Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311)

Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 63 - 79 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311)

Öz:
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa 818 sayılı Borçlar Kanununda olmayan yeni eklenen hükümlerden birisi de kanunun m.311 hükmüdür. Borçlar Kanunun m. 311 hükmüne göre; “Sözleşmenin kurulmasından sonra üçüncü bir kişi, kirala- nan üzerinde kiracının hakkını etkileyen bir ayni hak sahibi olursa, kiralananın el değiştirmesiyle ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır”. Kanunun bu maddesi gereğince kiralanan taşınmazın sonradan sınırlı ayni haklara konu olması duru- munda m.310 hükmü kıyas yoluyla uygulama alanı bulacaktır. Borçlar Kanunun m.310 hükmü gereğince; “Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur. Kamulaştırmaya ilişkin hükümler saklıdır.” Bu hükme göre; kira sözleşmesinin kurulmasından sonra kiralanan el değiştirirse yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olmaktadır. Kira sözleşmesine yeni getirilen bu hükmün ne şekilde uygulanacağı, tüm sınırlı ayni haklar bakımından söz konusu olup olmadığı çalışmamızın inceleme konusunu oluşturmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Leased real property rights on the same establishment and later they are the legal conseQuences connected

Öz:
No. 6098 to the Turkish Code of Obligations Obligations Act No. 818, one of the provisions added in the new non-provision of the law is m.311. Does the Law of Obligations. 311 According to the provision; “After the establishment of the contract to a third party, rented an affect on the tenant’s right to have the same rights no matter, rental provisions concerning the handover is applied by analogy.” Act in accordance with this Article subsequently leased immovable property subject to limited rights in rem judgment in the case M.310 will find application by analogy. M.310 accordance with the provisions of the Code of Obligations; “After the establishment of the contract changed hands if leased for any reason, the new owners would be a party to the lease agreement. Subject to the provisions relating to expropriation. “According to this provision; After the establishment of the lease, leased changed hands the new owners of the rental agreement if the party is. Brought a new lease agreement will be implemented in what way this provision, all limited real rights in question in terms of whether views are the subject of our study.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ACAR, Faruk: Kira Hukuku Şerhi, İstanbul 2013.
 • AKİPEK, Jale – AKINTÜRK, Turgut: Eşya Hukuku, İstanbul 2009.
 • AKSU, Mustafa: Taşınmazlarda İntifa Hakkı Kurulmadan Önce Ya da İntifa Hakkı Süresince Yapılmış Kira Sözleş- mesinin İntifa Hakkının Sona Ermesiyle Birlikte Hukuki Durumu”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006.
 • ALTINOK ORMANCI, Pınar: “Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Kiralananın El Değiştirmesi Satım Kirayı Bozmaz İlkesinin Sonuçları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:12, S.24, Güz 2013/2, s. 125-141.
 • ARAL, Fahrettin/ AYRANCI, Hasan: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2012.
 • AYAN, Mehmet: Eşya Hukuku III Sınırlı Ayni Haklar, Konya 2013.
 • AYBAY, Aydın – HATEMİ, Hüseyin: Eşya Hukuku, İstanbul 2012.
 • AYDOĞDU, Murat / KAHVECİ, Nalan: Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İzmir 2013.
 • AYİTER, Nuşin: Eşya Hukuku (Kısa Ders Kitabı), Ankara 1977.
 • ÇABRİ, Sezer: “Kira Sözleşmesinde Kiralananın Mülkiyetin El Değiştirmesinin veya Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmasının Sözleşmeye Etkisi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2012, C.18, S.3.
 • DEMİR, Mehmet: Türk Borçlar Kanunun Getirdiği Yenilikler, Ankara 2012.
 • DURAL, Mustafa: Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1981.
 • ERTAŞ, Şeref: Eşya Hukuku, İzmir 2011.
 • ESENER, Turhan – GÜVEN, Kudret: Eşya Hukuku, Ankara 2008.
 • GENÇ ARIDEMİR, Arzu: “Kiraya Verenin İntifa Hakkının Sona Ermesi Durumunda Malikin Taşınmaz Kira Sözleş- mesinin Tarafı Haline Gelip Gelmeyeceği Sorunu” Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 2012 C. 8, S.95-96.
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Yeni 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesi, İstanbul 2012.
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2012.
 • GÜRSOY, Kemal Tahir – EREN, Fikret – CANSEL, Erol: Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978.
 • İNCEOĞLU, Murat: “Kira Sözleşmelerine İlişkin Başlıca Değişiklik ve Yenilikler”, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu- Makaleler- Tebliğler, İstanbul 2013.
 • İNCEOĞLU, Murat: Kira Hukuku, Cilt I, ,İstanbul 2014.
 • KAÇAK, Nazif: Emsal İçtihatlarla Yeni Türk Medeni Hukukunun Eşya Hukukuna İlişkin Hükümleri, Ankara 2006.
 • KÖPRÜLÜ, Bülent – KANETİ, Selim: Sınırlı Ayni Haklar, İstanbul 1982.
 • LACHAT, David / STOLL, Daniel: Das Mietrecht für Die Praxis, Zürich 1991.
 • NART, Serdar: Borçlar Hukuku Genel Hükümler- Özel Hükümler, Ankara 2014.
 • OĞUZMAN, Kemal – SELİÇİ, Özer – ÖZDEMİR, Saibe Oktay: Eşya Hukuku, İstanbul 2013.
 • ÖZ, Turgut: Yeni Borçlar Kanunun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler, İstanbul 2011.
 • ÖZEN, Burak: Türk Medeni Hukukunda Eşya Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 2008.
 • ÖZEN, Burak: “Kira Konusunun Devri”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 2013, C.9, S. 103-104.
 • ÖZEN, Burak: Türk Medeni Hukukunda Eşya Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 2008.
 • PERMANN, Richard: Kommentar Zum Mietrecht, Zürich 2007.
 • SAYMEN, Ferit H. – ELBİR, H.K.: Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1963.
 • SİRMEN, Lale: Eşya Hukuku, Ankara 2013.
 • TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. 1/2, Ankara 1985.
 • ÜNAL, Mehmet: Türk Medeni Hukukunda Yapı (Üst) Hakkı, Ankara 1988.
 • TEKİNAY, Selahattin Sulhi: Eşya Hukuku, İstanbul 1974.
 • YAVUZ, Cevdet (Cevdet Yavuz- Faruk Acar- Burak Özen): Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2014.
 • YETİK, Nurten: Açıklamalı- İçtihatlı Türk Medeni Kanununda Eşya Hukuku: Mülkiyet, Sınırlı Ayni Haklar, Zilyetlik ve Tapu Sicili, Ankara 2007.
 • ZEVKLİLER, Aydın – GÖKYAYLA, Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İstanbul 2013.
APA SERT S (2014). Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311). , 63 - 79.
Chicago SERT Selin Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311). (2014): 63 - 79.
MLA SERT Selin Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311). , 2014, ss.63 - 79.
AMA SERT S Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311). . 2014; 63 - 79.
Vancouver SERT S Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311). . 2014; 63 - 79.
IEEE SERT S "Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311)." , ss.63 - 79, 2014.
ISNAD SERT, Selin. "Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311)". (2014), 63-79.
APA SERT S (2014). Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311). Ankara Barosu Dergisi, 0(4), 63 - 79.
Chicago SERT Selin Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311). Ankara Barosu Dergisi 0, no.4 (2014): 63 - 79.
MLA SERT Selin Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311). Ankara Barosu Dergisi, vol.0, no.4, 2014, ss.63 - 79.
AMA SERT S Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311). Ankara Barosu Dergisi. 2014; 0(4): 63 - 79.
Vancouver SERT S Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311). Ankara Barosu Dergisi. 2014; 0(4): 63 - 79.
IEEE SERT S "Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311)." Ankara Barosu Dergisi, 0, ss.63 - 79, 2014.
ISNAD SERT, Selin. "Kiralanan taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kurulması ve buna bağlanan hukuki sonuçlar (TBK m.311)". Ankara Barosu Dergisi 4 (2014), 63-79.