Yıl: 2013 Cilt: 24 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 9 - 22 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması

Öz:
Bu çalışmanın amacı, bireylerin toplumsal cinsiyet algılarını değerlendirmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma sonunda bireylerin toplumsal cinsiyet algılarını temsil ettiği düşünülen toplam 25 maddeden oluşan beşli Likert tipi bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak amacıyla 443 (244 kadın 199 erkek) kişiden toplanan verilerin Temel Bileşenler Analizi yöntemi ile faktör yapısına bakılmıştır. Geçerlik için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin tek boyutu olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin güvenirliği saptamak için Cronbach Alpha değerinin 0.872 olduğu bulunmuştur. Sonuçta alfa güvenirlik katsayısının kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur. Yapılan bu çalışmanın sonucunda Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği’ningeçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akhun, İ. (2000). Kız çocuklarının mesleki eğitime ve istihdama yönelimleri. Ankara: Cem Ofset.
 • Akın, A. (2007). Cinsiyet rollerinin kadının günlük yaşamına etkisi. Http://www.Genc- gazeteciler.Org/Crolleri.Asp 11 Aralık.2007’ de alınmıştır.
 • Akın, A. ve Demirel, S. (2003).Toplumsal cinsiyet kavramı ve sağlığa etkisi. Cumhuriyet üniversitesi tıp fakültesi dergisi, 25 (4), 73-82.
 • Aksoy, N. (2006). Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve kadının statüsü genel müdürlüğünün rolü. TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Uzmanlığı Tezi, Ankara.
 • Altan, S. (2001). Eğitim materyallerinde cinsiyetçi öğeler. Ankara: Can Matbaacılık.
 • Atauz, A.,Kardam, F.,Saktanber, A. ve Yalın, H.İ. (1999). Toplumsal cinsiyet eğitimi el kitabı. Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • Aydın B., Kavuncu, A, N, (1991). Farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki lise öğrencilerinde cinsiyet rollerinin araştırılması. Psikolojik danışma ve rehberlik dergisi, 1 (2), 23–39
 • Basow, S. A. (1992). Gender: stereotypes and roles (3. Baskı). Pasific Grove, Ca: Bro- oks/Cole.
 • Bora, A. Üstün, İ. (2005). Sıcak aile ortamı: demokratikleşme sürecinde kadın ve erkekler. Tesev Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem Akademi Di L. ve Colleen K. (2005). Measurement in health be-havior methods for research and education. USA: Pub. John Wiley & Sons Inc. Dökmen, Z.Y. (2006). Toplumsal cinsiyet. İstanbul: Sistem Yayıncılık
 • Ecevit, Y. (1985). Üretim ve yeniden üretim sürecinde ücretli kadın emeği. Toplumsal araştırmalar dergisi, Şubat-Mart, 72–93
 • Ertürk, Y. (1996). Alternatif kalkınma stratejileri: toplumsal cinsiyet, kadın ve eşitlik.
 • ODTÜ Geliştirme Dergisi, 2 (1–2), 341–356
 • Fichter, J. (1994). Sosyoloji nedir. (Çeviren: N. Çelebi ) Ankara: Atilla Kitabevi
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınları Jolliffe, I. T. (2002). Principal component analysis, USA: Springer Series in Statistics, Second Edition.
 • Kağıtcıbaşı, Ç. (1999). Sosyal psikoloji. İstanbul: Evrim Yayınevi
 • Kammayer, K; Ritzer G; Yetman, N. (1997). Sociology experiencing -changing societies, 7. Baskı, Boston: Allyn ve Bacon
 • Mackie, D. M., Hamilton, D. L., Susskind, J. ve Rosselli, F. (1996). Social psychological foundations of stereotype Formation. (Derleyenler: C. N. Macrae, C. Stangor ve M. Hewstone), Stereolype And Stereotyp- ing Ny: Guilford, 41–47
 • Munro, B. H.. (2005). Statistical methods for health care research, (5. Baskı). USA: Lippincott Williams and Williams
 • Özvarış, S. (2008). Toplumsal cinsiyet- sağlık ilişkisi ve türkiye’deki durum. 1 kadın sağlığı kongre “”kadına yönelik şiddet”.20–22 Mart 2008.
 • Powell, G.N. ve Greenhaus, J.H. (2010). Sex, gender, and decisions at the family - work ınterface. Journal of management. 36 (4),1011-1039
 • Sakallı-Uğurlu, N. (2003). Cinsiyetçilik: kadınlara ve erkeklere ilişkin tutumlar ve çelişik duygulu cinsiyetçilik kuramı. Türk psikoloji yazıları, 6 (11–12), 1–20
 • Sakallı-Uğurlu, N. (2002). Çelişik duygulu cinsiyetçilik ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk psikoloji dergisi, 17 (49), 47 – 5
 • Spence, J.T. ve Helmreich, R.L. (1978). Masculinity and femininity: their psychological dimensions, correlates, and antecedents. Austin, Tx: University Of Texas Press.
 • Spence, J. T., Helmreich, R., & Stapp, J. (1974). The personal attributes questionnaire: a measure of sex role stereotypes and masculinity-femininity. Journal supplement abstract service catalog of Selected Documents İn Psychology, 4, 43. (Ms. No. 617)
 • Tanrıöver, H. (2003). Türkiye’de Televizyon Kültürü ve Kadınlar. Kadın Yaşantıları. (Yayına Haz. Ayşegül Yaraman) İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Tekeli, Ş. (1988). Kadınlar İçin: Yazılar (1977-1987). Femizim Nedir, Ne Değildir. İstanbul: Alan yayıncılık.
 • Tekin,İ. (2006). Kadın Sorunlarına Yönelik Sosyal Sorumluluk Kampanyaları Ve Reklamlarda Kadın Cinsiyetinin Sunumu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Reklamcılık Ve Tanıtım Bilim Dalı, İstanbul.
 • Terzioğlu, F. ve Taşkın, L. (2008). Kadının toplumsal cinsiyet rolünün liderlik davranışlarına ve hemşirelik mesleğine yansımaları. C.Ü. Hemşirelik yüksekokulu dergisi. 12 (2), 62-67
 • Tok, Y. (2001). Cinsiyet rolleri ile ilgili farklı kalıp yargılara sahip üniversite öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Üner, S. (2008). Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede temel eğitim seti. TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, UNFPA, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara: Dumat Ofset
 • Yogev, S.P. (2006). Ergenlerde toplumsal cinsiyetin kazanılması aile, okul ve arkadaş etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Zanna, M. P. ve Pack, S. J. (1975). On the self-fulfilling nature of apparent sex differences in behavior. Journal of experimental social psychology, 11, 583–591.
APA ALTINOVA H, DUYAN V (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. , 9 - 22.
Chicago ALTINOVA Hasan Hüseyin,DUYAN Veli Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. (2013): 9 - 22.
MLA ALTINOVA Hasan Hüseyin,DUYAN Veli Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. , 2013, ss.9 - 22.
AMA ALTINOVA H,DUYAN V Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. . 2013; 9 - 22.
Vancouver ALTINOVA H,DUYAN V Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. . 2013; 9 - 22.
IEEE ALTINOVA H,DUYAN V "Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması." , ss.9 - 22, 2013.
ISNAD ALTINOVA, Hasan Hüseyin - DUYAN, Veli. "Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması". (2013), 9-22.
APA ALTINOVA H, DUYAN V (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2), 9 - 22.
Chicago ALTINOVA Hasan Hüseyin,DUYAN Veli Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet 24, no.2 (2013): 9 - 22.
MLA ALTINOVA Hasan Hüseyin,DUYAN Veli Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.24, no.2, 2013, ss.9 - 22.
AMA ALTINOVA H,DUYAN V Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2013; 24(2): 9 - 22.
Vancouver ALTINOVA H,DUYAN V Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2013; 24(2): 9 - 22.
IEEE ALTINOVA H,DUYAN V "Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması." Toplum ve Sosyal Hizmet, 24, ss.9 - 22, 2013.
ISNAD ALTINOVA, Hasan Hüseyin - DUYAN, Veli. "Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması". Toplum ve Sosyal Hizmet 24/2 (2013), 9-22.