Yıl: 2014 Cilt: 10 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 157 - 172 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi

Öz:
Bir milleti şekillendiren en önemli unsurlardan biri öğretmenlerdir. Onların bu işlevlerinilayıkıyla yerine getirebilmeleri ve geleceğin nesillerini en iyi bir şekilde yetiştirebilmeleri içinonlara gerekli ortamların sağlanması, işlerinden doyum sağlamaları için gerekli desteğinverilmesi gerekmektedir. Bu araştırma ilköğretim öğretmenlerin iş doyumları ve tükenmişlikdüzeylerinin demografk değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek vearalarındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi 2010-2011 öğretim yılında Üsküdar ilçesindeki ilköğretim okullarından seçilen 341 öğretmendenoluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 16.0 istatistik paket programında t testi, varyansanalizi ve faktör analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin yaş, medeni durum, öğrenim durumu,hizmet süresi, unvan ve cinsiyetine göre iş doyum seviyeleri ve tükenmişlik düzeyleri arasındaanlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar tartışılmış ve buna bağlıolarak bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adams, J. S. (1963). Towards an understanding of inequity. Journal of Applied Psychology, 67, 420-430.
 • Angı, A. (2002). A comprehensive study concerning the job satisfaction of the instructors associated with students’ evaluation. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ardıç, K., & Baş, T. (2001). Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personelin iş tatmin düzeylerinin karşılaştırılması. Erişim Tarihi: 11.01.2011, www.paribus.tr.googlepages. com/ ardic5.doc 1-30.
 • Aslan, H. (2006) . Çalışanların iş doyumu düzeylerine göre depresyon, benlik saygısı ve denetim odağı algısı değişkenlerinin incelenmesi Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Atlandı, D. (2010). Çağrı merkezi çalışanlarında tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydoğdu, S. (2009). An empirical study of the relationship between job satisfaction, organizational commitment and turnover intention. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Balcı, A. (1985). Eğitim yöneticisinin iş doyumu. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bardavit, M. (2007). Kişilik yapılarının-stresi değerlendirme, stresle başa çıkma yaklaşımları, algılanan stres ve iş doyumu üzerinde olan etkisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Başaran, İ. E. (1991). Örgütsel davranış. Ankara: Kadıoğlu Matbaası, Gül Yayınevi.
 • Baytok Karaca, S. (2001). İş tatmininin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve bir uygulama . Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bostancıoğlu, S. (2008). The effect of working values on the relationship between job satisfaction and turnover intenition. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çam, O. (1992, Eylül). Tükenmişlik envanterinin geçerlilik ve güvenilirliğin araştırılması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ankara.
 • Dağdeviren Gözen, E. (2007). İş tatmini ve örgütsel bağlılık sigorta şirketleri üzerinde bir uygulama . Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demir, N. (2007). Satış ve pazarlama elemanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Öneri Dergisi, 7(28), 167–175.
 • Demirel, R. (1989). Yaş, cinsiyet ve mesleki deneyimin üniversite kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş tatminine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dericioğulları, A., Konak, Ş., Arslan, E., & Öztürk, B. (2007). Öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(5), 13-23.
 • Dilsiz, B. (2006). Konya ilindeki ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin bölgelere göre değerlendirilmesinin çok değişkenli istatistiksel analizi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dorsan, H. (2007). Akademik personelin iş doyum düzeylerinin incelenmesi (Kıbrıs–Yakın Doğu Üniversitesi örneği.) Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erdoğan, İ. (1991). İşletmelerde davranış. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yayın No:135.
 • Filiz, Z. (2014). An analysis of the levels of job satisfaction and life satisfaction of the academic staff. Social Indicator Research, 116, 793-808.
 • Freudenberger, H. J. (1977). Bur-Out: The organizational menace. Training and Development Journal, 31(7), 26-27.
 • Gilmer, B. Von Haller. (1971). Industrial and organizational psychology. New York: Mc Graw-Hill Book Company.
 • Gül, H., Karamanoğlu, E. O., & Gökçe, H. (2008). İş tatmini, stres, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve performans arasındaki ilişkiler: Sağlık sektöründe bir uygulama. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Akademik Bakış, 15, 10-20.
 • Gülay, H. E. (2006). Beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin araştırılması (Kocaeli il örneği). Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güner, A. R. (2007). Sağlık hizmetlerinde örgütsel bağlılık, işe bağlılık ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin modellenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Horozoğlu, Ş. (1995). Çalışanların iş doyum düzeyinin karşılaştırılması (T.P.A.O. örneği) . Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Işıkhan, V. (1996). Sosyal hizmet örgütlerinin işlevsellik ölçütü: İş doyumu. Verimlilik Dergisi, 3, 117-130.
 • İrban, H. (2004). Jandarma okullar komutanlığı öğretim başkanlığı personelinin iş doyumu ve örgütsel bağlılıkları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kara, M. M. (2010). The relation of job satisfaction with happiness and success level. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Keser, A. (2006). Çağrı merkezi çalışanlarında iş yükü düzeyi ile iş doyumu ilişkisinin araştırılması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 100-119.
 • Kılıç, S. (2008). İstanbul ili vakıf üniversitelerine bağlı meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanlarının iş doyum düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Korman, A. (1978). Endüstriyel ve organizasyonel psikoloji. (Çev. İ. Akhun, C. Alkan). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kumaş, V. (2008). Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ile stres düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Luthans, F. (1992). Organizational behavior. New York: McGrow Hill Company.
 • Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2, 99-113.
 • Mahmutoğlu, A. (2007). Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütünde iş doyumu ve örgütsel bağlılık. Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Miner, J. (1992). Industrial-Organizational psychology. New York: McGrow Hill Company.
 • Naktiyok, A., & Kaygın, E. (2012). Tükenmişlik ve iş tatmini düzeylerini belirlemeye yönelik akademik personel üzerinde bir uygulama. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 23- 32.
 • Örücü, E., Yumuşak, S., & Bozkır, Y. (2006). Kalite yönetimi çerçevesinde bankalarda çalışan personelin iş tatmini ve iş tatminini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir
 • araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(1), 39-51. Özdayı, N. (1990). Resmi ve özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş tatmini ve iş streslerinin karşılaştırmalı analizi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi.
 • Pines, A. M., & Keinon, G. (2005). Stress and burnout: The signifcant difference. Personality and Individual Differences , 39, 625-635.
 • Serinkan, C., & Bardakçı, A. (2009). Pamukkale Üniversitesi’ndeki akademik personelin iş tatminleri ve tükenmişlik düzeylerine ilişkin bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 115-132.
 • Sevimli, F., & İşcan, Ö. F. (2005). Bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından iş doyumu. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1-2), 55-64.
 • Stephen, C., & Miller, D. (1991). Supervision: Working with people . Boston: Irwin Inc. Şen, T. (2008). İş tatmininin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisine ilişkin hızlı yemek sektöründe bir araştırma . Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tatlı, H. (2008). Bingöl il merkezinde bulunan hastanelerde görev yapan iş doyumları ve örgütsel bağlılıklarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Telman, N., & Ünsal, P. (2004). Çalışan memnuniyeti. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Toprak, D. (2007). İlköğretim okulu sınıf ve özel sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tunacan, S. (2005). Beykoz ilçesindeki lise öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türk, M. S. (2003). Bir iletişim sistemi olan örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve önemi. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vromm, V. (1967). Work and motivation. New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Yamane, T. (2001). Temel örnekleme yöntemleri. (Çev. A. Esin, C. Aydın, M. A. Bakır & E. Gürbüsel). İstanbul: Literatür Yayıncılık
 • Yaşan, A., Eşsizoğlu, A., Yalçın, M., & Özkan, M. (2008). Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. Dicle Tıp Dergisi, 35(4), 228-233.
 • Yeğin, M. (2009). İdari personelin iş doyumu üzerine bir araştırma: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Yelboğa, A. (2007). Bireysel demografk değişkenlerin iş doyumu ile ilişkisinin fnans sektöründe incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 1-18.
 • Yürür, Ş., & Keser, A. (2011). İşe bağlı gerginlik ile iş tatmini ilişkisinde duygusal tükenmenin aracı rolü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65(4), 165-194.
APA FİLİZ Z (2014). Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. , 157 - 172.
Chicago FİLİZ Zeynep Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. (2014): 157 - 172.
MLA FİLİZ Zeynep Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. , 2014, ss.157 - 172.
AMA FİLİZ Z Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. . 2014; 157 - 172.
Vancouver FİLİZ Z Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. . 2014; 157 - 172.
IEEE FİLİZ Z "Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi." , ss.157 - 172, 2014.
ISNAD FİLİZ, Zeynep. "Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi". (2014), 157-172.
APA FİLİZ Z (2014). Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(23), 157 - 172.
Chicago FİLİZ Zeynep Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10, no.23 (2014): 157 - 172.
MLA FİLİZ Zeynep Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.10, no.23, 2014, ss.157 - 172.
AMA FİLİZ Z Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2014; 10(23): 157 - 172.
Vancouver FİLİZ Z Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2014; 10(23): 157 - 172.
IEEE FİLİZ Z "Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi." Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10, ss.157 - 172, 2014.
ISNAD FİLİZ, Zeynep. "Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi". Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10/23 (2014), 157-172.