Arts Thesis. Wayne State University.
 • Newyork City’s Hometown Newspaper. (2007). Http://Www.Nydailynews.Com/Lifestyle/ Education/2007/Newspaper_İn_Education Olson, M. (1985). Using The Newspaper To Teach Social Studies. For Middle Grades And Up. California: Dale Seymour Publications.
 • Özbaran, S. (1997). Tarih, Tarihçi ve Toplum. İstanbul:Tarih Vakfı Yayınları.
 • Paykoç, F. (1991). Tarih Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Poindexter-Wilson, P. (1986). The Los Angeles Times İn Education Pilot Program. (Available From The Los Angeles Times), Times Mirror Square, Los Angeles: Ca 90053.
 • Rajaretnam, T. (2002). Using Newspapers İn The Classroom: A Personal Experience. Http:// Www3.Telus.Net/Linguisticsissues/Newspapers.
 • Savage T. V. Ve Armstrong, D. G. (1987). Effective Teaching İn Elemantary Social Studies. U.S.A:Macmillan Publishing Company.
 • Segall, A. Ve Sandler S. (2005). Reading The Newspaper As A Social Text. Social Studies, Sociology, 35, (2), 91-92.
 • Sönmez, V. (1997). Sosyal bilgiler öğretimi. Öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık Street, C. (2002). Teaching With The Newspaper. Social Studies, 93, (3), 131-134.
 • Sungu, İ. (1927) “Tarih Tedrisatı Hakkında”, Terbiye, 8: 1-8.
 • Tekeli, İ. (2000). İlköğretim Okulları Ve Liselerde Tarih Eğitimi, Türkiye’de İlk Ve Orta Öğretim Düzeyinde Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyomu, 2-3 Aralık 2000 Odtü Kongre Ve Kültür Merkezi, Ankara. İstanbul: Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları. S.8-40.
 • Tekgöz, M.(2005). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Edebiyat Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Using Newspaper İn The Classroom. (2006).Http://Www.Teacher.Desk.Org/News/
 • Using Newspapers İn Class. (2006).Http://Www.News.Com.Au/Couriermail/Story/
 • Wolk, S. (2003). Teaching For Critical Literacy İn Social Studies. Social Studies, 94, (3), 101-106.
 • Yaşar, Ş. Ve Gültekin, M. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Araç-Gereç Kullanımı, C.
APA YAHŞİ İ, KELEŞ H (2013). tarih öğretiminde gazete kullanımının çok perspektifliğe etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 693 - 710.
Chicago YAHŞİ İBRAHİM,KELEŞ HAMZA tarih öğretiminde gazete kullanımının çok perspektifliğe etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 21, no.2 (2013): 693 - 710.
MLA YAHŞİ İBRAHİM,KELEŞ HAMZA tarih öğretiminde gazete kullanımının çok perspektifliğe etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, no.2, 2013, ss.693 - 710.
AMA YAHŞİ İ,KELEŞ H tarih öğretiminde gazete kullanımının çok perspektifliğe etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2013; 21(2): 693 - 710.
Vancouver YAHŞİ İ,KELEŞ H tarih öğretiminde gazete kullanımının çok perspektifliğe etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2013; 21(2): 693 - 710.
IEEE YAHŞİ İ,KELEŞ H "tarih öğretiminde gazete kullanımının çok perspektifliğe etkisi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21, ss.693 - 710, 2013.
ISNAD YAHŞİ, İBRAHİM - KELEŞ, HAMZA. "tarih öğretiminde gazete kullanımının çok perspektifliğe etkisi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 21/2 (2013), 693-710.