Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 253 - 256 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu

Öz:
Amaç: Herpes zoster (HZ), arka kök gangliyonlarında sessizkalan varisella zoster virüsünün tekrar aktivasyonu ileoluşan dermatomlara yerleşen, akut, veziküller ile seyreden bir enfeksiyondur. Hastalık ileri yaşta ve immün sü prese kişilerde sık görülürken, sağlıklı çocuklarda nadirgörülür. Bu çalışmada immunitesi normal olan çocuklardanadir görülen zona enfeksiyonunun 2 yılda görülme sıkl ığını, tutulan dermatom, yaş, cinsiyet, prognoz ve verilentedavi açısından gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.Yöntem : Dermatoloji polikliniğine Mayıs 2011 -Mayıs 2013tarihleri arasında başvuran yaşları 2 -16 yaşlarında değişen12 hastanın retrospektif olarak kayıtları değerlendirildi.Hastaların su çiçegi aşısı, su çiçegi enfeksiyonu geçirmeöyküsü, kronik hastalık mevcudiyeti, immun yeters izlik,immun baskılayıcı ilaç kullanımı, emosyonel stres, travma,operasyon, radyasyon öyküsü sorgulandı.Bulgular: HZ tanısı alan 12 hastadan 4ü kız, 8i erkekti. Yaşortalaması 8 yaştı. 3 hastada lomber, 7 torakal, 2 servikaltutulum vardı. Olguların 7sinde topikal, 5 hastada isesistemik+ topikal tedavi verildi. Komplikasyon gözlenmedi.Sonuç : HZ, immün süprese olmayan çocuklarda da görül e-bilmektedir. Bakteriyel, viral ve paraziter kaynaklı enfeks iyonlar, yoğun stres, kilo verme gibi faktörler, sağlıkl ı ç ocuklarda HZ gelişimini kolaylaştırabilir. Sağlıklı olan çocu klarda herpes zoster daha iyi seyirlidir ve genellikle kompl ikasyon gelişmez. Aşı olan çocuklarda HZ gelişme riski dahaaz olmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Genel ve Dahili Tıp Hematoloji Pediatri

Childhood zona zoster infection: 12 case reports

Öz:
Objective : Herpes zoster is acute viral dermatomal vesic ular infection of varicella zoster virus, which is reactivatedafter a dormant stage within dorsal root ganglia. The dise ase is frequent in elderly and immunocompromised patients,whereas rarely occur in healthy children. The incidence,dermatomal zone, age, sex, prognosis and treatment mod alities of herpes zoster infection which is rare among imm unocompetent children are reviewed. Method : Twelve patients admitted to dermatology clinicbetween May 2011 and May 2013, aged between 2 -16,were retrospectively e valuated. The history of varicellavaccination and varicella infection, presence of chronicillness, immuncompromisation, use of immunsupressivedrugs, emotional stress, history of trauma, operation andradiation therapy were all noted.Results : Among the 12 patients, 4 were girls, 8 of themwere boys. In 2 patients dermatomal zone was cervical, in 7of them thoracal and in 3 patients cervical localization. 7patients were given topical treatment whereas 5 patientstreated with both systemic and topical treatment. Therewere no complications. Conclusion : Herpes zoster infextion can be seen in immu nsupressed children. Bacterial, viral and parasitic infections,stress, sustained fasting are excacerbating factors in h ealthy individuals. The prognosis is better in healthy childrenand usually no compications are observed. Varicella vacc ination decrease the likelihood of herpes zoster occurence
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Genel ve Dahili Tıp Hematoloji Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ÖZUĞUZ P, KAÇAR DOĞRUK S, POLAT S, KARACA Ş, KUNDAK A (2014). Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu. , 253 - 256.
Chicago ÖZUĞUZ Pınar,KAÇAR DOĞRUK Seval,POLAT Serap,KARACA Şemsettin,KUNDAK Afşın Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu. (2014): 253 - 256.
MLA ÖZUĞUZ Pınar,KAÇAR DOĞRUK Seval,POLAT Serap,KARACA Şemsettin,KUNDAK Afşın Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu. , 2014, ss.253 - 256.
AMA ÖZUĞUZ P,KAÇAR DOĞRUK S,POLAT S,KARACA Ş,KUNDAK A Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu. . 2014; 253 - 256.
Vancouver ÖZUĞUZ P,KAÇAR DOĞRUK S,POLAT S,KARACA Ş,KUNDAK A Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu. . 2014; 253 - 256.
IEEE ÖZUĞUZ P,KAÇAR DOĞRUK S,POLAT S,KARACA Ş,KUNDAK A "Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu." , ss.253 - 256, 2014.
ISNAD ÖZUĞUZ, Pınar vd. "Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu". (2014), 253-256.
APA ÖZUĞUZ P, KAÇAR DOĞRUK S, POLAT S, KARACA Ş, KUNDAK A (2014). Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu. Abant Tıp Dergisi, 3(3), 253 - 256.
Chicago ÖZUĞUZ Pınar,KAÇAR DOĞRUK Seval,POLAT Serap,KARACA Şemsettin,KUNDAK Afşın Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu. Abant Tıp Dergisi 3, no.3 (2014): 253 - 256.
MLA ÖZUĞUZ Pınar,KAÇAR DOĞRUK Seval,POLAT Serap,KARACA Şemsettin,KUNDAK Afşın Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu. Abant Tıp Dergisi, vol.3, no.3, 2014, ss.253 - 256.
AMA ÖZUĞUZ P,KAÇAR DOĞRUK S,POLAT S,KARACA Ş,KUNDAK A Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu. Abant Tıp Dergisi. 2014; 3(3): 253 - 256.
Vancouver ÖZUĞUZ P,KAÇAR DOĞRUK S,POLAT S,KARACA Ş,KUNDAK A Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu. Abant Tıp Dergisi. 2014; 3(3): 253 - 256.
IEEE ÖZUĞUZ P,KAÇAR DOĞRUK S,POLAT S,KARACA Ş,KUNDAK A "Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu." Abant Tıp Dergisi, 3, ss.253 - 256, 2014.
ISNAD ÖZUĞUZ, Pınar vd. "Çocukluk çağı zona zoster: 12 olgu sunumu". Abant Tıp Dergisi 3/3 (2014), 253-256.