Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 50 Sayfa Aralığı: 133 - 148 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetim anlayışının yeri ve önemini ortaya koymaktır. Kurumsal yönetim anlayışı, şirketlerin ilgili tüm kişi ve gruplar için en yüksekfaydayı sağlayacak şekilde yönetilmesidir. Finansal raporlama ile açıklanan finansal veriler, hem şirketlerin mevcut ortakları hem de gelecekteki yatırımcılar açısından son derece önemlidir. Muhasebe vefinansal raporlama standartları, bunları uygulamak zorunda olan şirketlerde güvenilir finansal sonuçların sunulması açısından önemli düzenlemeler içermektedir. Ancak finansal raporlarda yer alan muhasebe ile ilgili veriler kullanıcılar için tek başına yeterli olmayıp şirket hakkında güncel ve gelecekte ortaya çıkabilecek tüm durumlar hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Bunun sağlanabilmesi için de şirketlerinkurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş ve uyguluyor olmaları gerekir. Finansal tablo ve raporların tüm beklentileri karşılayabilmesi için şeffaflık düzeyinin yüksek olması gerekir. Kurumsal yönetimin temelunsurlarından biri olan şeffaflık; finansal ve finansal olmayan tüm bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz ve kolay erişilebilir şekilde kamuya açıklanmasını gerektirmektedir. Şirketlerde kurumsal yönetimyaklaşımının benimsenmiş olması finansal raporlamanın şeffaflığı ve kamuyu aydınlatma düzeyinin yükselmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu çalışmada yöntem olarak mevzuat taraması yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde konu incelenmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda konu ile ilgili diğer çalışmaların ve mevzuatta yer alan düzenlemelerin derlemesi yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih İşletme İktisat

The importance of corporate governance in public disclosure and transparency by financial reporting

Öz:
The objective of this study is to put forward the place and the importance of the understanding ofthe corporate governance in the public disclosure and transparency. The understanding of the corporategovernance is the management of corporations in a manner that will provide the maximum benefit for allthe related personalities and groups. Data disclosed by financial reporting is very crucial both for thecurrent partners of the company and the future investors. The standards of accounting and financialreporting contain important adjustments from the aspect of providing trustable financial results incompanies obliged to apply them. However accounting data in the financial reports are not adequate bythemselves for their users who would also like to have information about all conditions that are current andthat may have an effect in the future. In order to enable this, companies must have adopted corporategovernance principles and must be applying them. In order for the financial statements and reports to meetthe requirements of all expectations, the level of transparency must be high. Transparency which is one ofthe fundamental principles of corporate governance requires all financial and nonfinancial information tobe disclosed to the public in a timely, correct, complete and easily attainable manner. The adoption ofcorporate governance in companies is directly related to the transparency of financial reporting and theincrease in the level of public disclosure. As a method in this study a regulation scan has been performedand the subject has been examined in the framework of corporate governance principles issued by theCapital Markets Board. In reaching the goal of the study, a gathering of other studies in the subject andarrangements in the legislation was performed.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aktan, Coş kun Can (2010), “Kurumsal Ş irket Yönetimi”, http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-yonetim/kurumsal-yonetim/aktan- kurumsal.pdf (01.12.2010)
 • Anand, Sanjay (2008), Essentials of Corporate Governance, USA: John Wiley&Sons.
 • Ararat, Melsa (2003), “Kurumsal Yönetim ve Şeffaflık”, 6.Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İSMMMO, 16-19 Nisan. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/06Sempozyum/2oturum/MelsaArarat.p df (10.12.2010)
 • Arı, Mustafa (2008), “Kurumsal Yönetim ve Finansal Raporlamanın Güvenirliliği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim, Cilt: 3, Sayı: 2, s.43-68.
 • Davies, Adrian (2006), Best Practice in Corporate Governance Building Reputation and Sustainable Success, USA and UK: Gower Publishing Company.
 • Derin, Selen (2006), “Kurumsal Yönetim İ lkelerinin Bileşeni Olarak Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: Türk Sermaye Piyasaları”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Dinç, Engin - Abdioğlu, Hasan (2009), “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İ liş kisi: İ MKB-100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, Sayı:21, Haziran, s.157-184.
 • Göçen, Ceren Ayça (2010), “Kurumsal Yönetim, İ ç Kontrol ve Bağımsız Denetim: Parmalat Vakası”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:97, Ocak-Şubat, s.107-129.
 • Küçüksözen, Cemal - Küçükkocaoğlu, Güray (2005), “Kurumsal Şirket Yönetiminde Finansal Bilginin Rolü”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Eylül, s.81-103.
 • Poroy Arsoy, Aylin (2008), “Kurumsal Şeffaflık ve Muhasebe Standartları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, s.17-35.
 • http://akuiibf.aku.edu.tr/pdf/10_2/2.pdf
 • Uyar, Süleyman (2004), “Kurumsal Ş effaflığın Sağlanmasında Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Anlayış ının Önemi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:66, Ocak- Şubat-Mart, s.154-168.
 • Sermaye Piyasası Kurulu-SPK (2005), Kurumsal Yönetim İlkeleri, Ankara.
 • Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte (2006), Nedir Bu Kurumsal Yönetim?, İstanbul.
 • http://www.imkb.gov.tr/Indexes/StockIndexesHome/CorporateGovernanceIndex.aspx, 10.12.2010
 • www.oecd.org (14.12.2010)
 • www.saharating.com (08.12.2010)
 • www.spk.gov.tr (14.12.2010)
APA PAMUKÇU F (2011). Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi. , 133 - 148.
Chicago PAMUKÇU Fatma Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi. (2011): 133 - 148.
MLA PAMUKÇU Fatma Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi. , 2011, ss.133 - 148.
AMA PAMUKÇU F Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi. . 2011; 133 - 148.
Vancouver PAMUKÇU F Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi. . 2011; 133 - 148.
IEEE PAMUKÇU F "Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi." , ss.133 - 148, 2011.
ISNAD PAMUKÇU, Fatma. "Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi". (2011), 133-148.
APA PAMUKÇU F (2011). Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(50), 133 - 148.
Chicago PAMUKÇU Fatma Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.50 (2011): 133 - 148.
MLA PAMUKÇU Fatma Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.50, 2011, ss.133 - 148.
AMA PAMUKÇU F Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2011; 0(50): 133 - 148.
Vancouver PAMUKÇU F Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2011; 0(50): 133 - 148.
IEEE PAMUKÇU F "Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.133 - 148, 2011.
ISNAD PAMUKÇU, Fatma. "Finansal raporlama ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal yönetimin önemi". Muhasebe ve Finansman Dergisi 50 (2011), 133-148.